Kritiky.cz > Recenze knih > Svoboda jménem zlato – Vzpoura ve světě papírových peněz

Svoboda jménem zlato – Vzpoura ve světě papírových peněz

„Jen lež potře­bu­je ber­lič­ky opo­ry stát­ní moci. Pravda sto­jí vzpří­me­ně sama o sobě.“

Benjamin Franklin

Na začát­ku recen­ze toho­to nád­her­né­ho a při­tom drob­né­ho svaz­ku se nemo­hu nezmí­nit o jed­nom kuri­oz­ním roz­ho­vo­ru s Miroslavem Singerem, guver­né­rem ČNB, kte­rý absol­vo­val v DVTV.

Prohlásil kro­mě jiných „zají­ma­vos­ti“ také něco, co mě oprav­du zau­ja­lo, nota bene z úst eko­no­ma.

„Papírové pení­ze nahra­di­ly to, co se dří­ve za pení­ze pova­žo­va­lo.“

Lehce mi spadla čelist, ale poslou­chal jsem dál. Tohle sice neby­la jedi­ná výživ­ná for­mu­la­ce z úst pana guver­né­ra, zato ale sta­či­la, abych si o něm jako o „odbor­ní­ko­vi“ udě­lal dosta­teč­ný obrá­zek.

Tak si tak říkám, kde bere obec­ně mno­ho eko­no­mů tu drzost pro­hla­šo­vat mezi řád­ky veš­ke­ré eko­no­mic­ké a finanč­ní dění před 20. a 21. sto­le­tím v pod­sta­tě za omyl. Jak? Právě tím, že pro­hla­šu­jí fiat pení­ze za jedi­né reál­né pla­ti­dlo a vadí jim de fac­to coko­li, co by jejich klid­né vní­má­ní svě­ta narušilo…problém je, že se tu vysky­tu­je tako­vá žlu­tá věcič­ka, kte­rá je tu už tisí­ce let a pozo­ru­je papí­ro­vou měnu s výra­zem tu vět­ší­ho, tu men­ší­ho poba­ve­ní…

Mluvím samo­zřej­mě o zla­tě, kte­ré bylo buď pří­mo měnou, nebo její nedíl­nou sou­čás­tí po tisí­ce let exis­ten­ce lid­ské civi­li­za­ce.

„Člověk má stá­le vol­bu mezi důvě­rou v při­ro­ze­nou sta­bi­li­tu zla­ta a důvě­rou v inte­li­gen­ci čle­nů vlá­dy. Při veš­ke­ré úctě k těm­to pánům, dokud je kapi­ta­lis­tic­ký sys­tém ješ­tě s námi, dopo­ru­ču­ji vám nalé­ha­vě: Rozhodněte se pro zla­to!“

George Bernard Shaw

Vzhledem k tomu, že kni­ha sama obsa­hu­je tisí­ce podrob­nos­tí a důvo­dů pro zla­to samot­né i klí­čo­vé udá­los­ti z jeho his­to­rie, ome­zím se zde na jaký­si výtah toho, proč kata­stro­fic­ké finanč­ní bub­li­ny posled­ních desí­tek let dovo­li­la až fiat měna.

Tím netvr­dím, že kolapsy před­tím nee­xis­to­va­ly, ale nedo­sa­ho­va­ly roz­hod­ně tako­vé míry a tako­vé rych­los­ti, jako dnes.

Důvody vychá­zí ze samot­né pod­sta­ty žlu­té­ho kovu. Klíčovou vlast­nos­tí zla­ta je jed­no­du­še to, že na roz­díl od papí­ro­vé měny ho nelze jen tak jed­no­du­še natisk­nout. Aby ho člo­věk zís­kal, zpra­co­val a mohl pou­ží­vat, něco ho to sto­jí. U zla­ta nee­xis­tu­je prin­cip něco za nic, kte­rý vlá­dy všech zemí svě­ta tak bytost­ně milu­jí a nechtě­jí se ho za žád­nou cenu vzdát. Proto prá­vě zla­to fun­go­va­lo a fun­gu­je dodnes jako kon­zer­vant hod­no­ty tam, kde všech­no ostat­ní selhá­vá.

Dlouho navíc fun­go­val tzv. zla­tý stan­dard, tedy napo­je­ní papí­ro­vých peněz na fyzic­ké zla­to. Ano, pení­ze byly náso­be­ny i v tom­to pří­pa­dě, ale tato akti­vi­ta nemoh­la pro­bí­hat ze záko­na done­ko­neč­na, měla hor­ní limit. Teprve během dru­hé polo­vi­ny dva­cá­té­ho sto­le­tí došlo k jeho zru­še­ní a tím pádem defi­ni­tiv­ní­mu roz­po­je­ní fiat peněz a zla­ta.

Pak už nic nebrá­ni­lo neo­me­ze­né­mu uvol­ňo­vá­ní dal­ších emi­sí ban­ko­vek do obě­hu, kte­ré napros­to neodrá­že­ly reál­ný stav výko­nu eko­no­mi­ky, ale dovo­lo­va­ly a stá­le dovo­lu­jí ono poli­ti­ky tak oblí­be­né gene­ro­vá­ní peněz z niče­ho.

Se vše­mi těmi­to prv­ky z his­to­rie peněz a zla­ta sezna­mu­je pub­li­ka­ce víc než dosta­teč­ně a hlav­ně zasa­zu­je zla­to do his­to­ric­ké­ho i spo­le­čen­ské­ho kon­tex­tu, kte­rý jas­ně uka­zu­je jeho důle­ži­tost jak v minu­los­ti, tak roli v sou­čas­nos­ti.

Jen pro srov­ná­ní: jedi­nou záru­kou fiat peněz je stát­ní garan­ce a sku­teč­nost, že je chtě­jí všich­ni kolem nás. Proč? Protože jsou garan­to­vá­ny vlá­dou a chtě­jí je všich­ni kolem nás.

Za zla­to se nemu­sí zaru­čo­vat nikdo – sto­jí samo o sobě. Jeho zís­ká­ní něco sto­jí, jeho cena se sice v čase pohy­bu­je, ale nikdy, nikdy nebu­de nulo­vá.

Je to stej­ná aro­gan­ce vlá­dy jako aro­gan­ce člo­vě­ka vzhle­dem k jeho evo­luč­ní­mu vývo­ji. Když vez­me­me v úva­hu stá­ří země a dobu, po kte­rou se tu vyví­jel život (a stá­le vyví­jí), a při­rov­na­li ji k 24 hodi­nám, kte­ré má den, pak se člo­věk obje­vil někdy ve 23:59:57, tedy tři vte­ři­ny před půl­no­cí. A se stej­nou aro­gan­cí, s jakou se koli­krát pro­hla­šu­je­me za nej­vyš­ší čle­ny živo­čiš­né říše, pro­hla­šu­je­me za jedi­né sku­teč­né to, co jsme zaved­li tepr­ve před něko­li­ka desít­ka­mi let a zatím nám to způ­so­bu­je spí­še pro­blémy…

Blog auto­ra: http://umenivyberu.cz


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Celý život18. května 2017 Celý život Útlá knížka, která však ve svém textu dokáže obsáhnout, jak již sám název napovídá, celý život jednoho muže. Muže, který by pro spoustu lidí asi nebyl ničím výjimečný, avšak doba, kterou […]
  • Veronika Válková: Královna Marie Terezie21. května 2017 Veronika Válková: Královna Marie Terezie Při příležitosti třistého výročí narození královny Marie Terezie vydalo nakladatelství Grada oba příběhy Veroniky Válkové odehrávající se za vlády téhle panovnice v jednom speciálním […]
  • Projekt pes (ten můj)19. května 2017 Projekt pes (ten můj) V našem knižním příběhu je hlavním hrdinou klučina jménem Jenda, který se snaží přesvědčit své rodiče, aby mu pořídili psa. Jenda jako každý kluk je velice neodbytný a co si nyní umanul, […]
  • Z pohádkové postýlky - kniha23. května 2017 Z pohádkové postýlky - kniha Tato kniha je výběr pohádek, a to jak veršovaných, tak i normálně psaných. Jedna z těch klasických se jmenuje Smolíček pacholíček. V lese žil jelen zlaté parohy spolu se Smolíčkem […]
  • Panicové23. května 2017 Panicové Ve Francii se píše rok 1740 a mladý Jamie Fraser se s kamarádem Ianem připojuje ke skupině žoldáků. Navzdory všem vhodným příležitostem ještě ani jeden z mladých mužů nepřišel o panictví a […]
  • VTIPY PRO DĚTI23. května 2017 VTIPY PRO DĚTI Všichni dobře víme, že smích léčí. Snad právě proto se smějeme tak rádi a vyprávění vtipů zpestří každou oslavu. Udělejme tedy něco pro zdraví a začtěme se do nového souboru plného anekdot […]
  • Hygiena a dezinfekce rukou - 100 otázek a odpovědí18. května 2017 Hygiena a dezinfekce rukou - 100 otázek a odpovědí Na našich rukou se nachází velké množství bakterií a dalších mikroorganismů, kterých se pouhým umytím rukou vodou a mýdlem nezbavíme. Pro úplné odstranění bakterií je nutné ruce […]
  • Pes Jejího Veličenstva vás vezme přímo do srdce britské královské rodiny27. dubna 2017 Pes Jejího Veličenstva vás vezme přímo do srdce britské královské rodiny Možná si říkáte, jaké to asi je, když se ocitnete před královnou. Nejspíš jste ji zahlídli milionkrát v televizi a v novinách, dennodenně vídáte její profil na bankovkách, mincích a […]
  • Příručka pro šikovné holky19. listopadu 2015 Příručka pro šikovné holky Pamatujete si tu dětskou radost z vlastoručně vyrobené věci, z chvíle, kdy se nápad proměnil v něco, co jste si mohli obléct, někoho tím podarovat nebo to použít k nějaké rošťárně? O […]
  • Město v noci14. ledna 2019 Město v noci Jako malá jsem vždycky četla knížky s baterkou pod peřinou a hltala hezky řádek po řádku. A jak bych já v té době dala cokoliv za to mít doma knížku, která by se dala číst i po tmě. Nyní […]