Kritiky.cz > Recenze knih > Světový atlas zvířat – úžasný velkoformátový atlas zvířat

Světový atlas zvířat – úžasný velkoformátový atlas zvířat

0047220574 KHP0380 velka

Náš svět obklo­pu­je něko­lik mili­o­nů zví­řat. Fascinující život na Arktidě a Antarktidě, obří pod­moř­ští živo­či­cho­vé, zví­řa­ta žijí­cí  na roz­leh­lých pouš­tích, pra­le­sech nebo sava­nách. Všude tam je život. Nechte se uná­šet do jed­not­li­vých zemí, poznej­te zají­ma­vos­ti ze živo­ta zví­řat. Novinka vyda­va­tel­ství CPress Světový atlas zví­řat vás roz­hod­ně nezkla­me. 

Ponořte se do pří­ro­dy plné hor, moře, jeh­lič­na­tých, list­na­tých stro­mů, buše, pouš­tě, či dešt­ných pra­le­sů. Naleznete vel­ké množ­ství zná­mých i nezná­mých zví­řat. Podívejte se do Arktidy za med­vě­dy, tule­ni nebo liš­ka­mi. Severní Amerika v sobě nese krá­su plnou bizo­nů, vlků, jele­nů nebo ryb. Cestujte od posvát­né řeky Gangy v Indii až po hus­té jeh­lič­na­té lesy Severní Ameriky a objev­te tuto boha­tou pes­t­rost zví­řat, kte­rá s námi sdí­le­jí naši pla­ne­tu.

Na kon­ci kni­hy nalez­ne­te rejstřík, pomo­cí kte­ré­ho může­te dané zví­ře vyhle­dat. Nepostradatelný pomoc­ník pro všech­ny uči­tel­ky mateř­ských i základ­ních škol pro výu­ku pří­ro­do­vě­dy. Součástí kni­hy jsou i infor­ma­ce o ohro­že­ných dru­zích zví­řat, i to, jak jim může­me pomo­ci my, lidé. Jsme v tom všich­ni spo­leč­ně a je to na nás, jak bude­me tří­dit odpad, cho­vat se k pří­ro­dě. Tak může­me pomo­ci mno­ho ohro­že­ných dru­hů zví­řat zacho­vat. Nebuďte tedy lhos­tej­ní vůči oko­lí. Děláme to pro své potom­ky i jejich děti.

Oba syno­vé mají veli­ce rádi ency­klo­pe­die a růz­né atla­sy. Světový atlas zví­řat bude urči­tě pat­řit mezi skvos­ty v jejich kni­hov­nič­ce. Naprosto mě šoko­val svou veli­kos­tí a obsa­hem. Nádherné barev­né ilu­stra­ce plné infor­ma­cí ze svě­ta zví­řat. Tento vel­ko­for­má­to­vý atlas by neměl chy­bět v žád­né domác­nos­ti. Stránky může­te ješ­tě roz­dě­lat, tak­že vám vznik­ne oprav­du obrov­ský atlas.

Kniha je urče­na pro všech­ny milov­ní­ky pří­ro­dy. Malé i vel­ké. A nejen pro ně. Myslím si, že nadchne i zary­té nečte­ná­ře.


Autor: DR. Nick Crumpton, Gaia Bordicchia

Žánr: popu­lár­ně – nauč­né pro děti i dospě­lé

Vydáno: 2018 , CPress ve spo­leč­nos­ti Albatros Media, a.s, Brno

Počet stran: 43

Vazba kni­hy: váza­ná s lami­no­va­ným pota­hem

ISBN: 978-80-264-2221-1.


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky: