Kritiky.cz > Recenze knih > Světla zimní noci - podmanivý příběh dvou žen, který překoná i ty nejtemnější časy

Světla zimní noci - podmanivý příběh dvou žen, který překoná i ty nejtemnější časy

0045385365 svetla zimni noci velka RGB

Píše se rok 1944. Nou vyhna­li z domu, pro­to­že otě­hot­ně­la s němec­kým vojá­kem. Dítě ji ode­bra­li. Pracuje na malém nádra­ží, kde jed­no­ho dne dove­zou vlak plný židov­ských dětí, kte­ré vezou do kon­cen­t­rač­ní­ho tábo­ra. Nou jed­no dítě vez­me a ute­če s ním pryč. Dostane se ke kočov­né­mu cir­ku­su, kde začne cvi­čit na visu­té hrazdě a nau­čí se nebez­peč­nou akro­ba­cii. Tam chce skrýt svou identi­tu a dítě, kte­ré pojme­no­va­la Theo. Seznámí se s milou židov­kou Astrid. Mezi nimi se vytvo­ří pou­to na celý život. Nou se zami­lu­je do Luca. Je to pří­liš nebez­peč­né, aby s ním moh­la Nou žít a dokon­ce ode­jít. Astrid si vez­me Petera, výbor­né­ho cir­ku­sá­ka. On při svém vystou­pe­ní pro­ná­ší různá slo­va pro­ti němec­ké říši. Zatknou ho a Astrid už ho nikdy neu­vi­dí. Čeká s ním dítě. Obě ženy skrý­va­jí v sobě vel­ká tajem­ství. Odejde Nou pryč od cir­ku­su? Jak to vše zvlád­ne Astrid? Pokud se chce­te dozvě­dět vel­ké rozuz­le­ní, nevá­hej­te a pusť­te se do čte­ní. 

Román, kte­rý jsem pře­čet­la jed­ním dechem, bude ve mně oprav­du dlou­ho dozní­vat. Musím říci, že jsem tak sil­ný a pod­ma­ni­vý pří­běh snad ješ­tě nikdy nečet­la. Místy jsem si před­sta­vo­va­la, jak sto­jím v cir­ku­so­vé manéži a oprav­du vidím Astrid i Nou cvi­čit. Bušilo mě srd­ce při před­sta­vě, že jed­na z nich může kdy­ko­li z visu­té hrazdy spad­nout a zabít se.  Většinou, když čtu, před­sta­vu­ji si, jak asi kni­ha dopad­ne. Román Světla zim­ní noci mě napros­to uchvá­til a vyra­zil dech. Vůbec jsem s vari­an­tou toho­to kon­ce nepo­čí­ta­la. Musela jsem si někte­ré pasá­že pře­číst zno­vu, abych oprav­du uvě­ři­la, že se to tak sta­lo. Jednotlivé čás­ti děje byly napí­na­vé, mís­ty jsem se bála, hoře­la nedo­čka­vos­tí, kam se bude pří­běh ubí­rat. Tento román z dru­hé svě­to­vé vál­ky vás roz­hod­ně nene­chá chlad­ný­mi.

Tuto kni­hu bych dopo­ru­či­la všem, co mají rádi sil­né pří­běhy z obdo­bí dru­hé svě­to­vé vál­ky.

Autor: Pam Jenoff

Žánr: román

Vydáno: 2018, Motto ve spo­leč­nos­ti Albatros media, Praha

Počet stran: 350

Vazba kni­hy: tvr­dá s papí­ro­vým pře­ba­lem

ISBN: 978-80-267-1257-2

Pam Jenoff se naro­di­la v Marylandu a vystu­do­va­la his­to­rii na Cambridge. Pracovala v Pentagonu na minis­ter­stvu obra­ny USA a poté na minis­ter­stvu zahra­ni­čí. Dlouho půso­bi­la na ame­ric­kém kon­zu­lá­tu v Krakově, kde se spe­ci­a­li­zo­va­la na polsko-židovské vzta­hy a pro­ble­ma­ti­ku holo­kaus­tu. V sou­čas­nos­ti učí prá­va ve Filadelfii, kde žije se svou rodi­nou. Její román Velitelovo děv­če sla­vil mezi­ná­rod­ní úspěch a byl nomi­no­ván na Quill Award. Světla zim­ní noci se téměř oka­mži­tě po vydá­ní sta­la New York Times best­selle­rem.

Shrnutí
Datum recen­ze
Název polož­ky
Světla zim­ní noci
Hodnocení polož­ky
51star1star1star1star1star

  • Clařino dědictví – rodina především?22. listopadu 2018 Clařino dědictví – rodina především? Máte rádi rodinné ságy? Chcete se vrátit do období druhé světové války? Milujete Provence a její krásy? Francoise Bourdin vám nabízí pokračování příběhu Clary Morvanové a její […]
  • Cestující6. srpna 2019 Cestující Na knihu "Cestující" jsem byla moc zvědavá, neboť zahrnuje autentické zážitky třiadvacetiletého autora Ulricha Alexandra Beschwitze, jež v době, kdy vznikal tento typoskript románu, byl […]
  • Terezínský deník Helgy Pollak - Kinské25. června 2019 Terezínský deník Helgy Pollak - Kinské Když měla Helga Pollak 12 let, deportovali ji i s otcem Otto Pollakem do ghetta v Terezíně. Od 27. ledna 1943, až do svého transportu do Osvětimi 23. října 1944, žila v dívčím domově L […]
  • Drago Jančar - Dnes v noci jsem ji viděl15. června 2018 Drago Jančar - Dnes v noci jsem ji viděl Během druhé světové války ze zámku u Lublaně jedné lednové noci beze stopy zmizela okouzlujúcí žena z vysoké společnosti. Co se s ní stalo? Ona a její manžel byli nuceni stýkat se s […]
  • Ochutnávačka6. března 2019 Ochutnávačka Druhá světová válka se chýlí ke svému konci a v Berlíně přestává být bezpečno. Proto se Magdini rodiče rozhodnou, že svou dceru pošlou na venkov ke strýcovi a tetě. Tam se ale nesetká s […]
  • Po boku zla vždycky kráčí láska20. prosince 2018 Po boku zla vždycky kráčí láska Švédsko stojí na prahu druhé světové války a sirotky Magdalenu a Nilse potkalo nečekané štěstí. Jejich jediný příbuzný, strýc, který se vrátil z Ameriky, jim odkázal veškerý svůj majetek. […]

Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...
WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com