Kritiky.cz > Recenze knih > Světla zimní noci - podmanivý příběh dvou žen, který překoná i ty nejtemnější časy

Světla zimní noci - podmanivý příběh dvou žen, který překoná i ty nejtemnější časy

0045385365 svetla zimni noci velka RGB

Píše se rok 1944. Nou vyhna­li z domu, pro­to­že otě­hot­ně­la s němec­kým vojá­kem. Dítě ji ode­bra­li. Pracuje na malém nádra­ží, kde jed­no­ho dne dove­zou vlak plný židov­ských dětí, kte­ré vezou do kon­cen­t­rač­ní­ho tábo­ra. Nou jed­no dítě vez­me a ute­če s ním pryč. Dostane se ke kočov­né­mu cir­ku­su, kde začne cvi­čit na visu­té hrazdě a nau­čí se nebez­peč­nou akro­ba­cii. Tam chce skrýt svou identi­tu a dítě, kte­ré pojme­no­va­la Theo. Seznámí se s milou židov­kou Astrid. Mezi nimi se vytvo­ří pou­to na celý život. Nou se zami­lu­je do Luca. Je to pří­liš nebez­peč­né, aby s ním moh­la Nou žít a dokon­ce ode­jít. Astrid si vez­me Petera, výbor­né­ho cir­ku­sá­ka. On při svém vystou­pe­ní pro­ná­ší různá slo­va pro­ti němec­ké říši. Zatknou ho a Astrid už ho nikdy neu­vi­dí. Čeká s ním dítě. Obě ženy skrý­va­jí v sobě vel­ká tajem­ství. Odejde Nou pryč od cir­ku­su? Jak to vše zvlád­ne Astrid? Pokud se chce­te dozvě­dět vel­ké rozuz­le­ní, nevá­hej­te a pusť­te se do čte­ní. 

Román, kte­rý jsem pře­čet­la jed­ním dechem, bude ve mně oprav­du dlou­ho dozní­vat. Musím říci, že jsem tak sil­ný a pod­ma­ni­vý pří­běh snad ješ­tě nikdy nečet­la. Místy jsem si před­sta­vo­va­la, jak sto­jím v cir­ku­so­vé manéži a oprav­du vidím Astrid i Nou cvi­čit. Bušilo mě srd­ce při před­sta­vě, že jed­na z nich může kdy­ko­li z visu­té hrazdy spad­nout a zabít se.  Většinou, když čtu, před­sta­vu­ji si, jak asi kni­ha dopad­ne. Román Světla zim­ní noci mě napros­to uchvá­til a vyra­zil dech. Vůbec jsem s vari­an­tou toho­to kon­ce nepo­čí­ta­la. Musela jsem si někte­ré pasá­že pře­číst zno­vu, abych oprav­du uvě­ři­la, že se to tak sta­lo. Jednotlivé čás­ti děje byly napí­na­vé, mís­ty jsem se bála, hoře­la nedo­čka­vos­tí, kam se bude pří­běh ubí­rat. Tento román z dru­hé svě­to­vé vál­ky vás roz­hod­ně nene­chá chlad­ný­mi.

Tuto kni­hu bych dopo­ru­či­la všem, co mají rádi sil­né pří­běhy z obdo­bí dru­hé svě­to­vé vál­ky.

Autor: Pam Jenoff

Žánr: román

Vydáno: 2018, Motto ve spo­leč­nos­ti Albatros media, Praha

Počet stran: 350

Vazba kni­hy: tvr­dá s papí­ro­vým pře­ba­lem

ISBN: 978-80-267-1257-2

Pam Jenoff se naro­di­la v Marylandu a vystu­do­va­la his­to­rii na Cambridge. Pracovala v Pentagonu na minis­ter­stvu obra­ny USA a poté na minis­ter­stvu zahra­ni­čí. Dlouho půso­bi­la na ame­ric­kém kon­zu­lá­tu v Krakově, kde se spe­ci­a­li­zo­va­la na polsko-židovské vzta­hy a pro­ble­ma­ti­ku holo­kaus­tu. V sou­čas­nos­ti učí prá­va ve Filadelfii, kde žije se svou rodi­nou. Její román Velitelovo děv­če sla­vil mezi­ná­rod­ní úspěch a byl nomi­no­ván na Quill Award. Světla zim­ní noci se téměř oka­mži­tě po vydá­ní sta­la New York Times best­selle­rem.

Shrnutí
Datum recen­ze
Název polož­ky
Světla zim­ní noci
Hodnocení polož­ky
51star1star1star1star1star


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Clařino dědictví – rodina především?22. listopadu 2018 Clařino dědictví – rodina především? Máte rádi rodinné ságy? Chcete se vrátit do období druhé světové války? Milujete Provence a její krásy? Francoise Bourdin vám nabízí pokračování příběhu Clary Morvanové a její […]
  • Cestující6. srpna 2019 Cestující Na knihu "Cestující" jsem byla moc zvědavá, neboť zahrnuje autentické zážitky třiadvacetiletého autora Ulricha Alexandra Beschwitze, jež v době, kdy vznikal tento typoskript románu, byl […]
  • Terezínský deník Helgy Pollak - Kinské25. června 2019 Terezínský deník Helgy Pollak - Kinské Když měla Helga Pollak 12 let, deportovali ji i s otcem Otto Pollakem do ghetta v Terezíně. Od 27. ledna 1943, až do svého transportu do Osvětimi 23. října 1944, žila v dívčím domově L […]
  • Pavel Taussig přežil Pochod smrti a teď vydává své vzpomínky10. srpna 2018 Pavel Taussig přežil Pochod smrti a teď vydává své vzpomínky Pavel Taussig se narodil do židovské rodiny, ale rodiče ho nechali pokřtít jako evangelíka. Chlapec totiž přišel na svět jen několik měsíců po Hitlerově uchopění moci v Německu a jeho […]
  • Poslední nádech - poutavý román z drsné Tasmánie10. září 2018 Poslední nádech - poutavý román z drsné Tasmánie Eva je devětadvacetiletá porodní asistentka, která se vdala za Jacksona. Pouhých deset měsíců po svatbě Jackson zemře při pádu ze skály při rybaření. Jeho tělo ale nebylo nalezeno. Eva ho […]
  • Drago Jančar - Dnes v noci jsem ji viděl15. června 2018 Drago Jančar - Dnes v noci jsem ji viděl Během druhé světové války ze zámku u Lublaně jedné lednové noci beze stopy zmizela okouzlujúcí žena z vysoké společnosti. Co se s ní stalo? Ona a její manžel byli nuceni stýkat se s […]
  • Ochutnávačka6. března 2019 Ochutnávačka Druhá světová válka se chýlí ke svému konci a v Berlíně přestává být bezpečno. Proto se Magdini rodiče rozhodnou, že svou dceru pošlou na venkov ke strýcovi a tetě. Tam se ale nesetká s […]
  • Po boku zla vždycky kráčí láska20. prosince 2018 Po boku zla vždycky kráčí láska Švédsko stojí na prahu druhé světové války a sirotky Magdalenu a Nilse potkalo nečekané štěstí. Jejich jediný příbuzný, strýc, který se vrátil z Ameriky, jim odkázal veškerý svůj majetek. […]
  • Madona z hor je poutavý román o životě obyčejných lidí na pozadí historických událostí21. června 2018 Madona z hor je poutavý román o životě obyčejných lidí na pozadí historických událostí Životní příběh Marii Vittorii začíná ve dvacátých letech dvacátého století v italských horách, kde život lidí utváří tvrdá práce a neochvějná víra. Maria se bojí, že se neprovdá a zůstane […]
  • Tilar J. Mazzeo: Ireniny děti - nevšední příběh ženy, která z varšavského ghetta zachránila 2500 dětí4. března 2018 Tilar J. Mazzeo: Ireniny děti - nevšední příběh ženy, která z varšavského ghetta zachránila 2500 dětí Irena Sendlerová pracovala jako sociální pracovnice ve Varšavě. Počas druhé světové války byla součástí odbojového hnutí a když viděla, v jakých hrozných podmínkách Židé v ghettu žijí, […]