Kritiky.cz > Domácí rady > Světla jihu - romantické léto ve Francii

Světla jihu - romantické léto ve Francii

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Máte rádi kni­hy? Milujete Francii? Chcete zažít las­ka­vý a okouz­lu­jí­cí pří­běh, kte­rý spo­ju­je obě vaše váš­ně, tj. kni­hy a Francii? Tak prá­vě vám je urče­na novin­ka nakla­da­tel­ství MOBA s názvem Světla jihu. 

Co vás v tom­to romá­nu vlast­ně čeká?

Nádherný roman­tic­ký pří­běh o dív­ce jmé­nem Marie-Jeanne, kte­rá se dosta­ne do rodi­ny, jenž nemo­hou mít děti. Ani neví, jak jim tato malá, osi­ře­lá hol­čič­ka může změ­nit život. Jaké svět­lo do jejich živo­ta při­ne­se? Se svý­mi náhrad­ní­mi rodi­či se roz­hod­ne pro­ces­to­vat Francii s bib­li­o­bu­sem - pojízd­nou kni­hov­nou. Chce se totiž stát spi­so­va­tel­kou. Při cestách se setká­va­jí s řadou lidí, návštěv­ní­ků knihov­ny, kte­ří hle­da­jí v kni­hách to, jak pře­ko­nat ostych, co vše v kni­hách mohou najít, ale pře­de­vším lás­ku.

Kniha se mně moc líbi­la a musím říci, že jsem si u ní odpo­či­nu­la. Krásný pří­běh, zají­ma­vé pasá­že v poza­dí nád­her­né pří­ro­dy, voňa­vé levan­du­le, kte­rou mám moc ráda. Kniha má 256 stran, cel­kem 34 kapi­tol, podě­ko­vá­ní a pra­cov­ní frag­men­ty, s poznám­ka­mi a vysvět­liv­ka­mi.

Román Světla jihu je okouz­lu­jí­cí a las­ka­vý pří­běh plný lás­ky, kte­rý věří v léči­vou sílu lite­ra­tu­ry, roman­ti­ky a léta v již­ní Francii.

Moje sub­jek­tiv­ní hod­no­ce­ní romá­nu je roz­hod­ně pozi­tiv­ní. Doporučím jej všem milov­ní­kům knih růz­né­ho žán­ru, tak­též těm, kte­ří mají rádi Francii a ces­to­vá­ní.

 

Ukázka z kni­hy:

Budu se ti líbit. Moje oči. Způsob jak se na tebe dívám.

Bude ti při­pa­dat krás­né, když vlo­žím při usí­ná­ní svou ruku do tvé.

Kde jsi?

Jaká jsi byla zamla­da? Kolik let to už je? Dokážeš se ješ­tě cítit se stra­chem a štěs­tím v bři­še a svět­ly úpl­ně prv­ní z tvých vlast­ních nocí v očích, když zne­na­dá­ní při­šla tou­ha, po někom, koho člo­věk nezná?

Byla jsi u moře jako já?

Kdes byla, když tě okouz­li­la lás­ka?

Kde jsi a najdeš mě?

Světlo se zved­lo z její ruky a odplu­lo.

Marie - Jeanne strá­vi­la celou noc na vrchol­ku hory. Porovnala svět­le­né teč­ky a nit­ky vědě­la, že je to svět­lo, kte­ré se vydá­vá na ces­tu z úst, ramen, prs­tu nohy, vla­sů, čtvr­té­ho knof­lí­ku u koši­le, kte­ré hle­dá, s kým je spo­je­no.

Z ran­ní­ho roz­břes­ku se svět­la vrá­ti­la. Svinula se pod srd­cem. Tam, kde ji bole­lo, pro­to­že cíti­la prázd­no­tu.

A napl­ni­la ji boles­tí hle­da­jí­cích.

Světla jihu.

Tak je bude nazý­vat, ty Morseovy znač­ky tou­hy a spo­je­ní, kte­ré dáv­no vlast­ní tou­hu po nezná­mém pro­tějš­ku.

Jen kdy­by ne našla nebo aspoň vědě­la, kde je má hle­dat!

Velice poti­chu reci­to­va­la Marie-Jeanne ver­še, kte­ré si opsa­la z té pře­krás­né sta­ré kni­hy u mada­me Brillantové. Před tisí­ci roky, tak jí při­pa­da­lo, když byla ješ­tě dítě.

Už hodi­nu dítě­tem neby­la.

Od autor­ky best­selle­ru Levandulový pokoj.

Několik slov o autor­ce:

Nina George (*30. srp­na 1973 v Bielefeldu) je němec­ká spi­so­va­tel­ka a novi­nář­ka. Neabsolvovala ani střed­ní ško­lu, od svých 14 let pra­co­va­la v růz­ných restau­rač­ních zaří­ze­ních a to byla její uni­ver­zi­ta. Novinařině se zase vyu­či­la v Penthouse.

O tom, že to bylo jako prů­pra­va pro psa­ní dosta­ču­jí­cí svěd­čí sku­teč­nost, že se jako novi­nář­ka a spi­so­va­tel­ka na vol­né noze uži­vi­la od r.1993. Stačila napsat pod svým jmé­nem sedm romá­nů, pod pseu­do­ny­mem Anne West pub­li­ko­va­la popu­lár­ně nauč­né kni­hy v oblas­ti lás­ky, sexu­a­li­ty a ero­ti­ky a pod jmé­nem Nina Kramer (po svat­bě) byl vydán v roce 2008 dokon­ce její thriller.
Čekejme, čím své čte­ná­ře ješ­tě pře­kva­pí.

Autor: Nina George

Překlad: Dagmar Hoangová

Žánr: román pro ženy

Počet stran: 256

Vydáno: 2021, Moravská Bastei MOBA, s.r.o., Brno

Vazba kni­hy: pev­ná bez pře­ba­lu lesk­lá

ISBN: 978-80-243-9744-3

 

 


Článek je sou­čás­tí webu target=„_blank“ rel=„noopener“>Domácírady | Rady pro váš dům - recepty,zdraví, vaře­ní, tren­dy...


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 2,20857 s | počet dotazů: 273 | paměť: 61653 KB. | 24.09.2023 - 04:51:10