Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Recenze knih > Svět bez stížností, svět bez útoků i protiútoků...

Svět bez stížností, svět bez útoků i protiútoků...

Svet bez stiznosti obalka web
Svet bez stiznosti obalka web
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Stížnosti nám ubí­ra­jí ener­gii. Skutečný poklad této kni­hy tkví v tom, že v ní na vlast­ní oči spat­ří­te chví­le, kdy do stě­žo­vá­ní si, upouš­tě­ní páry a do této for­my hně­vu pro­ti sobě samým či dru­hým lidem, vklá­dá­te vlast­ní frustra­ci a tím ji posi­lu­je­te. Upřímně – udě­la­lo vám někdy sku­teč­ně dob­ře, když jste něko­ho pomlou­va­li? Že ano? No, mož­ná na chví­li, ale ve výsled­ku jste se stej­ně cíti­li tak nějak otrá­ve­ní a pozna­me­na­ní něčím nega­tiv­ním. Jasně, člo­věk si ule­vil, když vypli­vl tu jedo­va­tou sli­nu, ale obraz­ně řeče­no, ta jedo­va­tá sli­na se kolem vás ješ­tě něja­kou dobu bude vypa­řo­vat. Rozhodně to je jiné, než když bys­te stej­ný čas strá­vi­li tím, že něko­ho bude­te chvá­lit.

Stěžujeme si proč? Ze vzte­ku, z frustra­ce, z poci­tu uza­vře­nos­ti ve vnitř­ní kle­ci, chce­me vzbu­dit závist nebo lítost, chce­me tak sym­pa­tie, pozor­nost nebo se něče­mu vyhnout. Ó, je mili­on moti­va­cí! A všech­ny tady Will Bowen do nejmen­ších podrob­nos­tí pro­be­re.

Já se podí­vám tře­ba na tuhle moti­va­ci, díky kte­ré se…

…vyhý­bá­me zod­po­věd­nos­ti…

A co sta­ré zná­mé „tak to udě­lej takhle!“… „když ono to nejde, pro­to­že…“ Jó, mistři výmluv. Stěžování si pro­to, že se vzdá­vá­me odpo­věd­nos­ti sami za sebe je vel­mi čas­té a pokud nejste typ, kte­rý k němu má celo­ži­vot­ní sklo­ny, ale jsou to jen sem tam chví­le, mož­ná vypo­zo­ru­je­te, že takhle se člo­věk cho­vá, když je už nad­mí­ru una­ve­ný a sku­teč­ně to tak cítí… tak moc je otrá­ven sám sebou.

„Lidé, kte­ří se sna­ží být „chro­mí“, doká­žou tuto hru hrát celé hodi­ny. Nevyhledali vás pro­to, abys­te jim pomoh­li najít způ­sob, jak vyře­šit daný úkol nebo pro­blém. Podle toho, co říka­jí, vám to tak může při­pa­dat, ale není to tak. Snaží se vás dostat do bodu, kdy při­pus­tí­te, že jejich situ­a­ce nemá řeše­ní. Vykonstruovali si to tak, aby oprav­du nešlo nic dělat, a když jim to potvr­dí­te, ospra­ve­dl­ní­te tím to, že nic nedě­la­jí. Chtějí být zba­ve­ni odpo­věd­nos­ti, zba­ve­ni nut­nos­ti najít řeše­ní a po vás chtě­jí, abys­te jim jejich pozi­ci odsou­hla­si­li.“

A v této kni­ze se dozví­te, jak s tako­vý­mi lid­mi aser­tiv­ně jed­nat. Klíčem je jed­na jedi­ná otáz­ka, kte­rou jim polož­te – „A jak bys to udě­lal, kdy­by to šlo?“ Skvělé na tom je to, že když se dotyč­ný neu­ra­zí, tak mož­ná dosta­ne něja­ké vnuk­nu­tí, začne uva­žo­vat o jiných úhlech pohle­du na svou situ­a­ci a i když to s ním nevy­ře­ší­te, bude zase­to semín­ko pochyb­nos­tí a jeho „men­tál­ní úna­va“ dosta­ne troš­ku živé jis­kry. OSTATNĚ, tohle je dob­rá otáz­ka i ve chví­li, kdy sami sebe nachy­tá­me!

A to nej­dů­le­ži­těj­ší, co jsem se nau­či­la? Rozeznávat stíž­nost a fakt.

„Někdy vám může při­pa­dat nejed­no­znač­né, jest­li to, co říká­te, je stíž­nost nebo pros­té kon­sta­to­vá­ní fak­tů. Rozdíl mezi stíž­nos­tí a kon­sta­to­vá­ním fak­tu spo­čí­vá v ener­gii, kte­rou vklá­dá­te do své pro­mlu­vy. Podle dok­tor­ky Robin Kowalski je to tak: Dané pro­hlá­še­ní je stíž­nos­tí, pokud jím mluv­čí vyja­dřu­je vnitř­ní nespo­ko­je­nost. Slova stíž­nos­ti a nestíž­nos­ti mohou být úpl­ně stej­ná – to, co jed­no odli­šu­je od dru­hé­ho, je význam, jaký jim při­klá­dá­te, ener­gie, jakou do nich vklá­dá­te. Fáze vědo­mé neschop­nos­ti je celá o tom, že si uvě­do­mu­je­me, co říká­me, navíc, s jakou to říká­me ener­gií.“

A ty citá­ty! Celá kni­ha je jimi pro­špi­ko­va­ná a vždy jsou to třeš­nič­ky na dor­tu.

„Zlozvyk nevy­ho­díš oknem. Musíš ho vypro­vo­dit po scho­dech, krok za kro­kem. Mark Twain“

Pravda, a pro­to tu je nára­mek, kte­rý pomů­že s tím, abychom si uvě­do­mo­va­li, koli­krát a kdy sejde­me do brbla­vé­ho stě­žo­vá­ní… Skvělý, jed­no­du­chý nápad.

O auto­ro­vi:

Will Bowen je moti­vá­tor, řeč­ník, autor. Jeho nestě­žo­va­cí pro­jekt oble­těl celý svět a se svý­mi ambi­ce­mi ve svém roz­le­tu neu­stá­vá. Musíme uznat, že tako­vý nápad je roz­hod­ně pří­no­sem už jen z toho důvo­du, abychom lépe pocho­pi­li pohnut­ky stě­žo­va­cích vět a nálad. Tím jed­no­du­še najde­me i klíč k jejich řeše­ní. Napsal na toto téma pět knih a ty byly pře­lo­že­ny do více než pět­a­dva­ce­ti jazy­ků a pro­dá­no více než tři mili­o­nů kusů. Žije v Kansas City, Missouri, má tři děti a jeho žena se zabý­vá jógou ve svém jógo­vém stu­diu. Umí žít své sny? Patrně ano! Pojďme se jím nechat inspi­ro­vat.

Jeho you­tu­be kanál: https://www.youtube.com/channel/UCCgPzGa6tw_TCiTmToraTfQ

Knihu vyda­lo nakla­da­tel­ství Synergie Publishing, 20017, www.synergiepublishing.com


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Knižní milovnice, která knihy ráda čte, upravuje k dokonalosti, ba i píše. Redaktorka časopisová, webová i knižní, copywriterka i spisovatelka. Vše pěkné ve svém životě předávám dál....
Redaktorka webu Tvojechvilka.cz

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 1,85946 s | počet dotazů: 247 | paměť: 61652 KB. | 03.12.2022 - 19:22:41