Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > SVATÝ

SVATÝ

whitedot1
whitedot1

Aranžmá fil­mu na mě zapů­so­bi­lo dojmem fran­ken­stein­ské oblu­dy, posklá­da­né z čás­tí dří­ve živých těl a zelek­tri­zo­va­né k umě­lé­mu křepče­ní. Základní sché­ma je špi­ón­sky až bon­dov­sky ladě­né, jenomže namís­to taj­ných slu­žeb, ať už brit­ských (007) či ame­ric­kých (Mission: Impossible)....

Dlužno pře­destřít, že fil­mu Svatý před­chá­ze­la v ame­ric­ké tele­vi­zi všu­dypří­tom­ná agre­siv­ní rekla­ma na čer­ve­ný spor­tov­ní vůz Volvo. To a fakt, že Nemožnej úkolZlatý Voči (007: Goldeneye) už jsou déle než půl roku za námi, a nako­nec i pátek večer se cel­ko­vě sešly a kino bylo narva­né, u vcho­du mi vnu­ti­li dese­ti­mi­nu­to­vou kaze­tu se soun­d­trac­kem (abych si poz­dě­ji chtěl kou­pit CDčko) a uva­dě­či pře­mlou­va­li ob jed­no sedí­cí divá­ky, aby se sra­zi­li a rodi­ny moh­ly zůstat pohro­ma­dě.

Aranžmá fil­mu na mě zapů­so­bi­lo dojmem fran­ken­stein­ské oblu­dy, posklá­da­né z čás­tí dří­ve živých těl a zelek­tri­zo­va­né k umě­lé­mu křepče­ní. Základní sché­ma je špi­ón­sky až bon­dov­sky ladě­né, jenomže namís­to taj­ných slu­žeb, ať už brit­ských (007) či ame­ric­kých (Mission: Impossible), tu máme samo­tář­ské­ho beze­jmen­né­ho zlo­dě­je mezi­ná­rod­ní úrov­ně (Val Kilmer), kte­rý jako svá ali­as volí zásad­ně jmé­na kato­lic­kých sva­tých a kte­rý v sou­la­du s novým duchem 90. let nemá jiných než hra­bi­vých pohnu­tek.
Dále pak jest nám tře­ba pře­vrat­né­ho vědec­ké­ho obje­vu, kte­rý sli­bu­je spa­sit svět, nej­lé­pe super­lev­ný zdroj ener­gie -- hmmm... co takhle stu­de­ná fúze (Řetězová reak­ce)?
No a pro­to­že hrdi­nu chla­pá­ka už máme, věd­cem musí být žena, pokud mož­no naiv­ní a půvab­ná -- Dr. Emma Russell (Elisabeth Shue).

 
Původ celoživotního traumatu
Původ celo­ži­vot­ní­ho trau­ma­tu
 
Ilja a Svatý
Ilja a Svatý

Hlavní osa pří­bě­hu tne pro Ameriku světác­ký Londýn, Berlín, Moskvu -- ovšem hrdi­no­vé jsou Američané, to se rozu­mí. A když už jsme u té Moskvy, nemů­že­me se vyhnout nové Revoluci, pře­vra­tu insce­no­va­né­mu cha­risma­tic­kým rop­ným baro­nem Ivanem Treťjakem (Rade Serbedzija).

Ona ani posta­va Svatého není původ­ní, je dokon­ce star­ší než agent 007. Spisovatel Leslie Charteris si vymys­lel tajem­né­ho lupi­če gentle­ma­na ve 20. letech a od té doby byl mno­ho­krát fil­mo­vě ztvár­něn, nej­čas­tě­ji v seri­á­lech, napo­sle­dy v brit­ské tele­vi­zi 60. let s Rogerem Moorem v hlav­ní roli, kte­rá mu pomoh­la k obsa­ze­ní do bon­do­vek.
Vzdálenost dneš­ní­ho Svatého od původ­ní před­lo­hy pak ilu­stru­je fakt, že prý Charteris není v titul­cích vůbec zmí­něn.

Jak je dnes módou, zlo­čin­né pohnut­ky je tře­ba omlu­vit zne­u­ží­vá­ním v dět­ství (Spáči), pro­to jest nám na počát­ku sle­do­va­ti dojem­ně nepa­t­řič­nou scé­nu z dic­ken­sov­ské­ho „sirot­čin­ce na Dálném Východě“, náš budou­cí Svatý zde při­jde ke své posed­los­ti ve jmé­nech (sou­kro­mě si zvo­lil Šimona Templáře) a zlo­děj­ské zruč­nos­ti; trau­ma­tic­ká ztrá­ta dět­ské lás­ky jej při­ve­de mimo zákon ... chá­pe­te, že on za nic nemů­že, to zlí kne­ží.

 
Russellová: cítím v srdci, že to funguje
Russellová: cítím v srd­ci, že to fun­gu­je
 
Bratři Rusové! Nadešel čas!
Bratři Rusové! Nadešel čas!

Svatý musí nej­pr­ve z Kremlu ukrást jaký­si mik­ro­čip (Rusko asi při­pra­vu­je Silicon Valley ška­re­dý prů­plesk), a to ze sej­fu v budo­vě, kde prá­vě poli­tic­ký vůd­ce Treťjak pořá­dá zase­dá­ní. Treťjakův mili­tant­ní synek Ilja (Valerij Nikolajev), kte­rý si na chod­bu vyjde šňup­nout koka­i­nu, si posta­vy v kuk­le se svá­řeč­ský­mi brý­le­mi a v ove­ra­lu ově­še­ném tech­nic­ký­mi vohi­men­ty povšim­ne, a pro­to­že Svatý samo­zřej­mě unik­ne, tatík Treťjak je výko­nem tak nad­šen, že naše­ho hrdi­né­ho lupi­če pově­ří novým úko­lem: ukrást prá­vě dokon­če­ný vzo­rec stu­de­né jader­né fůze od Dr. Russellové. Mocí posed­lý vůd­ce to totiž zaří­dil tak, že v Moskvě došla top­ná naf­ta a lev­ná ener­gie pro pro­mrz­lé oby­va­tel­stvo má Treťjaka vynést do pozi­ce nové­ho rus­ké­ho dik­tá­to­ra...

Svatý, jehož jedi­nou tuž­bou je dosáh­nout 50 mili­ó­nů dola­rů na švý­car­ském kon­tě, úkol při­jme (báječ­ná scé­na s homose­xu­ál­ním kon­tak­tem na letiš­ti v Berlíně) a dá se do prá­ce: dok­tor­ku se roz­hod­ne svést vtě­len do role roman­tic­ké­ho stu­den­ta z Jižní Afriky. Slepička posluš­ně otrá­ve­né zrníč­ko sezob­ne a náš lupič ji koneč­ně dosta­ne z pod­prsen­ky -- v ní totiž věd­ky­ně scho­vá­vá lís­teč­ky s rov­ni­ce­mi.

 
Na útěku před mafií
Na útě­ku před mafií
 
Ilja Treťjak
Ilja Treťjak

Jenže ouha. Emmina nevin­nost a nai­vi­ta pro­lo­mi­la ledy cynic­ké­ho světá­ka a ten, tře­ba­že ukra­de­né vzor­ce nemů­že vrá­tit, shle­dá­vá, že dok­tor­ka pro­nik­la pod jeho sko­řáp­ku a že ji milu­je.

Aby situ­a­ce neby­la tak jed­no­du­chá, vzor­ce nejsou úpl­né, Treťjak Svatému neza­pla­tí, zato ho (nastoj­te!) při­ká­že zabít. Lupič kva­pí do Moskvy vymá­hat svo­je pení­ze, Dr. Russellová nemá nic lep­ší­ho na prá­ci než vydat se za ním (vždyť ho milu­je, že), aby padla do rukou Treťjakovi... a zde se děj zaš­mod­r­chá­vá nato­lik, že nemám šan­ci pokra­čo­vat, kro­mě toho bys­te z fil­mu nic nemě­li.
Vězte ovšem, že svět si zaslou­ží lev­nou ener­gii, v Rusku je tře­ba zachrá­nit demo­kra­cii a úklad­né mafi­á­ny poslat za mří­že. Hrdina se rov­něž musí něko­li­krát pro­jet výše zmí­ně­ným spor­tov­ním vozem.

 
Fronta na nádraží
Fronta na nádra­ží
 
Z kanálu pod kola padouchů
Z kaná­lu pod kola padou­chů

Amerika je oči­vid­ně posed­lá maleb­nos­tí zlo­čin­né pro­hni­los­ti mos­kev­ské­ho pod­svě­tí. Straničtí bos­so­vé v oble­cích chlas­ta­jí a šňu­pa­jí koka­in, pohu­pu­jí­ce kur­va­mi na klí­ně, zatím­co sáze­jí balí­ky sto­do­la­ro­vých ban­ko­vek na kry­sy, kte­ré běha­jí o závod v pro­svět­le­ných tru­bi­cích kolem osvě­žov­ny.
Prostí lidé, kte­rých je v uli­cích pra­má­lo, se hlav­ně tla­čí na nádra­ží, aby z hlav­ní­ho měs­ta odje­li na ven­kov, kde je ješ­tě k dostá­ní dří­ví na otop...

Ano, tím vším jsem sku­teč­ně chtěl říci, že děj a posta­vy fil­mu jsou neprav­dě­po­dob­né, nesmy­sl­né a neu­vě­ři­tel­né, a to i v kate­go­rii bon­do­vek a nemož­ných misí. Na pří­klad Elisabeth Shue zvlád­la roli roman­tic­ké naiv­ní ženy, kte­rou hrdi­na od jis­té chví­le pros­tě vle­če za sebou za ruku; chtěl bych ale vidět, koho pře­svěd­či­la, že je fyzič­kou schop­nou obje­vu sto­le­tí.
Naštěstí nás pro­ple­te­nost, spád a Kilmerovy pře­vle­ky nene­cha­jí zamys­let se nad tím, za jaké idi­o­ty nás tvůr­ci mají. Čím blí­že se dostá­vá­me ke kon­ci (respek­ti­ve jed­no­mu ze čtyř kon­ců, kte­rý­mi nás děj obda­ří) tím zma­te­něj­ší a nud­něj­ší to je.

 
V kanálech pod Moskvou!
V kaná­lech pod Moskvou
 
Revoluce na Rudém náměstí
Revoluce na Rudém náměs­tí

Třeba by to bylo sne­si­tel­né, kdy­by šlo jen o fúzi a živo­ty hrdi­nů, ale pro vel­ko­me­ga­lo­man­ství pro­du­cen­tů a scé­náris­tů muse­lo záro­veň jít o režim v Rusku.

A tak jsem ze Svatého odchá­zel s poci­ty znač­ně smí­še­ný­mi. Pro nás, závis­lí­ky špi­ón­ských fil­mů, je to tako­vá udr­žo­va­cí dáv­ka, než se dočká­me nové­ho ztvár­ně­ní pří­bě­hů Jamese Bonda či hrdi­ny podob­né morál­ní úrov­ně. Nakonec i Bond je ve sku­teč­nos­ti nebez­peč­ný blá­zen, ale má styl a nit­ro. Kilmerův Svatý má jenom trau­ma z dět­ství -- na otáz­ku, kdo je, odpo­ví­dá: „Nikdo nemá poně­tí. Já nejmíň ze všech.“

HNIDOPICHOVO REJPÁNÍ
POZOR - AKUTNÍ NEBEZPEČÍ ZNECHUCENÍ

  • Agenta 007 záso­bo­va­lo spe­ci­ál­ní výstroj­ní a výzbroj­ní oddě­le­ní. Svatý zřej­mě kupu­je své high-tech udě­lá­to­ry ve vel­ko­ob­cho­dě, že je může tak bez­sta­rost­ně pone­chá­vat osu­du.
  • Pád z výš­ko­vé budo­vy na počát­ku fil­mu je prů­hled­ně stři­žen z mod­ré­ho poza­dí -- kro­mě toho, kolik nákla­ďá­ků s mat­ra­ce­mi si Svatý nachys­tal?.
  • Mocný rop­ný baron slo­ži­tě letí do Berlína a anga­žu­je zlo­dě­je, kte­rý ho prá­vě vykra­dl, aby obsta­ral data, kte­ré by z dok­tor­ky Russellové vyra­zil kaž­dý žáček se vzdu­chov­kou, při­tom jeho syn s pře­hle­dem pořá­dá pře­střel­ky v Londýně.
  • Vědci a odbor­ní novi­ná­ři při­jdou na setká­ní s mla­dou věd­ky­ní na pra­hu pře­vrat­né­ho obje­vu. Nikdo nemá žád­né dota­zy. Až jeden z věd­ců nesmě­le nad­ho­dí: „Můžete nám vysvět­lit, co to vlast­ně je, ta ... fůze?“ To abychom my, blb­ci v pub­li­ku, nepod­leh­li depre­si.
  • Kolik let že Scotland Yard nemohl při­jít na to, že náš lupič vytr­va­le pou­ží­vá jmé­na sva­tých? Emma Russellová to roz­lousk­la za dva dny.
  • Balíky sto­do­la­ro­vek, kte­ré mos­ke­v­ští mafi­án­ští bos­so­vé sáze­jí na kry­sy, jsou zpro­pa­de­ně bílé -- mys­lím tím, že nejsou moc zele­né. Ony fil­mo­vé pení­ze vypad­lé z kopír­ky tak obvykle vypa­da­jí.
  • Kdybych někdy spa­dl do stu­de­né vody, tak bych si přál, aby Elisabeth Shue byla nablíz­ku.
  • Určitě bych vle­zl do trub­ky, o kte­ré by mi kaná­lo­vá pře­kup­ni­ce kra­de­ným umě­ním tvr­di­la, že vede až na ame­ric­kou amba­sádu.
  • Tak krást pro mafi­ál­ny a tytéž masit je OK. Ale postře­lit stráž­né­ho, kte­rý se do Svatého chys­tá vyprázd­nit zásob­ník když v sáz­ce je budouc­nost lid­stva, to náš hrdi­na neu­dě­lá. On ovšem ví, že ani pak se do něj dva samo­pal­ní­ci na 5 met­rů netre­fí.
  • Věřte nevěř­te, dav na Rudém náměs­tí mění poli­tic­ké smýš­le­ní pod­le toho, zda­li jaký­si stro­jek sví­tí nebo nesví­tí, a kaž­dý pros­tý Rus chá­pe glo­bál­ní impli­ka­ce téhož. Smýšlení řeče­né­ho davu se pak jed­no­my­sl­ně pře­ná­ší na celé Rusko.

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 3,91591 s | počet dotazů: 231 | paměť: 56354 KB. | 29.05.2022 - 03:12:19