SVATOPLUK GALOČÍK, OTO PAIKERT:DPH 2016 VÝKLAD S PŘÍKLADY

DPH

Oba auto­ři, JUDr. Svatopluk Galočík a Ing. Oto Paikert, pra­co­va­li dlou­há léta na Ministerstvu finan­cí České repub­li­ky. Podíleli se na tvor­bě záko­na o DPH a v sou­čas­nos­ti pořá­da­jí roz­sáh­lou před­náš­ko­vou čin­nost pro sou­kro­mou sfé­ru i stát­ní insti­tu­ce. V této pub­li­ka­ci se zamě­ři­li na pro­ble­ma­ti­ku daně z při­da­né hod­no­ty.

Příručka DPH 2016 výklad s pří­kla­dy je vel­mi obsáh­lá, čítá 404 stran tex­tu. Jedná se o již dva­nác­té vydá­ní od roku 2004, doby, kdy vstou­pi­la Česká repub­li­ka do Evropské unie. Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z při­da­né hod­no­ty, má již 40 novel. Poslední nove­la, zákon č. 377/2015 Sb., není v tex­tu zapra­co­vá­na, pro­to­že naby­de účin­nos­ti až 1.1.2017.

Původní para­gra­fy jsou tiš­tě­ny kur­zí­vou, nové zně­ní je vyzna­če­no tuč­ně. Komentáře a pří­kla­dy k jed­not­li­vým para­gra­fům jsou psá­ny běž­ným pís­mem, nové čás­ti pak také tuč­ně. V někte­rých čás­tech je vysvět­le­ní pod­tr­že­no. Výklad je opat­řen vel­kým množ­stvím pří­kla­dů a tvo­ří téměř tři čtvr­ti­ny kni­hy, na čemž je znát sna­ha tvůr­ců slo­ži­tý zákon co nej­ví­ce při­blí­žit čte­ná­řům.

Objevuje se zde nová defi­ni­ce sta­veb­ní­ho pozem­ku, jež umož­ňu­je zda­ně­ní pozem­ků urče­ných k zástav­bě (§ 56 Dodání nemo­vi­té věci). Tento čes­ký zákon byl uve­den do sou­la­du s evrop­ský­mi před­pi­sy. Změněn je rov­něž § 56a Nájem nemo­vi­té věci.

Dále je uve­de­na změ­na míst­ně pří­sluš­né­ho správ­ce daně pro oso­by povin­né neu­sa­ze­né, jímž je nyní Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj.

Další novin­kou je § 101a, tj. povin­ná elek­tro­nic­ká for­ma podá­ní daňo­vé­ho při­zná­ní, a také podá­vá­ní kon­t­rol­ní­ho hlá­še­ní  - § 101c dané­ho záko­na. Autoři v komen­tá­ři odka­zu­jí na daňo­vý por­tál finanč­ní sprá­vy, jenž je uži­teč­ný pro všech­ny, jichž se tato pro­ble­ma­ti­ka týká. Rovněž kon­t­rol­ní hlá­še­ní musí být ode­sí­lá­no pou­ze elek­tro­nic­ky, a to pro­střed­nic­tvím daňo­vé­ho por­tá­lu finanč­ní sprá­vy nebo přes dato­vou schrán­ku. Toto téma je podrob­ně vysvět­le­no včet­ně ter­mí­nů podá­ní, mož­ných oprav i pokut v pří­pa­dě chyb­né­ho či pozd­ní­ho podá­ní (viz  § 101 až § 101i).

Další změ­nou v posu­zo­vá­ní dodá­ní nemo­vi­té věci, kte­ré je osvo­bo­ze­no od daně, je i výpo­čet lhů­ty pro osvo­bo­ze­ní.

Na kon­ci svaz­ku tvůr­ci uvá­dě­jí pře­chod­ná usta­no­ve­ní, kte­rá jsou vel­mi důle­ži­tá k urče­ní plat­nos­ti někte­rých para­gra­fů, a dále je tam otiš­tě­no 6 pří­loh k záko­nu včet­ně komen­tá­řů.

V pří­lo­ze 2 a 3 je jme­no­ván seznam slu­žeb a zbo­ží, kte­ré pod­lé­ha­jí prv­ní sní­že­né saz­bě daně (15%) a v pří­lo­ze 3a pak násle­du­je sou­pis zbo­ží, jež pod­lé­há dru­hé sní­že­né saz­bě daně (10%).

Příloha č. 4 popi­su­je umě­lec­ká díla, sbě­ra­tel­ské před­mě­ty i sta­ro­žit­nos­ti a v páté pří­lo­ze čte­nář nalez­ne vyjme­no­va­né zbo­ží, u něhož se při dodá­ní pou­ži­je režim pře­ne­se­ní daňo­vé povin­nos­ti.

Příručka obsa­hu­je oko­lo 300 pří­kla­dů z pra­xe a je na ní znát sna­ha obou odbor­ní­ků ten­to zákon co nej­ví­ce při­blí­žit čte­ná­řům. Komentáře k někte­rým para­gra­fům mají roz­sah něko­li­ka stran tex­tu a jed­not­li­vé odstav­ce záko­na jsou osvět­le­ny pomo­cí jed­no­ho či více prak­tic­kých pří­kla­dů. Oceňuji, že auto­ři usi­lu­jí o maxi­mál­ní sro­zu­mi­tel­nost tex­tu a rov­něž musím pochvá­lit i gra­fic­kou pře­hled­nost kni­hy.

Tuto pub­li­ka­ci dopo­ru­ču­ji všem, kte­ří se s pro­ble­ma­ti­kou daně z při­da­né hod­no­ty v pra­xi setká­va­jí. Je zamě­ře­na zejmé­na na odbor­ní­ky, kte­ří se DPH věnu­jí.

Hodnocení: 89 %

Kniha k zakou­pe­ní


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Daňové zákony 202021. března 2020 Daňové zákony 2020 Daňové zákony se stručnými komentáři jsou každoroční klasikou už od roku 1999. Letos byly do textu zapracovány změny vyplývající ze zákonů s účinností k 1. 1. 2020 i k […]
  • Každá bolest má svou příčinu aneb nelze oddělovat duši od těla4. listopadu 2019 Každá bolest má svou příčinu aneb nelze oddělovat duši od těla Každý určitě zažil nějakou bolest. Často se ptáme, proč nás něco bolí, i když cvičíme. Proč nás někdy bolí všechno a někdy jsme naprosto v pohodě? Může nepohodlí v těle souviset s naším […]
  • Elektronická evidence tržeb v přehledech – buďme v obraze21. března 2020 Elektronická evidence tržeb v přehledech – buďme v obraze Jste podnikatel a nevíte, zda se vás EET týká a jaké všechny povinnosti pro vás platí? Tato přehledná kniha odstraní všechny nejasnosti ohledně elektronické evidence tržeb. Jedná se o […]
  • Investování pro začátečníky6. června 2016 Investování pro začátečníky Znáte systém a finanční strategii akciových a dluhopisových investic či fondů životního cyklu? Víte, jaké výhody a nevýhody jsou spojeny se stavebním spořením, životním pojištěním a […]
  • Zlomíš si jazýček - logopedická příručka pro děti od 4 do 7 let4. listopadu 2019 Zlomíš si jazýček - logopedická příručka pro děti od 4 do 7 let Dnešní děti hůře mluví, některé vůbec. Rodiče s dětmi tolik nekomunikují, jak tomu bylo dříve. Více se využívá technika, a na knihy, čtení a povídání nezbývá tolik času. Tyto děti plní […]
  • Tvořivá dílna – celoroční inspirace pro kluky a holky11. prosince 2018 Tvořivá dílna – celoroční inspirace pro kluky a holky Máte tvořivého ducha? Hledáte zajímavé inspirace na tvoření? Chcete si vyzdobit svůj byt v době různých svátků? Tak neváhejte a sáhněte po novince s názvem Tvořivá dílna. Rozhodně budete […]
  • Hry pro rozvoj psychomotoriky - pro děti s ADHD, autismem, smyslovým postižením a dalšími handicapy14. října 2019 Hry pro rozvoj psychomotoriky - pro děti s ADHD, autismem, smyslovým postižením a dalšími handicapy Hra je nejdůležitější prostředek výchovy. Prostřednictvím her rozvíjíme u dětí fantazii a tvůrčí myšlení, své vnitřní prožívání, nápaditost, samostatné myšlení, představivost, učí se […]
  • Jiří Březina: Promlčení12. října 2015 Jiří Březina: Promlčení Český literární rybníček rozvířil pětatřicetiletý Jiří Březina už svojí prvotinou Na kopci, za niž získal prestižní Cenu Jiřího Marka za nejlepší český detektivní román roku 2013. Byla […]
  • 70 cvičení pro zklidnění těla a mysli27. ledna 2019 70 cvičení pro zklidnění těla a mysli “Být více všímaví, to zní skvěle, ale nejspíš bude nutné, abyste změnám ve svém životě něco obětovali.” (str. 23) Chcete žít přítomností, ale pořád se vám to nedaří? Utíkáte od toho, co […]
  • Romana Provazníková: Financování měst, obcí a regionů. Teorie a praxe17. prosince 2015 Romana Provazníková: Financování měst, obcí a regionů. Teorie a praxe V období, kdy se většina územních celků intenzivně zabývá návrhem či schvalováním rozpočtu na rok 2016, vychází v Gradě 3. aktualizované a rozšířené vydání publikace Romany Provazníkové […]