Kritiky.cz > Pro ženy > Svatební šaty na míru levně

Svatební šaty na míru levně

445 svatebni kytice

Pokud chce­te mít svůj jedi­neč­ný model, ale při­tom nechce­te zby­teč­ně utrá­cet, pak si může­te nechat ušít sva­teb­ní šaty na míru lev­ně. Jak? Jde o to, že sva­teb­ní šaty budou sice vybrá­ny z kata­lo­gu ale budou uši­ty pří­mo vám, doslo­va na tělo. Z výbě­ru sva­teb­ních šatů si tedy vybe­re­te model, kte­rý se vám nej­ví­ce libí. Poté vám krej­čí vez­me míry a pošle je do výrob­ny. Tam již sva­teb­ní šaty uši­jí přes­ně na míru vaší posta­vy. Je to urči­tý kom­pro­mis, pro­to­že ori­gi­nál­ní sva­teb­ní šaty na míru jsou dosti dra­hé. Takto nemů­že­te ovliv­nit vzhled mode­lu, ale pou­ze jeho veli­kost. Na sva­teb­ní den vám tak zůsta­ne krás­ná vzpo­mín­ka v podo­bě sva­teb­ních šatů. Někteří pro­dej­ci dokon­ce nabí­zí mož­nost drob­ných změn, jako napří­klad při­dá­ní růz­ných typů kra­jek a podob­ně.

Takto uši­té sva­teb­ní šaty jsou ale ve vět­ši­ně pří­pa­dů méně slo­ži­té na výzdo­bě a spa­da­jí spí­še do kate­go­rie jed­no­duš­ších, ale stá­le krás­ných a ele­gant­ních sva­teb­ních šatů. Navíc tyto šaty mají i dal­ší výho­du. Můžete je pou­žít tře­ba když půjde­te na ples, nebo jinou význam­nou udá­lost. Případně může­te šaty po svat­bě pro­dat. Další výho­dou je fakt, že při foce­ní se nemu­sí sva­teb­ní foto­graf o šaty tolik stra­cho­vat a může s vámi jít fotit napří­klad do lesa. Výběr z mož­ných sva­teb­ních šatů se kaž­dým rokem mění a kolek­ce při­bý­va­jí vel­mi rych­le. Módní návr­há­ři si dáva­jí zále­žet, aby se mode­ly neo­pa­ko­va­ly a při­chá­ze­jí vždy s něčím novým. Proto si může­te být jis­tá, že urči­tě najde­te pěk­né sva­teb­ní šaty, kte­ré z vás udě­la­jí nád­her­nou nevěs­tu.

Svatební šaty na míru skvě­le vystih­nou cha­rak­ter ženy

Svatební šaty na míru jsou per­fekt­ní pro vyjá­d­ře­ní poci­tů a pova­hy nevěs­ty. Protože vše se dělá pří­mo vám na tělo, může­te do celé­ho pro­ce­su od návr­hu šatů až po výro­bu mlu­vit a zasa­ho­vat tak, abys­te byla maxi­mál­ně spo­ko­je­ná. Samozřejmě nejdří­ve musí­te mít v hla­vě ale­spoň při­i­bliž­ný styl, jaký od šatů oče­ká­vá­te. Pak Vám krej­čí vez­me míry a začne pro­ces návr­hu. Jako základ vět­ši­nou slou­ží jiné sva­teb­ní šaty, pod­le kte­rých se při­pra­ví kom­plet­ně nový model pou­ze pro vás. Tento pro­ces může být doce­la dlou­hý a zabe­re i něko­lik týd­nů. Důležitý, už při prvot­ním návr­hu, je mate­ri­ál, ze kte­ré­ho budou šaty vyro­be­ny. Podle toho se také vytvá­ří mož­né tva­ry vleč­ky, růz­né nařa­se­ní šatů a podob­ně. Svatební šaty se šijí i něko­lik týd­nů. Proto už při plá­no­vá­ní svat­by je nut­no počí­tat s dosta­teč­nou časo­vou rezer­vou. Čekání se ale urči­tě vypla­tí a odmě­nou vám budou ori­gi­nál­ní sva­teb­ní šaty, ve kte­rých bude­te na sva­teb­ních foto­gra­fi­ích zkrát­ka doko­na­lá.


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Nebezpečí holení14. září 2019 Nebezpečí holení Při každé depilaci nežádoucího ochlupení je vždy třeba počítat s několika komplikacemi. Zejména podpaždí a třísla jsou místa našeho těla, s množstvím rizik. Při každém holení je tady […]
  • Výběr podprsenky není věda, přesto při něm často chybujeme3. června 2019 Výběr podprsenky není věda, přesto při něm často chybujeme Výběr podprsenky čas od času nemine snad žádnou z nás. Rozhodně nelze tvrdit, že nám jeden model vydrží celý život - mnohdy nepřežije ani půl roku, aniž by nedošlo k viditelným známkám […]
  • Trendy dámské lodičky: jaké si vyberete?!2. července 2019 Trendy dámské lodičky: jaké si vyberete?! Neexistuje snad typičtější obuv pro ženy, nežli právě dámské lodičky. Tahle doména patří pouze nám - ženám, o tom nemusí být sporu. I když počasí panující za okny není v posledních dnech […]
  • Ach ta suchá pokožka! Co když si za ni můžete sami?!26. srpna 2019 Ach ta suchá pokožka! Co když si za ni můžete sami?! Suchá pokožka trápí dnes a denně mnoho žen a dívek, mezi něž možná patříte i vy. Určitě mi dáte za pravdu, že pokožka, která je vysušená, podrážděná a která se loupe rozhodně není nic […]
  • Vybíráte outfit na Štědrý den? Máme několik tipů!17. srpna 2019 Vybíráte outfit na Štědrý den? Máme několik tipů! Vybrat outfit na Štědrý den rozhodně není jen tak. Tento večer je jen jeden v celém roce a co si budeme nalhávat: těší se na něj jak děti, tak i dospělí. Jasně, zatímco děti se těší […]
  • Troufnete si nosit kostkovaný vzor?9. května 2019 Troufnete si nosit kostkovaný vzor? Kostkovaný vzor bude letos na podzim k vidění úplně všude. A bodejť by taky ne, když se jedná o jeden ze stěžejních trendů sezóny! Jestliže jste jej až do této chvíle považovali za […]
  • Z pohádkové postýlky - kniha23. května 2017 Z pohádkové postýlky - kniha Tato kniha je výběr pohádek, a to jak veršovaných, tak i normálně psaných. Jedna z těch klasických se jmenuje Smolíček pacholíček. V lese žil jelen zlaté parohy spolu se Smolíčkem […]
  • Ochrana pleti v zimě - jak na to?14. května 2019 Ochrana pleti v zimě - jak na to? Ochrana pleti v zimě je často diskutované téma. Pokud si právě teď říkáte, že tohle téma přeci ještě není aktuální, protože nám stále ještě panuje teplotně příznivější podzim, dovolím si […]
  • Sexy spodní prádlo - nebojte se vybočit ze stereotypu a partnera překvapit!25. července 2019 Sexy spodní prádlo - nebojte se vybočit ze stereotypu a partnera překvapit! Zatímco pro některé ženy je sexy spodní prádlo každodenním chlebem, pro jiné je naopak neprobádaným územím, na které se z nějakého důvodu ostýchají vydat. Pakliže patříte k ženám, které […]
  • Jak šetřit při nákupech na internetu19. června 2019 Jak šetřit při nákupech na internetu Při nakupování je možné ušetřit. A internet je v tomto ohledu skvělým pomocníkem. Přestože se stále někteří nakupovat to, co si nemohou osahat, obávají, není k tomu důvod. Jak výhodně […]