Kritiky.cz > Pro ženy > Svatební šaty na míru levně

Svatební šaty na míru levně

445 svatebni kytice

Pokud chce­te mít svůj jedi­neč­ný model, ale při­tom nechce­te zby­teč­ně utrá­cet, pak si může­te nechat ušít sva­teb­ní šaty na míru lev­ně. Jak? Jde o to, že sva­teb­ní šaty budou sice vybrá­ny z kata­lo­gu ale budou uši­ty pří­mo vám, doslo­va na tělo. Z výbě­ru sva­teb­ních šatů si tedy vybe­re­te model, kte­rý se vám nej­ví­ce libí. Poté vám krej­čí vez­me míry a pošle je do výrob­ny. Tam již sva­teb­ní šaty uši­jí přes­ně na míru vaší posta­vy. Je to urči­tý kom­pro­mis, pro­to­že ori­gi­nál­ní sva­teb­ní šaty na míru jsou dosti dra­hé. Takto nemů­že­te ovliv­nit vzhled mode­lu, ale pou­ze jeho veli­kost. Na sva­teb­ní den vám tak zůsta­ne krás­ná vzpo­mín­ka v podo­bě sva­teb­ních šatů. Někteří pro­dej­ci dokon­ce nabí­zí mož­nost drob­ných změn, jako napří­klad při­dá­ní růz­ných typů růz­ných typů kra­jek nebo doplň­ky jako ruč­ně šitý sva­teb­ní pod­va­zek.

Takto uši­té sva­teb­ní šaty jsou ale ve vět­ši­ně pří­pa­dů méně slo­ži­té na výzdo­bě a spa­da­jí spí­še do kate­go­rie jed­no­duš­ších, ale stá­le krás­ných a ele­gant­ních sva­teb­ních šatů. Navíc tyto šaty mají i dal­ší výho­du. Můžete je pou­žít tře­ba když půjde­te na ples, nebo jinou význam­nou udá­lost. Případně může­te šaty po svat­bě pro­dat. Další výho­dou je fakt, že při foce­ní se nemu­sí sva­teb­ní foto­graf o šaty tolik stra­cho­vat a může s vámi jít fotit napří­klad do lesa. Výběr z mož­ných sva­teb­ních šatů se kaž­dým rokem mění a kolek­ce při­bý­va­jí vel­mi rych­le. Módní návr­há­ři si dáva­jí zále­žet, aby se mode­ly neo­pa­ko­va­ly a při­chá­ze­jí vždy s něčím novým. Proto si může­te být jis­tá, že urči­tě najde­te pěk­né sva­teb­ní šaty, kte­ré z vás udě­la­jí nád­her­nou nevěs­tu.

Svatební šaty na míru skvě­le vystih­nou cha­rak­ter ženy

Svatební šaty na míru jsou per­fekt­ní pro vyjá­d­ře­ní poci­tů a pova­hy nevěs­ty. Protože vše se dělá pří­mo vám na tělo, může­te do celé­ho pro­ce­su od návr­hu šatů až po výro­bu mlu­vit a zasa­ho­vat tak, abys­te byla maxi­mál­ně spo­ko­je­ná. Samozřejmě nejdří­ve musí­te mít v hla­vě ale­spoň při­i­bliž­ný styl, jaký od šatů oče­ká­vá­te. Pak Vám krej­čí vez­me míry a začne pro­ces návr­hu. Jako základ vět­ši­nou slou­ží jiné sva­teb­ní šaty, pod­le kte­rých se při­pra­ví kom­plet­ně nový model pou­ze pro vás. Tento pro­ces může být doce­la dlou­hý a zabe­re i něko­lik týd­nů. Důležitý, už při prvot­ním návr­hu, je mate­ri­ál, ze kte­ré­ho budou šaty vyro­be­ny. Podle toho se také vytvá­ří mož­né tva­ry vleč­ky, růz­né nařa­se­ní šatů a podob­ně. Svatební šaty se šijí i něko­lik týd­nů. Proto už při plá­no­vá­ní svat­by je nut­no počí­tat s dosta­teč­nou časo­vou rezer­vou. Čekání se ale urči­tě vypla­tí a odmě­nou vám budou ori­gi­nál­ní sva­teb­ní šaty, ve kte­rých bude­te na sva­teb­ních foto­gra­fi­ích zkrát­ka doko­na­lá.

  • Nebezpečí holení14. září 2019 Nebezpečí holení Při každé depilaci nežádoucího ochlupení je vždy třeba počítat s několika komplikacemi. Zejména podpaždí a třísla jsou místa našeho těla, s množstvím rizik. Při každém holení je tady […] Posted in Pro ženy
  • Pozvolné zvykání na školní rok23. září 2019 Pozvolné zvykání na školní rok Nástup do první třídy je pro každé dítě velkou životní změnou. Je pravda, že pro ty, které navštěvovaly školku, je to asi trochu jednodušší. Většinou ale mají všechny děti dva měsíce […] Posted in Pro ženy
  • Výběr podprsenky není věda, přesto při něm často chybujeme3. června 2019 Výběr podprsenky není věda, přesto při něm často chybujeme Výběr podprsenky čas od času nemine snad žádnou z nás. Rozhodně nelze tvrdit, že nám jeden model vydrží celý život - mnohdy nepřežije ani půl roku, aniž by nedošlo k viditelným známkám […] Posted in Pro ženy
  • Trendy dámské lodičky: jaké si vyberete?!2. července 2019 Trendy dámské lodičky: jaké si vyberete?! Neexistuje snad typičtější obuv pro ženy, nežli právě dámské lodičky. Tahle doména patří pouze nám - ženám, o tom nemusí být sporu. I když počasí panující za okny není v posledních dnech […] Posted in Pro ženy
  • Řasy jako mrkací panenka!19. prosince 2019 Řasy jako mrkací panenka! Svět krásy válcuje permanentní make-up, ženy nechtějí trávit mnoho času v koupelně. Mít krásné řasy, černé, husté a dlouhé, jak si přesně přejeme. Jestli Vás už nebaví každý den líčit […] Posted in Pro ženy
  • Už nejsme miminka22. září 2019 Už nejsme miminka Nejdříve jsme naše maličká dítka porodily, potom vychovávaly, dnes jsou to školáci. Každý z našich miláčků potřebuje nejen všechnu lásku i péči, ale především vybavení, které jim […] Posted in Pro ženy
  • Chcete si postavit nový dům?5. října 2019 Chcete si postavit nový dům? Sedněte na kolo a vyražte. My jsme to zkusili a z cyklovýletu do Provence v jižní Francii si přivezli inspiraci, kterou se nám podařilo během dvou let realizovat. Finanční stránku se nám […] Posted in Pro ženy
  • Léto a móda jdou skvěle dohromady!11. října 2019 Léto a móda jdou skvěle dohromady! S letním počasím přichází naše strachování, co nám z minulé sezóny vlastně zbylo v šatníku nebo jestli ty své kousky ještě oblečeme.  Nákupní centra vyhlásí vyskladnění nového zboží a […] Posted in Pro ženy
  • Jak se to dá zvládnout11. listopadu 2019 Jak se to dá zvládnout Ti dva spolu chodili už základní školy. Spolu přešli na střední a vysokou si zvolili oba dva ekonomickou. V posledním ročníku se rozhodli, že hned po promoci se vezmou. A tak začali […] Posted in Pro ženy
  • Z pohádkové postýlky - kniha23. května 2017 Z pohádkové postýlky - kniha Tato kniha je výběr pohádek, a to jak veršovaných, tak i normálně psaných. Jedna z těch klasických se jmenuje Smolíček pacholíček. V lese žil jelen zlaté parohy spolu se Smolíčkem […] Posted in Recenze knih

Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...