Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Recenze knih > Svatava Šenková, Yvetta Voráčová: Jogínci - 100 %

Svatava Šenková, Yvetta Voráčová: Jogínci - 100 %

Joginci
Joginci

Kniha vznik­la na zákla­dě úspěš­né­ho seri­á­lu České tele­vi­ze Jogínci v pří­ro­dě a sezna­mu­je děti od čtyř let se zákla­dy IYENGAR JÓGY, kte­rou sesta­vil jogín­ský guru B.K.S. Iyengar. Jedná se o reha­bi­li­tač­ní typ toho­to cvi­če­ní, srov­ná­va­jí­cí tělo pod­le osy a zmír­ňu­jí­cí nesou­měr­nos­ti, což je v době růstu vel­mi uži­teč­né.

Cyklem pro­vá­zí, stej­ně jako na obra­zov­ce, Alžběta Vaculčiaková, absol­vent­ka herec­tví na JAMU v Brně, jež se józe věnu­je od doby dospí­vá­ní a od roku 2014 sezna­mu­je s tím­to zají­ma­vým spor­tem dět­ské divá­ky v tele­vi­zi Déčko.

Kniha v sobě spo­ju­je zdra­vý pohyb s dob­ro­druž­stvím a zábav­nou for­mou učí jógu i ty nejmen­ší. Zajímavé pří­běhy oži­vu­jí a při­bli­žu­jí jed­not­li­vé pozi­ce, ása­ny. Nápadité je i dokres­le­ní cvi­čeb­ních poloh do podo­by zví­řá­tek, rost­lin i věcí, což napo­má­há snad­něj­ší­mu zapa­ma­to­vá­ní cvi­ků.

Učebnice obsa­hu­je 21 kapi­tol. V kaž­dé z nich je uve­de­no jed­no cvi­če­ní na danou ása­nu. Jedná se o pozi­ce hora, pes, hůl, troj­ú­hel­ník, strom, spí­cí bojov­ník, kobyl­ka, pštros s hla­vou v pís­ku, most, kob­ra, brá­na, luk, žel­va, půl­mě­síc, bojov­ník II, svíč­ka, žába, vodo­pád, loď­ka, kleš­tě a mrt­vol­ka. Pod těmi­to názor­ný­mi názvy je vždy v závor­ce uve­de­no ozna­če­ní v původ­ním zně­ní jogín­ské ter­mi­no­lo­gie. Vše je dopl­ně­no krát­kou hra­vou bás­nič­kou, napří­klad u pozi­ce Pštros je to tato:

Jako pštros v pís­ku hla­vu,

zapo­me­neš na úna­vu!

Dále je při­po­jen návod, jak danou pozi­ci pro­vést, včet­ně uži­teč­né­ho tipu na usnad­ně­ní cvi­če­ní. Nechybí ani pou­če­ní, v čem ása­na pomá­há, po němž násle­du­je krát­ké dob­ro­druž­ství jogín­ků při puto­vá­ní s cvi­či­tel­kou Bětkou. Vše pokra­ču­je pří­bě­hem s foto­gra­fií z dané­ho dílu tele­viz­ní­ho seri­á­lu a na dal­ší stra­ně násle­du­je sou­bor čtyř pozic, ilu­stru­jí­cích pří­běh, napří­klad v Putování Čaroděje Cypriána se jed­ná o hůl, loď­ku, žábu a kobyl­ku.

Každá kapi­to­la odpo­ví­dá jed­né epi­zo­dě seri­á­lu, a divá­ci si tak mohou film pro­střed­nic­tvím pub­li­ka­ce při­po­me­nout a oži­vit. Tištěná ver­ze je prak­tic­ká, kni­ha je kdy­ko­li po ruce a je mož­né si ji vzít s sebou také na výlet do pří­ro­dy, kde se rela­xu­je mno­hem lépe.

V zad­ní čás­ti je uve­den návod na jógo­vé zpí­vá­ní sla­bi­ky óm, kte­ré slou­ží jako roz­cvič­ka, díky níž se začá­teč­ní­ci mohou lépe sou­stře­dit na pro­vá­dě­ní jed­not­li­vých pozic, a dále postup tří základ­ních sedů, tedy turec­ké­ho sedu Sukhásany, sedu mudr­ce Sidhy Sidhásany a tak­zva­né­ho hrdin­ské­ho sedu, Vírásany.

Jak autor­ky při­po­mí­na­jí, jóga napo­mů­že dětem k pruž­nos­ti a síle. Naučí je správ­ně odpo­čí­vat a dosta­teč­ně je zklid­ní po nároč­ném dni. Příběhová for­ma je nápa­di­tá a více moti­vu­je nejmlad­ší k pohy­bu.

Příručka potě­ší všech­ny, kte­ří mají rádi zdra­vý pohyb. Je urče­na nejen dětem, nýbrž i dospě­lým, kte­ří se chtě­jí s tím­to zdra­ví pro­spěš­ným cvi­če­ním blí­že sezná­mit. Musím pochvá­lit i gra­fic­kou podo­bu kni­hy, její svě­ží a inspi­ra­tiv­ní barev­nost, jež bude bavit všech­ny bez roz­dí­lu věku. Fotografie napo­má­ha­jí názor­nos­ti jed­not­li­vých figur a pří­nos­ný je též psa­ný postup, jak dané cvi­ky pro­vá­dět.


  • Autor: Svatava Šenková, Pavel Šimák
  • Žánr: kni­hy her a nápa­dů
  • Nakladatelstvi: EDICE ČT
  • Datum vydá­ní: 18.04.2016

Publikace vyšla v Edici ČT.  Recenzní výtisk poskyt­lo nakla­da­tel­ství Albatros Media a.s., kde si ji může­te zakou­pit.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 3,17634 s | počet dotazů: 240 | paměť: 56661 KB. | 29.06.2022 - 06:41:01