Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Speciály > Survivor

Survivor

Aitutaki Beach 1
Aitutaki Beach 1
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Survivor je ame­ric­ká ver­ze mezi­ná­rod­ní tele­viz­ní rea­li­ty show Survivor, kte­rá je odvo­ze­na od švéd­ské­ho tele­viz­ní­ho seri­á­lu Expedice Robinson, jehož auto­rem je Charlie Parsons a kte­rý měl pre­mi­é­ru v roce 1997. Americká série měla pre­mi­é­ru 31. květ­na 2000 na sta­ni­ci CBS. Uvádí ji Jeff Probst, kte­rý je spo­lu s Markem Burnettem a původ­ním tvůr­cem Parsonsem také výkon­ným pro­du­cen­tem.

Televizní pořad umís­tí sku­pi­nu cizin­ců na izo­lo­va­né mís­to, kde si musí sami zajis­tit jíd­lo, oheň a pří­stře­ší. Soutěžící sou­tě­ží v úko­lech, kte­ré zahr­nu­jí tes­to­vá­ní fyzic­kých schop­nos­tí sou­tě­ží­cích, jako je běh a pla­vá­ní, nebo jejich men­tál­ních schop­nos­tí, jako jsou hádan­ky a vytr­va­lost­ní úko­ly, o odmě­ny a imu­ni­tu před vyřa­ze­ním. Soutěžící jsou postup­ně vyřa­zo­vá­ni ze hry tak, jak je vylu­ču­jí jejich kole­go­vé, dokud nezů­sta­ne pou­ze jeden, kte­rý zís­ká titul „jedi­ný pře­ži­vší“ a hlav­ní cenu 1 000 000 USD (2 000 000 USD ve Vítězích vál­ky).

Americká ver­ze byla vel­mi úspěš­ná. V tele­viz­ních sezó­nách 2000-01 až 2005-06 pat­ři­lo jejích prv­ních jede­náct sezón (sou­tě­ží) mezi deset nej­sle­do­va­něj­ších pořa­dů. Obecně je pova­žo­vá­na za líd­ra ame­ric­ké rea­li­ty show, pro­to­že byla prv­ní vyso­ce hod­no­ce­nou a výdě­leč­nou rea­li­ty show vysí­la­nou v ame­ric­ké tele­vi­zi, a je pova­žo­vá­na za jed­nu z nej­lep­ších show roku 2000 (dese­ti­le­tí). Seriál byl nomi­no­ván na 63 cen Emmy, včet­ně vítěz­ství za vyni­ka­jí­cí mix zvu­ku v roce 2001, vyni­ka­jí­cí pořad spe­ci­ál­ní tří­dy v roce 2002 a násled­ně byl čty­ři­krát nomi­no­ván na vyni­ka­jí­cí sou­těž­ní pořad rea­li­ty show, když byla tato kate­go­rie zave­de­na v roce 2003. Po zave­de­ní této ceny v roce 2008 zís­kal Probst čty­ři­krát po sobě cenu za vyni­ka­jí­cí­ho mode­rá­to­ra rea­li­ty nebo reality-soutěžního pořa­du. V roce 2007 byl seri­ál zařa­zen na seznam 100 nej­lep­ších tele­viz­ních pořa­dů všech dob, kte­rý sesta­vil časo­pis Time. V roce 2013 jej časo­pis TV Guide zařa­dil na 39. mís­to v sezna­mu „60 nej­lep­ších seri­á­lů všech dob“.

Celá 40. série seri­á­lu Survivor: Vítězové ve vál­ce měla pre­mi­é­ru 12. úno­ra 2020, v době 20. výro­čí pořa­du, a skon­či­la vysí­lá­ním 13. květ­na 2020. Výroba 41. a 42. série byla odlo­že­na kvů­li pan­de­mii COVID-19 a mís­to toho se zača­la natá­čet na jaře 2021, při­čemž 41. série měla pre­mi­é­ru 22. září 2021. Natáčení 41. série pro­bí­ha­lo opět na Mamanuca Islands na Fidži. Premiéra 42. sezó­ny se usku­teč­ní 9. břez­na 2022.

Formát

První ame­ric­ká sezó­na Survivora měla stej­ný obec­ný for­mát jako švéd­ská série. Šestnáct nebo více hrá­čů, roz­dě­le­ných mezi dva nebo více „kme­nů“, je odve­ze­no na odleh­lé izo­lo­va­né mís­to (obvykle v tro­pic­kém pod­ne­bí) a je nuce­no žít na pev­ni­ně se skrom­ný­mi záso­ba­mi po dobu 39 dní (42 v aus­tral­ském vni­t­ro­ze­mí, 26 ve 41. sezó­ně). Časté fyzic­ké a psy­chic­ké výzvy slou­ží k tomu, aby se týmy utka­ly o odmě­ny, jako je jíd­lo nebo luxus­ní zbo­ží, nebo o „imu­ni­tu“, kte­rá nutí dru­hý kmen zúčast­nit se „kme­no­vé rady“, kde musí vylou­čit jed­no­ho ze svých spo­lu­hrá­čů.

Při sig­na­li­za­ci polo­vi­ny hry se pře­ži­vší z obou kme­nů spo­jí, aby žili jako jeden a dosta­li se do „slou­če­ní“. V tom­to oka­mži­ku budou tro­seč­ní­ci sou­tě­žit mezi sebou o indi­vi­du­ál­ní imu­ni­tu; výhra imu­ni­ty zabrá­ní vylou­če­ní dané­ho hrá­če na kme­no­vé radě. Většina hrá­čů, kte­ří jsou po slou­če­ní vylou­če­ni, tvo­ří „poro­tu“. Jakmile se sku­pi­na zmen­ší na dva nebo tři lidi, koná se závě­reč­ná kme­no­vá rada, kde zbý­va­jí­cí hrá­či obha­ju­jí své zájmy před čle­ny poro­ty. Porota pak hla­su­je o tom, kte­rý hráč bude pova­žo­ván za „jedi­né­ho pře­ži­vší­ho“ a vyhra­je hlav­ní cenu pořa­du. Ve všech sezó­nách ver­ze pro Spojené stá­ty (kro­mě Survivor: Winners at War) tato cena zahr­no­va­la kro­mě titu­lu Sole Survivor také výhru ve výši 1 mili­o­nu dola­rů; v někte­rých sezó­nách (zejmé­na v dří­věj­ších) byly nabí­ze­ny dal­ší ceny v prů­bě­hu hry, napří­klad auto­mo­bil, a také ceny pro fanouš­ky udě­lo­va­né ve finá­le. Všichni sou­tě­ží­cí jsou odmě­ňo­vá­ni pod­le klouza­vé stup­ni­ce zalo­že­né na pořa­dí, v jakém byli vylou­če­ni: prv­ní vylou­če­ný hráč dostal 2 500 USD a od té doby se část­ka zvy­šu­je. V někte­rých sezó­nách, v nichž se hrá­či vra­ce­li, se tyto část­ky zvý­ši­ly: V Survivor: All-Stars byly výpla­ty od 5 000 USD, zatím­co vítě­zo­vé ve vál­ce měli mini­mál­ní výpla­tu 25 000 USD. Všem hrá­čům je za účast ve finá­lo­vém pořa­du nabí­ze­no 10 000 USD.

Americká ver­ze zaved­la řadu modi­fi­ka­cí nebo­li „zvra­tů“ v základ­ních pra­vi­dlech s cílem udr­žet hrá­če v napě­tí a zabrá­nit jim spo­lé­hat se na stra­te­gie, kte­ré uspě­ly v před­cho­zích sezó­nách. Tyto změ­ny zahr­no­va­ly výmě­nu kme­nů, sezó­ny začí­na­jí­cí s více než dvě­ma kme­ny, mož­nost krát­ko­do­bé­ho vyhoš­tě­ní hrá­če z kme­ne, neo­hlá­še­né návra­ty hrá­čů, skry­té imu­ni­ty, kte­ré mohou hrá­či pou­žít k záchra­ně sebe nebo ostat­ních na kme­no­vé radě, spe­ci­ál­ní hla­so­va­cí pra­vo­mo­ci, kte­ré lze pou­žít k ovliv­ně­ní výsled­ku na kme­no­vé radě, mož­nost návra­tu do regu­lér­ní hry po vyřa­ze­ní pro­střed­nic­tvím zvra­tů „Ostrov vykou­pe­ní“, „Hranice vyhy­nu­tí“ nebo „Kmen vyvr­žen­ců“ a od 35. sezó­ny také finá­lo­vou čtyř­ku s výzvou na roz­dě­lá­ní ohně.

Pravidla hry

-Úmyslné děle­ní výhry bude mít za násle­dek oka­mži­té vylou­če­ní ze hry.

-Vyjma pří­le­ži­tost­ných výzev, kte­ré zahr­nu­jí zápas nebo ome­ze­ný boj, bude mít jaké­ko­liv fyzic­ké nási­lí mezi hrá­či za násle­dek oka­mži­té vylou­če­ní ze hry.

-Na kme­no­vé radě hrá­či nesmě­jí hla­so­vat sami za sebe, ani nemo­hou zka­zit hla­so­va­cí líst­ky nebo odmít­nout hla­so­vat. Hráči také musí do kame­ry v hla­so­va­cí kabi­ně uká­zat, pro koho hla­so­va­li.

-Soutěžící musí dodr­žo­vat záko­ny USA i míst­ní záko­ny. Porušení kte­ré­ho­ko­li z těch­to záko­nů bude mít za násle­dek oka­mži­té vylou­če­ní ze hry.

-Běžnou skry­tou imu­ni­tu lze zahrát až po ode­vzdá­ní hla­sů, ale před jejich pře­čte­ním.

-Speciální skry­tou imu­ni­tu lze zahrát až po pře­čte­ní hla­sů.

-Skrytou imu­ni­tu nemů­že ukrást jiný hráč.

-Pokud sou­tě­ží­cí zahra­je skry­tou imu­ni­tu, hla­sy ode­vzda­né pro toho­to sou­tě­ží­cí­ho se neza­po­čí­tá­va­jí a vyřa­ze­na bude oso­ba s dal­ším nej­vět­ším počtem hla­sů.

-Soutěžící nesmí vyne­chat žád­nou kme­no­vou radu ani odmít­nout účast v sou­tě­ži o imu­ni­tu nebo odmě­nu, pokud jim hra nena­bíd­ne tuto mož­nost. Toto pra­vi­dlo moh­li poru­šit Phillip Sheppard v Survivor: Caramoan (kvů­li trau­ma­tic­ké udá­los­ti z dět­ství) a Missy Payne v Survivor: San Juan del Sur (kvů­li zra­ně­ní).

-Členové kme­ne nesmí pře­pad­nout ani navští­vit tábo­řiš­tě jiné­ho kme­ne, pokud tak neči­ní v rám­ci sou­tě­že o imu­ni­tu, sou­tě­že o odmě­nu nebo akti­vi­ty spo­je­né se slou­če­ním kme­nů s dru­hým kme­nem. Nesmí také navští­vit tábor tele­viz­ní­ho štá­bu. Z toho­to pra­vi­dla však byly uči­ně­ny výjim­ky v důsled­ku neho­dy (jak bylo vidět v Survivor: Cookovy ost­ro­vy) nebo vítěz­ství v sou­tě­ži. V Survivor: Guatemala jeden kmen záměr­ně navští­vil dru­hý, aby ho pozval k sobě do bazé­nu u jeze­ra.

Pokud se sou­tě­ží­cí váž­ně zra­ní nebo one­moc­ní, může hráč, spo­lu­sou­tě­ží­cí, mode­rá­tor nebo dokon­ce štáb, kte­rý hrá­če natá­čí, při­vo­lat na pomoc lékař­ský tým. V někte­rých pří­pa­dech může být hráč ošet­řen ve svém tábo­ře, ale lékař­ský tým může také uznat, že hráč není scho­pen dal­ší účas­ti, a pak ho z tábo­ra odvézt do zdra­vot­nic­ké­ho zaří­ze­ní a vyřa­dit ze hry. Často se hrá­či mohou sami roz­hod­nout, zda jim jejich zdra­vot­ní stav dovo­lí pokra­čo­vat.

Soutěžící, kte­ří se roz­hod­nou ukon­čit sou­těž z jaké­ho­ko­li důvo­du, kte­rý nesou­vi­sí se zdra­vot­ním sta­vem nebo jinou mimo­řád­nou udá­los­tí, mohou, ale nemu­sí být povo­lá­ni zpět do finá­lo­vé poro­ty, a to až do roz­hod­nu­tí pro­du­cen­tů, a mohou, ale nemu­sí být odvy­sí­lá­na jejich závě­reč­ná řeč, pokud jsou jejich důvo­dy dosta­teč­né. (Toto pra­vi­dlo bylo při­dá­no po skon­če­ní Survivor: Nikaragua.) Pokud se hráč roz­hod­ne skon­čit před Ostrovem vykou­pe­ní, může si pone­chat svou buf­fu, mís­to aby ji po odcho­du hodil do ohni­vé jámy (jako tomu bylo v Survivor: Blood vs. Water). Soutěžící, kte­ří jsou vylou­če­ni ze sou­tě­že kvů­li poru­še­ní pra­vi­del, se nemo­hou stát čle­ny poro­ty.

V závis­los­ti na zemi, ve kte­ré se pořad ode­hrá­vá, mohou mít sou­tě­ží­cí zaká­zá­no zabí­jet míst­ní divo­kou zvěř.Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Části seriálu:  Survivor


Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Survivor - 2. epizoda - Gábor je BEAST23. ledna 2022 Survivor - 2. epizoda - Gábor je BEAST Jak už jsem zmínil v prvním díle, jsem velkým fanouškem původního Survivora, takže jsem byl velmi nadšený, když jsem zjistil, že se bude opět natáčet u nás, s původní licencí a s lidmi, […] Posted in Reality show
  • Survivor - Barbora Jánová21. ledna 2022 Survivor - Barbora Jánová Barbora Jánová (* 18. srpna 1989 Benešov) je česká herečka, dramaturgyně a produkční. Věnuje se divadlu, televizním seriálům, filmům a reklamě. Život Do svých 18 let vyrůstala ve […] Posted in Profily osob
  • Survivor - Nikola Čechová18. ledna 2022 Survivor - Nikola Čechová Nikola Čechová (* 6. prosince 1989, Praha) alias Shopaholic Nicol je česká youtuberka, bývalá moderátorka televize Óčko a TV Nova, a také blogerka zabývající se módou. Společně s Milanem […] Posted in Profily osob
  • Úsměv: tento zneklidňující horor je hlubokým podobenstvím o traumatu29. září 2022 Úsměv: tento zneklidňující horor je hlubokým podobenstvím o traumatu Terapeutka má děsivé vize poté, co se stala svědkem sebevraždy jednoho ze svých pacientů ve filmu Úsměv, ponurém, neúprosném a nečekaně hlubokém debutu scenáristy a režiséra Parkera Finna. […] Posted in Filmové recenze
  • Ian McShane slaví 80 let29. září 2022 Ian McShane slaví 80 let Ian David McShane (narozen 29. září 1942) je anglický herec, producent a režisér. Je známý svými televizními rolemi, zejména titulní rolí v seriálu BBC Lovejoy (1986-1994), jako Al […] Posted in Profily osob
  • Parfém: Příběh vraha29. září 2022 Parfém: Příběh vraha Příběh parfumérského učně snažícího se zachytit nejkrásnější vůni ze všech – vůni ženského těla – je esteticky lákavou a zároveň naturalisticky odpuzující podívanou. Kniha Patricka […] Posted in Retro filmové recenze
  • Rod Draka - Princezna a královna (E06)27. září 2022 Rod Draka - Princezna a královna (E06) V nejlepším se má přestat. Jinak si neumím vysvětlit, proč by tvůrci po pěti epizodách, kterým se po prvotním váhání, kolem čeho se vůbec bude děj točit, povedlo více než slušně rozjet […] Posted in TV Recenze
  • Dnes vyšla hra FIFA 2326. září 2022 Dnes vyšla hra FIFA 23 Dnes vyšla fotbalová hra FIFA 23. Je to poslední hra pojmenovaná po Mezinárodní federaci fotbalových asociací. Příští rok bude už pojmenovaná pouze EA Sports FC. Co nám tento rok […] Posted in Novinky ze světa her
  • Poslední prázdniny - Last Holiday26. září 2022 Poslední prázdniny - Last Holiday Někteří Američané mají opravdu zvláštní sny. Například hlavní hrdinka komedie Poslední prázdniny touží po tom, dostat se do karlovarského luxusního grandhotelu Puppu (asi neví, jaké jsou […] Posted in Retro filmové recenze
  • Krokodýl Dundee 226. září 2022 Krokodýl Dundee 2 Krokodýl Dundee II je akční komedie z roku 1988 a druhý díl filmové série Krokodýl Dundee. Navazuje na film Krokodýl Dundee (1986) a byl následován filmem Krokodýl Dundee v Los Angeles […] Posted in Speciály
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,27492 s | počet dotazů: 252 | paměť: 61717 KB. | 30.09.2022 - 15:02:53