Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Články > Survivor - Daniel Sebastian Štrauch

Survivor - Daniel Sebastian Štrauch

Gogo
Gogo

Daniel Sebastian Štrauch ali­as GoGoManTV (* 24. září 1996 Bratislava), zná­mý také pod pře­zdív­kou GoGo je nej­o­de­bí­ra­něj­ší slo­ven­ský you­tu­ber, let’s pla­yer a vlo­gger. Je ozna­čo­ván za nej­zná­měj­ší­ho slo­ven­ské­ho you­tu­be­ra.

Život

Daniel Štrauch se naro­dil 24. září 1996 v Bratislavě, kde násled­ně i vyrůs­tal. V dět­ství si ruce spá­lil o kam­na, po čemž mu na nich zůsta­ly jizvy. Ve svých šes­ti letech se s rodi­nou pře­stě­ho­val do rodin­né­ho domu v Rusovcích, kde také navště­vo­val cír­kev­ní ško­lu. Odtud pokra­čo­val na gym­ná­zi­um, ze kte­ré­ho ale po čtyřech letech ode­šel a nastou­pil na střed­ní umě­lec­kou ško­lu. Na té v roce 2015 úspěš­ně odma­tu­ro­val. V sou­čas­né době žije v bytě v Bratislavě. Na začát­ku roku 2017 se po něko­li­ka­le­tém vzta­hu roze­šel se svo­jí pří­tel­ky­ní a you­tu­ber­kou LucyPug. se kte­rou se sezná­mil na umě­lec­ké ško­le. Poté se zase zača­li stý­kat a dali se opět dohro­ma­dy. V roce 2021, 4 roky po jejich novém star­tu, na soci­ál­ní síti ozná­mi­li ukon­če­ní vzta­hu. Společně se vyjá­d­ři­li k jejich zážit­kům s minu­los­ti a víře, že zůsta­nou blíz­ký­mi přá­te­li i nadá­le. LucyPug pak na svém pro­fi­lu zmí­ni­la, že už teď se těší, až si za pár let budou poví­dat život­ní pří­běhy, kte­ré jsou nyní, po roz­cho­du, před nimi.

Natáčení

Kanál si zalo­žil 11. čer­ven­ce 2010 a stal se jed­ním z prv­ních kaná­lů, kte­rý natá­čel ve slo­ven­šti­ně. První video na svém YouTube kaná­le zve­řej­nil 30. pro­sin­ce 2011, inspi­ro­val se tvor­bou zahra­nič­ních you­tu­be­rů. Patří mezi nej­zná­měj­ší čes­ké a slo­ven­ské you­tu­be­ry. Zaměřuje se pře­de­vším na let’s pla­ye, má spe­ci­ál­ní kanál na den­ní vlo­gy. GoGo se natá­če­ním videí živí, dal­ší pří­jmy zís­ká­vá z pro­de­je reklam­ních před­mě­tů a pro­duct pla­ce­men­tem. Jeho hlav­ní kanál, GoGoManTV, sle­do­va­lo v srpnu 2016 1,40 mili­o­nu odbě­ra­te­lů. Jeho vlo­go­vý kanál, GoGosVlog, měl teh­dy 490 tisíc odbě­ra­te­lů. V roce 2015 se zúčast­nil akce zva­né Utubering, kde byl zvo­len jako nej­lep­ší you­tu­ber na čes­ko­slo­ven­ské scé­ně.

Dne 20. lis­to­pa­du 2015 mu v nakla­da­tel­ství Tatran vyšla kni­ha GOGO – Chalan z inter­ne­tu, v úno­ru 2016 vydal pře­klad své kni­hy do češ­ti­ny, GOGO – Kluk z inter­ne­tu.

lis­to­pa­du 2015vydal svůj prv­ní hudeb­ní video­klip jako podě­ko­vá­ní za 1 000 000 odbě­ra­te­lů jmé­nem MŸSLI,který má sko­ro 14 mili­o­nů zhléd­nu­tí a přes 300 tisíc likes.

V říj­nu 2017 vydal se zpě­vač­kou Celeste Buckingham píseň s názvem Jacuzzi, s cílem vytěs­nit nega­ti­vi­tu z běž­né­ho živo­ta lidí.


 • Zdroj: Česká Wikipedie
 • Foto: TV Nova s.r.o.

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Části seriálu:  Survivor


 • Odcházení19. května 2022 Odcházení Když je to jen trošku možné, rád vidím film v prostředí pro něj určeném, tj. v kině. Jednak proto, že je primárně stavěný pro velké plátno a nikoli pro malou obrazovku, jednak proto, abych […] Posted in Filmová klasika
 • Deník strojvůdce (Dnevnik mašinovođe)19. května 2022 Deník strojvůdce (Dnevnik mašinovođe) Zdejší čtenáři dobře vědí, že v oblasti kinematografie jsem spíš staromilec a je poměrně málo filmů z posledních let, které by mě nějak zvlášť oslovovaly. Možná je to tím, že novější filmy […] Posted in Filmové recenze
 • Proč má Hra o trůny tolik fanoušků?19. května 2022 Proč má Hra o trůny tolik fanoušků? Hra o trůny (Game of thrones) patří v dnešní době mezi ty nejpopulárnější seriály, o tom není pochyb. A ono není divu, důvodů k tomuto tvrzení je hned několik. Pojďme si říct o těch […] Posted in Zajímavosti
 • Mamma Mia!19. května 2022 Mamma Mia! Padly na Vás chmury? Rozveselení by Vám mohla přinést Meryl Streep a její početný doprovodný sbor křepčící na nejznámější písně od ABBY v nejkýčovitější podívané roku 2008. Muzikál Mamma […] Posted in Retro filmové recenze
 • Doctor Strange v mnohovesmíru šílenství: Divoká jízda MCU Sama Raimiho18. května 2022 Doctor Strange v mnohovesmíru šílenství: Divoká jízda MCU Sama Raimiho Multivesmír je vskutku podivný v Doctoru Strangeovi v Multivesmíru šílenství, druhém velkém odklonu MCU po těžkém srdci Eternals Chloé Zhao. Díky laskavosti režiséra Sama Raimiho je z […] Posted in Filmové recenze
 • Žhářka: Zac Efron rozpaluje reboot Stephena Kinga18. května 2022 Žhářka: Zac Efron rozpaluje reboot Stephena Kinga Mladá dívka se snaží vyrovnat se svými psychickými pyrotechnickými schopnostmi ve filmu Žhářka, nové adaptaci románu Stephena Kinga navazující na původní film z roku 1984 s Drew Barrymore […] Posted in Filmové recenze
 • Netflix přišel s dalším kvalitním seriálem - Srdcerváči17. května 2022 Netflix přišel s dalším kvalitním seriálem - Srdcerváči 24. dubna Netflix vypustil do světa seriál Srdcerváči podle stejnojmenného webového komiksu Alice Oseman. Vypráví příběh dvou dospívajících chlapců, kteří se do sebe zamilují. Rozhodně se […] Posted in TV Recenze
 • Básníci čekají na zázrak. A český film?17. května 2022 Básníci čekají na zázrak. A český film? Série o „básnících“ je důkazem nemohoucnosti české „porevoluční“ kinematografie. Zatímco v osmdesátých letech se režisér Dušan Klein blýskl třemi skvělými díly, po revoluci následovala již […] Posted in Retro filmové recenze
 • Hoteliér - 65 %17. května 2022 Hoteliér - 65 % Herec Pavel Landovský má života plné zuby, nemoci mu ztrpčují každý den a nejraději by se vším skončil. Má však kolem sebe lidi, kterým stojí za zájem a úctu. Herecký kolega a režisér Jan […] Posted in Retro filmové recenze
 • Yasmin Boland: Magický Měsíc 16. května 2022 Yasmin Boland: Magický Měsíc  Karty inspirované lunárními fázemi ze všech možných úhlů pohledu patří k těm, které vezmete do ruky a rázem máte po ruce hromadu praktických informací. Přišlo mi, že jsou i z těch, na […] Posted in Recenze knih
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 6,23439 s | počet dotazů: 226 | paměť: 57274 KB. | 22.05.2022 - 09:16:39