Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Seriály > Reality show > Survivor-30.epizóda(SK-55.,56.)-„čtyři vraždy stačí drahoušku“

Survivor-30.epizóda(SK-55.,56.)-„čtyři vraždy stačí drahoušku“

rN4Y.survivor cesko slovensko logo jpg 8
rN4Y.survivor cesko slovensko logo jpg 8
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

rN4Y.survivor cesko slovensko logo jpg 8

Myslel som si, že už ma naša pro­duk­cia nedo­ká­že ničím extra prekva­piť, no hlbo­ko som sa mýlil. Je neu­ve­ri­teľ­né ako ničia znač­ku Survivor.

SK-55.epizóda

Poďme ale popo­ri­a­d­ku a začí­na­me súbo­jom o indi­vi­du­ál­nu imu­ni­tu. Znova sme zaži­li zme­nu a nešlo sa sys­té­mom všet­ci spo­lu, ale for­mou súbo­jov na kla­di­ne. Na kla­di­ne bol súboj pros­tý a to docie­liť, aby ten dru­hý spa­dol. Šli sys­té­mom kaž­dý s kaž­dým a kto ako prvý dosi­a­hol šty­ri body, tak zís­kal imu­ni­tu. Tento súboj ma nudil zati­aľ úpl­ne naj­vi­ac zo všet­kých a aby toho nebo­lo málo, tak to dali na 2 víťaz­né body. Imunitu našťas­tie v naj­krat­šom mož­nom čase zís­ka­la Johy a konečne tak pre­ru­ši­la nad­vlá­du Vladimíra. Tu sa naskyt­la záplet­ka a to koho pošle Johy do due­lu pro­ti Chilli, pre­to­že tá doká­za­la už šty­ri­krát pre­žiť svo­ju smrť.

Trošku ma zasko­či­lo aj to, keď Johy hovo­ri­la Chilli, že chce vo finá­le naj­sil­nej­ších z Azua a Mao čiže vlast­ne Chilli a Vladimíra. Ak by však šla do finá­le Chilli tak má isté 2 hla­sy a výbor­ný prí­beh ako sa dosta­la do finá­le až z dna a cez šty­ri due­ly, tak­že to by nebo­lo naj­šťast­nej­šie rie­še­nie. Zaujímavú myšli­en­ku nám ale pre­zra­di­la Veve a to, že ako doká­že zner­vózniť Vladimíra neja­kým tým „ale“ a ten to hneď zobe­rie a koná. To sme však veľ­mi na kame­rách nevi­deli a urči­te potre­bu­je na svo­ju obha­jo­bu viac než len neja­ké poštu­cho­va­nie Vladimíra.

SK-56.epizóda

Po prvej čas­ti tej­to epi­zó­dy aj keď som sa pri­a­mo pri súbo­ji o imu­ni­tu nudil, tak jeho výsle­dok nám pri­nie­sol veľ­mi zau­jí­ma­vú voľbu na kme­ňo­vej rade a to koho by posla­la Johy do due­lu pro­ti Chilli. No pro­duk­cia neskla­ma­la a hneď to poka­zi­la. Dočkali sme sa rov­no dru­hé­ho súbo­ja o finá­le v kto­rom sa mali udr­žať na lane čo najdlh­šie. Ten po štr­ná­stich min­útach vyhral Vladimír a tak sme mali zná­mych už dvoch čle­nov finá­lo­vej tro­ji­ce. Samozrejme bolo jas­né, že do due­lu tak pôjde Veve a Chilli a víťaz bude vo finá­lo­vej tro­ji­ci s mož­nos­ťou obhá­jiť sa pred poro­tou.

Tu som to ešte ako tak bral, lebo v ori­gi­ná­le o tre­ťom fina­lis­to­vi roz­ho­du­je duel v zalo­že­ní ohňa a víťaz indi­vi­du­ál­nej imu­ni­ty si vlast­ne vybe­rá len dru­hé­ho fina­lis­tu. Takže naši len odr­ba­li Johy o túto voľbu. No fina­lis­ta v slov­ní­ku našej pro­duk­cie nezna­me­ná fina­lis­ta ako by sme to čaka­li. Podobný slov­ník pou­ži­li pri zlúče­ní, kto­ré vlast­ne ani zlúče­ním ešte nebo­lo. Ešte pred due­lom Novotný vysvet­lil čo sa bude diať ďalej. Čakal som že povie: „pri­prav­te si finá­lo­vú reč a bude­te mať mož­nosť obhá­jiť svo­ju hru pred poro­tou kto­rá roz­hod­ne o víťa­zo­vi“. Keby sa toto sta­lo, tak má epi­zó­da 7/10. No nie a my sme sa dočka­li ďal­šie­ho paškvi­lu od pro­duk­cie. V sku­toč­nos­ti sa tra­ja fina­lis­ti stret­nú v súbo­ji a sku­toč­né­ho fina­lis­tu a pozor o dru­hom fina­lis­to­vi roz­hod­ne poro­ta. Tu sa mi nasky­tá hneď otáz­ka a čo bude roz­ho­do­vať o víťa­zo­vi? Zase poro­ta ale­bo neda­j­bo­že zos­no­vajú duel o víťa­za Survivora? Ak by to tak spra­vi­li, tak to fakt môž­me zme­niť názov na Farma na ost­ro­ve a nie sa ďalej tvá­riť, že je to Survivor. Vždy o víťa­zo­vi Survivoru roz­ho­du­je poro­ta a nikto iný a to je svä­té pra­vi­dlo, kto­ré sa nesmie meniť. Takže v naj­lep­šom prí­pa­de sa dočká­me dvoj­ná­sob­né­ho hla­so­va­nia poro­ty, no už to bude smieš­ne, lebo čo sa rov­na­kou rečou bude niek­to obha­jo­vať dva­krát? Zaujímali by ma vysvet­le­nia pre­čo sa toho toľ­ko meni­lo od ori­gi­ná­lu a sko­ro všet­ky zme­ny boli k hor­ši­e­mu.

No to uvi­dí­me až v ďal­ších dvoch už posled­ných epi­zó­dach. Poďme si dokon­čiť túto jubi­lej­nú 30.epizódu. Duel o posled­né mies­to v top 3 zvied­la Chilli a Veve a bol to fakt boj, lebo Veve tie kvá­d­re spad­li asi 4x a ona ich vždy rých­lo doká­za­la vrá­tiť naspäť a zasl­úže­ne vyhra­la ten­to duel čím sa dosta­la do top 3 a Chilli posla­la do poro­ty.

Záver: V posled­nom čase som dával veľ­mi vyso­ké hod­no­te­nia a dokon­ca padlo aj to naj­vyššie, no dnes ma pro­duk­cia zno­va naštva­la a dúfam, že sa moje podo­zre­nie o finá­lo­vom due­li nepo­tvr­dí. Epizódu hod­no­tím na 4/10.

 


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Části seriálu:  Survivor


Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • M3GAN14. ledna 2023 M3GAN První letošní mainstream hororová žánrovka je jen průměrnou high tech záležitostí. M3gan má sice velmi pochvalné zámořské ohlasy ( Rotteni i IMDB jsou překapivě velmi pochvalní), ale […] Posted in Krátké recenze
  • Válka světů - A opět ti proklatí ufouni!12. května 2021 Válka světů - A opět ti proklatí ufouni! „Lidstvo v ohrožení“ je pro hollywoodské tvůrce vděčným námětem. A zvláště v dnešní době vyspělých počítačových triků. Není tedy divu, že v něm filmaři nalézají zalíbení a že jsou naše […] Posted in Retro filmové recenze
  • Jump street 2119. března 2017 Jump street 21 Zábavný film, na který se člověk podívá jen tak pro zábavu a odlehčení. Velká spousta úsměvných a zábavných momentů, Jonah Hill se prostě na takovéhle role hodí, a Channing Tatum jako […] Posted in Krátké recenze
  • Matrix Reloaded9. prosince 2021 Matrix Reloaded A je to tady. Jste si úplně jistí tím, čím si myslíte, že jste? Dlouho po prvním díle jsem ani netušil, že se dočkáme pokračování. Všechno to začalo vřít až pár týdnů před uvedením […] Posted in Retro filmové recenze
  • V novince scénáristy a režiséra Jamese Graye (Ad Astra)...16. června 2020 V novince scénáristy a režiséra Jamese Graye (Ad Astra)... V novince scénáristy a režiséra Jamese Graye (Ad Astra) Armageddon Time si zahrají Robert De Niro, Oscar Isaac, Anne Hathaway, Donald Sutherland a Cate Blanchett. Film bude založen na […] Posted in Krátké aktuality
  • Pokračování The Outer Worlds je prý předprodukci, uvádí...14. října 2020 Pokračování The Outer Worlds je prý předprodukci, uvádí... Pokračování The Outer Worlds je prý předprodukci, uvádí datový analytik Daniel Ahmad na svém Twitter účtu Posted in Krátké herní aktuality
  • Lovci pokladů - když by ještě Nicolas Cage hvězdou12. října 2020 Lovci pokladů - když by ještě Nicolas Cage hvězdou Jistý předek rodina Gatesových se dostal k informaci, která na dalších 6 generacemi změnila život této rodiny na nekonečnou honičku za bájným pokladem Templářů, který se po staletí […] Posted in Retro filmové recenze
  • Co nám chybí?16. září 2010 Co nám chybí?   Co bychom měli doplnit aby nás nebolela hlava a byli jsme méně unaveni? Udělaly se vám bílé fleky na nehtech a opary? Přináším vám pár tipů co dělat, když vás něco takového […] Posted in Domácí rady
  • Arrow12. května 2015 Arrow Verdikt: Průměrné mstitelské řemeslo, kterému ale chybí nadhled, hlubší náboj a máloco z něho se vám dostane pod kůži do té míry, abyste si na to za týden opět vzpomněli, případně se […] Posted in TV Recenze
  • Rod Draka - rod Velaryonů19. září 2022 Rod Draka - rod Velaryonů Povíme si od druhém největším rodu v zemi seriálu Rod Draka. Rod Targaryenů je sice vládnoucít, ale rod Velaryonů je nejbohatší, a proto si dcera Targaryenů Rhaenyra bere svého manžela […] Posted in Profily postav
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 1,23564 s | počet dotazů: 251 | paměť: 61989 KB. | 10.06.2023 - 10:37:07