Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Seriály > Reality show > Survivor-30.epizóda(SK-55.,56.)-„čtyři vraždy stačí drahoušku“

Survivor-30.epizóda(SK-55.,56.)-„čtyři vraždy stačí drahoušku“

rN4Y.survivor cesko slovensko logo jpg 8
rN4Y.survivor cesko slovensko logo jpg 8
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

rN4Y.survivor cesko slovensko logo jpg 8

Myslel som si, že už ma naša pro­duk­cia nedo­ká­že ničím extra prekva­piť, no hlbo­ko som sa mýlil. Je neu­ve­ri­teľ­né ako ničia znač­ku Survivor.

SK-55.epizóda

Poďme ale popo­ri­a­d­ku a začí­na­me súbo­jom o indi­vi­du­ál­nu imu­ni­tu. Znova sme zaži­li zme­nu a nešlo sa sys­té­mom všet­ci spo­lu, ale for­mou súbo­jov na kla­di­ne. Na kla­di­ne bol súboj pros­tý a to docie­liť, aby ten dru­hý spa­dol. Šli sys­té­mom kaž­dý s kaž­dým a kto ako prvý dosi­a­hol šty­ri body, tak zís­kal imu­ni­tu. Tento súboj ma nudil zati­aľ úpl­ne naj­vi­ac zo všet­kých a aby toho nebo­lo málo, tak to dali na 2 víťaz­né body. Imunitu našťas­tie v naj­krat­šom mož­nom čase zís­ka­la Johy a konečne tak pre­ru­ši­la nad­vlá­du Vladimíra. Tu sa naskyt­la záplet­ka a to koho pošle Johy do due­lu pro­ti Chilli, pre­to­že tá doká­za­la už šty­ri­krát pre­žiť svo­ju smrť.

Trošku ma zasko­či­lo aj to, keď Johy hovo­ri­la Chilli, že chce vo finá­le naj­sil­nej­ších z Azua a Mao čiže vlast­ne Chilli a Vladimíra. Ak by však šla do finá­le Chilli tak má isté 2 hla­sy a výbor­ný prí­beh ako sa dosta­la do finá­le až z dna a cez šty­ri due­ly, tak­že to by nebo­lo naj­šťast­nej­šie rie­še­nie. Zaujímavú myšli­en­ku nám ale pre­zra­di­la Veve a to, že ako doká­že zner­vózniť Vladimíra neja­kým tým „ale“ a ten to hneď zobe­rie a koná. To sme však veľ­mi na kame­rách nevi­deli a urči­te potre­bu­je na svo­ju obha­jo­bu viac než len neja­ké poštu­cho­va­nie Vladimíra.

SK-56.epizóda

Po prvej čas­ti tej­to epi­zó­dy aj keď som sa pri­a­mo pri súbo­ji o imu­ni­tu nudil, tak jeho výsle­dok nám pri­nie­sol veľ­mi zau­jí­ma­vú voľbu na kme­ňo­vej rade a to koho by posla­la Johy do due­lu pro­ti Chilli. No pro­duk­cia neskla­ma­la a hneď to poka­zi­la. Dočkali sme sa rov­no dru­hé­ho súbo­ja o finá­le v kto­rom sa mali udr­žať na lane čo najdlh­šie. Ten po štr­ná­stich min­útach vyhral Vladimír a tak sme mali zná­mych už dvoch čle­nov finá­lo­vej tro­ji­ce. Samozrejme bolo jas­né, že do due­lu tak pôjde Veve a Chilli a víťaz bude vo finá­lo­vej tro­ji­ci s mož­nos­ťou obhá­jiť sa pred poro­tou.

Tu som to ešte ako tak bral, lebo v ori­gi­ná­le o tre­ťom fina­lis­to­vi roz­ho­du­je duel v zalo­že­ní ohňa a víťaz indi­vi­du­ál­nej imu­ni­ty si vlast­ne vybe­rá len dru­hé­ho fina­lis­tu. Takže naši len odr­ba­li Johy o túto voľbu. No fina­lis­ta v slov­ní­ku našej pro­duk­cie nezna­me­ná fina­lis­ta ako by sme to čaka­li. Podobný slov­ník pou­ži­li pri zlúče­ní, kto­ré vlast­ne ani zlúče­ním ešte nebo­lo. Ešte pred due­lom Novotný vysvet­lil čo sa bude diať ďalej. Čakal som že povie: „pri­prav­te si finá­lo­vú reč a bude­te mať mož­nosť obhá­jiť svo­ju hru pred poro­tou kto­rá roz­hod­ne o víťa­zo­vi“. Keby sa toto sta­lo, tak má epi­zó­da 7/10. No nie a my sme sa dočka­li ďal­šie­ho paškvi­lu od pro­duk­cie. V sku­toč­nos­ti sa tra­ja fina­lis­ti stret­nú v súbo­ji a sku­toč­né­ho fina­lis­tu a pozor o dru­hom fina­lis­to­vi roz­hod­ne poro­ta. Tu sa mi nasky­tá hneď otáz­ka a čo bude roz­ho­do­vať o víťa­zo­vi? Zase poro­ta ale­bo neda­j­bo­že zos­no­vajú duel o víťa­za Survivora? Ak by to tak spra­vi­li, tak to fakt môž­me zme­niť názov na Farma na ost­ro­ve a nie sa ďalej tvá­riť, že je to Survivor. Vždy o víťa­zo­vi Survivoru roz­ho­du­je poro­ta a nikto iný a to je svä­té pra­vi­dlo, kto­ré sa nesmie meniť. Takže v naj­lep­šom prí­pa­de sa dočká­me dvoj­ná­sob­né­ho hla­so­va­nia poro­ty, no už to bude smieš­ne, lebo čo sa rov­na­kou rečou bude niek­to obha­jo­vať dva­krát? Zaujímali by ma vysvet­le­nia pre­čo sa toho toľ­ko meni­lo od ori­gi­ná­lu a sko­ro všet­ky zme­ny boli k hor­ši­e­mu.

No to uvi­dí­me až v ďal­ších dvoch už posled­ných epi­zó­dach. Poďme si dokon­čiť túto jubi­lej­nú 30.epizódu. Duel o posled­né mies­to v top 3 zvied­la Chilli a Veve a bol to fakt boj, lebo Veve tie kvá­d­re spad­li asi 4x a ona ich vždy rých­lo doká­za­la vrá­tiť naspäť a zasl­úže­ne vyhra­la ten­to duel čím sa dosta­la do top 3 a Chilli posla­la do poro­ty.

Záver: V posled­nom čase som dával veľ­mi vyso­ké hod­no­te­nia a dokon­ca padlo aj to naj­vyššie, no dnes ma pro­duk­cia zno­va naštva­la a dúfam, že sa moje podo­zre­nie o finá­lo­vom due­li nepo­tvr­dí. Epizódu hod­no­tím na 4/10.

 


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Části seriálu:  Survivor


Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Zpět do dávných časů1. května 2019 Zpět do dávných časů Dne 30. dubna jsem už od rána s obavami sledovala oblohu. Podle některých předpovědí mělo pršet, což by zkazilo celou akci Pálení čarodějnic a stavění májky v parku Václavka na Střížkově, […] Posted in Články
  • Vánoce jsou svátky míru24. srpna 2021 Vánoce jsou svátky míru Posted in Komiks
  • Sexuální výchova - Série 26. května 2022 Sexuální výchova - Série 2 2. řada – 85 % už pro mě není takovou srdcovkou jako ta první. Je tomu tak z velké části proto, že hlavní dva charaktery ustupují lehce do pozadí a velká pozornost je věnována ostatním […] Posted in Krátké recenze
  • King Kong - Jackson ve své vrcholné formě2. dubna 2023 King Kong - Jackson ve své vrcholné formě Po prvním shlédnutí jsem se k tomuto filmu stavil poměrně vlažně. Dinosauři a King Kong čí obří stonožky a jiná havěť mi přišla jako nesourodý koktejl, ale pak jsem se po několika letech […] Posted in Retro filmové recenze
  • Angelika, markýza andělů - Angélique Marquise des Anges (1964)8. srpna 2019 Angelika, markýza andělů - Angélique Marquise des Anges (1964) První snímek z pětidílné série filmů natočených velmi volně na motivy románu Anne a Serge Golonových vypravuje o krásné a odvážné markýze Angelice, která byla provdána za nenáviděného a […] Posted in Speciály
  • Po čem muži touží - Co takhle změnit pohlaví?25. září 2018 Po čem muži touží - Co takhle změnit pohlaví? Karla ve filmu čeká, jak již bylo řečeno, proměna v ženu. Nabídli jsme tuto možnost dalším hercům,  a požádali jsme je, aby si zkusili přestavit, zda by se chtěli na chvíli stát mužem nebo […] Posted in Speciály
  • G.I. JOE 2: ODVETA - O FILMU20. března 2013 G.I. JOE 2: ODVETA - O FILMU Producent Lorenzo di Bonaventura, který se podílel na některých z dosud nejúspěšnějších filmových sérií včetně TRANSFORMERS s tržbami dosahujícími miliardy dolarů, měl pocit, že závěr […] Posted in Speciály
  • Rogue One: A Star Wars Story Trailer #213. října 2016 Rogue One: A Star Wars Story Trailer #2 Podívejte se na trailer a screeny z nejnovějšího traileru Rogue One: A Star Wars Story. Trailer na TraileryCesky.net. Posted in Trailery
  • Vášeň a cit –31. května 2011 Vášeň a cit – Vášeň a cit – Recenze 12.October.2007 Recenze Autor: Andrea Zahradníková […] Posted in Recenze
  • Pravidla moštárny5. srpna 2004 Pravidla moštárny V oscarovém dramatu Lasseho Hallströma ožívá Amerika 40. let. Jak se stát lékařem světa, který se tragicky zaplétá do následků svých láskyplných zločinů?Sirotčinec St. Cloud v Maine - to […] Posted in TV Recenze
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,82606 s | počet dotazů: 260 | paměť: 61979 KB. | 08.06.2023 - 22:51:52