Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Seriály > Reality show > Survivor-30.epizóda(SK-55.,56.)-„čtyři vraždy stačí drahoušku“

Survivor-30.epizóda(SK-55.,56.)-„čtyři vraždy stačí drahoušku“

rN4Y.survivor cesko slovensko logo jpg 8
rN4Y.survivor cesko slovensko logo jpg 8
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

rN4Y.survivor cesko slovensko logo jpg 8

Myslel som si, že už ma naša pro­duk­cia nedo­ká­že ničím extra prekva­piť, no hlbo­ko som sa mýlil. Je neu­ve­ri­teľ­né ako ničia znač­ku Survivor.

SK-55.epizóda

Poďme ale popo­ri­a­d­ku a začí­na­me súbo­jom o indi­vi­du­ál­nu imu­ni­tu. Znova sme zaži­li zme­nu a nešlo sa sys­té­mom všet­ci spo­lu, ale for­mou súbo­jov na kla­di­ne. Na kla­di­ne bol súboj pros­tý a to docie­liť, aby ten dru­hý spa­dol. Šli sys­té­mom kaž­dý s kaž­dým a kto ako prvý dosi­a­hol šty­ri body, tak zís­kal imu­ni­tu. Tento súboj ma nudil zati­aľ úpl­ne naj­vi­ac zo všet­kých a aby toho nebo­lo málo, tak to dali na 2 víťaz­né body. Imunitu našťas­tie v naj­krat­šom mož­nom čase zís­ka­la Johy a konečne tak pre­ru­ši­la nad­vlá­du Vladimíra. Tu sa naskyt­la záplet­ka a to koho pošle Johy do due­lu pro­ti Chilli, pre­to­že tá doká­za­la už šty­ri­krát pre­žiť svo­ju smrť.

Trošku ma zasko­či­lo aj to, keď Johy hovo­ri­la Chilli, že chce vo finá­le naj­sil­nej­ších z Azua a Mao čiže vlast­ne Chilli a Vladimíra. Ak by však šla do finá­le Chilli tak má isté 2 hla­sy a výbor­ný prí­beh ako sa dosta­la do finá­le až z dna a cez šty­ri due­ly, tak­že to by nebo­lo naj­šťast­nej­šie rie­še­nie. Zaujímavú myšli­en­ku nám ale pre­zra­di­la Veve a to, že ako doká­že zner­vózniť Vladimíra neja­kým tým „ale“ a ten to hneď zobe­rie a koná. To sme však veľ­mi na kame­rách nevi­deli a urči­te potre­bu­je na svo­ju obha­jo­bu viac než len neja­ké poštu­cho­va­nie Vladimíra.

SK-56.epizóda

Po prvej čas­ti tej­to epi­zó­dy aj keď som sa pri­a­mo pri súbo­ji o imu­ni­tu nudil, tak jeho výsle­dok nám pri­nie­sol veľ­mi zau­jí­ma­vú voľbu na kme­ňo­vej rade a to koho by posla­la Johy do due­lu pro­ti Chilli. No pro­duk­cia neskla­ma­la a hneď to poka­zi­la. Dočkali sme sa rov­no dru­hé­ho súbo­ja o finá­le v kto­rom sa mali udr­žať na lane čo najdlh­šie. Ten po štr­ná­stich min­útach vyhral Vladimír a tak sme mali zná­mych už dvoch čle­nov finá­lo­vej tro­ji­ce. Samozrejme bolo jas­né, že do due­lu tak pôjde Veve a Chilli a víťaz bude vo finá­lo­vej tro­ji­ci s mož­nos­ťou obhá­jiť sa pred poro­tou.

Tu som to ešte ako tak bral, lebo v ori­gi­ná­le o tre­ťom fina­lis­to­vi roz­ho­du­je duel v zalo­že­ní ohňa a víťaz indi­vi­du­ál­nej imu­ni­ty si vlast­ne vybe­rá len dru­hé­ho fina­lis­tu. Takže naši len odr­ba­li Johy o túto voľbu. No fina­lis­ta v slov­ní­ku našej pro­duk­cie nezna­me­ná fina­lis­ta ako by sme to čaka­li. Podobný slov­ník pou­ži­li pri zlúče­ní, kto­ré vlast­ne ani zlúče­ním ešte nebo­lo. Ešte pred due­lom Novotný vysvet­lil čo sa bude diať ďalej. Čakal som že povie: „pri­prav­te si finá­lo­vú reč a bude­te mať mož­nosť obhá­jiť svo­ju hru pred poro­tou kto­rá roz­hod­ne o víťa­zo­vi“. Keby sa toto sta­lo, tak má epi­zó­da 7/10. No nie a my sme sa dočka­li ďal­šie­ho paškvi­lu od pro­duk­cie. V sku­toč­nos­ti sa tra­ja fina­lis­ti stret­nú v súbo­ji a sku­toč­né­ho fina­lis­tu a pozor o dru­hom fina­lis­to­vi roz­hod­ne poro­ta. Tu sa mi nasky­tá hneď otáz­ka a čo bude roz­ho­do­vať o víťa­zo­vi? Zase poro­ta ale­bo neda­j­bo­že zos­no­vajú duel o víťa­za Survivora? Ak by to tak spra­vi­li, tak to fakt môž­me zme­niť názov na Farma na ost­ro­ve a nie sa ďalej tvá­riť, že je to Survivor. Vždy o víťa­zo­vi Survivoru roz­ho­du­je poro­ta a nikto iný a to je svä­té pra­vi­dlo, kto­ré sa nesmie meniť. Takže v naj­lep­šom prí­pa­de sa dočká­me dvoj­ná­sob­né­ho hla­so­va­nia poro­ty, no už to bude smieš­ne, lebo čo sa rov­na­kou rečou bude niek­to obha­jo­vať dva­krát? Zaujímali by ma vysvet­le­nia pre­čo sa toho toľ­ko meni­lo od ori­gi­ná­lu a sko­ro všet­ky zme­ny boli k hor­ši­e­mu.

No to uvi­dí­me až v ďal­ších dvoch už posled­ných epi­zó­dach. Poďme si dokon­čiť túto jubi­lej­nú 30.epizódu. Duel o posled­né mies­to v top 3 zvied­la Chilli a Veve a bol to fakt boj, lebo Veve tie kvá­d­re spad­li asi 4x a ona ich vždy rých­lo doká­za­la vrá­tiť naspäť a zasl­úže­ne vyhra­la ten­to duel čím sa dosta­la do top 3 a Chilli posla­la do poro­ty.

Záver: V posled­nom čase som dával veľ­mi vyso­ké hod­no­te­nia a dokon­ca padlo aj to naj­vyššie, no dnes ma pro­duk­cia zno­va naštva­la a dúfam, že sa moje podo­zre­nie o finá­lo­vom due­li nepo­tvr­dí. Epizódu hod­no­tím na 4/10.

 


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Části seriálu:  Survivor


Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • T2 Trainspotting17. února 2017 T2 Trainspotting Navazovat na kultovní film, kterým první Trainspotting bezpochyby je, není nikdy jednoduché. Před režisérem Danny Boylem a scénáristou Johnem Hodgem tudíž rozhodně nestál lehký […] Posted in Kritický Klub
  • ROZHOVOR S JIŘÍM MÁDLEM28. února 2012 ROZHOVOR S JIŘÍM MÁDLEM S Bohdanem Slámou jste spolupracoval poprvé - jak se vám jeví ve srovnání s ostatními českými režiséry, se kterými jste už točil? S Bohdanem se mi dělalo moc dobře. Nevím, čím […] Posted in Rozhovory
  • Steve Austin5. srpna 2011 Steve Austin 2005 - Trestná lavice(Longest Yard, The uncredited)) role: Guard Dunham 2007 - Zabij, nebo budeš zabit (The Condemned) role: Conrad 2009 - Damage role: John Brickner 2010 - The […] Posted in Profily osob
  • 100 let od vzniku Československa28. října 2018 100 let od vzniku Československa Dnešek je plný různých oslav směřujících k připomenutí sta let od vyhlášení Československa. Některé oslavy mají spontánní charakter a přijdou mi docela fajn, u jiných pociťuji spíše […] Posted in Články
  • Zvláštní vztahy25. prosince 2022 Zvláštní vztahy Kdy se stalo naposledy, aby dva muži ze stejného týmu skončili s rukama na řídící páce... Od tohoto filmu z prostředí vysoké politiky pojednávajícím o "zvláštních vztazích" mezi americkým […] Posted in Krátké recenze
  • Svatební šaty na míru levně20. února 2016 Svatební šaty na míru levně Pokud chcete mít svůj jedinečný model, ale přitom nechcete zbytečně utrácet, pak si můžete nechat ušít svatební šaty na míru levně. Jak? Jde o to, že svatební šaty budou sice vybrány z […] Posted in Domácí rady
  • Hotýlek na Islandu - vydejte se za polární září do země ohně a ledu..29. prosince 2020 Hotýlek na Islandu - vydejte se za polární září do země ohně a ledu.. Máte rádi cestování? Chcete si na vlastní kůži vyzkoušet, jaké to ji spatřit polární záři? Neváhejte, popadněte deku, hrnek voňavé kávy či čokolády a pusťte se do čtení. Zažijete příjemnou […] Posted in Recenze knih
  • S11E03: Rosa17. října 2018 S11E03: Rosa Ukázka z třetí epizody 11. sezóny seriálu Doctor Who. https://youtu.be/YCAn2lUEcg4 Posted in Trailery
  • 28 dní - Do naší hospůdky vedou jen tři schůdky..26. září 2018 28 dní - Do naší hospůdky vedou jen tři schůdky.. FGwen Cummingsová je sympatická žena na pokraji třicítky, která podlehne alkoholickému návyku. Ačkoliv netrvá její tekutinový návyk až tak dlouho a není na tom ještě tak špatně jako […] Posted in Retro filmové recenze
  • Gantz: O (2016)28. února 2021 Gantz: O (2016) Neskutečnéj nářez a má nová srdeční záležitost!Tohle je víceméně film pro mne šitý na míru. Ideální stopáž 90 minut, Akce od začátku do konce, Gore, Monstra a dech beroucí vizuál, co víc […] Posted in Krátké recenze
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 2,31222 s | počet dotazů: 250 | paměť: 62378 KB. | 31.05.2023 - 11:38:03