Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Seriály > Reality show > Survivor-28.epizóda(SK-51.,52.)-„Chodíci sebevražda“

Survivor-28.epizóda(SK-51.,52.)-„Chodíci sebevražda“

rN4Y.survivor cesko slovensko logo jpg 6
rN4Y.survivor cesko slovensko logo jpg 6
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

rN4Y.survivor cesko slovensko logo jpg 6

6.mája 2022- toto by mal byť dátum finá­le, tak­že o dva týžd­ne by sme mali spo­znať víťa­za Survivor Česko&Slovensko. Musím pove­dať, že ako ma neba­vi­li tie prvé čas­ti, tak tak­to keď je po kaž­dej čas­ti kme­ňo­vá rada, tak to je pod­stat­ne lep­šie. Bolo to tak na zači­at­ku, potom to zme­ni­li a na záver sme sa dočka­li tro­chu rých­lej­šie­ho tem­pa a za to som rád.

SK-51.epizóda

V úvo­de epi­zó­dy Vladimír roz­mý­šľa, že by vypus­til súboj o imu­ni­tu vzhľa­dom na to, že má skry­tú imu­ni­tu. Tak by si ove­ril komu môže a komu nemô­že veriť. Popravde aj sa som nad tým roz­mý­šľal pár dní doza­du, že by bolo od neho chyt­ré to uro­biť a zis­tiť ako je na tom. No pri­šiel pro­blém a to, že k súbo­ju o imu­ni­tu sa pri­da­la aj odme­na. A odme­nou mimo ovo­cia a čoko­lá­dy bol video­ho­vor domov a tu už bolo jas­né, že to nevy­pus­tí, keď­že vidieť svo­jich blíz­kych je to naj­vi­ac čo chcel.

Pri súbo­ji o imu­ni­tu sme sa konečne zba­vi­li tra­dič­né­ho pav­úka a súťa­ži­li všet­ci naraz. Bolo to síce po sta­no­viš­ti­ach pri kto­rých postup­ne po jed­nom vypa­dá­va­li, no bolo to konečne oži­ve­nie tých súťa­ží a ja osob­ne som si to konečne užil a nenu­dil sa.

Na prvom sta­no­viš­ti mali spúta­né ruky a muse­li sa pomo­cou dvoch kociek dostať na koniec dráhy bez toho, aby z nich spad­li. Tu Veve mala skve­lé tem­po a bola bez­kon­ku­renčne prvá no tes­ne pred cieľom spadla a nako­niec skon­či­la posled­ná a tak vypadla. Následne postup­ne vypad­li Braňo, Johy a veľ­mi tes­ne asi o sekun­du aj Chilli. Vo finá­le to už bolo doslo­va one­man show, lebo Vladimír pora­zil bez pro­blé­mov Xéniu a tak zís­kal už pia­tu indi­vi­du­ál­nu imu­ni­tu v rade. Neuveriteľný kúsok.

Po víťaz­stve mohol Vladimír vybrať ďal­ších dvoch, ktorí si odme­nu užijú spo­lu s ním a vybral si Johy a Veve. Následne si uží­va­li odme­nu a mne sa do pamä­te vry­la pre­zýv­ka na Veve a to „cho­dí­ci sebe­vraž­da“. V tábo­re med­zi­tým Chilli skú­ša­la na Xéniu s Braňom, aby to zahra­li aspoň na remí­zu, no Braňo to hneď odmi­e­tol a tak sme mali zvy­šok epi­zó­dy pek­ne nary­so­va­ný.

SK-52.epizóda

Keďže Braňo odmi­e­tol ponu­ku od Chilli, tak sme sa veľa tak­tic­kých debát už nedo­čka­li až na to, že Johy sa bála skry­tej imu­ni­ty, no tu ju Vladimír upo­ko­jil, pre­to­že ju má on sám.

Kmeňová rada: Musím pove­dať, že troš­ku ma vyru­šo­va­lo to neu­stá­le komen­to­va­nie od Nicol. Už troš­ku chá­pem pre­čo ju toľ­ko ľudí nemá v lás­ke. Inak nič prekva­pi­vé okrem preja­vu od Chilli o žra­lo­ko­vi Vladimírovi sa nesta­lo a tak hla­so­va­ním šla do due­lu Chilli a Vladimír poslal do due­lu Xéniu. A tak si to posled­né dve člen­ky Mao roz­da­li a pozí­ciu “ Mao sur­vi­vo­ra“. Duel zvlád­la lep­šie Chilli, kto­rá tak dorov­na­la Vladimíra s tro­ma víťaz­ný­mi duel­mi.

Záver: Ostala nám posled­ná päť­ka a už nasle­duj­úca kme­ňo­vá rada môže byť veľ­mi zau­jí­ma­vá, ak by imu­ni­tu nevy­hral Vladimír. Epizóda bola troš­ku slab­šia čo sa týka tak­ti­ky, no boha­tá na emó­cie a aj pamät­né momen­ty. Najmä „cho­dí­ci sebe­vraž­da“ Veve ma dosta­la. Epizódu hod­no­tím na 8/10.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 2,74102 s | počet dotazů: 256 | paměť: 58601 KB. | 29.01.2023 - 10:21:56