Kritiky.cz > Seriály > Reality show > Survivor-26.epizóda(SK-47.,48.)-Konečne začal Survivor

Survivor-26.epizóda(SK-47.,48.)-Konečne začal Survivor

rN4Y.survivor cesko slovensko logo jpg 4
rN4Y.survivor cesko slovensko logo jpg 4
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

rN4Y.survivor cesko slovensko logo jpg 4

Konečne začal Survivor, to je veta, kto­rá naj­vi­ac sym­bo­li­zu­je túto epi­zó­du. Hrať konečne zača­li všet­ci a tak­to sme to chce­li vidieť úpl­ne od zači­at­ku.

SK-47.epizóda

Epizódu začí­na­me roz­ho­vo­rom Vladimíra s Chilli v kto­rom jej hovorí, že našiel novú výho­du do hry a to žetón, kto­rý mu umož­ňu­je sa zachrá­niť pred due­lom. Chilli mu to ale neu­verí, no musím podotkn­úť, že Vladimír vymý­šľa všet­ko mož­né a oži­vu­je tú hru, lebo také­to nie­čo by ma ani nena­padlo.

Následne sa dostá­va­me k Johy a k tomu čo nazna­či­la už minu­lú epi­zó­du a to, že šla za Nicol a Chilli a pove­da­la im, že pôjde pro­ti nim. Totálna blbosť, lebo bolo jas­né, že to robí pre hla­sy v poro­te. Následne roz­prá­va­la Johy aj s Veronikou, kto­rá to už bra­la osob­nej­šie a jej prejav bol už ofen­zív­nej­ší. Johy sa vraj pýta­la Veroniky, že pre­čo ju zobra­la až ako tretiu. Ja nechá­pem pre­čo to vôbec Johy rie­ši­la, veď bolo snáď jas­né, že tie tri držia spo­lu.

Ale už pozo­ru­je­me ako svä­tá tro­ji­ca mení svo­je sprá­va­nie. Mysleli si, že to majú pod kon­t­ro­lou a nič im nehro­zí, ale prá­ve v Survivore vie­me, že naj­ne­bez­pečnej­šie v hre je sa cítiť v bez­pe­čí. Preto bolo aj pre nich dôle­ži­té vyhrať indi­vi­du­ál­nu imu­ni­tu. No pri loso­va­ní sa im to zrúti­lo už v štvr­ť­fi­ná­le nášho zná­me­ho pav­úka pre­to­že Veronika vypadla s Xéniou, Chilli s Braňom a Nicol s Veve, kto­rá bola zra­ne­ná a ešte stih­la spad­n­úť aj počas toh­to súbo­ja. Posledným štvr­ť­fi­ná­lo­vým due­lom bol Vladimír a Johy a to lep­šie zvlá­dol už kla­sic­ky Vladimír. Tieto súbo­je sa šli na 2 víťaz­né body, to zvlád­li všet­ci v pome­re 2:0 až na Veve, kto­rá vyhra­la 2:1. Od semi­fi­ná­le sa šlo na jeden bod. Oceňujem, že teraz to aspoň pove­da­li dopre­du a nie zas počas súbo­ja. V semi­fi­ná­le Vladimír pre­šiel cez Braňa a Xénia cez Veve a mali sme zau­jí­ma­vé finá­le. No nako­niec oča­ká­va­né­ho víťa­za a to Vladimíra, kto­rý zís­kal už tretiu imu­ni­tu v rade. V tej­to čas­ti ešte vidí­me ako to zra­zu Nicol berie osob­ne, keď ide o krk jej a vraj to už nie je hra. Ale prá­ve toto je tá pra­vá hra.

SK-48.epizóda

Tak túto časť som si zati­aľ užil naj­vi­ac. Zrazu sme videli roz­ho­vo­ry kaž­dé­ho s kaž­dým a rie­ši­la sa výlučne tak­ti­ka. Musím pove­dať, že bolo tro­chu prí­jem­né vidieť ako svä­tá tro­ji­ca pani­kári. Trošku ma dosta­la veta od Chilli, že ak Vladimír bude roz­mý­šľať stra­te­gic­ky, tak vyho­dí naj­sil­nej­šie hráč­ky a to Johy a Xéniu. No prá­ve­že on roz­mý­šľa stra­te­gic­ky, keď chce túto neroz­luč­nú tro­jicu roz­de­liť.

Kmeňová rada: Tá bola veľ­mi vtip­ná, lebo Veronika tam už totál­ne spa­ni­kári­la a bola úpl­ne zmä­te­ná z toho čo hovo­ri­la. Snažila sa, aby to nejak zasi­ah­lo ostat­ných hrá­čov, no tých to podľa mňa len utvr­di­lo, že robia správ­ne a prá­ve toto vyst­úpe­nie jej môže zaha­tať mož­nú spo­lu­prácu s ostat­ný­mi do bud­úcnos­ti. Na záver sa Nikol vyhrá­ža­la tým, že nech neza­b­údajú, že budú v poro­te, ale Vladimír ju skve­le zotrel tým, že pove­dal : „a je tu vyhrá­ža­nie a to je prá­ve dôvod to uro­biť“.

Potom ma dosta­la ďal­šia veta a to, že nie­čo iné­ho je hra a nie­čo iné­ho sú pod­ra­zy, ale pri­tom prá­ve pod­ra­zy sú neod­de­li­teľ­nou súčas­ťou hry. A prá­ve tu vidí­me ako sleč­ny zo svä­tej tro­ji­ce nepo­znajú prin­cíp tej­to hry. Hlasovaním šla do due­lu Chilli a Vladimír poslal do due­lu Nicol. Duel vyhra­la Chilli a tak Nicol kon­čí v suťa­ži a toto bolo veľ­mi dôle­ži­té pre náš Survivor, lebo ak by tie­to tri došli do finá­le, tak by to zna­me­na­lo, že ostat­ný hrá­či boli hlúpy a nehra­li. Na záver sme videli, že Vladimír pre isto­tu pou­žil aj svoj hlas navi­ac čo mal a tak nene­chal hla­so­va­nie na náho­du, ak by aj jeden z tej päti­ce zra­dil.

Záver: Musím pove­dať, že konečne sme sa dočka­li fakt dob­rej epi­zó­dy, keby toto natla­čí­me do hodi­ny ako je aj ori­gi­nál, tak tu máme plno­hod­not­ný Survivor. No videli sme konečne tak­tic­ký her­ný ťah a aj tak­tic­ké zmý­šľa­nie od všet­kých hrá­čov v hre a za to musím dať hod­no­te­nie 10/10. Nikdy to nebu­de mať v tom­to for­má­te na ori­gi­nál, no v rám­ci našich mož­nos­tí to bola naj­lep­šia epi­zó­da a dúfam, že sa takých­to čas­tí ešte dočká­me.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Bývalí vývojáří CD Projekt Red představují izometrický...30. listopadu 2020 Bývalí vývojáří CD Projekt Red představují izometrický... Bývalí vývojáří CD Projekt Red představují izometrický sci-fi horor CryoSpace. Titul, který ve vás může evokovat pocit z Vetřelce od polského studia Kuklam Studios vyjde v roce 2022. Posted in Krátké herní aktuality
  • Pád do ticha12. ledna 2005 Pád do ticha Pád do ticha je filmem natočeným podle skutečné události, která se stala dvěma horolezcům v 80. letech. Rozhodli se zatím nemožnou trasou zdolat jednu z hor Peruánských And. To se jim také […] Posted in Filmové recenze
  • Jurský svět: Nadvláda (2022) 3. ledna 2023 Jurský svět: Nadvláda (2022)  Tohle je zklamání, protože za to co se předešlé díly držely solidní úrovně, tak tento snímek se už prostě tak moc nevydařil. První polovina vůbec neobsahuje ono kouzlo všech předešlých […] Posted in Krátké recenze
  • #1856: Sedmikráskov - 75 %26. listopadu 2018 #1856: Sedmikráskov - 75 % SedmikráskovVydalo nakladatelství Fragment v pevné vazbě v roce 2018. Vydání má 144 stran a prodává se v plné ceně za 249 Kč.Scénář: Richard SvitalskýKresba: Richard SvitalskýRichard […] Posted in Recenze komiksů
  • Kaše do skleničky13. listopadu 2012 Kaše do skleničky Kaše do skleničky je skvělý vynález na snídaně i svačiny - večer uděláte, ráno vezmete a jdete. Stačí si s sebou vzít lžičku a hodovat můžete kdekoli, v práci, ve škole, v autobuse. Děti […] Posted in Domácí rady
  • Piráti z Karibiku: Na vlnách podivna19. prosince 2021 Piráti z Karibiku: Na vlnách podivna Piráti z Karibiku: Na vlnách podivna je americký fantasy film z roku 2011, čtvrtý díl filmové série Piráti z Karibiku a samostatné pokračování filmu Na konci světa (2007). Jedná se o první […] Posted in Speciály
  • Titulky k The Deceived S01E01 - Episode #1.120. srpna 2020 Titulky k The Deceived S01E01 - Episode #1.1 Čtyřdílná britská minisérie **The Deceived**, volně přeloženo jako Podvod, je příběh plný lásky a touhy, ale také tajemství a manipulace. V ptvním díle se setkáváme s mladou Ophelií, která […] Posted in Titulky
  • Komiks 1193. července 2019 Komiks 119 Posted in Komiks
  • Oxenfree17. září 2017 Oxenfree Zdarma pro Xbox Live Gold (Xbox One) - Dostupné: 16/09 - 15/10 https://youtu.be/g09V5c89gHA Posted in Novinky ze světa her
  • Bitva u Midway10. června 2022 Bitva u Midway Po shlédnutí traileru jsem měl opravdu velká očekávání. Wauu, čeká nás konečně pořádný válečný film z druhé světové války a navíc z Tichomoří. Jedna ze zlomových bitev druhé světové války […] Posted in Krátké recenze
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,78763 s | počet dotazů: 263 | paměť: 61710 KB. | 26.09.2023 - 23:27:42