Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Seriály > Reality show > Survivor-18.epizóda(SK-31.,32.)-Ďalší odrb pre fanúšikov?

Survivor-18.epizóda(SK-31.,32.)-Ďalší odrb pre fanúšikov?

rN4Y.survivor cesko slovensko logo jpg 6
rN4Y.survivor cesko slovensko logo jpg 6
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

rN4Y.survivor cesko slovensko logo jpg 6

18.epizóda bola ako na hojdač­ke, začí­nal som s pri­e­me­rom, počas epi­zó­dy to vyze­ra­lo na zati­aľ naj­lep­šie hod­no­te­nie, ale samozrej­me vždy v tom musí byť háčik a odrb na záver. Ja to už poze­rá­vam v archí­ve, lebo o 23:15 kedy to vysie­lajú u nás na Slovensku viem ten čas aj lep­šie vyu­žiť. Pozeral som aj na čas a v kúti­ku duše po ozná­me­ní, že nebu­de indi­vi­du­ál­na imu­ni­ta som si hovo­ril, že to snáď to bude epi­zó­da bez due­lu a súťa­ži­a­ci s naj­väč­ším počtom hla­sov vypad­ne. Samozrejme dote­raz boli due­ly a asi by to nebo­lo veľ­mi fér, ale pote­ši­lo by ma to.

SK-31.epizóda

Ale poď­me pek­ne od zači­at­ku kedy začí­na­me roz­ho­vor­mi v Mao o kme­ňo­vej rade, kde vypadla Aylin. Trošku mi to prišlo ako keby pomieša­li zábe­ry a toto malo byť v 17.epizóde. V skrat­ke šlo o vyja­dre­nie Toma na adre­su Aylin, kto­ré bolo také nija­ké. Už minu­lú epi­zó­du sme zis­ti­li, že to nebo­lo len tak, ale lete­li v tom aj Tom a Braňo. Už tuto sa kar­ta obra­cia pro­ti tým­to dvom a hlav­ne Tom začí­na pori­a­d­ne pani­káriť. Potom sme sa dosta­li k Azua a sexu­ál­ne­mu oki­en­ku Veroniky. Proste potre­bu­je­me min­úty a ako sa hovorí nič nepre­dá­va lep­šie ako sex.

Súboj o imu­ni­tu: Tu sme sa dozve­de­li nie­koľ­ko zásad­ných infor­má­cii. Prvou bolo to, že to bude posled­ná kme­ňo­vá rada pred zlúče­ním (po záve­re nevi­em či to môžem tak­to nazvať). Rovnako nebu­de ani súboj o indi­vi­du­ál­nu imu­ni­tu. Súťaž šla kla­sic­ky do 7 a vyhra­li ju Azua pome­rom 7:2, keď bol skve­lý najmä Vladimír. Tu zau­jal Tomov výbuch pri posled­nom súbo­ji s Vladimírom, keď na svoj kmeň zre­val „Buďte ticho“. Tieto jeho skra­ty sú čoraz čas­tej­šie a aj pre­to má na sebe terč.

SK-32.epizóda

Po súbo­ji o imu­ni­tu sa dozve­dá­me, že vraj to Mao naschvál pre­hra­li, aby sa zba­vi­li Toma. No ak to je prav­da, tak všet­ka česť, ale mne sa to veľ­mi nezda­lo. Tu by som oce­nil neja­ký záber na roz­ho­vor pred súťa­žou o tom. No čo veľ­mi, ale že fakt veľ­mi cením je tak­ti­ka s kto­rou prišla podľa mňa dvo­ji­ca Nicol a Daniel. Navyše Daniel počí­tal s mož­nos­ťou, že pri tej tak­ti­ke pôjde do due­lu s Tomom a aj tak do toho išiel.

Kmeňová rada: Tu sme už vede­li, že naj­vi­ac hla­sov dosta­ne Tom a aj dostal 4, no už sme neve­de­li, čo sa bude diať po tom. Ja som dúfal, že rov­no vypad­ne ale­bo pôjde s ním ten čo mal dru­hý naj­väč­ší počet hla­sov. A čo sa sta­lo? Stal sa veľ­ký kopa­nec do tvá­re divá­kom. V prvom rade ide zase do due­lu, čo je ešte v pori­a­d­ku. No duel nebu­de hneď, ale až po ďal­šej kme­ňo­vej rade, kedy pro­ti nemu nast­úpi ďal­ší zvo­le­ný hráč z tej ďal­šej kme­ňo­vej rady. Ak som dob­re pocho­pil pokra­ču­je­me v súťa­ži kme­ňov, aku­rát budú obe kme­ne žiť na jed­nej plá­ži, čo urči­te nemôž­me nazvať zlúče­ním. Epizóda s takým veľ­kým poten­ci­á­lom a tak­to ju zabiť na záver doká­že len náš Survivor.

Záver: Epizóda mala svo­je muchy ako naprí­klad sexu­ál­ne oki­en­ko Veroniky či hra „nikdy som“, ale pro­s­te to sú veci, len na naťa­ho­va­nie času, čiže to chá­pem a už som si na to zvy­kol. Počas sle­do­va­nie epi­zó­dy som mal v hla­ve hod­no­te­nie 9/10, ale tým záve­rom to nemô­žem dať vyššie ako na 7/10. Obrovská ško­da.......


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 2,33740 s | počet dotazů: 259 | paměť: 60844 KB. | 04.06.2023 - 22:20:58