Kritiky.cz > Seriály > Reality show > Survivor-16.epizóda(SK-27.,28.)-Krádež jedla sa nevypláca

Survivor-16.epizóda(SK-27.,28.)-Krádež jedla sa nevypláca

rN4Y.survivor cesko slovensko logo jpg 4
rN4Y.survivor cesko slovensko logo jpg 4
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

rN4Y.survivor cesko slovensko logo jpg 4

Zlúčenie je veľ­mi blíz­ko, ale ešte bliž­šie bola zno­va časť s kme­ňo­vou a indi­vi­du­ál­nou imu­ni­tou, kme­ňo­vou radou a due­lom.

SK-27.epizóda

Epizóda začí­na súbo­jom o imu­ni­tu a aj keď som si vedel pred­sta­viť via­ce­ré rôz­ne prie­be­hy, tak taký­to aký sa odo­hral v žia­d­nom prí­pa­de. Zjavne stá­le pla­tí, že vždy si jed­na stra­na vybe­rá svo­ju dvo­jicu a súpe­ro­vu a aj pre­to to čas­to kon­čí veľ­mi vyrov­na­ne. V tej­to čas­ti bol ten­to pred­po­klad abso­l­út­ne zni­če­ný skve­lým výko­nom celé­ho kmeňa Azua, dokon­ca aj Veve. Fakt aj keď Mao nebo­li všet­ci úpl­ne márnty,tak vždy bola Azua o nie­čo lep­šie buď na drá­he ale­bo v hád­za­ní. Drtivé víťaz­stvo 7:0 je podľa mňa uni­kát a už sa nezo­pa­ku­je, ale bude zau­jí­ma­vé vidieť aký vplyv to bude mať na kme­ne v ďal­šej súťa­ži.

Pri indi­vi­du­ál­nej imu­ni­te musím pochvá­liť, že tam bola časo­mie­ra a po tom sa vola­lo už dlho, tak­že zno­va pozi­tív­ny posun vpred. Súťaž dáva­la veľ­ké pred­po­kla­dy na výhru pre Nicol a Xéniu a tie sa aj dosta­li do finá­le, kde dlh­šie vydr­ža­la Nicol. Po indi­vi­du­ál­nej imu­ni­te sme sa dočka­li via­ce­rých roz­ho­vo­rov a to ako vie­te mňa osob­ne veľ­mi teší a je to ďal­ší plu­so­vý bod.

SK-28.epizóda

Po roz­ho­vo­roch sa zača­la rie­šiť krá­dež ryže od Aylin a ako bolo tráp­ne im, tak bolo to aj mne. Je mož­né, že to bol skrat ako hovo­ri­la Nicol, no to aj tak ten­to čin neo­spra­vedl­ňu­je. Trošku váš­ne do toho dal inak cel­kom pokoj­ne vystu­puj­úci Braňo.

Po tom­to neprí­jem­nom momen­te sme sa dočka­li ďal­ších roz­ho­vo­rov v Azua. Vladimír sa uká­zal zno­va ako dob­rý tak­tik a som rád, že pro­duk­cia odvy­sie­la­la aj roz­ho­vor s ním, keď hovo­ril o Veve a vysvet­lil mož­nú spo­lu­prácu s ňou. Odchod Adama mu mož­no pro­spe­je viac ako som si mys­lel a po kon­ci tej­to epi­zó­de by som tomu­to spo­je­niu veril ešte viac. Johy ešte pre­zra­di­la svoj plán žen­skej ali­an­cie čo je tiež zau­jí­ma­vé, lebo čo sa týka tak­ti­ky, tak sa zda­la byť dosť nená­pad­ná.

Kmeňová rada sa nies­la v duchu tej krá­de­že, ale býva­lé Azua drža­lo pri hla­so­va­ní spo­li a tak v pome­re 4:3 „vyhral“ hla­so­va­nie Daniel pred Aylin. Tradičný roz­ho­vor so Šmahelom pred due­lom som už presko­čil, keď­že to je zby­toč­né strá­ve­ný čas. Duel bol veľ­mi zau­jí­ma­vý a fan­dil som Danielovi a pre­to som aj rád, že vyhral a dokon­ca cel­kom domi­nant­ne. Aylin v súťa­ži skon­či­la a tre­ba pove­dať, že Mao stra­til člen­ku, kto­rá posled­né súťa­že cel­kom bodo­va­la.

Záver: Veľa roz­ho­vo­rov a poten­ci­ál­ne uká­za­nie kari­et niek­to­rých hrá­čov ma veľ­mi pote­ši­lo, duel rov­na­ko, keď­že Daniel je fakt sym­paťák a aj keď podľa mňa nemá najmen­šiu šan­cu vyhrať, tak aspoň to zlúče­nie si urči­te zasl­úži. Epizódu hod­no­tím na 8/10. Prečo zati­aľ naj­vi­ac? Dôvody sú prá­ve tuto v záve­re a aj na kme­ňo­vej rade sa preja­vi­la reál­na tak­ti­ka, keď naprí­klad na Braňovi bolo vid­no ako ho štve, že musí dať Daniela a nie Aylin. Normálne by som oča­ká­val, že z hne­vu dá Aylin a nebu­de nijak roz­mý­šľať, ale to sa nesta­lo a tak to musím pochvá­liť


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 2,34482 s | počet dotazů: 263 | paměť: 61734 KB. | 26.09.2023 - 07:00:57