Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Seriály > Reality show > Survivor-15.epizóda(SK-25.,26.)-Inšpirácia z pokémona

Survivor-15.epizóda(SK-25.,26.)-Inšpirácia z pokémona

rN4Y.survivor cesko slovensko logo jpg 3
rN4Y.survivor cesko slovensko logo jpg 3
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

rN4Y.survivor cesko slovensko logo jpg 3

Epizódu začí­na­me deba­ta­mi po vyra­de­ní Adama v kme­ni Azua a v kme­ni Mao deba­ta­mi o tom, kto asi ten duel vyhral. Ako vie­me, tak víťa­zom sa stal Vladimír.

SK-25.epizóda

Hneď na zači­at­ku vidí­me Aylin ako krad­ne ryžu zo spo­loč­ných zásob. Chápem, že má hlad, ale to majú všet­ci a toto je úpl­ne mimo. Navyše kaž­dý to uvi­dí v TV a robí sama sebe hanbu. Neskôr dokon­ca zis­ťu­je­me, že kmeň Mao o tom vie a nesta­lo sa to popr­vý­krát. Toto sa jej podľa mňa kru­to vypo­mstí, lebo sia­hať hlad­né­mu na jed­lo je naj­hor­šia vec akú môžeš spra­viť.

Dostávame sa do súbo­ja o odme­nu, ale ešte pred ňou Novotný ozná­mil, že Tomáš Zástěra kon­čí zo zdra­vot­ných dôvo­dov. Trochu ma to zamr­ze­lo, no kole­no je váž­na vec a chá­pem toto odst­úpe­nie. Takže Azua má zra­zu len jed­né­ho muža a to Vladimíra. Odmenou v tej­to súťa­ži bola obrov­ská ryba Mahi Mahi. Súťaž bola kla­sic­ky na 7 bodov, ale čo sa týka fyzič­ky, tak veľ­mi nároč­ná, navy­še počas súťa­že odnies­li lekári Xéniu a tak sme sa dočka­li naprí­klad až 5-krát Aylin. Tieto súťa­že v indi­vi­du­ál­nej for­me strá­cajú čoraz viac a viac zmy­sel (ja som ho nevi­del už od zači­at­ku).

Súťaž len zhrniem- víťa­zom sa sta­la Azua naj­tesnej­ším pome­rom 7:6. 3 body pre Mao zís­ka­la Aylin, ale až 4 body zís­ka­la pre Azua Johy. Za sta­vu 6:6 šli pro­ti sebe Aylin a Tom vs Johy a Vladimír a aj keď mal Tom obrov­ský náskok, tak ho Johy doká­za­la dohnať a pora­ziť a tak sme zaži­li už dru­hú súťaž v krát­kej dobe, kedy Tom nezís­kal ani bod. Zaujímavým súbo­jom bol súboj Xénie vs Johy, kto­rý si vďaka remí­ze muse­li zopa­ko­vať a v odve­te vyhra­la Johy. Mať Chilli pri takej­to odme­nie muse­lo byť požeh­na­nie. A podľa slov v dru­hej polo­vi­ci tej­to čas­ti to tak aj bolo.

SK-26.epizóda

Klasicky sa dostá­va­me k ďal­ši­e­mu súbo­ju o odme­nu, ale ten­to­krát to bola zno­va lás­ka z domo­va, no kým v prvom prí­pa­de to bolo for­mou lis­tu, tak teraz sa súťa­ži­a­ci dočka­li pozdra­vu vo for­me video odka­zu. Motivácia bola jas­ná a naj­vi­ac to bolo vid­no na Veronike, Johy a Vladimírovi.

Aj dru­hý súboj o odme­nu bol veľ­mi tes­ný a zno­va za sta­vu 6:6 sme sa dočka­li finá­lo­vé­ho roz­stre­lu. Tu som čakal, že pro­ti sebe pôjdu 2 hráč­ky vybra­né kme­ňom, keď­že záve­reč­né súbo­je kapi­tá­nov zjav­ne skon­či­li, no pro­duk­cia zase prekva­pi­la. Času bolo málo, tak sa roz­hod­li zahrať sa na Asha Ketchuma a dali si zápas poké­mo­nov. Každý kmeň si vybral troch a víťaz súbo­ja ostá­val v aré­ne a pora­ze­ný skon­čil. Nakoniec to bolo vo finá­le zase vyrov­na­né a to 2:2 a tak v posled­nom súbo­ji med­zi Dominikou a Johy šlo o všet­ko. Tlak zvlád­la lep­šie Dominika a tak vyhra­la pre Mao lás­ku z domo­va. Ľúto mi bolo zase Braňa oča­ká­val mamu a dostal kli­en­ta. Po dvoj­ri­a­d­ko­vom lis­te to zamr­zí, najmä keď sa na to tešíš.

Záver: Súboje boli super v tom dru­hom mi ani neva­di­lo, že to bolo na 7 bodov, ale zase inšpi­ro­vať sa poké­mo­nom pri finá­le nemu­se­li. Inak epi­zó­da čis­to o súbo­joch, roz­ho­vo­ry zase mini­mál­ne, tak­že moje hod­no­te­nie je 5/10.

 


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 1,90772 s | počet dotazů: 251 | paměť: 58598 KB. | 05.02.2023 - 04:06:48