Kritiky.cz > Recenze > Suprhrdina -

Suprhrdina -

Suprhrdina - Recenze
2.5.2008

recen­ze

Přečteno: 305 krát

Žánr: Akční / Komedie
Režie: Craig Mazin
Premiéra v kinech: 24.4.2008

Jsou fil­my hloupé, zby­teč­né, a pak hloupé a zby­teč­né. Do tako­vé kate­go­rie, může­me zařa­dit paro­die, kte­ré vznik­ly během něko­li­ka let. Date Movie, Epic Movie či Meet the Spartans. Buď už je nikdo neu­mí točit, a nebo všech­no, co bylo vtip­né, bylo pou­ži­to v paro­di­ích pře­de­šlých let, tím pádem je paro­die mrt­vým žánrem.

Bohužel, o opa­ku mě nepře­svěd­čil ani tenhle film, tedy dá-li se to vůbec nazvat fil­mem. Craig Mazin, reži­sér toho­to sním­ku, zřej­mě okou­kal humor z jedi­né­ho fil­mu ve kte­rém hrál, a to Scary Movie 4, což při­šlo vtip­ný asi pou­ze jemu a lidem, co v tom hrá­li, a roz­ho­dl se ho pře­nést do své­ho nové­ho a prak­tic­ky jedi­né­ho sním­ku. Doufám, že také posled­ní­ho, jinak Uwe Boll bude mít dost sil­né­ho kon­ku­ren­ta.

Do hlav­ní role obsa­dil Drake Bella, kte­ré­ho dodnes nikdo neznal, a co se týká mě, vůbec by mi neva­di­lo, kdy­bych ho nikdy nepo­znal. No a pak taky, asi aby při­lá­kal více divá­ků, obsa­dil do mini rolič­ky Leslie Nielsona. Ten se má obje­vit dokon­ce v pátém díle Scary Movie.
Ano, bohu­žel bude dal­ší díl. Proč ten­to skvě­lý herec dob­ro­vol­ně bere tako­vé­hle ště­ky ve fil­mu po kte­rém nikdo ani neštěk­ne, to ví jenom bůh. No dob­ře, řek­ně­me si na rovi­nu. Leslie těch nabí­dek zrov­na moc nedo­stá­vá. Prakticky žád­nou. A jakož­to kaž­dý správ­ný nepo­třeb­ný herec musí z něče­ho žít. Takže to, že se obje­vu­je v tako­vých hova­di­nách, jemu jako jedi­né­mu může­me odpus­tit. Nakonec je to prá­vě on, díky kte­ré­mu tenhle film ode mne dosta­ne ale­spoň jed­nu hvěz­dič­ku.

Jako tako­vou vzpo­mín­ku na sta­ré zla­té časy. Možná, že kdy­by super­hr­di­nu hrál on, tak by ten­to sní­mek dostal i dvě hvěz­dič­ky. Čili asi vás zají­má o čem tahle ptá­ko­vi­na je. Inu, napsal bych o hov­ně, ale jeli­kož jsem sluš­ně vycho­va­ný tak napíšu o ničem. Ale to není chy­ba jenom téhle paro­die, to se stá­vá prak­tic­ky všem fil­mům toho­to žán­ru. Spousta ske­čů naba­le­ná na rádo­by pří­běh.
Tenhle je jakousi paro­dií na Spider-Mana, ale když bude­te pozor­ní ( tedy za před­po­kla­du, že vás tahle recen­ze neod­ra­dí a mer­mo­mo­cí bude­te chtít jít do kina, což vám ale devět z desí­ti super­hr­di­nů nedo­po­ru­ču­jí), najde­te v něm i odka­zy na jiné super­hr­di­ny. Minimálně tedy ješ­tě na Batmana, Supermana a X-mana. Nejsem moc vel­ký fan­da komik­sů a jejich pře­dě­lá­vek, čili vy zna­lej­ší v tom­to obo­ru, urči­tě těch odka­zů nalez­ne­te mno­hem víc. Ale hlav­ní linii drží pří­běh ala spi­der­man.

Mladý kluk, napros­tý loser, jede se ško­lou na exkur­zi do neda­le­ké výzkum­né labo­ra­to­ře. Tam ho bod­ne něja­ký spe­ci­ál­ně gene­tic­ky upra­ve­ný druh váž­ky a díky tomu zís­ká nad­lid­ské schop­nos­ti. Hlavní šéf té výzkum­né labo­ra­to­ře je samo­zřej­mě tím, kdo se sta­ne padou­chem. Strýčkem mla­dé­ho klu­či­ny je Leslie Nielson.
No a tak ten mla­dý hoch se učí zachá­zet se svý­mi nový­mi schop­nost­mi, aby je nako­nec mohl zužit­ko­vat pro­ti hlav­ní­mu zápo­rá­ko­vy. Tady je vlast­ně jenom jeden zápo­rák. No a na to je naba­le­no mili­on a jeden nevtip­ných vti­pů, ske­čů, gagů, zkrát­ka, vše­ho, co by mělo být jako vtip­né, ale bohu­žel není. Já jsem si k nám do ima­gi­nár­ní redak­ce pozval člo­vě­ka, kte­rý k fil­mům jako je ten­to, čili fil­mům aspi­ru­jí­cím na blbost roku, je ten nej­po­vo­la­něj­ší. Dámy a páno­vé, mám tu čest při­ví­tat vám mis­tra Uwe Bolla.

Uwe: Tschus
L.H. : Dobrý den, pane Uwe co vy jakož­to odbor­ník přes tuto téma­ti­ku říká­te na ten­to film?
Uwe: Já se moc líbit tenhle movie, on při­po­me­nout mě začá­tek, můj začá­tek, kdy já kdy­si dáv­no točit taky tako­vé bra­ky.
L.H. : Teď sem asi nějak nero­zu­měl, co že to?
Uwe: Ty hlu­pák, já říkat, že to při­po­me­nout mě sta­ré časy, kdy já točit taky tako­vé bul­shit.
L.H. Dobře pane Uwe, ale pokud tato židle na kte­ré sedím není stroj času, tak jsem si jak­si nevšim­nul, že vy by jste kdy nato­čil film, kte­rý by lid­mi, kte­ří ho shléd­li, nebyl ozna­čen za, citu­ji : Sračka roku.
Uwe: Ty být asi moc zao­sta­lý jedi­nec. Stejně jako všich­ni, co tohle o mě říkat. Já být nej­lep­ší reži­sér, kte­rý kdy žít. Já točit nej­lep­ší film, kte­rý vydě­lat nej­ví­ce money, já být king.
L.H. No dob­ře nech­me být radě­ji vaše kva­li­ty, kte­ré jsou dej­me tomu, dost dis­ku­ta­bil­ní a řek­ně­te nám rad­ši jest­li vám na tomhle fil­mu, při­šlo ale­spoň něco vtip­né­ho?
Uwe. Mě při­jít vtip­ný jak ta bába prdět, když ty dva se líbat to nej­vtip­něj­ší část. To já při­dat do své­ho příští­ho sním­ku, kte­rý mít název Turok.

L.H. Turok? Proboha snad nemá­te v plá­nu pře­dě­lat dal­ší počí­ta­čo­vou hru. A ješ­tě k tomu do hry, kte­rý není vůbec vtip­ná při­dá­vat věci jako je prdě­ní a jiné trap­né věci zná­mé s tee­nage­rov­ských kome­dií?
Uwe. Ja. Já chtít při­dat tohle do má nová film Turok. Tam dino­sau­ři hla­si­tě prdět a dělat to s kolá­čem, tak ja to mít chyt­rá divák rád.
L.H. No pane Uwe, jest­li jsem nespáchal sebe­vraž­du po zhléd­nu­tí toho­to sním­ku, tak sli­bu­ji, že po kon­ver­za­ci s vámi to napra­vím. Díky za váš dra­ho­cen­ný čas. Zatímco vy jste mi věno­val deset minut, já mám pocit, že jsem při­šel o deset let své­ho živo­ta.
Uwe: Ty ješ­tě jed­nou pozvat mě k tobě a já tobě na živo uká­zat nej­lep­ší bojo­vá scé­na z mého trhá­ku Postal.
L.H. No tak to bych váž­ně nerad, i když si teď na rych­lo zrov­na nevzpo­me­nu, kte­rou scé­nu mys­lí­te, pro­to­že tam pod­le mě ani žád­ná dob­rá akč­ní scé­na neby­la. Ale nebu­de­me to již roze­bí­rat. Děkuju a Nashledanou.
Uwe: Ty mě taky.
Ehm. Tak to byl náš milý host na závěr. Řekl bych, že kon­ver­za­ce sním, plně vysti­hu­je, na co se může­te těšit v tom­to sním­ku a já pev­ně dou­fám, že se mi ale­spoň jed­no­ho z vás poda­ři­lo odra­dit, od jeho navští­ve­ní.
Verdikt: Jestli je vám tak deset, pat­náct let, či jste mír­ně či více retar­do­va­ný, pak je ten­to sní­mek urče­ný prá­vě pro vás. Vy ostat­ní se mu vyhý­bej­te tím nej­vět­ším oblou­kem, jaký kolem vaše­ho kina doká­že­te udě­lat. A pokud by se vám pře­ci jenom chtě­lo vyha­zo­vat pení­ze za tenhle nesmy­sl, pošle­te je rad­ši mě, a já si na vaší počest sko­čím na pivo. 🙂
Naše hod­no­ce­ní

Vaše hod­no­ce­ní

Currently 4.22/5

1

2

3

4

5

Hodnocení: 4.2 z 5 (hod­no­ce­no 9x)

Lubomír Hort

Vytisknout

bad­ge = “;
document.writeln(badge);

bad­ge = “;
document.writeln(badge);

Související články:Soutěž s Suprhrdina ukončena!Superhero! - CZ. TrailerSuperhero! - Trailer

Komentáře

Jméno

Zapamatovat
Email

Web

Zpráva

Formát Texy

Tento článek napsal redaktor již zaniklého webu PlayAll.cz
Na Kritiky.cz umístěno se svolením majitele webu v době uveřejnění článku.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Stránka načtena za 2,53335 s | počet dotazů: 231 | paměť: 52898 KB. | 20.06.2021 - 15:18:13