Kritiky.cz > Kritický Klub > Supermanova historie

Supermanova historie

tumblr nrtrq6E0va1tfb1vyo2 500
Premiéra fil­mu Batman v. Superman: Úsvit spra­ve­dl­nos­ti se nám kva­pem při­bli­žu­je a k tomu nám Warner Bros poma­lu začí­na­jí odha­lo­vat i herec­ké obsa­ze­ní dal­ší­ho fil­mu ze svě­ta DC Comics - Justice League. Proto jsem se roz­ho­dl o těch nej­dů­le­ži­těj­ších posta­vách napsat medai­lón­ky, kte­ré budou pojed­ná­vat o jejich fil­mo­vých poči­nech.
A nelze začít nikým jiným, než nej­slav­něj­ším super­hr­di­nou všech dob, Supermanem. Tento mimo­zem­ský ochrán­ce pla­ne­ty Země, kte­rý k nám při­ces­to­val z Kryptonu, byl totiž ztvár­něn hezkou řád­kou her­ců. My se zde roze­pí­še­me o těch nej­dů­le­ži­těj­ších fil­mech, vyne­chá­me však seri­á­ly, neboť při­zná­vám, že Smallville a Superman z 90. let nepat­ří mezi mé oblí­be­né poči­ny z díl­ny DC.
V dobách, kdy Adolf Hitler dosá­hl se svým Reichem nej­vět­ší roz­lo­hy, tj. roku 1941 byl nato­čen krát­ko­me­tráž­ní ani­mo­va­ný film s pří­znač­ným názvem Superman, kte­rý trval pou­hých deset minut. Tento počin samo­zřej­mě neu­ka­zu­je nic ze Supermanova půvo­du, pro­to není potře­ba jej vidět.
Ve stej­ném roce, kdy Klement Gottwald urval v naší krás­né vlas­ti moc, byl nato­čen hra­ný film o ame­ric­kém národ­ním pokla­du. Kirk Alyn si kryp­ton­ské­ho rodi­nu zahrál s nej­vět­ší chu­tí a bez­po­chy­by byl vel­kou inspi­ra­cí pro budou­cí gene­ra­ce her­ců i fanouš­ků Supermana.
Průkopník fil­mo­vé­ho Supermana Kirk Alyn
Přenesme se nyní na skok do naší vlas­ti. Vizionářský reži­sér skvě­lých kome­di­ál­ních fil­mů či seri­á­lů Václav Vorlířek totiž roku 1966 nato­čil jeden z nej­o­ri­gi­nál­něj­ších poči­nů v his­to­rii čes­ko­slo­ven­ské i čes­ké kine­ma­to­gra­fie. Samozřejmě mlu­vím o sci-fi kome­dii „Kdo chce zabít Jessii“, kde si roli Supermana střih­nul slo­ven­ský kul­tu­ris­ta Juraj Višný. Ano, samo­zřej­mě se nejed­ná o Supermana, o kte­rém zde píši celý člá­nek, ale je hez­ké vzdát hold tvůr­cům této kome­die, jež i po letechj stá­le baví.
Juraj Višný, kdo jmé­no toho­to muže znal před zve­řej­ně­ním člán­ku?
Nyní se však již vrať­me zpět do Spojených stá­tů, kon­krét­ně do roku 1973, kdy Supermana zahrál George Reeves. Jednalo se o film, ve kte­rém se mihl i Kirk Alyn, kte­ré­mu tak byla pro­ká­zá­na nesko­na­lá čest. Ale hlav­ně šlo o prv­ní film o kryp­ton­ském bohu, kte­rý byl barev­ný.
George Reeves (neplést s Christopherem Reevem)
Vrchol super­ma­nov­ské tvor­by při­šel dle mého názo­ru roku 1978, kdy Richard Donner uve­dl do kin film Superman (kdo by to byl řekl), v hlav­ní roli exce­lo­val Christopher Reeve, kte­ré­ho dopl­ni­li osca­ro­vé hvězdy Marlon Brando a Gene Hackman. Konečně nám byl naser­ví­ro­ván film o hrdi­no­vi, kte­rý si udr­žu­je i dru­hou tvář, tvář novi­ná­ře. Byla nám uká­zá­na jeho pev­nost. A hlav­ně jsme ve fil­mu nakrát­ko moh­li vidět i Terrence Stampa jakož­to gene­rá­la Zoda.
Reeve, pod­le mne nej­lep­ší Superman všech dob. (zatím)
Na úspěch prv­ní­ho dílu navá­za­ly hned tři pokra­čo­vá­ní. Kvalita však pováž­li­vě kle­sa­la. Zatímco v dru­hé epi­zo­dě zářil již zmi­ňo­va­ný gene­rál Zod, tak ve tře­tí kro­mě Lexe Luthora (Gena Hackmana) bojo­va­lo pro­ti Supermanovi jeho dru­hé já. Hrůza. O čtvr­tém díle je snad ško­da psát i mlu­vit.
Terrence Stamp jako gene­rál Zod ve fil­mu Superman 2
Po čtyřech epi­zo­dách, kte­ré byly nato­če­ny v 70. a 80. letech si Muž z oce­li dal dlou­hou pau­zu. Až v novém milé­niu se jej roz­ho­dl na plát­na kin zno­vu při­vést úspěš­ný reži­sér X-Menů Bryan Singer, ovšem vel­mi tvr­dě nara­zil. Herecké obsa­ze­ní toho­to sním­ku roz­hod­ně není špat­né, ale děj fil­mu se kri­ti­kům ani fanouškům neza­mlou­val. Supermana si zahrál Brandon Routh, Lexe Luthora Kevin Spacey (opět osca­ro­vý herec) a hrdi­no­vu milou Lois Lane ztvár­ni­la Kate Bosworth.
Brandon je sice dob­rý herec, kva­lit Christophera Reevea ale roz­hod­ně nedo­sa­hu­je.
Na počest ame­ric­ké­ho národ­ní­ho hrdi­ny byl nato­čen i nespo­čet ani­mo­va­ných fil­mů. Mne osob­ně se zamlou­va­jí jeho spo­leč­ná dob­ro­druž­ství s Batmanem ve fil­mech Superman a Batman: Soudný den a Superman a Batman: Apokalypsa, neboť nám tyto dva sním­ky uka­zu­jí jakým vývo­jem by se mohl pří­běh DC Cinematic uni­ver­se vydat v budouc­nu.
Tato dvo­ji­ce pro­ti sobě nebu­de bojo­vat věč­ně.
Roku 2013 muse­lo nakla­da­tel­ství DC Comics rea­go­vat na obrov­ský úspěch kon­ku­renč­ní­ho Marvelu, kte­rý svým peč­li­vě budo­va­ným fil­mo­vým vesmí­rem bořil divác­ké rekor­dy. Proto byl reži­sér Zack Snyder požá­dán o restart Supermanových dob­ro­druž­ství. Do hlav­ní role tvůr­ci obsa­di­li Henryho Cavilla, jenž ztvár­nil Thesea v akč­ní fan­ta­sy The Immortals (u nás zva­né Válka bohů). Film byl však pro­tkán mno­hem vět­ší­mi herec­ký­mi osob­nost­mi včet­ně Russella Crowea či Kevina Costnera. Název sním­ku byl sta­no­ven na Muž z oce­li a kri­ti­ci i fan­do­vé jej oce­ni­li. Ano, Henry Cavill sice zatím nedo­sá­hl kva­lit Christophera Reevea, nakro­če­no má však bez­vad­ně. Doufejme, že nad­chá­ze­jí­cí Batman v Superman: Úsvit spra­ve­dl­nos­ti mne v tom jen utvr­dí.
Z polo­bo­ha Thésea se Henry Cavill stal pří­mo bohem.
Superman se spo­lu s dal­ší­mi hrdi­ny od DC obje­vil i ve fil­mu posta­ve­ném z kos­ti­ček - Lego Příběhu. Zde jej ovšem nena­da­bo­val Cavill, ale Channing Tatum. Zvláštní, do toho­to her­ce bych to nikdy neřekl.
Superman ve spo­leč­nos­ti Abrahama Lincolna a Sochy svo­bo­dy.
Na závěr bych si ješ­tě dovo­lil odsko­čit do Turecka, neb tam­ní kine­ma­to­gra­fie doká­za­la v sedm­de­sá­tých a osm­de­sá­tých letech minu­lé­ho sto­le­tí zko­pí­ro­vat spous­tu západ­ních trhá­ků, degra­do­vat je a poslat do tuzem­ských kin. Tak tedy vzni­kl Süpermen Dönüyor nebo­li Turkish Superman. K tomu­to sním­ku se nedá snad nic napsat, posuď­te sami.
To by bylo vše o nej­slav­něj­ším hrdi­no­vi všech dob, příš­tě bych se rád zamě­řil na gotham­ské­ho tem­né­ho rytí­ře.

Tento člá­nek napsal autor Ondřej Novotný, kte­rý je redak­to­rem webu Kritický Klub

Patří do rubri­ky: Zamyšlení

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Stránka načtena za 1,03317 s | počet dotazů: 210 | paměť: 46669 KB. | 27.02.2021 - 07:44:40