Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Superman se vrací - Film z doby, kdy byl Bryan Singer ještě hvězdou!

Superman se vrací - Film z doby, kdy byl Bryan Singer ještě hvězdou!

SupermanSeVraci
SupermanSeVraci

Bryan Singer mě troš­ku naštval, když odmí­tl mož­nost reží­ro­vat tře­tí X-Meny a pus­til se do ztvár­ně­ní jiné comic­so­vé legen­dy - Supermana. Na dru­hou stra­nu, byl to už od dět­ství jeho sen, tak­že mu to nemo­hu vyčí­tat. A nako­nec jsem rád, že to byl prá­vě on, kdo zno­vu při­ve­dl Muže z oce­li na fil­mo­vá plát­na. Láska k tomu­to téma­tu a jeho sna­ha zacho­vat atmo­sfé­ru původ­ních Supermanových dob­ro­druž­ství je totiž cítit v kaž­dé vte­ři­ně.Je to ale sou­čas­ně troš­ku pro­blém. Singer totiž někdy nedo­ká­že uhlí­dat to, aby obdiv k jeho oblí­be­né­mu hrdi­no­vi nebyl nako­nec spí­še pate­tic­ký. V někte­rých scé­nách, kdy lidé, téměř se slzou v oku, tles­ka­jí Supermanovi a sko­ro omdlé­va­jí, to už je troš­ku moc. Když se ovšem nad tím člo­věk zamys­lí, ve svě­tě, kde fanouš­ci udě­la­jí coko­liv už jen pro popo­vé rádo­byhvěz­dič­ky, kte­ré se sna­ží před­stí­rat, že umí zpí­vat, by se někdo jako Superman asi sku­teč­ně mod­lou stal.

Děj je zasa­zen do doby, kdy civi­li­za­ce na tuto posta­vu už jen vzpo­mí­ná. Je to pět let, kdy bez vysvět­le­ní zmi­zel. Vy se jako divák dozví­te, že se vydal hle­dat pře­ži­vší, ze své pla­ne­ty Krypton. Nyní se vra­cí, aby zjis­til, že svět už není tako­vý, jaký býval. Alespoň ne ten jeho. Lois (Kate Bosworth), jeho lás­ka, kte­rá mu nedo­ká­za­la odpus­tit, že ode­šel nezná­mo kam, má syna (Tristan Lake Leabu), snou­ben­ce Richarda (James Marsden) a Lex Luthor (Kevin Spacey) je na svo­bo­dě. Kromě toho se zdá, že lidé mohou žít i bez obdi­vo­va­né­ho hrdi­ny. I když nako­nec všich­ni oce­ní, že se Superman (Brandon Routh) vrá­til. Tedy téměř všich­ni. Lois jeho pří­chod naru­ší šťast­ný život, pro­to­že k němu cítí mno­hem více, než si je ochot­ná při­znat.

Máme tu tedy dvě rovi­ny. První, stan­dard­ní akč­ní, kdy Superman musí zachrá­nit Ameriku před Lex Luthorem, kte­rý zís­kal krys­ta­ly z Kryptonu a s jejich pomo­cí se sna­ží vytvo­řit nový kon­ti­nent, kte­ré­mu sto­jí v ces­tě prá­vě USA. Ta dru­há je mno­hem komor­něj­ší, Lois a Superman se sice milu­jí, ale jeli­kož Lois něco cítí i k Richardovi a morál­ně nezka­že­ný Superman není ten typ, kte­rý hod­lá ničit fun­gu­jí­cí vzta­hy, je roman­tic­ká hla­di­na o něco kom­pli­ko­va­něj­ší. Nebudu vám lhát, sen­ti­men­ta­li­ty je tu dost a dost, ale když už člo­věk začí­ná cítit pachuť přeslád­los­ti, Singer při­jde s něja­kým vtíp­kem, kte­rý atmo­sfé­ru uvol­ní.

Superman se vra­cí se nesna­ží ply­nout s vlnou dneš­ních comic­so­vých pro­jek­tů, ale Singer chce vznést poctu původ­ním fil­mů se Supermanem v hlav­ní roli. Jeho oso­bi­tý ruko­pis je cítit, ale nesna­ží se při­jít s něčím násil­ně revo­luč­ním. Pokud si pus­tí­te star­ší díly a násled­ně na to nej­no­věj­ší, zjis­tí­te, že nej­vět­ším roz­dí­lem je kva­li­ta tri­ko­vých efek­tů, ale sty­lo­vě jsou si fil­my hod­ně blíz­ké.

Opravdu nezá­vi­dím her­cům, kte­ří byli do fil­mu anga­žo­vá­ni. Důstojně pokra­čo­vat v prá­ci, kte­rou zapo­ča­ly tako­vé hvězdy jako Gene Hackman nebo Christopher Reeve, to je výzva, kte­rá vám může kari­é­ru osvě­žit nebo jí vel­mi váž­ně ohro­zit. Začněme dáma­mi, Kate Bosworth je roz­to­mi­lá a do role nespou­ta­né novi­nář­ky se hodí, ovšem troš­ku postrá­dám výraz­něj­ší cha­risma, což je ale čis­tě můj sub­jek­tiv­ní názor. Kevin Spacey ztvár­nil Luthora po svém, ale se zacho­vá­ním urči­té šíle­nos­ti této hlav­ní zápor­né posta­vy. Žádný drs­ný zabi­ják s jizvou přes půl obli­če­je, ale téměř dětin­ský génius a ego­is­ta. Jeho spo­leč­ni­ci, Kitty si zahrá­la Parkey Posey a její živel­nost je k „sežrá­ní“. Jak dopa­dl ten, kte­rý nese nej­vět­ší bří­mě? Brandon Routh má všech­no, co nový Superman potře­bu­je. Na jed­né stra­ně z něj vyza­řu­je urči­tá etič­nost a nezka­že­nost, na té dru­hé je to přes­ně ten typ, kte­rý dostá­vá ženy do kolen. Vysoký, atle­tic­ký s výraz­ným pohle­dem a sexap­pea­lem, kte­rý nemů­že nabíd­nout jen tak někdo. A přes­to, že nemá vel­ké množ­ství herec­kých zku­še­nos­tí, zvlá­dl oba póly své­ho cha­rak­te­ru, doko­na­lé­ho Muže z oce­li, ale také troš­ku „ňou­mo­vi­té­ho“ Clarka Kenta.

Roztržitý novi­nář se ale ke slo­vu nedo­sta­ne pří­liš čas­to. A to film trvá něja­kých 150 minut. Je to troš­ku ško­da, pro­to­že Clark Kent je důle­ži­té sou­část Supermanovské filo­so­fie. Ale důle­ži­té jsou i činy Supermana. S roz­poč­tem 270 mili­o­nů dola­rů máte záru­ku, že budou vypa­dat úchvat­ně. A vypa­da­jí. Záchrana řítí­cí­ho se leta­dla, zni­če­ní Lutherova nově vzni­ka­jí­cí­ho kon­ti­nen­tu, všech­ny tri­ko­vé sek­ven­ce jsou zvlád­nu­ty tak, aby vás donu­ti­ly zírat na to, co se děje s ote­vře­nou pusou.

Ve finá­le při­zná­vám, že Singerovi odpouš­tím a jsem rád, že to byl prá­vě on, kdo se režie ujal. Jen málo­kdo jiný by si s téma­tem pora­dil lépe. Jediné, co nezvlá­dl jsou emo­ce, kte­ré někdy čiší až moc, ale to je tak jedi­né, nad čím by mohl divák skuhrat. Jinak je Superman se vra­cí ta nej­lep­ší pocta kul­tov­ní posta­vě, kte­rá nás baví už desít­ky let.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
  • X-Men: Budoucí minulost - Nerdgasm pokračuje a nekončí10. června 2019 X-Men: Budoucí minulost - Nerdgasm pokračuje a nekončí Restart mutantí série v roce 2011 filmem X-Men: First Class  (r. Matthew Vaughn) vyvolal nadšení a bylo celkem jasné, že po takovém úspěchu se jedním filmem opravdu neskončí. First […] Posted in Retro filmové recenze
  • X-Men 2 - Tentokráte nic objevného.7. června 2019 X-Men 2 - Tentokráte nic objevného. Jsou mezi námi. Jsou všude. Nikdy nevíte, kdo všechno mezi ně může patřit. Může to být Váš strýc, Vaše podivínská tetička, Váš mladší bratr, Váš starší bratr, Vaše přítelkyně, Váš přítel […] Posted in Retro filmové recenze
  • X-Men - jak to před 19 lety začalo6. června 2019 X-Men - jak to před 19 lety začalo Před dávnými časy, v předaleké galaxi...(...aha...to sem vlastně napatří...mmm...promiňte). Za devatero horami, za devatero řekami, za devatero kokainovými farmami, žili jednou jedni dva […] Posted in Retro filmové recenze
  • Westworld - Well Enough Alone (S04E02)27. června 2022 Westworld - Well Enough Alone (S04E02) Posted in Videa
  • Čtvrtá sezóna seriálu Westworld bude mít premiéru už 26. června10. května 2022 Čtvrtá sezóna seriálu Westworld bude mít premiéru už 26. června Westworld je americký dystopický sci-fi neo-westernový televizní seriál, který vytvořili Jonathan Nolan a Lisa Joy. Seriál, který produkuje a vysílá HBO, vychází ze stejnojmenného filmu z […] Posted in Filmové a televizní aktuality
  • Kmotr5. dubna 2022 Kmotr Příběh newyorské mafiánské rodiny Corleonů, jíž tvrdou rukou šéfuje starý don Vito (Marlon Brando), se odehrává v letech 1945 - 55 a zaznamenává prudký rozmach organizovaného zločinu po […] Posted in Retro filmové recenze
  • Nejlepší hráčské scény s Jamesem Bondem2. března 2022 Nejlepší hráčské scény s Jamesem Bondem Martini... protřepané, nemíchané. Když uslyšíte tuto hlášku, pravděpodobně se díváte na bondovku, kde anglický gentleman v obleku zachraňuje svět. Víte, které jsou nejlepší kasino scény s […] Posted in Zajímavosti
  • Vřískot 311. ledna 2022 Vřískot 3 Vřískot byl a je jedním z nejlepších hororů, které kdy byly k vidění na filmovém plátně. Zavedl nebo spíše osvěžil žánr tzv. teenagerovských vyvražďovaček. To však nic nemění na tom, že […] Posted in Retro filmové recenze
  • Kmotr11. prosince 2021 Kmotr Není moc filmů, které by vám mohly chybět více ve vaší filmografii, než je Kmotr. Nádherné epické dílo od režiséra Francise Forda Coppoli patří k tomu nejlepšímu, co světová kinematografie […] Posted in Retro filmové recenze
  • Casino Royale30. září 2021 Casino Royale „My name is Bond. James Bond.“ Casino Royale vypráví o počátcích kariéry Jamese Bonda. Po provedení dvou profesionálních vražd a obdržení kódového označení agenta s povolením zabíjet je […] Posted in Retro filmové recenze
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,92556 s | počet dotazů: 244 | paměť: 56727 KB. | 02.07.2022 - 06:35:53