Kritiky.cz > Recenze knih > Superman: Nespoutaný 1 - 60 %

Superman: Nespoutaný 1 - 60 %

superman nespoutany 1 1

Superman nikdy nepa­t­řil k mým oblí­be­ným hrdi­nům a nesta­lo se tak ani poté, co BB/art začal tuto posta­vu více vydá­vat a já jsem zjis­til, že její svět je sku­teč­ně vel­mi roz­sáh­lý a že je zde tolik postav, až z toho oči pře­chá­zí. Hlavně pro­to, že k těm posta­vám nemám žád­ný vztah, si nejsem schop­ný vytvo­řit vztah ani k Supermanovi. Ale tak na dru­hou stra­nu mě vel­mi zau­ja­lo to, že se scé­ná­ře komik­su „Superman? Nespoutaný“ cho­pil Scott Snyder, což je zase autor, kte­ré­ho mám hod­ně rád a v pod­sta­tě jsem od něj nic špat­né­ho neče­tl, tedy nic vylo­že­ně pod­prů­měr­né­ho. A do toho ješ­tě kres­ba Jima Leeho, kte­rá mě sice už nechá­vá cel­kem chlad­ným, ale nemů­že se mu vzít, že jeho komiksy pros­tě vypa­da­jí dob­ře. Co z toho­to spo­je­ní tedy nako­nec vze­šlo?

Tak v prv­ní řadě si mys­lím, že je tro­chu ško­da, že tohle ani v Americe nej­pr­ve nevy­šlo jako jed­na kni­ha, pro­to­že je to tak nějak usek­nu­té v polo­vi­ně, před kon­cem, a čte­nář si jen těž­ko doká­že před­sta­vit, co v těch dal­ších čtyřech seši­tech asi ješ­tě bude. Popravdě mám pocit, že by klid­ně bylo mož­né komiks zakon­čit jedi­nou dal­ší kapi­to­lou, ale Scott s Jimem se roz­hod­li, že k nám budou vel­ko­ry­sej­ší. V cel­kem deví­ti kapi­to­lách je popsán pří­běh, s kte­rým mám kla­sic­ky pro­blém - vytvá­ří se zde nová myto­lo­gie, tak­že celý pří­běh může stát napros­to samo­stat­ně a bez toho, aby sku­teč­ně ovliv­nil Supermanův svět. Ale jak říkám, dru­há, men­ší polo­vi­na u nás ješ­tě nevy­šla, a tak se mohu mýlit.

Hned na prv­ních strán­kách na nás vysko­čí pře­kva­pi­vé zjiš­tě­ní. Skoro to vypa­dá, že Superman není jedi­ným tvo­rem své­ho dru­hu, ale že od kon­ce tři­cá­tých let se na pla­ne­tě Zemi nachá­zí jiný mimo­zemšťan. Co se s ním sta­lo? Jakou měl vlast­ně úlo­hu ve dru­hé svě­to­vé vál­ce? A jakou úlo­hu bude mít v pří­bě­hu, kte­rý sle­du­je­me? Začíná to vypa­dat, že Scott Snyder pře­ce jen tro­chu zahý­be s osu­dy postav, ale na dru­hou stra­nu toho roze­hrá­vá tolik, že vlast­ně ani neví­te, jest­li tohle všech­no doká­že vhod­ně dokon­čit. Aby se v tom chla­pec neu­to­pil a nako­nec nedo­pla­til na to, že si ukou­sl tro­chu více, než mohl zvlád­nout.

Ale jak říkám, je to ote­vře­né a roz­hod­ně se nedá Scottovi vzít, že by se sna­žil. Pokud jsem u „Batmana“ vyzdvi­hl, jak se mu poda­ři­lo změ­nit sérii na pořád­né psy­cho­lo­gic­ké dra­ma, až téměř v psy­cho­lo­gic­ký horor, tak v pří­pa­dě „Supermana“ se k něče­mu tako­vé­mu neu­chý­lil. Vzal Supermana jako mimo­zemš­ťa­na, tedy stvo­ře­ní, kte­ří všich­ni nemo­hou při­jmout a ani nechtě­jí, a podí­val se na něj jako na hroz­bu. Dal ho do sou­vis­los­ti s exis­ten­cí dal­ší­ho mimo­zemš­ťa­na, a to vše zastře­šil tím, co je a co není spra­ve­dl­nost, co může a co nesmí člo­věk se schop­nost­mi udě­lat. Když se přes to Leeho pozlát­ko dosta­ne­te k tomu­to hlub­ší­mu téma­tu, kte­ré je ale podá­no cel­kem polo­pa­tic­ky, máte pocit, že je tu něco víc. Zároveň jste však svěd­ky toho, jak Snyder vyu­ží­vá různá klišé, jako neče­ka­nou záchra­nu na posled­ní chví­li, situ­a­ci „máme ji, ale neza­bi­je­me ji, i když jsme chtě­li“, nebo pou­ží­vá zápo­rá­ka, kte­ré­ho nejde pora­zit. Líbí se mi sil­né poje­tí Lois, kte­rá vlast­ně Supermana nepo­tře­bu­je, pro­to­že kri­ze zvlád­ne sama. Většinou.

Obálka limi­to­va­né edi­ce

Komiksu „Superman: Nespoutaný 1“ nelze vzít, že má doce­la dob­ré nápa­dy (psy­cho­lo­gic­ká hra s Jimmym je výbor­ná). Děj je tako­vý, že se pořád sna­ží držet vaši pozor­nost a ujis­tit se, že se nebu­de­te nudit. Tohle je cel­kem sym­pa­tic­ké, pro­to­že někte­ré linie by se daly roz­táh­nout do kla­sic­ké­ho pří­bě­hu v rám­ci stan­dard­ní série. Scott s Jimem chtě­jí nabíd­nout hod­ně, ale je toho až moc. Je to pře­plá­ca­né. Vytváří se dal­ší taj­né spo­le­čen­ství, při­dá­va­jí se nové posta­vy. V tomhle smě­ru je to pro mě jen dal­ší pří­běh se Supermanem, kte­rých je straš­né množ­ství. Ten pří­běh ale má, kam se vyvi­nout, stej­ně jako má kam spad­nout. Takže snad ten dru­hý díl při­ne­se roz­hře­še­ní, kte­ré bude stát za to. Scottovi to pře­ji, stej­ně jako čte­ná­řům, kte­ří ješ­tě komiks nečet­li v ang­lič­ti­ně.

Blog auto­ra: http://www.comics-blog.cz

  • Superman: Nespoutaný 2 - 55 %8. října 2015 Superman: Nespoutaný 2 - 55 % Tak jsme se dočkali i druhé knihy a po komiksu "Superman: Nespoutaný 1" docházíme k celkovému zakončení příběhu, ve kterém se Superman prezentoval jako velká hrozba pro lidstvo. Jak […] Posted in Recenze knih
  • V jako Vendeta - 100 %7. prosince 2015 V jako Vendeta - 100 % Vydalo nakladatelství BB/art v pevné vazbě a v limitované edici (50 kusů) v roce 2015. Původně vyšlo jako čísla 1 až 10 série "V for Vendetta" u DC Comics. Souborné vydání vyšlo u DC […] Posted in Recenze knih
  • Hellboy 3: Spoutaná rakev a další příběhy (100 %)12. dubna 2016 Hellboy 3: Spoutaná rakev a další příběhy (100 %) Tak mám prvního Hellboye. Díky spolupráci s partnerem si čtu jeden z prvních komiksů o Hellboyi, kterého jsem prvně viděl ve filmu už před více než 10 lety. Znám Hellboye pouze z filmu a […] Posted in Recenze knih
  • Noe – vše, co se plazí po zemi15. srpna 2015 Noe – vše, co se plazí po zemi Když jsem v dubnu psal recenzi na první díl komiksové série Noe, tak byla velká škoda, že jsem musel čekat několik měsíců na díl druhý. To ani nevím, kdy přesně vyjde díl třetí a díl […] Posted in Recenze knih
  • Druuna - 65 %14. prosince 2015 Druuna - 65 % Člověk by neměl mít příliš velká očekávání, aby se pak nezklamal v tom, co nakonec dostane. A mně se přesně tohle stalo s knihou "Druuna". Nezažil jsem první vydání první knihy s názvem […] Posted in Recenze knih
  • Panicové23. května 2017 Panicové Ve Francii se píše rok 1740 a mladý Jamie Fraser se s kamarádem Ianem připojuje ke skupině žoldáků. Navzdory všem vhodným příležitostem ještě ani jeden z mladých mužů nepřišel o panictví a […] Posted in Recenze knih
  • Telgemeierová Raina: Úsměv - 100 %10. ledna 2016 Telgemeierová Raina: Úsměv - 100 % Zuby jsou potřeba. Jsou potřeba pro kousání a pro okrasu a hlavně pro přežití. Jedinečný komiks Úsměv přináší všechno, co obsahuje první věta tohoto článku. Je to knížka pro kousání, pro […] Posted in Recenze knih
  • ŽELVY NINJA POKRAČUJÍ VE SVÝCH KOUSCÍCH PIZZY1. listopadu 2015 ŽELVY NINJA POKRAČUJÍ VE SVÝCH KOUSCÍCH PIZZY Tak si můžete vychutnat druhé menu Pizzy želv. Druhý díl komiksové série Želvy Ninja: Menu číslo 2 lze už koupit.  Pokračuje v zavedeném příběhu čtyř želv. Na konci prvního dílu jsme […] Posted in Recenze knih
  • Mýty 6: Domovina30. srpna 2015 Mýty 6: Domovina Mýty 6: Domovina Další komiks, na který se nemusí zapomenout je kniha Mýty 6: Domovina. Je to už 34-41 část komplexního seriálu o mýtických postavách v Mýtově, v Holywoodu a dávnou […] Posted in Recenze knih
  • Teror ve jménu víry– další výtečný komiks od F. Millera18. listopadu 2015 Teror ve jménu víry– další výtečný komiks od F. Millera Co tak napsat v recenzi na knihu, která se věnuje situaci po útoku 11. září 2001? Co napsal jeden z nejlepších komiksových tvůrců Frank Miller? No nebude to lehké. Z knihy je cítit […] Posted in Recenze knih

Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...