Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Super Size Me

Super Size Me

Nadváha. To je pro­blém zhru­ba 100 mili­o­nů Američanů. Morgan Spurlok nato­čil doku­ment o hlav­ní pří­či­ně vzni­ku obe­zi­ty v Americe. Posvítil si na nej­vět­ší síť fast foo­dů na svě­tě McDonald´s. Po shléd­nu­tí SUPER SIZE ME si nej­spíš ham­bur­ger něja­kou tu dobu nedá­te. Čeká Vás totiž pohled na člo­vě­ka, jenž se roz­ho­dl živit měsíc prá­vě u McDonald´s.

Jak jsem již pro­zra­dil v úvo­du ten­to film je o člo­vě­ku, kte­rý chce lidem uká­zat škod­li­vost veš­ke­ré­ho jíd­la z fast foo­dů. Ukáže nám co vel­ké množ­ství látek jako je cukr, tuk a dal­ší v těle zdra­vé­ho člo­vě­ka udě­lá. Pokusu se ujal sám reži­sér sním­ku Morgan Spurlok. Během celé­ho měsí­ce si nechá­vá léka­ři sle­do­vat svou váhu, hla­di­nu cho­leste­ro­lu atd.. Údaje jenž se z výsled­ků dozví­me, jsou šoku­jí­cí
Ze začát­ku fil­mu Spurlok pro­jde tes­ty ve kte­rých se uká­že jako nor­mál zdra­vé­ho muže. Nemá žád­né pro­blémy s chůzí do scho­dů, udě­lá prů­měr­ný počet kli­ků. Ale ke kon­ci měsí­ce má už pro­blémy vyjít do své­ho bytu a na něja­ké kli­ky nemá ani pomyš­le­ní . Má zce­la jiné pro­blémy a to s žalud­kem a nad­vá­hou. Doktoři mu radí, aby pokus ukon­čil, ale Spurlok i tak dotáh­ne svůj pokus do kon­ce i přes chví­le kdy i  on sám se roz­mýš­lel zda svou akci neu­kon­čí vytr­vá. Při  pojí­dá­ní sma­že­ných hra­no­lek, ham­bur­ge­rů a pití Coca Coly se zají­má čím se děti ve ško­lách stra­vu­jí a o rekla­my, kte­rou se na ty nejmen­ší půso­bí. Například pokus co s dět­mi Spurlok udě­lal účin­nost reklam jen potvr­zu­je. Ukazuje obráz­ky růz­ných posta­vi­ček z pohá­dek atd.. Některé děti zna­jí, jiné ne. Například Ježíše Krista nepo­znal nikdo 🙂 Ale jak se mezi nimi mih­ne  klaun Ronald McDonald děti vědí.. 

Nechybí psy­cho­lo­gův pro­jev proč se dětem u McDonaldu líbí a proč se k němu chtě­jí stá­le vra­cet. Celý film je veli­ce zají­ma­vě a pou­ta­vě nato­če­ný a i když se u něj dostal hlad, tak jsem na chví­li pochy­til odpor pro­ti fast foo­dům. SUPER SIZE ME sto­jí roz­hod­ně za to vidět..


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,58201 s | počet dotazů: 229 | paměť: 55879 KB. | 24.05.2022 - 01:17:15