Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Super náhradník - She’s the Man

Super náhradník - She’s the Man

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Už legen­dár­ní kome­die „Někdo to rád hor­ké“ uká­za­la, že když vez­me­te kva­lit­ní her­ce, pak je scé­nář může vsa­dit i do role opač­né­ho pohla­ví a oni si s tím hra­vě pora­dí a ješ­tě vykouz­lí oprav­du vtip­né momen­ty. To se poda­ři­lo i o něco mlad­ší Tootsie, kde byl také hlav­ním hrdi­nou muž, kte­rý byl sho­dou okol­nos­tí donu­cen stát se „ženou“. Samozřejmě, že ten­to námět je poměr­ně čas­to vyu­ží­ván i dnes. Je prav­da, že o jem­nos­ti humo­ru z obou zmí­ně­ných fil­mů si mohou nechat pro­jek­ty jako Někdo to rád blond, jen zdát, ale tím není řeče­no to, že by snad nedo­ká­za­ly poba­vit.Sympatickým pře­kva­pe­ním je, že Super náhrad­ník nevy­zná­vá laci­né fekál­ní fór­ky (řek­ně­me si to na rovi­nu – vět­ši­na dneš­ních kome­dií pro tee­nage­ry sází na to, že sper­ma stří­ká horem dolem, žvý­ka­jí se psí lej­na a dějí se dal­ší věci, u kte­rých se nejed­nou zved­ne člo­vě­ku „kufr“), ale nao­pak téměř maxi­mál­ně těží z toho, že mla­dá dív­ka je nuce­na pře­žít v muž­ském svě­tě, kde se pře­ce jen na urči­té věci nahlí­ží jinak.

Onou mla­dou ženou je Viola (Amanda Bynes), kte­rá se poté, co je roz­puš­těn dív­čí fot­ba­lo­vý tým, roz­hod­ne pro dost neor­to­dox­ní řeše­ní. Nastoupí mís­to své­ho bra­t­ra na ško­lu, jejíž fot­ba­lis­ti se mají za pár týd­nů utkat se svě­řen­ci její­ho býva­lé­ho tre­né­ra. Štěstím je, že jsou s bra­t­rem Sebastianem (James Kirk) dvoj­ča­ta. Stačí tak zásah homose­xu­ál­ní kama­rá­da - kadeř­ní­ka, kte­rý pro­ve­de pár úprav a z Violy se stá­vá Sebastian. Jenže plán, kte­rý spo­čí­val v tom, že Viola strá­ví pár dní na ško­le, zví­tě­zí nad těmi, kte­ří nevě­ří, že dív­ky mají ve fot­ba­le co dělat a vše se vrá­tí do nor­má­lu, nefun­gu­je tak, jak by měl. Viola se totiž zakou­ká do své­ho spo­lubyd­lí­cí­ho Duka (Channing Tatum), ten ovšem netu­ší, že kluk, kte­rý leží ved­le v poste­li je vlast­ně žena. Ovšem to neví ani Olivia (Laura Ramsey), kte­ré se Sebastian (respek­ti­ve Viola v muž­ském pod­dá­ní) líbí. Olivia se ale líbí Dukovi. A nejen jemu, ani nesym­pa­tic­ké­mu Malcolmovi (James Snyder) není Olivia lhos­tej­ná, tak­že se roz­hod­ne vyš­ťou­rat něja­ké tajem­ství na Sebastiana. Situaci navíc zkom­pli­ku­je pří­tel­ky­ně pra­vé­ho Sebastiana Monique (Alex Breckenridge), kte­rá neu­stá­le pro­ná­sle­du­je Violu, v domně­ní, že jde o její­ho bra­t­ra.

Je to tro­šič­ku slo­ži­těj­ší, ale co se dá čekat od kome­die, kte­rá je inspi­ro­vá­na Shakespearovským dílem Večer tříkrá­lo­vý. Jistě, vše je upra­ve­no tak, aby to oslo­vi­lo dneš­ní mlá­dež, tak­že tu máme pro­stře­dí fot­ba­lo­vých hrá­čů, ale sou­čas­ně si děj zacho­vá­vá pro­myš­le­nost a pre­ciz­nost.

Zpestření v podob­ně fot­ba­lo­vých zápa­sů, kte­ré jsou nasní­má­ny dyna­mic­kým sty­lem, jenž sází na zpo­ma­le­né zábě­ry, netra­dič­ní úhly atd., při­jde k duhu. Je sice vidět, že Amanda Bynes není zrov­na vel­ká fanyn­ka míče (a to poznám i já, kte­rý není zrov­na odda­ný fanou­šek toho­to spor­tu), ale Channing Tatum kope jed­na radost (zají­ma­lo by mě, jest­li je něco, co ten­to kluk neu­mí, v Let´s Dance uká­zal, že zvlá­dá skvě­le tan­co­vat, v tom­to fil­mu zase půso­bí jako zku­še­ný fot­ba­lis­ta…).

Ale o kopa­nou tu jde až v dru­hé řadě. Hlavní pozor­nost je věno­vá­na tomu, jak se Viola vypo­řá­dá s tím, že se dosta­ne do pro­stře­dí, kte­ré jí je napros­to cizí. Nakonec se ovšem uka­zu­je, že my tvr­dí nekom­pro­mis­ní chla­pi umí­me také dát city naje­vo, i když to dělá­me nera­di. Amanda Bynes se sice zby­teč­ně škle­bí a pře­hrá­vá, ale když je dáte dohro­ma­dy s Channigem Tatumem, kte­rý sází spí­še na umír­ně­něj­ší herec­tví, dočká­te se zají­ma­vých momen­tů.

Je oprav­du úcty­hod­né, že se scé­nář nesna­ží za kaž­dou cenu pod­bí­zet pub­li­ku laci­ný­mi a hlav­ně nechut­ný­mi fóry. Maximální úchyl­nos­tí je to, když Viole vypad­nou tam­pó­ny z bato­hu a ona si jeden z nich str­čí do nosu, aby vysvět­li­la, proč je má. A to je ve srov­ná­ní s vět­ši­nou dneš­ních teen­ge­rov­ských kome­dií oprav­du hod­ně jem­né poje­tí. Dokonce ani kama­rád gay není vyhub­lý uvřís­ka­ný zžen­šti­lý typ v růžo­vém boler­ku, ale napros­to oby­čej­ný kluk. Nic tu není hná­no do extré­mu, sází se tu na mír­něj­ší poje­tí, kte­ré je ale ve výsled­ku mno­hem vtip­něj­ší než zby­teč­né pře­há­ně­ní a hro­ce­ní humor­ných situ­a­cí.

Nabízena je spous­ta vtip­ných momen­tů, kte­ré těží ze stře­tu žen­ské­ho a muž­ské­ho ele­men­tu téměř maxi­mum. Někdy by to snad šlo o troš­ku lépe, ale to pla­tí jen o něko­li­ka málo pří­pa­dech. Pravděpodobně se asi nebu­de­te válet smí­chy po zemi, ale pří­jem­ně bavit se bude­te téměř neu­stá­le. Tedy, pokud nevy­ža­du­je­te to, aby se hlav­ní hrdi­no­vé neu­stá­le mlá­ti­li o zeď do hla­vy a zako­pá­va­li na kaž­dém kro­ku. Několik tako­vých chvi­lek tu je, ale není jich mno­ho. Super náhrad­ník je spí­še určen pro ty, kte­ří oce­ní scé­ny, ve kte­rých páno­vé machru­jí před hol­ka­mi, aby v zápě­tí své­mu spo­lubyd­lí­cí­mu svě­ři­li to, že vlast­ně není úpl­ně nedů­le­ži­těj­ší, aby hol­ka měla hýž­ďo­vou oblast podob­nou šťav­na­té­mu jabl­ku, ale je pro ně tak­též pod­stat­né, aby si moh­li s hol­kou i pro­mlu­vit.

Super náhrad­ník se nese ve sty­lu kome­dií jako je napří­klad Deset důvo­dů, proč tě nená­vi­dím (tak­též inspi­ro­va­né Shakespearovým dílem), ale je o něco roz­ju­cha­něj­ší a vtip­něj­ší. Nabízí jak sluš­ný pří­běh, tak humor­né momen­ty. A to je mno­hem více, než může poskyt­nou vět­ši­na kon­ku­ren­ce.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
  • Otzi, muž z ledu - Někoho může potěšit i malá rolička, kterou tu má Franco Nero :).22. října 2018 Otzi, muž z ledu - Někoho může potěšit i malá rolička, kterou tu má Franco Nero :). Slavného Otziho (omlouvám se, že píši bez té diakritiky nad "O", nicméně oficiální český název filmu je skutečně takto) zná asi i člověk u nějž archeologie nemusí nutně patřit mezi ta […] Posted in Filmové recenze
  • Marissa Meyerová - Renegáti24. června 2018 Marissa Meyerová - Renegáti Renegáti jsou syndikát lidí s neobyčjnými schopnostmi. Povstali z trosek zničené společnosti a zavedli znovu řád tam, kde dosud vládl chaos. Jako obhájci práva a spravedlnosti jsou pro […] Posted in Recenze knih
  • Vína vinigrandi.cz11. června 2021 Vína vinigrandi.cz Svět miluje skvělá vína od Vini grandi – překlad těchto dvou italských slov, jež použila společnost Vinigrandi jako svůj název, tak nejspíš nikoho nepřekvapí. Znamenají totiž skvělá vína. […] Posted in Články
  • Lov | The Hunt25. března 2020 Lov | The Hunt Současná situace není pro kinaře zrovna dvakrát lichotivá. Díky všudypřítomným opatřením způsobeným šířením koronaviru jsou kina už nějakou dobu uzavřená a jejich otevření je v nedohlednu. […] Posted in Filmové recenze
  • Policajt v Beverly Hills II18. února 2022 Policajt v Beverly Hills II Polda z Beverly Hills II je americká akční buddy komedie z roku 1987, kterou režíroval Tony Scott, scénář napsali Larry Ferguson a Warren Skaaren a hlavní roli ztvárnil Eddie Murphy. Jedná […] Posted in Speciály
  • Hraný Tom a Jerry mění datum premiéry, místo 5. 3. 2021 do kin (a na HBO Max) dorazí 26. 2. 202115. prosince 2020 Hraný Tom a Jerry mění datum premiéry, místo 5. 3. 2021 do kin (a na HBO Max) dorazí 26. 2. 2021 Hraný Tom a Jerry mění datum premiéry, místo 5. 3. 2021 do kin (a na HBO Max) dorazí 26. 2. 2021 Posted in Krátké filmové aktuality
  • Moneyball7. července 2022 Moneyball Velká pecka. Tyhle sportovní životopisné dramata mě sakra baví, ať už se jedná o basketbal-Hustle, tennis-Král Richard a Borg/Mcenroe, lyže- Orel Eddie, krasobruslení- Já Tonya, auta- […] Posted in Krátké recenze
  • Recenze: Bratrstvo pěti12. června 2020 Recenze: Bratrstvo pěti Čtyři černošští američtí veteráni Paul (Delroy Lindo), Otis (Clarke Peters), Eddie (Norm Lewis) a Melvin (Isiah Whitlock Jr.) se vrací do Vietnamu najít tělesné pozůstatky velitele své […] Posted in Filmové recenze
  • Survivor - 14. díl (SK-23,24.) - Souboj titánů6. března 2022 Survivor - 14. díl (SK-23,24.) - Souboj titánů Koncem týdne se vracíme k mé oblíbené části s kmenovou radou. A ve 14. epizodě jsme přišli o jednoho z nejvýraznějších soutěžících. SK-23. epizoda Začínáme hned soutěží o imunitu. […] Posted in Reality show
  • Americká hypotéka a ke všemu nebankovní?21. února 2010 Americká hypotéka a ke všemu nebankovní? I když jsou v životě i jiné priority jako zdraví, štěstí a láska, tak pořád se v top desítce drží také potřeba peněz. Bez nich je těžké si cokoliv dopřát a financovat. A když účty a […] Posted in Domácí rady
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 4,39925 s | počet dotazů: 253 | paměť: 58150 KB. | 10.08.2022 - 14:19:15