Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Recenze her > Super Mario 3D Land - klasika, která nemůže na Nintendu 3DS chybět!

Super Mario 3D Land - klasika, která nemůže na Nintendu 3DS chybět!

3dMario
3dMario

Jak by se jen moh­lo nové Nintendo 3DS obe­jít bez Maria. Tento insta­la­tér se vždy pro­dá­val po mili­o­nech kusů, což doka­zu­je jeho pro­dej pro Nintendo DS, a nový Mario prav­dě­po­dob­ně nebu­de výjim­kou. Tvůrci sli­bu­jí, že Super Mario 3D Land roz­pou­tá oprav­do­vou revo­lu­ci, mezi tzv. hopsa­cí­mi hra­mi.

Díky nové (plné) hloub­ce pro­stře­dí může­te dale­ko lépe kori­go­vat vaše sko­ky, pro­to­že odha­do­vá­ní vzdá­le­nos­ti je teď na lep­ším stup­ni, než kdy­ko­liv před­tím. Nebudou samo­zřej­mě chy­bět ani typic­ké Mariovské schop­nos­ti, kte­ré vždyc­ky obo­ha­tí celý her­ní sys­tém, zvláš­tě pak her­ní mecha­nismy. Výtečnými novin­ka­mi jsou kotr­mel­ce z kop­ce, kte­ré vás zrych­lí, nebo rych­lej­ší běh.

Mario se opět dočká své for­my jmé­nem Tanooki, díky kte­ré může pou­žít svůj ocá­sek k pohy­bu ve vzdu­chu, nebo úto­če­ní. Hra kvů­li této for­mě plně zužit­ko­vá­vá výteč­ný circle pad, kte­rý dá hrá­či plnou kon­t­ro­lu nad pohy­bem posta­vy.

Hráči, kte­ří vyža­du­jí od hry vel­ké ino­va­ce, budou spo­ko­je­ni také díky novým nepřá­te­lům, kte­ří se ve hře nově obje­ví. Budou to napří­klad oca­sa­tí Goombové, nebo Piranha  rost­li­ny, kte­ré pli­vou inkoust za úče­lem vaše­ho osle­pe­ní.

Jak vidí­te, tak Super Mario 3D Land bude napros­tou pec­kou, kte­rou si nenech­te ujít, pro­to­že tenhle titul bude trhat rekor­dy v pro­dej­nos­ti. Tak čekej­te, pro­to­že ten­to lis­to­pad bude­te hopsat o sto šest!

Tento člá­nek byl sou­čás­tí zanik­lé­ho webu 3Dmovie.cz.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,53580 s | počet dotazů: 247 | paměť: 56632 KB. | 29.06.2022 - 18:06:54