Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Festivaly > SUNDANCE VYHRÁL FILM ČESKÉHO WORKSHOPU DOK.INCUBATOR!

SUNDANCE VYHRÁL FILM ČESKÉHO WORKSHOPU DOK.INCUBATOR!

logo dok
logo dok

V sobo­tu skon­čil jeden z nej­pres­tiž­něj­ších svě­to­vých fes­ti­va­lů, Sundance. Cenu za nej­lep­ší režii ve Světové Dokumentární Soutěži si odnes­la Tinatin Gurchiani za svůj film The Machine Which Makes Everything Disappear. Tento film by nevzni­kl bez při­spě­ní kre­a­tiv­ní­ho think-tanku DOK.Incubator, v jehož rám­ci reži­sér­ka film stří­ha­la, a čes­kých post­pro­dukč­ních spo­leč­nos­tí Avion Postproduction, Bystrouška a I/O post, kte­rá umož­ni­la film, kte­rý sám neměl žád­né finanč­ní pro­střed­ky, zdar­ma smí­chat a vyro­bit jeho dis­tri­buč­ní kopii.

Mohli jsme vytvo­řit dob­rý film i bez worksho­pu, i když by ho nej­spíš vidě­li jen lidé v Gruzii,“ říká Tinatin Gurchiani, začí­na­jí­cí reži­sér­ka, jejíž vizu­ál­ně nesmír­ně půso­bi­vý debut o živo­tě mla­dých lidí v dneš­ní Gruzii, se na pod­zim dostal do hlav­ních svě­to­vých doku­men­tár­ních sou­tě­ží na fes­ti­va­lech DOK.Leipzig, IDFA, newy­or­ské pře­hlíd­ky MoMA či již zmí­ně­né­ho Sundance.

Na worksho­pu DOK.Incubator doku­men­ta­ris­té půl roku inten­ziv­ně pra­cu­jí pod vede­ním před­ních evrop­ských dra­ma­tur­gů, pro­du­cen­tů i obchod­ní­ků s fil­my a spo­lu s nimi stří­ha­jí a při­pra­vu­jí stra­te­gii na míru kaž­dé­mu fil­mu. Ročně se dívám a vybí­rám do sou­tě­že ze zhru­ba 2.400 fil­mů a hod­ně je jich dob­rých,“ vysvět­lu­je Claas Danielsen, ředi­tel fes­ti­va­lu DOK Leipzig, proč je part­ne­rem pro­jek­tu: „Často vidím film, kte­rý má sil­né téma, skvě­lé­ho hrdi­nu, je dob­ře nato­če­ný a přes­to mu něco chy­bí… Možná by potře­bo­val ješ­tě něja­ký čas stří­hat, dostat pod­ně­ty zven­ku, zís­kat nad­hled, aby vyprá­věl svůj pří­běh tím sku­teč­ně nej­za­jí­ma­věj­ším způ­so­bem.“ Ani mimo­řád­ně kva­lit­ní střih však není tím jedi­ným, co roz­ho­du­je o úspěš­né kari­é­ře fil­mu. Na čes­kém worksho­pu pra­cu­jí pro­du­cen­ti fil­mů vel­mi peč­li­vě i na stra­te­gii jeho uve­de­ní a komu­ni­ka­ci smě­rem k divá­kům. Právě spo­je­ní prá­ce na pří­bě­hu kon­krét­ní­ho fil­mu a záro­veň na obchod­ní strán­ce věci je v Evropě uni­kát­ní a sto­jí za úspě­chem worksho­pu, kte­rý si roč­ně vybí­rá jen osm pro­jek­tů z celé Evropy, pra­cu­je však inten­ziv­ně se vše­mi čle­ny týmu – reži­sé­rem, stři­ha­čem i pro­du­cen­tem.

Když měl mít film pre­mi­é­ru v Lipsku, nebyl vlast­ně ješ­tě ani hoto­vý. Kopii jsme dovez­li z Prahy prak­tic­ky rov­nou na pro­jek­ci. Ale bylo to hroz­ně důle­ži­té, pro­to­že prá­vě na worksho­pu v Lipsku vidě­li náš film mezi­ná­rod­ně uzná­va­né osob­nos­ti, jimž se líbil a řek­li nám, abychom si poda­ly na Sundance při­hláš­ku, byť už bylo po dead­li­nu. Přimluvily se za nás – a my zku­si­li své štěs­tí,”dodá­vá šťast­ná debu­tant­ka.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,15949 s | počet dotazů: 242 | paměť: 56440 KB. | 25.06.2022 - 21:08:10