Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Stvořeni pro lásku - romantické drama z 60. let

Stvořeni pro lásku - romantické drama z 60. let

StvoreniProLasku
StvoreniProLasku
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

V šede­sá­tých letech se do hon­g­kon­gské­ho bytu stě­hu­jí dva man­žel­ské páry. Novinář Chow (Tony Leung) se svo­jí ženou a krás­ná sekre­tář­ka Li-zhen (Maggie Cheung) s man­že­lem. Jejich polo­vič­ky trá­ví mno­ho času na cestách a tak se Chow a Li-zhen začnou sbli­žo­vat...

Šedesátá léta a dvo­ji­ce hon­g­kon­gských oby­va­tel, kte­rá se musí roz­hod­nout, zda je pro ně před­něj­ší vzá­jem­ná náklo­nost nebo morál­ka. Do jis­té míry vlast­ně straš­ně chlad­ná a odta­ži­tá roman­ce, záro­veň ale vlast­ně straš­ně sil­ná a pro­cí­tě­ná zále­ži­tost, kte­rá se dočka­la širo­ké­ho svě­to­vé­ho uzná­ní a dodnes je brá­na jako jeden z vrcho­lů Hong Kongské fil­mo­vé tvor­by. Tak by se v kost­ce dal shr­nout sní­mek Stvořeni pro lás­ku.

Čínský fil­mař Kar-wai Wong (Stvořeni pro lás­ku jsou sou­čás­tí jeho tetra­lo­gie, kte­rá čítá též sním­ky Days of Being Wild, 2046 a plá­no­va­né Blossoms) nato­čil vizu­ál­ně pod­ma­ni­vou roman­ci, kde je kaž­dý jed­not­li­vý záběr tro­ji­ce kame­ra­ma­nů (Christopher Doyle, Pung-Leung Kwan, Mark Lee) jed­no­du­še pas­tvou pro oči. Společně s kame­ra­ma­ny si Wong pohlí­dal vizu­ál­ní este­ti­ku, kte­rá krá­su pro­stře­dí impo­zant­ně pro­dá­vá divá­ko­vi.

Vynikající herec­ká dvo­ji­ce Tony Leung/Maggie Cheung před­vá­dí napros­to uvě­ři­tel­ně pro­cí­tě­nou roman­ci, kte­rá se navíc obe­jde bez pře­hna­ných momen­tů a Wong za psa­cím sto­lem k lás­ce při­stu­pu­je tak tro­chu jinak. Spíše než na vrcho­lo­vou váš­ní a totál­ní emo­ci­o­nál­ní pro­cí­tě­nos­tí Wong vzá­jem­ný milost­ný zájem hlav­ní dvo­ji­ce pře­de­vším zná­zor­ňu­je skr­ze poe­tic­ké momen­ty. A prá­vě zde tkví jis­tá for­ma vady na krá­se.

Stvořeni pro lás­ku není kla­sic­kou roman­cí, bohu­žel ale není Wongův scé­nář zda­le­ka tak doko­na­lý. Naopak vět­ši­na scén se oči­vid­ně o něco sna­ží, ovšem vel­mi smut­ně se míjí účin­kem. Celkově se Wongovi ani nepo­da­ří pro­dat napros­té zou­fal­ství, kte­ré dva hlav­ní hrdi­ny skr­ze morál­ní dile­ma sužu­je a cel­ko­vě mě po vel­mi slib­ném roz­jez­du Stvořeni pro lás­ku zkla­ma­lo v tom, jak je to celé vlast­ně tak tro­chu pros­té. Ale pořád je se tu roman­tic­kou strán­ku daří pro­dat tak tro­chu nezvyk­lým způ­so­bem a Wongův záměr se roz­hod­ně zce­la nemí­jí účin­kem.

Soundtrack dvo­ji­ce Shigeru Umebayashi/Michael Galasso svo­jí lahod­nou zvu­ko­vou strán­kou a skvě­lou sáz­kou na kla­sic­ké nástro­je napros­to sedí k vizu­ál­ní este­ti­ce fil­mu a i k celé­mu pří­bě­hu. Ta hud­ba je jed­no­du­še nád­her­ná. Do toho to celé Wong reží­ru­je oči­vid­ně sil­ným ucho­pe­ním, kte­rým napros­to vyční­va­jí jeho tvůr­čí zámě­ry. Skutečně tak jen zamr­zí, že scé­nář postrá­dá něco navíc a závěr je už tak tro­chu zby­teč­ný a sna­ží se to už tak veli­ce oči­vid­né pro­dat ješ­tě oči­vid­něj­ším způ­so­bem, že je to sku­teč­ně tak tro­chu na pová­že­nou. Ale jinak si vlast­ně sku­teč­ně nejde na moc stě­žo­vat.

Wongovo Stvořeni pro lás­ku je vrchol­ným vizu­ál­ním zážit­kem, kte­rý vět­ši­nu času i zdat­ně pro­dá­vá strán­ku obsa­ho­vou. Časem jde sice ten­to fak­tor čím dál tím více do úska­lí a ve finá­le tak divá­ko­vi nezbý­vá sku­teč­ně než jiné­ho než se pořád kochat nesku­teč­ně nád­her­ný­mi zábě­ry, přes­to je ale tenhle netra­dič­ní roman­tic­ký film urči­tě v mno­ha ohle­dech bra­vur­ní......

Trailer:

Verdikt: 4 z 5


Foto: Photo © USA Films


Podívejte se na hodnocení Stvořeni pro lásku na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,81823 s | počet dotazů: 248 | paměť: 61741 KB. | 24.09.2023 - 06:08:29