Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > StudentFilm: Třída smrti

StudentFilm: Třída smrti

vlcsnap 2014 07 01 17h10m05s147
vlcsnap 2014 07 01 17h10m05s147

Pavel Soukup nám ve svém baka­lář­ském fil­mu před­klá­dá sil­ně atmos­fe­ric­kou zále­ži­tost, kte­rá je pod­po­ře­na sty­lis­tic­kou čer­no­bí­lou kom­po­zi­cí. Jedná se o krát­ko­me­tráž­ní ani­mo­va­ný horor, jehož pří­běh je zalo­žen na podiv­ných okol­nos­tech, kte­ré se sta­ly v letech 1985 - 1993, bohu­žel poli­cie nena­šla žád­né sou­vis­los­ti a tak byl pří­pad sme­ten ze sto­lu.

Snímek nej­ví­ce ohro­mu­je svo­ji nála­dou bri­lant­ně vytvo­ře­nou ani­ma­cí, kte­rá při­po­mí­ná komik­so­vá okén­ka. Autorem před­lo­hy je totiž záro­veň auto­rem komik­su na dané téma, Josef Blažek. Za zmín­ku také sto­jí hud­ba, kte­rá tajem­né­mu pří­bě­hu dodá­vá potřeb­ný háf drs­né­ho mysté­ria.

Třída smr­ti je sluš­nou ukáz­kou toho, že čes­ký stu­dent­ský film nespí a že má na to být výji­meč­ným a zají­ma­vým. Přeji hez­ký fil­mo­vý záži­tek a budu rád, když se s námi podě­lí­te o svo­je názo­ry a postře­hy na daný sní­mek.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,84118 s | počet dotazů: 233 | paměť: 56205 KB. | 29.05.2022 - 04:57:33