Kritiky.cz > Recenze knih > Stručný příběh umění - „Pozice umělce je skromná. Je v zásadě jen zprostředkovatel.“ – Piet Mondrian

Stručný příběh umění - „Pozice umělce je skromná. Je v zásadě jen zprostředkovatel.“ – Piet Mondrian

Umeni

„Cílem umě­ní je zná­zor­nit niko­li vněj­ší vzhled věcí, ale jejich vnitř­ní význam.“ - Aristoteles

Pro milov­ní­ky umě­ní je tato kni­ha jako děla­ná. Kniha je roz­dě­le­ná do čtyř čás­tí – smě­ry, díla, téma­ta a tech­ni­ky. Uvnitř najde­te také spous­tu fotek význam­ných děl jako je napří­klad Mona Lisa nebo Dívka s per­lou. Hodně oce­ňu­ji, že kni­ha má strán­ky z tako­vé­ho kva­lit­ní­ho lesk­lé­ho mate­ri­á­lu a pro­to fot­ky vypa­da­jí moc hez­ky.

V čás­ti smě­ry najde­te všech­no od pra­vě­ku a jes­kyn­ních maleb až po sou­čas­nost až napří­klad po kon­cep­tu­ál­ní umě­ní. U kaž­dé­ho smě­ru najde­te klí­čo­vé uměl­ce, data­ci, klí­čo­vé momen­ty, jed­no zásad­ní dílo a samo­zřej­mě krát­ký popis. Mimo to jsou ješ­tě ke kaž­dé­mu smě­ru odka­zy na dal­ší strán­ky v kni­ze, kte­ré s daným obdo­bím sou­vi­sí.

„Pozice uměl­ce je skrom­ná. Je v zása­dě jen zpro­střed­ko­va­tel.“ – Piet Mondrian

V sek­ci díla jsou více roze­psa­né infor­ma­ce k dílům z kaž­dé­ho obdo­bí. Na začát­ku se dozví­te základ­ní infor­ma­ce o díle, poté je slov­ní popis a nako­nec dal­ší díla, kte­rá sou­vi­sí s tím hlav­ním. U toho jsem vel­mi oce­ňo­va­la, že je všu­de vysvět­le­no, co daný obraz zna­me­ná. Nejvíce jsem za to byla vděč­ná u abs­trakt­ních děl, pro­to­že je někdy vel­mi těž­ké to poznat.

Třetí kapi­to­la je o nej­čas­těj­ších téma­tech, kde zno­vu nalez­ne­te, jací jsou nej­vý­znam­něj­ší uměl­ci a co bylo za klí­čo­vé momen­ty. Je to sku­teč­ně pozo­ru­hod­né čte­ní a urči­tě to za to sto­jí. Poslední část je o tech­ni­kách mal­by. Najdete tam, jak se kte­rá tech­ni­ka pou­ží­va­la a kdo ji pou­ží­val.

„Kdybych to doká­zal říct slo­vy, neměl bych důvod malo­vat.“ – Edward Hopper

Jestliže se zají­má­te o umě­ní a chce­te si roz­ší­řit svo­je zna­los­ti o klí­čo­vých momen­tech a umě­lec­kých dílech, kni­ha se vám bude líbit. Největší před­nos­tí je, že tam nena­jde­te žád­né zdlou­ha­vé tex­ty, kte­ré by vás nudi­lo číst. Vše je napsá­no struč­ně a tak, abys­te se dozvě­dě­li jenom to nej­dů­le­ži­těj­ší.

Knihu dopo­ru­ču­ju všem, co se zají­ma­jí o umě­ní a chtě­jí se dozvě­dět něco více do hloub­ky.

  • Panicové23. května 2017 Panicové Ve Francii se píše rok 1740 a mladý Jamie Fraser se s kamarádem Ianem připojuje ke skupině žoldáků. Navzdory všem vhodným příležitostem ještě ani jeden z mladých mužů nepřišel o panictví a […] Posted in Recenze knih
  • MONA LISA VIRUS23. května 2019 MONA LISA VIRUS Jednoho dne Ameriku zastihne zpráva, že na cestě do Mexika zmizely, byly uneseny královny krásy. Žádní únosci však nepožadovali žádné výkupné, a kdo by s vojenskou prozíravostí unášel […] Posted in Recenze knih
  • Medvídek v dílně - Veselé tvoření v dílně v roztomilé obrázkové knížce s pohyblivými obrázky3. srpna 2019 Medvídek v dílně - Veselé tvoření v dílně v roztomilé obrázkové knížce s pohyblivými obrázky „Medvídek a jeho kamarád ježek mají velký sen – postavit senzační motokáru, aby mohli závodit o pohár plný medu. Ale jak by ta motokára měla vlastně vypadat?“ Tak začíná příběh o […] Posted in Recenze knih
  • Z pohádkové postýlky - kniha23. května 2017 Z pohádkové postýlky - kniha Tato kniha je výběr pohádek, a to jak veršovaných, tak i normálně psaných. Jedna z těch klasických se jmenuje Smolíček pacholíček. V lese žil jelen zlaté parohy spolu se Smolíčkem […] Posted in Recenze knih
  • Kouzelný atlas - Putování časem - Královna Marie Terezie - kniha19. května 2017 Kouzelný atlas - Putování časem - Královna Marie Terezie - kniha Dvanáctiletá holka jménem Bára se s rodiči z Prahy přestěhovala na venkov a tak trochu jí to vadí. Ovšem na druhé straně s koupí rodinného domu získala i kočku Barču. Navíc vlastní […] Posted in Recenze knih
  • Ženy, které čtou, jsou nebezpečné28. května 2017 Ženy, které čtou, jsou nebezpečné Schopnost číst a možnost číst téměř cokoli a kdekoli dnes považuje mnoho čtenářek za tak samozřejmou, že si mnoho z nás nedokáže představit, že tomu vždy tak nebylo. Ženy, které čtou, […] Posted in Recenze knih
  • VTIPY PRO DĚTI23. května 2017 VTIPY PRO DĚTI Všichni dobře víme, že smích léčí. Snad právě proto se smějeme tak rádi a vyprávění vtipů zpestří každou oslavu. Udělejme tedy něco pro zdraví a začtěme se do nového souboru plného anekdot […] Posted in Recenze knih
  • Valentýnské prokletí15. června 2018 Valentýnské prokletí Perla Linfordová a její tři kamarádi se narodili na Valentýna. Je to zvláštní, ale všichni dokáží dělat neobvyklé věci. Na jedné party se jim stává velmi zvláštní věc, potkávají černého […] Posted in Recenze knih
  • Objev svůj talent - Jak vymýšlet příběhy a postavy a jak pracovat s nápady2. listopadu 2018 Objev svůj talent - Jak vymýšlet příběhy a postavy a jak pracovat s nápady Tvoření postav, příběhů nebo scénářů není kupodivu tak těžké, jak by se mohlo zdát. S touhle knihou to zvládne každý, takže i ty. Tahle kreativní kniha ti pomůže tím, že mezi nějakým tím […] Posted in Recenze knih
  • Ráno v trávě9. července 2017 Ráno v trávě Jak vypadá ráno doma, to ví každé malé dítě – budíček, probouzení, smlouvání o „ještě chvilku“, rozcvička, ranní hygiena, česání a oblékání. Jak ale prožívají ráno konvalinky, kopretiny, […] Posted in Recenze knih

Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...