Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Recenze knih > Strom splněných přání - příběh, který zahřeje víc než hrnek čokolády

Strom splněných přání - příběh, který zahřeje víc než hrnek čokolády

cokolada
cokolada

Máte rádi ces­to­vá­ní? Chcete si na vlast­ní kůži vyzkou­šet, jaké to je ces­to­vat jako novi­nář­ka? Neváhejte, popad­ně­te deku, hrnek voňa­vé kávy či čoko­lá­dy a pusť­te se do čte­ní. Zažijete pří­jem­nou poho­du, napě­tí, krá­su, lás­ku, pros­tě to, po čem ženy roz­hod­ně tou­ží. 

112623 350 0 fit

Jane Brooková je veli­ce úspěš­ná novi­nář­ka, kte­rá má pří­te­le Simona. On se ale nedo­ká­zal smí­řit s tím, že je úspěš­ná a prá­ci se věnu­je více než jemu. Těsně před vánoč­ní­mi svát­ky zůsta­ne sama. Její šéfo­vá je pře­svěd­če­na o tom, že jí musí nějak pomo­ci. Pošle ji na slu­žeb­ní ces­tu do Norska, kde dosta­ne za úkol napsat člá­nek, kte­rý je spo­jen s útě­kem nor­ské­ho krá­le před nacis­ty. Díky tomu, že se Anglie o tyto lidi posta­ra­la, jako památ­ku posí­lá Norsko vánoč­ní strom do Londýna. Jane si uži­je krás­nou pří­ro­du i báječ­né jíd­lo a nejen to. Koho na své ces­tě potká? Jak se s tím vším vlast­ně vypo­řá­dá? Tak to už si musí­te pře­číst sami. Když vás potká lás­ka, chyt­ně­te ji a pev­ně drž­te! Román Strom spl­ně­ných přá­ní je úžas­né čte­ní pro dlou­hé zim­ní veče­ry.

Tento román se mně oprav­du moc líbil. Zaujal mě od prv­ní stra­ny a čte­ní jsem si moc uži­la. Bylo by tedy ško­da si tuto kni­hu nedo­číst až do kon­ce. Co vás v kni­ze může mile pře­kva­pit? Především pou­ta­vé vyprá­vě­ní, krás­ná pří­ro­da, ze kte­ré vám nepře­sta­nou oči pře­chá­zet, také zají­ma­vá záplet­ka. Kniha má 272 stran, roz­dě­le­na do 32 kapi­tol, zakon­če­na podě­ko­vá­ním autor­ky všem, co se na kni­ze podí­le­li.

Moje sub­jek­tiv­ní hod­no­ce­ní romá­nu je urči­tě pozi­tiv­ní. Doporučím ho všem milov­ní­kům ces­to­vá­ní, pře­váž­ně Norska i romá­nů z novi­nář­ské­ho pro­stře­dí.

Kniha vyprá­ví o veli­ce zají­ma­vém turis­tic­kém mís­tě a to Norsku, kam bych se urči­tě ráda podí­va­la. Nespoutaná pří­ro­da ve mně zane­cha­la hlu­bo­ký dojem a vím, že bych to roz­hod­ně chtě­la vidět naži­vo.

Obálka kni­hy mě veli­ce zau­ja­la. Působí veli­ce pří­jem­ným dojmem, tep­lý sve­tr, brus­le, svíč­ka či kon­vič­ka na čaj dotvá­ří tu správ­nou atmo­sfé­ru pro vaše poklid­né čte­ní.

Ukázka z kni­hy:

Tu repor­táž Jane navrh­la její šéf­ka Nadine.

„Navrhla“ byl ovšem eufe­mi­nis­mus, Nadine nena­vr­ho­va­la, spíš při­ka­zo­va­la.

Včera jako­by nic vplu­la k Jane do kan­ce­lá­ře a hodi­la jí na stůl tis­ko­vou zprá­vu:

„Pojedeš do Norska podí­vat se, jak a kde se kácí vánoč­ní strom, co máme kaž­dý rok na Trafalgarském náměs­tí,“ ozná­mi­la jí Nadine. „Naprosto luxus­ní slu­žeb­ka.“

„To chceš, abych psa­la o něja­kém stromu?„pronesla nevě­říc­ně Jane. „To smr­dí spíš jako pro­pa­gač­ní člá­nek,“ pozna­me­na­la, načež Nadine pozved­la své ele­gant­ní obo­čí. „Jenom si říkám,“ pokra­čo­va­la, teď už opa­tr­něj­ším tónem a diplo­ma­tic­ky, „jest­li bych rad­ši nemě­la zůstat tady. Chci se pus­tit do něče­ho nové­ho. Mám spous­tu nápa­dů..“

Nadine si ji dlou­ze změ­ři­la přes brý­le.

„Chci, aby sis dala pau­zu,“ pro­mlu­vi­la koneč­ně. „Po měsí­ci, jaký máš za sebou, by to udě­lal kaž­dý. Protože ale vím, že to u tebe nepa­dá v úva­hu, tak tě zkrát­ka posí­lám do Norska, abys napsa­la repor­táž o stro­mu. Kromě dovo­le­né je to nej­lep­ší, co můžeš udě­lat.“

Několik slov o autor­ce:

Jenny Gladwell je pseu­do­nym Genevieve Herrové. Narodila se a vyrost­la v Londýně. Po absol­vo­vá­ní uni­ver­zi­ty zača­la pra­co­vat v nakla­da­tel­ství, kde se věno­va­la lite­ra­tu­ře pro děti. Při prá­ci zvlád­la magis­ter­ské stu­di­um tvůr­čí­ho psa­ní a za svou dizer­tač­ní prá­ci zís­ka­la cenu Sophie Warne Memorial Prize pro vyni­ka­jí­cí začí­na­jí­cí spi­so­va­te­le. Se svou rodi­nou žije ve Skotsku. Její prvo­ti­na Strom spl­ně­ných přá­ní už kro­mě Anglie vyšla v Německu, Itálii a Norsku.

  • Autor: Jenny Gladwell
  • Žánr: román pro ženy
  • Vydáno: 2020, Vydala Grada pod znač­kou COSMOPOLIS, Praha
  • Počet stran: 272
  • Vazba kni­hy: bro­žo­va­ná vaz­ba s klo­pa­mi
  • ISBN: 978-80-271-1262-3


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,97180 s | počet dotazů: 219 | paměť: 55947 KB. | 22.05.2022 - 10:32:25