Kritiky.cz > Recenze knih > Strom duchů - kniha edice světový bestseller

Strom duchů - kniha edice světový bestseller

strom duchů

Než se vydá­te na ces­tu za his­to­rií své rodi­ny, dej­te si pozor na tajem­ství, kte­ré může­te obje­vit. Máte rádi napí­na­vé pří­běhy s nad­při­ro­ze­ný­mi jevy a tro­chou tajem­na? Chcete se tro­chu bát, u toho pře­mýš­let a těšit se, jak to vlast­ně dopad­ne? Barbara Erskinová je popu­lár­ní brit­skou autor­kou řad his­to­ric­kých knih se zají­ma­vou záplet­kou a fik­cí. 

Ruth Dunbarová, býva­lá uči­tel­ka ang­lič­ti­ny, po roz­vo­du se svým man­že­lem pro­dá­vá svůj dům v Londýně a odjíž­dí za sta­rým a nemoc­ným otcem do Edinburghu, kde o něj chce pečo­vat. Ten ale záhy umí­rá. V jeho domě žil pečo­va­tel Timothy, kte­rý se o jeho tatín­ka sta­ral. Zjišťuje, že je to vel­ký pod­vod­ník a nebu­de jed­no­du­ché ho jen tak vystr­na­dit z domu. Při pozůsta­los­ti po svém otci nachá­zí deník a dopi­sy svých před­ků. Postupně zjiš­ťu­je, že to byl Thomas Erskin, kte­rý žil v 18. sto­le­tí. Jedná se oprav­du o pra­před­ka samot­né autor­ky. Ruth postup­ně zjiš­ťu­je a pozná­vá to co pro­ží­val její pra­pře­dek Thomas. Sama v sobě obje­vu­je nad­při­ro­ze­né schop­nos­ti a postup­ně začí­ná komu­ni­ko­vat s duchy zemře­lých. Při pát­rá­ních po svých koře­nech jí pomá­ha­jí její přá­te­lé. Podaří se Ruth vše pro­zkou­mat a najít to, co hle­dá? Dokáže Ruth odli­šit, co je reál­né a co je nad­při­ro­ze­né? Ponořte se do svě­ta nad­při­ro­ze­na, do minu­los­ti rodi­ny Erskinů, pří­tom­na a rea­li­ty, roz­hod­ně nebu­de­te lito­vat. Autorka stří­dá pasá­že, kte­ré vyprá­ví lord Erskine s část­mi, kte­ré vyprá­ví Ruth.

Kniha je vel­mi čti­vá a zají­ma­vá. Místy jsem se bála, nepří­jem­ný mráz po zádech mě nene­chal u kni­hy jen tak usnout. Obálka kni­hy je oprav­du nád­her­ná. Fialová barva se stro­mem ve mě vyvo­la­la pří­jem­né poci­ty. Na tuto kni­hu jsem dlou­ho čeka­la. Její pozi­tiv­ní recen­ze mě nene­chá­va­ly chlad­nou. Moc jsem se na kni­hu těši­la. Ale rea­li­ta byla jiná. Dlouho jsem se do kni­hy nemoh­la začít, dokon­ce jsem ji dva­krát odlo­ži­la a na čas na ní ani nesáh­la. Nakonec jsem jí ale zvlád­la. Autorka vyda­la mno­ho zají­ma­vých knih a věřím, že se pus­tím i do jejích dal­ších knih. Chvílemi jsem se u kni­hy bála. Nemám moc ráda kni­hy s téma­ti­kou nad­při­ro­ze­na. Jsem spí­še rea­lis­ta, než sní­lek a čini­lo mě potí­že se na děj sou­stře­dit. Zápletka kni­hy je ale veli­ce zají­ma­vá a to při­ná­ší kni­ze na její atrak­tiv­nos­ti.

Barbara Erskinová (naro­ze­na 1944) absol­vo­va­la uni­ver­zi­tu v Edinburghu, obor stře­do­vě­ká his­to­rie. Svou prv­ní kníž­ku Lady of Hay) čes­ky Žila jsem již před sta­le­tí­mi) vyda­la v roce 1986 s tako­vým úspě­chem, že se díky tomu sta­la spi­so­va­tel­kou z povo­lá­ní. Dnes už má za sebou pat­náct úspěš­ných romá­nů a čty­ři kni­hy poví­dek vyda­ných v nákla­du pře­sa­hu­jí­cím mili­on výtis­ků a její kni­hy stá­le pat­ří k best­selle­rům. Zúročuje v nich svůj hlu­bo­ký zájem o his­to­rii, o dáv­ná tajem­ství, spo­je­ná s nad­při­ro­ze­ný­mi jevy, a schop­nost bar­vi­tě vyjí­meč­né lid­ské osu­dy.

Autor: Barbara Erskinová

Žánr: román pro ženy

Vydáno: 2019, Euromedia Group, a.s., v edi­ci Brána, Praha

Počet stran: 551

Vazba kni­hy: pev­ná s papí­ro­vým pře­ba­lem

ISBN: 978-80-7617-564-8


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky: