Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Filmové a televizní aktuality > Střípky k nové Disneyovce - Sněhová královna alias Frozen

Střípky k nové Disneyovce - Sněhová královna alias Frozen

tumblr m5d1t307fn1qa70eyo1 500
tumblr m5d1t307fn1qa70eyo1 500

Nové adap­ta­ce slav­né pohád­ky z pera Hanse Christiana Andersena se zhos­ti­lo fil­mo­vé stu­dio Walta Disneyho Animation, kte­ré už jed­nu Sněhovou krá­lov­nu v roce 1957 nato­či­lo, ten­to­krát však bude sní­mek zce­la digi­tál­ní jako jeho úspěš­ný před­chůd­ce Na vlás­ku a samo­zřej­mě ve 3D. Je už znám i ofi­ci­ál­ní ang­lic­ký název sním­ku, jenž zní Frozen. Spolupracovat na tvor­bě se stu­di­em Walta Disneyho bude samo­zřej­mě i Pixar. Na pro­jekt bude dohlí­žet šéf Pixaru John Lasseter a Peter Del Vecho, kte­rý bude gene­ro­vat počí­ta­čo­vou ani­ma­ci. Film bude reží­ro­vat Chris Buck, kte­rý před­tím nato­čil ani­mo­va­né fil­my jako Divoké vlny či Tarzan z roku 1999. Hlavní hrdin­ku Annu namlu­ví hereč­ka Kirsten Bell ze seri­á­lu Veronica Mars či z fil­mu Varieté.

 První skicy k chys­ta­né pohád­ce Frozen.

Skicy k chstanému Frozen

Podle dostup­ných infor­ma­cí půjde o dob­ro­druž­ný a kome­di­ál­ní pří­běh s hlav­ní hrdin­kou Annou, kte­rá žije v zakle­tém krá­lov­ství pod tíhou věč­né zimy. Rozhodne se vydat za Sněhovou krá­lov­nou, aby klet­bu zru­ši­la. Na ces­tě se sezná­mí s Kristoffem, odváž­ným mužem z hor, kte­rý ji pomů­že s neleh­kým úko­lem. Procházejí nehos­tin­nou kra­ji­nou, pře­ko­ná­va­jí růz­né pře­káž­ky, setká­va­jí se s magic­ký­mi bytost­mi a boju­jí s živly, aby zachrá­ni­li krá­lov­ství před zká­zou.

Doufejme, že se nový ani­mák pove­de a bude stej­ně tak úspěš­ný jako Na Vlásku. Premiéra fil­mu je sta­no­ve­na na příští rok před Vánoci, tj. na 27. lis­to­pad 2013.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,40964 s | počet dotazů: 229 | paměť: 55894 KB. | 24.05.2022 - 02:25:24