Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Recenze knih > Stříbrná zátoka

Stříbrná zátoka

Uvodni fotka

„Než jsem tě pozna­la“, best­selle­ro­vou kni­hu, kte­rá doja­la tisí­ce čte­ná­řek po celém svě­tě a byla úspěš­ně pře­ve­de­na i na fil­mo­vé plát­no, netře­ba před­sta­vo­vat. Její oce­ňo­va­ná autor­ka Jojo Moyesová se však může pyš­nit svý­mi dal­ší­mi pří­běhy, kte­ré před­sta­vu­jí čiré potě­še­ní pro všech­ny něž­né duše. A na jed­no tako­vé dílo se dneska blí­že zamě­ří­me. Už na úvod mohu pro­zra­dit, že „Stříbrná záto­ka“ pat­ří do povin­né výba­vy všech váš­ni­vých čte­ná­řek se sla­bos­tí pro moře a roman­ti­ku!

Stříbrná záto­ka v sobě ukrý­vá nesnad­ný osud Lisy McCullenové, kte­rou neu­stá­le trá­pí minu­lost, od níž se nedo­ká­že odpou­tat. Společně se svou dese­ti­le­tou dcer­kou pobý­va­jí u Lisiny tety Kathleen (slav­ná lov­ky­ně žra­lo­ků!) ve Stříbrné záto­ce v Austrálii. Tamější poklid­ná a uza­vře­ná komu­ni­ta je pro Lisu a Hannah jako stvo­ře­ná a zajiš­ťu­je jim bez­peč­ný život. Vše se točí kolem jejich nej­vět­ší váš­ně – pro­jíž­děk na moři, rybář­ství a pozo­ro­vá­ní velryb a del­fí­nů.

Ovšem ten­to klid naru­ší dych­ti­vý Mike, kte­rý při­jel až z Londýna do Kathleenina hote­lu s neka­lým úmys­lem - chce pro­mě­nit poklid­nou Stříbrnou záto­ku v luxus­ní turis­tic­ké leto­vis­ko. Avšak o tom­to tajem­ství nikdo ani netu­ší. A přes­to­že je už dopře­du urče­no, že Lisa a Mike budou nepřá­te­lé, vypa­dá to na pra­vý opak. Ale copak může ten­to křeh­ký vztah, kte­rý se tepr­ve vyví­jí, vydr­žet? Vždyť kaž­dý něco skrý­vá – někdo záhad­nou minu­lost a dru­hý obchod­ní plá­ny, kte­ré můžou zni­čit celé měs­teč­ko…

Už od prv­ní strán­ky kaž­dý pozná, že Stříbrná záto­ka bude něčím jedi­neč­ným, co má od tuc­to­vé­ho roman­tic­ké­ho pří­bě­hu hod­ně dale­ko. Jojo Moyes je ori­gi­nál­ní a nena­hra­di­tel­ná - vždy píše s leh­kos­tí, upřím­ně, slad­ce, výstiž­ně, reál­ně a smut­ně záro­veň, až je to k neu­vě­ře­ní. Není divu, že se všech­ny její kni­hy čtou jed­ním dechem a není prak­tic­ky mož­né se od nich odtrh­nout. A ten­to neod­byt­ný pocit, při kte­rém téměř nemů­že­te pře­stat číst, nastá­vá již od prvot­ní kapi­to­ly až do úpl­né­ho závě­ru!

Vedle pár dnů vol­né­ho času je ale tře­ba si před čet­bou při­pra­vit pár kapes­níč­ků. Sice jich nebu­de­te potře­bo­vat tolik jako u šíle­ně smut­né­ho a sil­né­ho „Než jsem tě pozna­la“, ale pár kapek uro­ní nej­spíš kaž­dá cit­li­věj­ší čte­nář­ka.

Ale neboj­te, zas tako­vé dra­ma to není! Tento pří­běh má v sobě pře­de­vším spous­tu vtíp­ků a legra­ci, díky kte­ré se nasmě­je­te dosta­teč­ně. Vedle poba­ve­ní si odne­se­te také kopu nových zna­los­tí o malo­měst­ském živo­tě, kde nikdo nechvá­tá a kaž­dý si žije pod­le své­ho. Dostanete se do pří­mé­ho stře­du komu­ni­ty zdej­ších oby­va­tel a bude­te žas­nout nad tím, jak jsou schop­ni ved­le šar­vá­tek a men­ších neshod také táh­nout za jeden pro­vaz – pokud se tedy jed­ná o velry­by či del­fí­ny. Všechno se totiž ve Stříbrné záto­ce točí kolem těch­to pozo­ru­hod­ných zví­řat, o nichž se toho dozví­te snad úpl­né maxi­mum.

Ale tím nej­dů­le­ži­těj­ším byla pře­ci jenom samot­ná hlav­ní hrdin­ka Lisa. Mika jsem pro­kouk­la hned od začát­ku, ale Lisa - ta mi dala zabrat! Po celou dobu jsem vůbec nevě­dě­la, co si o ní mám mys­let – měla jsem ji za pla­chou a až pří­liš tichou ženu, vra­žed­ky­ni, moc sta­rost­li­vou a přís­nou mat­ku, či věč­ně ožra­lou hol­ku na jed­nu noc. Neprozradím, jak to celé dopadlo, ale posled­ní strán­ky jsem doslo­va hlta­la a otá­če­la je rych­los­tí bles­ku. Závěr mě pře­kva­pil, ale naštěs­tí mile, jak už bylo poznat z atmo­sfé­ry celé­ho pří­bě­hu.

Stříbrnou záto­ku dopo­ru­ču­ji k pře­čte­ní vše­mi dese­ti! Ženy či star­ší dív­ky z toho­to dojem­né­ho pří­bě­hu plné­ho roman­ti­ky, atrak­tiv­ní aus­tral­ské záto­ky, nevšed­ních pří­moř­ských akti­vit, velryb a del­fí­nů, špet­ky napě­tí a neo­by­čej­ně oby­čej­ných život­ních udá­los­tí, budou v sed­mém nebi!


  • Kód: D0310624
  • EAN: 9788024931654
  • ISBN: 978-80-249-3165-4
  • Nakladatel: Ikar
  • Vazba: Brožovaná bez pře­ba­lu lesk­lá
  • Počet stran: 368
  • Rok vydá­ní: 2016
  • Rozměry: 126,0x200,0x60,0mm
  • Váha: 352g
  • Jazyk: Česky

Knihu si může­te kou­pi u naše­ho part­ne­ra DobréKnihy.cz se sle­vou za 215 Kč.

Jsem velká milovnice čtení, psaní, knih a příběhů, díky kterým dokážu zapomenout na svět okolo a zároveň mu i lépe porozumět. Kromě literatury ještě hraju na klavír, ráda cestuju, peču a zdravě vařím, zajímám se o jógu, přírodní kosmetiku a zdravý životní styl. Doufám, že se vám mé články budou líbit a že si třeba i nějakou knihu na mé doporučení přečtete! ;)

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,63247 s | počet dotazů: 229 | paměť: 53344 KB. | 27.09.2021 - 08:26:38