Stříbrná zátoka

Uvodni fotka

„Než jsem tě pozna­la“, best­selle­ro­vou kni­hu, kte­rá doja­la tisí­ce čte­ná­řek po celém svě­tě a byla úspěš­ně pře­ve­de­na i na fil­mo­vé plát­no, netře­ba před­sta­vo­vat. Její oce­ňo­va­ná autor­ka Jojo Moyesová se však může pyš­nit svý­mi dal­ší­mi pří­běhy, kte­ré před­sta­vu­jí čiré potě­še­ní pro všech­ny něž­né duše. A na jed­no tako­vé dílo se dneska blí­že zamě­ří­me. Už na úvod mohu pro­zra­dit, že „Stříbrná záto­ka“ pat­ří do povin­né výba­vy všech váš­ni­vých čte­ná­řek se sla­bos­tí pro moře a roman­ti­ku!

Stříbrná záto­ka v sobě ukrý­vá nesnad­ný osud Lisy McCullenové, kte­rou neu­stá­le trá­pí minu­lost, od níž se nedo­ká­že odpou­tat. Společně se svou dese­ti­le­tou dcer­kou pobý­va­jí u Lisiny tety Kathleen (slav­ná lov­ky­ně žra­lo­ků!) ve Stříbrné záto­ce v Austrálii. Tamější poklid­ná a uza­vře­ná komu­ni­ta je pro Lisu a Hannah jako stvo­ře­ná a zajiš­ťu­je jim bez­peč­ný život. Vše se točí kolem jejich nej­vět­ší váš­ně – pro­jíž­děk na moři, rybář­ství a pozo­ro­vá­ní velryb a del­fí­nů.

Ovšem ten­to klid naru­ší dych­ti­vý Mike, kte­rý při­jel až z Londýna do Kathleenina hote­lu s neka­lým úmys­lem - chce pro­mě­nit poklid­nou Stříbrnou záto­ku v luxus­ní turis­tic­ké leto­vis­ko. Avšak o tom­to tajem­ství nikdo ani netu­ší. A přes­to­že je už dopře­du urče­no, že Lisa a Mike budou nepřá­te­lé, vypa­dá to na pra­vý opak. Ale copak může ten­to křeh­ký vztah, kte­rý se tepr­ve vyví­jí, vydr­žet? Vždyť kaž­dý něco skrý­vá – někdo záhad­nou minu­lost a dru­hý obchod­ní plá­ny, kte­ré můžou zni­čit celé měs­teč­ko…

Už od prv­ní strán­ky kaž­dý pozná, že Stříbrná záto­ka bude něčím jedi­neč­ným, co má od tuc­to­vé­ho roman­tic­ké­ho pří­bě­hu hod­ně dale­ko. Jojo Moyes je ori­gi­nál­ní a nena­hra­di­tel­ná - vždy píše s leh­kos­tí, upřím­ně, slad­ce, výstiž­ně, reál­ně a smut­ně záro­veň, až je to k neu­vě­ře­ní. Není divu, že se všech­ny její kni­hy čtou jed­ním dechem a není prak­tic­ky mož­né se od nich odtrh­nout. A ten­to neod­byt­ný pocit, při kte­rém téměř nemů­že­te pře­stat číst, nastá­vá již od prvot­ní kapi­to­ly až do úpl­né­ho závě­ru!

Vedle pár dnů vol­né­ho času je ale tře­ba si před čet­bou při­pra­vit pár kapes­níč­ků. Sice jich nebu­de­te potře­bo­vat tolik jako u šíle­ně smut­né­ho a sil­né­ho „Než jsem tě pozna­la“, ale pár kapek uro­ní nej­spíš kaž­dá cit­li­věj­ší čte­nář­ka.

Ale neboj­te, zas tako­vé dra­ma to není! Tento pří­běh má v sobě pře­de­vším spous­tu vtíp­ků a legra­ci, díky kte­ré se nasmě­je­te dosta­teč­ně. Vedle poba­ve­ní si odne­se­te také kopu nových zna­los­tí o malo­měst­ském živo­tě, kde nikdo nechvá­tá a kaž­dý si žije pod­le své­ho. Dostanete se do pří­mé­ho stře­du komu­ni­ty zdej­ších oby­va­tel a bude­te žas­nout nad tím, jak jsou schop­ni ved­le šar­vá­tek a men­ších neshod také táh­nout za jeden pro­vaz – pokud se tedy jed­ná o velry­by či del­fí­ny. Všechno se totiž ve Stříbrné záto­ce točí kolem těch­to pozo­ru­hod­ných zví­řat, o nichž se toho dozví­te snad úpl­né maxi­mum.

Ale tím nej­dů­le­ži­těj­ším byla pře­ci jenom samot­ná hlav­ní hrdin­ka Lisa. Mika jsem pro­kouk­la hned od začát­ku, ale Lisa - ta mi dala zabrat! Po celou dobu jsem vůbec nevě­dě­la, co si o ní mám mys­let – měla jsem ji za pla­chou a až pří­liš tichou ženu, vra­žed­ky­ni, moc sta­rost­li­vou a přís­nou mat­ku, či věč­ně ožra­lou hol­ku na jed­nu noc. Neprozradím, jak to celé dopadlo, ale posled­ní strán­ky jsem doslo­va hlta­la a otá­če­la je rych­los­tí bles­ku. Závěr mě pře­kva­pil, ale naštěs­tí mile, jak už bylo poznat z atmo­sfé­ry celé­ho pří­bě­hu.

Stříbrnou záto­ku dopo­ru­ču­ji k pře­čte­ní vše­mi dese­ti! Ženy či star­ší dív­ky z toho­to dojem­né­ho pří­bě­hu plné­ho roman­ti­ky, atrak­tiv­ní aus­tral­ské záto­ky, nevšed­ních pří­moř­ských akti­vit, velryb a del­fí­nů, špet­ky napě­tí a neo­by­čej­ně oby­čej­ných život­ních udá­los­tí, budou v sed­mém nebi!


 • Kód: D0310624
 • EAN: 9788024931654
 • ISBN: 978-80-249-3165-4
 • Nakladatel: Ikar
 • Vazba: Brožovaná bez pře­ba­lu lesk­lá
 • Počet stran: 368
 • Rok vydá­ní: 2016
 • Rozměry: 126,0x200,0x60,0mm
 • Váha: 352g
 • Jazyk: Česky

Knihu si může­te kou­pi u naše­ho part­ne­ra DobréKnihy.cz se sle­vou za 215 Kč.


Ohodnoťte článek


Vendula Jindrová

Jsem velká milovnice čtení, psaní, knih a příběhů, díky kterým dokážu zapomenout na svět okolo a zároveň mu i lépe porozumět. Kromě literatury ještě hraju na klavír, ráda cestuju, peču a zdravě vařím, zajímám se o jógu, přírodní kosmetiku a zdravý životní styl. Doufám, že se vám mé články budou líbit a že si třeba i nějakou knihu na mé doporučení přečtete! ;)

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

 • Celý život18. května 2017 Celý život Útlá knížka, která však ve svém textu dokáže obsáhnout, jak již sám název napovídá, celý život jednoho muže. Muže, který by pro spoustu lidí asi nebyl ničím výjimečný, avšak doba, kterou […]
 • Hygiena a dezinfekce rukou - 100 otázek a odpovědí18. května 2017 Hygiena a dezinfekce rukou - 100 otázek a odpovědí Na našich rukou se nachází velké množství bakterií a dalších mikroorganismů, kterých se pouhým umytím rukou vodou a mýdlem nezbavíme. Pro úplné odstranění bakterií je nutné ruce […]
 • VTIPY PRO DĚTI23. května 2017 VTIPY PRO DĚTI Všichni dobře víme, že smích léčí. Snad právě proto se smějeme tak rádi a vyprávění vtipů zpestří každou oslavu. Udělejme tedy něco pro zdraví a začtěme se do nového souboru plného anekdot […]
 • Psychofarmakoterapie stručně, jasně, přehledně19. května 2017 Psychofarmakoterapie stručně, jasně, přehledně Stručná, přehledná, užitečná a praktická, tak by se dala charakterizovat publikace psychiatra a psychoterapeuta Dr. med. Jana Drehera. Je ideální pro psychiatry, klinické psychology, […]
 • Z pohádkové postýlky - kniha23. května 2017 Z pohádkové postýlky - kniha Tato kniha je výběr pohádek, a to jak veršovaných, tak i normálně psaných. Jedna z těch klasických se jmenuje Smolíček pacholíček. V lese žil jelen zlaté parohy spolu se Smolíčkem […]
 • Panicové23. května 2017 Panicové Ve Francii se píše rok 1740 a mladý Jamie Fraser se s kamarádem Ianem připojuje ke skupině žoldáků. Navzdory všem vhodným příležitostem ještě ani jeden z mladých mužů nepřišel o panictví a […]
 • Plavání dětí s rodiči - 85 %16. října 2017 Plavání dětí s rodiči - 85 % Činnosti rodičů s dětmi mohou být různorodé, ale vždy je potřeba stavět na zodpovědném přístupu rodičů ke svým dětem. Nabídky různých sportovních klubů, plaveckých center i zájmových […]
 • Lincolnscreen13. ledna 2013 Lincoln speciál – část 9 - Lincolnův svět „Lincoln“ zavedl Spielberga nejen do jednoho z nejpoutavějších momentů v historii USA, ale zároveň do nové vizuální oblasti, kde pracoval stylem, který je barvitý a přitom surový, silný a […]
 • Literární poklesky pana profesora24. července 2017 Literární poklesky pana profesora Kanadský humorista Stephen Leacock patří ke klasikům světového humoru, bohužel u nás tolik známý není, a ve světě je možná mnohem známější jako politolog a ekonom, než jako autor humorných […]
 • Milfaitová Blanka: Příběh opravdové vášně5. srpna 2016 Milfaitová Blanka: Příběh opravdové vášně Blanku Milfaitovou jsem do přečtení její knihy neznala. A to i přesto, že patří k známým osobnostem, je držitelkou několika prestižních „marmeládových“ ocenění (dokonce i za nejlepší […]