Kritiky.cz > Pro ženy > Stres zdravému životnímu stylu nepřispívá

Stres zdravému životnímu stylu nepřispívá

img a279221 w1731 t1485417272

Se zdra­vým život­ním sty­lem je to někdy jako s eko­lo­gic­kým pří­stu­pem. Skoro kaž­dý z nás už tří­dí odpad. Papír k papí­ru, plast k plas­tu, hlav­ně, že mys­lím a jed­nám eko­lo­gic­ky. Nicméně polo­ži­li jste si někdy otáz­ku, jakou eko­lo­gic­kou sto­pu zane­chá Vaše kaž­do­den­ní ces­to­vá­ní autem a Vaše kaž­do­roč­ní letec­ká dovo­le­ná?

Podobně je to i se zdra­vým život­ním sty­lem. Na stra­ně jed­né se jako rodi­na stra­vu­je­te zdra­vě a dokon­ce i spo­leč­ně spor­tu­je­te, ale na stra­ně dru­hé množ­ství pra­cov­ní­ho stre­su roz­hod­ně ke zdra­ví a zdra­vé­mu život­ní­mu sty­lu nepři­spí­vá. Položili jste si někdy otáz­ku, jaké násled­ky pro zdra­ví má stres? Tak to zkus­te.
muž s citronem v ústech 
Pokud svůj orga­nis­mu dlou­ho­do­bě vysta­ví­te stre­su, může­te dří­ve či poz­dě­ji počí­tat s někte­rý­mi z těch­to zdra­vot­ních pro­blé­mů:
 
·         Kožní potí­že, akné, lupén­ka, vypa­dá­vá­ní vla­sů
·         Onemocnění srd­ce, vyso­ký krev­ní tlak, infarkt
·         Obezita
·         Deprese, podráž­dě­nost
·         Impotence, ztrá­ta sexu­ál­ní ape­ten­ce
·         Problémy s men­stru­a­cí
 

Stress

Jaké jsou nej­čas­těj­ší pří­či­ny stre­su? Nezdravé soci­ál­ní pro­stře­dí (napří­klad v zaměst­ná­ní), život­ní udá­los­ti (smrt v rodi­ně, roz­vod, váž­né pro­blémy při výcho­vě, dlu­hy), nevhod­ný život­ní styl nebo naše nespráv­né život­ní posto­je (nedo­sta­tek spán­ku, kon­zu­ma­ce alko­ho­lu, pesi­mis­mus, nere­ál­ná oče­ká­vá­ní).
 
mladý muž v depresi
Jsou fak­to­ry, kte­ré může­me odstra­nit - napří­klad najít si vhod­něj­ší zaměst­ná­ní.
Jsou fak­to­ry, kte­ré časem ode­z­ní (stres z roz­vo­du), ale jsou fak­to­ry, s nimiž se musí­me nau­čit žít (napří­klad chro­nic­ké zdra­vot­ní potí­že, splá­ce­ní hypo­té­ky).
Je pro­to tře­ba hle­dat účin­né stra­te­gie, jak se stre­sem zato­čit. Jinak bude nut­né vyhle­dat pomoc léka­ře a nechat si pře­de­psat anti­de­pre­si­va a v mno­ha pří­pa­dech to není vůbec špat­né řeše­ní. Antidepresiva totiž na roz­díl od seda­tiv nejsou návy­ko­vá.

Přesto je kaž­dý rád, když to zvlád­ne sám. Funkci anti­de­pre­siv mohou pře­vzít bylin­ky. Velmi vhod­ný je také pohyb. Se stre­sem Vám pomů­že medi­ta­ce, kon­tem­pla­ce a hlu­bo­ké dýchá­ní. Mnoha lidem pomá­ha­jí koníč­ky. Možná jste si všimli, že lidé, kte­ří mají množ­ství zájmů se doká­ží cho­vat vyrov­na­ně i za vel­mi pohnu­tých život­ních situ­a­cí. Nikdy neuško­dí vyhle­dat odbor­nou pomoc v podo­bě psy­cho­lo­ga nebo psy­chi­at­ra. Není to ostuda. Naopak při­znat si pro­blémy, před­sta­vu­je prv­ní krok k úspě­chu.


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Nebezpečí holení14. září 2019 Nebezpečí holení Při každé depilaci nežádoucího ochlupení je vždy třeba počítat s několika komplikacemi. Zejména podpaždí a třísla jsou místa našeho těla, s množstvím rizik. Při každém holení je tady […]
  • Racionální strava, harmonický životní styl17. října 2019 Racionální strava, harmonický životní styl Běžná strava má v dietním systému číslo 3. Odborně se jí říká racionální strava. Racionální tedy rozumná, účelná. Racionální strava je tedy taková strava, která má vhodné hodnoty […]
  • Jak se to dá zvládnout11. listopadu 2019 Jak se to dá zvládnout Ti dva spolu chodili už základní školy. Spolu přešli na střední a vysokou si zvolili oba dva ekonomickou. V posledním ročníku se rozhodli, že hned po promoci se vezmou. A tak začali […]
  • Už nejsme miminka22. září 2019 Už nejsme miminka Nejdříve jsme naše maličká dítka porodily, potom vychovávaly, dnes jsou to školáci. Každý z našich miláčků potřebuje nejen všechnu lásku i péči, ale především vybavení, které jim […]
  • Smoothie12. listopadu 2019 Smoothie Smoothie nápoje si vyrábějí zejména raw vegani, kterým se říká také vitariáni. Vitariáni konzumují pouze ovoce, zeleninu a další rostlinné potraviny takovým způsobem, že při přípravě nesmí […]
  • Nepostradatelné podzimní kousky dámského šatníku23. srpna 2019 Nepostradatelné podzimní kousky dámského šatníku Také si plnými doušky užíváte nádherně barevný podzim? Já rozhodně! Poslední dny jsou navíc příjemně hřejivé, takže mi přijde strašná škoda zůstat doma. Do dnešního článku jsem pro vás […]
  • Zamyslet se nad svým životním stylem12. listopadu 2019 Zamyslet se nad svým životním stylem Taky to tak máte, že když se vysloví zdravý životní styl, máte chuť zapálit si cigaretu, otevřít si sáček s chipsy a k tomu tabulku čokolády a vše to zapít dvěma deci silného vína? Tak to […]
  • Intimní život se po porodu určitým způsobem změní10. října 2019 Intimní život se po porodu určitým způsobem změní Intimní život je ve vztahu opravdu důležitý. Ať už si to chceme přiznat nebo ne. K vztahu to prostě patří a je to nedílnou součástí našeho života. Mnoho mužů si ale stěžuje na […]
  • Papír s duší vintage - kniha plná inspirace20. května 2017 Papír s duší vintage - kniha plná inspirace Nůžky, lepidlo, papír, staré pohledy a fotografie, staré knihy, látky, kartón, krajky... Zkrátka věci, které se nacházejí v každé domácnosti. Věděli jste, že se z nich dají vyrobit […]
  • Trendy dámské lodičky: jaké si vyberete?!2. července 2019 Trendy dámské lodičky: jaké si vyberete?! Neexistuje snad typičtější obuv pro ženy, nežli právě dámské lodičky. Tahle doména patří pouze nám - ženám, o tom nemusí být sporu. I když počasí panující za okny není v posledních dnech […]