Kritiky.cz > Domácí rady > Stres zdravému životnímu stylu nepřispívá

Stres zdravému životnímu stylu nepřispívá

img a279221 w1731 t1485417272
img a279221 w1731 t1485417272
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...
Se zdra­vým život­ním sty­lem je to někdy jako s eko­lo­gic­kým pří­stu­pem. Skoro kaž­dý z nás už tří­dí odpad. Papír k papí­ru, plast k plas­tu, hlav­ně, že mys­lím a jed­nám eko­lo­gic­ky. Nicméně polo­ži­li jste si někdy otáz­ku, jakou eko­lo­gic­kou sto­pu zane­chá Vaše kaž­do­den­ní ces­to­vá­ní autem a Vaše kaž­do­roč­ní letec­ká dovo­le­ná?

Podobně je to i se zdra­vým život­ním sty­lem. Na stra­ně jed­né se jako rodi­na stra­vu­je­te zdra­vě a dokon­ce i spo­leč­ně spor­tu­je­te, ale na stra­ně dru­hé množ­ství pra­cov­ní­ho stre­su roz­hod­ně ke zdra­ví a zdra­vé­mu život­ní­mu sty­lu nepři­spí­vá. Položili jste si někdy otáz­ku, jaké násled­ky pro zdra­ví má stres? Tak to zkus­te.
muž s citronem v ústech
Pokud svůj orga­nis­mu dlou­ho­do­bě vysta­ví­te stre­su, může­te dří­ve či poz­dě­ji počí­tat s někte­rý­mi z těch­to zdra­vot­ních pro­blé­mů:

·         Kožní potí­že, akné, lupén­ka, vypa­dá­vá­ní vla­sů
·         Onemocnění srd­ce, vyso­ký krev­ní tlak, infarkt
·         Obezita
·         Deprese, podráž­dě­nost
·         Impotence, ztrá­ta sexu­ál­ní ape­ten­ce
·         Problémy s men­stru­a­cí

Stress

Jaké jsou nej­čas­těj­ší pří­či­ny stre­su? Nezdravé soci­ál­ní pro­stře­dí (napří­klad v zaměst­ná­ní), život­ní udá­los­ti (smrt v rodi­ně, roz­vod, váž­né pro­blémy při výcho­vě, dlu­hy), nevhod­ný život­ní styl nebo naše nespráv­né život­ní posto­je (nedo­sta­tek spán­ku, kon­zu­ma­ce alko­ho­lu, pesi­mis­mus, nere­ál­ná oče­ká­vá­ní).

mladý muž v depresi
Jsou fak­to­ry, kte­ré může­me odstra­nit - napří­klad najít si vhod­něj­ší zaměst­ná­ní.
Jsou fak­to­ry, kte­ré časem ode­z­ní (stres z roz­vo­du), ale jsou fak­to­ry, s nimiž se musí­me nau­čit žít (napří­klad chro­nic­ké zdra­vot­ní potí­že, splá­ce­ní hypo­té­ky).
Je pro­to tře­ba hle­dat účin­né stra­te­gie, jak se stre­sem zato­čit. Jinak bude nut­né vyhle­dat pomoc léka­ře a nechat si pře­de­psat anti­de­pre­si­va a v mno­ha pří­pa­dech to není vůbec špat­né řeše­ní. Antidepresiva totiž na roz­díl od seda­tiv nejsou návy­ko­vá.

Přesto je kaž­dý rád, když to zvlád­ne sám. Funkci anti­de­pre­siv mohou pře­vzít bylin­ky. Velmi vhod­ný je také pohyb. Se stre­sem Vám pomů­že medi­ta­ce, kon­tem­pla­ce a hlu­bo­ké dýchá­ní. Mnoha lidem pomá­ha­jí koníč­ky. Možná jste si všimli, že lidé, kte­ří mají množ­ství zájmů se doká­ží cho­vat vyrov­na­ně i za vel­mi pohnu­tých život­ních situ­a­cí. Nikdy neuško­dí vyhle­dat odbor­nou pomoc v podo­bě psy­cho­lo­ga nebo psy­chi­at­ra. Není to ostuda. Naopak při­znat si pro­blémy, před­sta­vu­je prv­ní krok k úspě­chu.


Článek je sou­čás­tí webu target=„_blank“ rel=„noopener“>Domácírady | Rady pro váš dům - recepty,zdraví, vaře­ní, tren­dy...


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 2,12792 s | počet dotazů: 254 | paměť: 61733 KB. | 28.09.2023 - 02:37:57