Vlastní hod­no­ce­ní: 90%
Datum vydá­ní: 09.03.2012
Výrobce: Capcom
Žánr: bojo­vá
Počet hrá­čů: kon­zo­le 1-4, onli­ne 2-7
Lokalizace: ang­lič­ti­na
Doporučený věk: 12+

Pro milov­ní­ky toho­to žán­ru v tom­to roce při­bil nový her­ní titul s názvem Street Fighter x Tekken. Dlouho oče­ká­va­ný titul nás veli­ce pře­kva­pil. Ve hře Street Fighter x Tekken najde­te zákla­dy ze Street Fighter a Tekkena, jak už nám ostat­ně napo­ví­dá název.

Ve hře si zahra­je­te v reži­mu arca­de, kdy se zdo­ko­na­lu­je­te při jed­not­li­vých zápa­sech s pro­tiv­ní­ky. Většinou se pro­ti Vám posta­ví dva bojov­ní­ci, to samé máte k dis­po­zi­ci Vy a násled­ně ve hře se stří­da­jí, to Vám při­dá troš­ku více času, než polo­ží­te pro­tiv­ní­ka nebo taky nao­pak než pora­zí pro­tiv­ní­ci Vás. Bohužel mne veli­ce zkla­ma­lo, že nejde zaú­to­čit na bojov­ní­ka, kte­rý zrov­na nehra­je. Titul nabí­zí mno­ho bojov­ní­ků z výše zmi­ňo­va­ných již vyšlých titu­lů.
Můžete si zahrát i jed­né obra­zov­ce s kama­rá­dem a věř­te mi, že u hry vydr­ží­te hodi­ny hra­ní a jen tak Vás hra neo­mr­zí, ale pozor může­te na jed­né obra­zov­ce hrát i 4 najed­nou, což je oprav­du super a tak se Vaše domá­cí pár­ty může hod­ně rych­le změ­nit v ring.

Ve hře, máte samo­zřej­mě k dis­po­zi­ci i on-line hra­ní, to je však hod­no­ce­no nejen mnou, ale i jiný­mi recen­zen­ty, vel­mi zápor­ně, tady vývo­já­ři on-line mód veli­ce odflák­li.
Hra nabí­zí úžas­nou gra­fi­ku, úžas­né zvu­ky a ovlá­dá­ní jak jste zvyk­lý, čili pořád­ně pro­táh­nout páč­ky u ovla­da­če, nejed­nou se pořád­ně zapo­tí­te.

Hra se mi veli­ce líbí, až na ten on-line mód hru hod­no­tím veli­ce vyso­ko. Pokud čeká­te od hry pořád­ný nářez, je to hra urče­ná pří­mo pro Vás a ten­to titul Vás hned tak nezkla­me i vzhle­dem k jeho ceně.