Kritiky.cz > Články > STŘEDA 30. 5.

STŘEDA 30. 5.

film festival zlin 2012

Program

Čítárna U čer­ta aneb Festivaloví hos­té čtou dětem

9.00 a11.00, Krajská knihov­na Františka Bartoše, tř. T. Bati, Zlín

Dětský Komiksfest!, výtvar­ný workshop

9.30 – 11:30, Univerzitní cen­t­rum – pří­ze­mí, nám. TGM, Zlín  (vyma­zán z celo­den­ních akci!!!!)

 

Čtení scé­ná­řů, auto­ři a her­ci před­sta­vu­jí dosud nere­a­li­zo­va­né nebo roz­pra­co­va­né fil­mo­vé pro­jek­ty

10.30, Kongresové cen­t­rum Zlín – malý sál, nám. TGM, Zlín

Vlak plný úsměvů – pří­jezd, slav­nost­ní uví­tá­ní posti­že­ných dětí na ZFF

11.00, vla­ko­vé nádra­ží Zlín-střed

Autogramiáda ke slav­nost­ní pre­mi­é­ře fil­mu Tady hlí­dám já

12.00, Golden Apple Cinema, Nákupní a zábavn cen­t­rum Zlaté jabl­ko, Zlín

Dítě v kri­zi – kon­fe­ren­ce, 14. roč­ník mezi­ná­rod­ní kon­fe­ren­ce, letos na téma Výzvy a rizi­ka ….

12.30, Interhotel Moskva – Kongresový sál, Zlín

 

Radost tvo­řit – ver­ni­sáž, ofi­ci­ál­ní výsta­vy pra­cí zra­ko­vě posti­že­ných dětí

13.00, Academia cen­t­rum UTB – foyer, Mostní ul., Zlín

 

Radost tvo­řit – slav­nost­ní vyhlá­še­ní, oce­ně­ní nej­lep­ších pra­cí zra­ko­vě posti­že­ných dětí

14.00, Academia cen­t­rum UTB – aula, Mostní ul., Zlín

 

Filmové líče­ní v Air Bank, líče­ní fes­ti­va­lo­vých návštěv­ní­ků ve fil­mo­vém sty­lu

14.30 – 19:00, Air Bank, Obchodní a zábav­ní cen­t­rum Zlaté jabl­ko, Zlín

Filmový blok, nefor­mál­ní setká­ní stu­den­tů a mla­dých lidí s fes­ti­va­lo­vý­mi osob­nost­mi

18.00, kavár­na Blok 12, býva­lý Baťův továr­ní are­ál, Zlín

Adoptuj panen­ku a zachrá­níš dítě, bene­fič­ní auk­ce pane­nek UNICEF 2012 Zlín

19.00, Kongresové cen­t­rum Zlín – vel­ký sál, nám. TGM, Zlín

Čekání na tmu, kon­cert pod širým nebem před večer­ní pro­jek­cí let­ní­ho kina

O 18 MĚSÍCŮ POZDĚJI

20.00, trav­na­tý svah pod Domem umě­ní, nám. TGM, Zlín

Trailer Night, noc fil­mo­vých tra­le­rů a hudeb­ní pro­duk­ce ve sty­lu nujazz

21.00, kavár­na Blok 12, býva­lý Baťův továr­ní are­ál, Zlín

LETNÍ KINO, open air pro­jek­ce

Hoří,má panen­ko!, ČR, 1967, 75 min.

22.00, trav­na­tý svah pod Domem umění,nám. TGM, Zlín

Afterparty on the Blok, kaž­do­den­ní setká­ní mla­dých návštěv­ní­ků fes­ti­va­lu

23.00, kavár­na Blok 12, býva­lý Baťův továr­ní are­ál, Zlín

 

C e l o d e n n í    a k c e

Den pro děti s Českou tele­vi­zí, jeden z vrcho­lů dopro­vod­né­ho pro­gra­mu pro děti

9.00 – 17.00, náměs­tí Míru, Zlín

Zprávičky ČT – Miniparlament Live, debat­ní workshop ČT (v rám­ci její­ho dne na ZFF)

9.00 – 17.00 (posled­ní účast­ní­ci vpuš­tě­ni v 16.00), rad­ni­ce, nám. Míru, Zlín

 

Plackafacka, výtvar­ný workshop s legen­dár­ní­mi plac­ka­mi

10.00 – 18.00, nám. Míru, Zlín

Pečení pro děti UNICEF, dob­ro­čin­ná akce

10.00 – 16.00, obchod­ní a zábav­ní cen­t­rum Zlaté jabl­ko, Zlín

Duhová kulič­ka, fes­ti­val fil­mo­vé­ho mar­ke­tingu – worksho­py

10.00 – 17.00, Univerzitní cen­t­rum - bliž­ší infor­ma­ce www.duhovakulicka.cz

Internet. kavár­na – čítár­na – her­na, inter­net zdar­ma, čítár­na dení­ku DNES a her­na Xbox 360 Kinect

Univerzitní cen­t­rum - pří­ze­mí, nám. TGM, Zlín

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Stránka načtena za 6,12788 s | počet dotazů: 213 | paměť: 54211 KB. | 18.04.2021 - 20:51:30
X