Kritiky.cz > Recenze knih > Strečink a trénink pro běžce – anatomie: Lisa Purcell , dr. Philip Striano

Strečink a trénink pro běžce – anatomie: Lisa Purcell , dr. Philip Striano

stažený soubor 1

Začínáte běhat? Nebo už nao­pak běhá­te rádi a pra­vi­del­ně? A víte, že sou­čás­tí správ­né­ho běhá­ní je i kva­lit­ní pro­ta­že­ní nebo­li stre­čink? Díky němu se může­te vyva­ro­vat mno­hým nepří­jem­ným úra­zům a zra­ně­ním. Jestliže Vám stre­čink zrov­na moc neří­ká či bys­te si rádi ješ­tě roz­ší­ři­li obzo­ry o nové cvi­ky, potom bys­te si měli urči­tě pře­číst tuto novou kníž­ku z nakla­da­tel­ství CPress zalo­že­nou na ana­to­mic­kém zná­zor­ně­ní.

Kniha se nej­pr­ve věnu­je teo­re­tic­ké­mu zákla­du pro běh, kte­rý se zabý­vá téma­ty jako pozi­ti­va běhá­ní, vhod­né oble­če­ní a obuv, mís­ta vhod­ná pro běh, úvod do mara­ton­ské­ho tré­nin­ku a pře­hled nej­čas­těj­ších běžec­kých zra­ně­ní. Jako nedo­sta­ču­jí­cí pova­žu­ji kapi­to­lu „zákla­dy běhá­ní“, zejmé­na výběr vhod­né obu­vi a zmín­ka o vhod­ných mís­tech na běhá­ní nepo­skyt­ne čte­ná­řo­vi žád­nou uži­teč­nou infor­ma­ci, kte­rá mís­ta by tedy byla vhod­ná či nao­pak nevhod­ná a proč. Určitě je dob­ré si pře­číst i něco o nej­čas­těj­ších běžec­kých zra­ně­ních, může to dob­ře poslou­žit jako vhod­ná pre­ven­ce či jako rád­ce, jak dané pro­blémy odstra­nit.

Ukázka plá­nu tré­nin­ku také není zrov­na nej­po­ve­de­něj­ší, neboť nere­spek­tu­je oso­bi­tost a roz­ma­ni­tost. Jako vel­kou chy­bu pova­žu­ju uvá­dět ve 20. týd­nu tré­nin­ko­vé­ho plá­nu 2x běh ve vzdá­le­nos­ti 32,1km a v sobo­tu násle­du­je závod (mara­ton). Buďto se jed­ná o pře­klep či veli­ce chyb­nou a zavá­dě­jí­cí infor­ma­ci, kte­rá by se na tom­to mís­tě vůbec nemě­la obje­vit.

Pak již násle­du­je kapi­to­la o pro­ta­že­ní, před kte­rou je vlo­že­no ana­to­mic­ké zob­ra­ze­ní všech sva­lo­vých sku­pin těla. Toto ana­to­mic­ké vyob­ra­ze­ní bych nao­pak pochvá­li­la, obsa­hu­je kro­mě ana­to­mie celé­ho sval­stva i pře­hled sva­lů tzv. “hlu­bo­kých“. Tato část je vhod­ně zařa­ze­na před prak­tic­kou čás­tí kni­hy.

Po pro­ta­ho­va­cích cvi­cích násle­du­je cvi­če­ní i pro­ta­že­ní s odpo­ro­vou gumou, tré­nink hlav­ních a pomoc­ných sva­lů, na závěr je při­lo­že­na struč­ná obra­zo­vá reka­pi­tu­la­ce tré­nin­ko­vých reži­mů, slov­ník a pár slov o auto­rech kníž­ky. Posilovací cvi­ky mají nedo­sta­tek v nad­pi­su u pro­ve­de­ní cvi­ku, kte­rý zní stej­ně jako u kapi­tol věnu­jí­cí se pro­ta­že­ní, a to „Jak pro­ta­ho­vat“, kte­rý nás pro­vá­dí v pod­sta­tě vše­mi prak­tic­ký­mi kapi­to­la­mi.

Oceňuji pře­hled­nost všech cvi­ků, vpra­vo ana­to­mic­ké zná­zor­ně­ní a vle­vo postup pro­ve­de­ní dané­ho cvi­ku na foto­gra­fi­ích s popi­sem. Rozřazení do kate­go­rií začá­teč­ník, střed­ně pokro­či­lý a pokro­či­lý usnad­ní ori­en­ta­ci, ale nepo­va­žo­va­la bych toto děle­ní za strikt­ně dané, urči­té cvi­ky bych já osob­ně zařa­di­la do jiné kate­go­rie obtíž­nos­ti, než je v kni­ze.

Závěrem při­lo­že­né obráz­ko­vé sché­ma pro­ta­ho­va­cí­ho a posi­lo­va­cí­ho tré­nin­ku roz­dě­le­né opět pod­le úrov­ně zku­še­nos­ti bych chtě­la vyzdvih­nout, vše je pře­hled­né a hlav­ně na jed­nom mís­tě. Vydařilo se i sché­ma tré­nin­ku zamě­ře­né­ho jak pou­ze na střed těla, tak i na tělo celé.

Knížka je zpra­co­vá­na zají­ma­vě, pře­hled­ně, obráz­ky, fot­ky i sché­ma­ta pomá­ha­jí v ori­en­ta­ci a uvě­do­mě­ní si dané­ho zapo­je­né­ho sva­lu či sva­lo­vé sku­pi­ny. Rozhodně veli­ké plus za ilu­stra­ci a ana­to­mic­ké zná­zor­ně­ní na kon­krét­ních cvi­cích, ale jinak se urči­tě nejed­ná o pub­li­ka­ci, kte­rá by byla nezbyt­nou sou­čás­tí v knihov­ně kaž­dé­ho vytr­va­lost­ní­ho běž­ce. Knížku bych dopo­ru­či­la jako základ­ní pře­hled pro­ta­ho­va­cích a posi­lo­va­cích cvi­ků s uvě­do­mě­ním si ana­to­mic­kých zákla­dů lid­ské­ho těla, aby si čte­nář doká­zal před­sta­vit, kte­rý sval je při pro­ve­de­ném cvi­ku pro­ta­ho­ván či posi­lo­ván a byl potom scho­pen lep­ší­ho sebe­po­zná­vá­ní.


Autoři: Lisa Purcell , dr. Philip Striano

Počet stran: 160

Nakladatelství: CPRESS

Žánr: sport, fit­ness

Knihu k recen­zi poskyt­lo nakla­da­tel­ství Albatros Media, kde ji lze také zakou­pit.


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...