Kritiky.cz > Recenze knih > Strečink a trénink pro běžce – anatomie: Lisa Purcell , dr. Philip Striano

Strečink a trénink pro běžce – anatomie: Lisa Purcell , dr. Philip Striano

stažený soubor 1

Začínáte běhat? Nebo už nao­pak běhá­te rádi a pra­vi­del­ně? A víte, že sou­čás­tí správ­né­ho běhá­ní je i kva­lit­ní pro­ta­že­ní nebo­li stre­čink? Díky němu se může­te vyva­ro­vat mno­hým nepří­jem­ným úra­zům a zra­ně­ním. Jestliže Vám stre­čink zrov­na moc neří­ká či bys­te si rádi ješ­tě roz­ší­ři­li obzo­ry o nové cvi­ky, potom bys­te si měli urči­tě pře­číst tuto novou kníž­ku z nakla­da­tel­ství CPress zalo­že­nou na ana­to­mic­kém zná­zor­ně­ní.

Kniha se nej­pr­ve věnu­je teo­re­tic­ké­mu zákla­du pro běh, kte­rý se zabý­vá téma­ty jako pozi­ti­va běhá­ní, vhod­né oble­če­ní a obuv, mís­ta vhod­ná pro běh, úvod do mara­ton­ské­ho tré­nin­ku a pře­hled nej­čas­těj­ších běžec­kých zra­ně­ní. Jako nedo­sta­ču­jí­cí pova­žu­ji kapi­to­lu „zákla­dy běhá­ní“, zejmé­na výběr vhod­né obu­vi a zmín­ka o vhod­ných mís­tech na běhá­ní nepo­skyt­ne čte­ná­řo­vi žád­nou uži­teč­nou infor­ma­ci, kte­rá mís­ta by tedy byla vhod­ná či nao­pak nevhod­ná a proč. Určitě je dob­ré si pře­číst i něco o nej­čas­těj­ších běžec­kých zra­ně­ních, může to dob­ře poslou­žit jako vhod­ná pre­ven­ce či jako rád­ce, jak dané pro­blémy odstra­nit.

Ukázka plá­nu tré­nin­ku také není zrov­na nej­po­ve­de­něj­ší, neboť nere­spek­tu­je oso­bi­tost a roz­ma­ni­tost. Jako vel­kou chy­bu pova­žu­ju uvá­dět ve 20. týd­nu tré­nin­ko­vé­ho plá­nu 2x běh ve vzdá­le­nos­ti 32,1km a v sobo­tu násle­du­je závod (mara­ton). Buďto se jed­ná o pře­klep či veli­ce chyb­nou a zavá­dě­jí­cí infor­ma­ci, kte­rá by se na tom­to mís­tě vůbec nemě­la obje­vit.

Pak již násle­du­je kapi­to­la o pro­ta­že­ní, před kte­rou je vlo­že­no ana­to­mic­ké zob­ra­ze­ní všech sva­lo­vých sku­pin těla. Toto ana­to­mic­ké vyob­ra­ze­ní bych nao­pak pochvá­li­la, obsa­hu­je kro­mě ana­to­mie celé­ho sval­stva i pře­hled sva­lů tzv. “hlu­bo­kých“. Tato část je vhod­ně zařa­ze­na před prak­tic­kou čás­tí kni­hy.

Po pro­ta­ho­va­cích cvi­cích násle­du­je cvi­če­ní i pro­ta­že­ní s odpo­ro­vou gumou, tré­nink hlav­ních a pomoc­ných sva­lů, na závěr je při­lo­že­na struč­ná obra­zo­vá reka­pi­tu­la­ce tré­nin­ko­vých reži­mů, slov­ník a pár slov o auto­rech kníž­ky. Posilovací cvi­ky mají nedo­sta­tek v nad­pi­su u pro­ve­de­ní cvi­ku, kte­rý zní stej­ně jako u kapi­tol věnu­jí­cí se pro­ta­že­ní, a to „Jak pro­ta­ho­vat“, kte­rý nás pro­vá­dí v pod­sta­tě vše­mi prak­tic­ký­mi kapi­to­la­mi.

Oceňuji pře­hled­nost všech cvi­ků, vpra­vo ana­to­mic­ké zná­zor­ně­ní a vle­vo postup pro­ve­de­ní dané­ho cvi­ku na foto­gra­fi­ích s popi­sem. Rozřazení do kate­go­rií začá­teč­ník, střed­ně pokro­či­lý a pokro­či­lý usnad­ní ori­en­ta­ci, ale nepo­va­žo­va­la bych toto děle­ní za strikt­ně dané, urči­té cvi­ky bych já osob­ně zařa­di­la do jiné kate­go­rie obtíž­nos­ti, než je v kni­ze.

Závěrem při­lo­že­né obráz­ko­vé sché­ma pro­ta­ho­va­cí­ho a posi­lo­va­cí­ho tré­nin­ku roz­dě­le­né opět pod­le úrov­ně zku­še­nos­ti bych chtě­la vyzdvih­nout, vše je pře­hled­né a hlav­ně na jed­nom mís­tě. Vydařilo se i sché­ma tré­nin­ku zamě­ře­né­ho jak pou­ze na střed těla, tak i na tělo celé.

Knížka je zpra­co­vá­na zají­ma­vě, pře­hled­ně, obráz­ky, fot­ky i sché­ma­ta pomá­ha­jí v ori­en­ta­ci a uvě­do­mě­ní si dané­ho zapo­je­né­ho sva­lu či sva­lo­vé sku­pi­ny. Rozhodně veli­ké plus za ilu­stra­ci a ana­to­mic­ké zná­zor­ně­ní na kon­krét­ních cvi­cích, ale jinak se urči­tě nejed­ná o pub­li­ka­ci, kte­rá by byla nezbyt­nou sou­čás­tí v knihov­ně kaž­dé­ho vytr­va­lost­ní­ho běž­ce. Knížku bych dopo­ru­či­la jako základ­ní pře­hled pro­ta­ho­va­cích a posi­lo­va­cích cvi­ků s uvě­do­mě­ním si ana­to­mic­kých zákla­dů lid­ské­ho těla, aby si čte­nář doká­zal před­sta­vit, kte­rý sval je při pro­ve­de­ném cvi­ku pro­ta­ho­ván či posi­lo­ván a byl potom scho­pen lep­ší­ho sebe­po­zná­vá­ní.


Autoři: Lisa Purcell , dr. Philip Striano

Počet stran: 160

Nakladatelství: CPRESS

Žánr: sport, fit­ness

Knihu k recen­zi poskyt­lo nakla­da­tel­ství Albatros Media, kde ji lze také zakou­pit.


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • stažený soubor e146989472984930. července 2016 BĚŽECKÁ REVOLUCE: Nicholas Romanov, Kurt Brungardt Rádi běháte, ale chcete se stále zlepšovat, podávat lepší výkony a přesto se vám to stále nedaří? Právě Vám, ale i ostatním zájemcům o běh by neměla uniknout nová knížka z nakladatelství […]
  • Divoká voda - cesta na vrchol - kniha2. července 2018 Divoká voda - cesta na vrchol - kniha Tato kniha mapuje vodní sporty, respektive nejúspěšnější sportovní hvězdy v tomto odvětví jak minulosti, tak i současnosti. No, a nemůže se začínat nikým jiným než Štěpánkou Hilgertovou. […]
  • Hádanky a úkoly pro sportovce šikuly -knížka, která rozhýbe vaše děti9. srpna 2018 Hádanky a úkoly pro sportovce šikuly -knížka, která rozhýbe vaše děti Ve zdravém těle zdravý duch. Pro někoho možná otřepaná fráze. Pro děti je ale pohyb velice důležitý. Pravidelně se hýbat a otužovat by měla být součást každého dne, nejen dětí, ale i […]
  • Gabriela Koukalová je jiná. Jaká? To popisuje ve své knize.4. července 2018 Gabriela Koukalová je jiná. Jaká? To popisuje ve své knize. Jiná. Jaká? Jaká je tedy Gabriela Koukalová, držitelka Světového poháru v biatlonu, dvojnásobná mistrně světa a mnoho dalších ocenění, kdy se proslavila svými sportovními úspěchy, a pro […]
  • Základy inline bruslení15. srpna 2019 Základy inline bruslení Rádi byste se naučili bruslit, ale nevíte, jak na to. První věcí, kterou musíte vyřešit, je výběr těch správných bruslí. Nejdřív si ale musíte ujasnit, co na bruslích chcete dělat. Máte […]
  • Matthew Syed - Odraz: Na cestě za úspěchem (97%)18. dubna 2017 Matthew Syed - Odraz: Na cestě za úspěchem (97%) Kto z nás nezatúžil v živote po tom, aby bol v niečom úspešný? Líšime sa síce v tom, čo si ako úspech predstavujeme, ale  po nejakom úspechu každý z nás túži. Autor knihy Matthew Syed […]
  • Tennis World Tour - Recenze - 30%11. června 2018 Tennis World Tour - Recenze - 30% Jestli to v téhle hře chcete někam dotáhnout v rámci kariéry, tak si připravte kamion léků na žaludeční vředy!!! Tennis World Tour se měl konečně po letech stát hodnotným nástupcem těch […]
  • Psychofarmakoterapie stručně, jasně, přehledně19. května 2017 Psychofarmakoterapie stručně, jasně, přehledně Stručná, přehledná, užitečná a praktická, tak by se dala charakterizovat publikace psychiatra a psychoterapeuta Dr. med. Jana Drehera. Je ideální pro psychiatry, klinické psychology, […]
  • Z pohádkové postýlky - kniha23. května 2017 Z pohádkové postýlky - kniha Tato kniha je výběr pohádek, a to jak veršovaných, tak i normálně psaných. Jedna z těch klasických se jmenuje Smolíček pacholíček. V lese žil jelen zlaté parohy spolu se Smolíčkem […]
  • Hygiena a dezinfekce rukou - 100 otázek a odpovědí18. května 2017 Hygiena a dezinfekce rukou - 100 otázek a odpovědí Na našich rukou se nachází velké množství bakterií a dalších mikroorganismů, kterých se pouhým umytím rukou vodou a mýdlem nezbavíme. Pro úplné odstranění bakterií je nutné ruce […]