Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Recenze knih > Strážkyně podsvětí - kniha

Strážkyně podsvětí - kniha

p9788075435569 strazkyne podsveti 1 200 311 65692

Pan s paní Emersonovou byli man­že­lé a momen­tál­ně se nachá­ze­li v Káhiře, na čemž neby­lo nic až tak div­né­ho, pro­to­že pan Emerson byl povo­lá­ním arche­o­log a navíc tam měli jis­tý zájem - syna. Přijeli i s ado­p­tiv­ní dce­rou Nefret, se kte­rou měl bra­tr dob­rý vztah, i když neby­li bio­lo­gič­tí sou­ro­zen­ci. Nyní byli v jis­té kavár­ně a čeka­li na své­ho potom­ka. Paní Emersonová zrov­na sle­do­va­la, jak jsou míst­ní prů­vod­ci dotěr­ní k opač­né­mu pohla­ví a vel­mi ji to dráž­di­lo, nao­pak pan Emerson v tom viděl zájem žen o jis­té služ­by, až ho muse­la jeho žena okřik­nout, vzhle­dem i k jejich vel­mi mla­dé dce­ři.

Zrovna, když se opět man­že­lé pohor­šo­va­li, tak Nefret vysko­či­la ze židle a utí­ka­la k jed­no­mu mla­dé­mu muži. Než moh­li rodi­če zasáh­nout, tak jim došlo, že se jed­ná o její­ho bra­t­ra, kte­ré­mu nikdo neřekl jinak než Ramses. Nepřišel však sám, ale se svým pří­te­lem Davidem, kte­ré­ho rodi­če dob­ře zna­li. David byl arab­ské­ho půvo­du, ale jeho ang­lič­ti­na byla téměř per­fekt­ní. Nefret se chtě­la nená­pad­ně v uvo­zov­kách vnu­tit na návště­vu do tábo­ra za bra­t­rem, ale vadi­lo by ji žít jako bedu­ín­ská žena. David ji však vyve­dl z omy­lu, že by byla něja­kým způ­so­bem ome­zo­vá­na. Zatímco si poví­da­li, došlo k jis­té­mu men­ší­mu inci­den­tu.

Nějaký muž obtě­žo­val mla­dou dív­ku, a to nemohl Ramses nechat jen tak. Dotyčného zpa­ci­fi­ko­val poměr­ně rych­le. Dívka neby­la jen tak jed­no. Jednalo se o Dolly Bellinghamovou, jejíž otec byl nejen boha­tý muž, ale záro­veň ležel v žalud­ku Ramsesovu otci. Dolly měla navíc anděl­ský zjev, ovšem pod jeho mas­kou se jed­na­lo o vypo­čí­ta­vou mla­dou dámu. Ramsesova mat­ka Dolly pozva­la k nim, ale ta odmít­la, z čehož měli všich­ni včet­ně paní Emersonové radost, kte­rou však skrý­va­li. Pan Emerson měl s panem Bellinghamem spor z jed­no­ho důvo­du. Pan Bellingham ho totiž chtěl zaměst­nat jako osob­ní­ho stráž­ce pro svou dce­ru, což ho při­ro­ze­ně roz­hoř­či­lo, pro­to­že byl arche­o­log, a ne hlí­dač roz­maz­le­ných sle­čen.

Když Dolly ode­šla, zača­li všich­ni spe­ku­lo­vat, proč by ji chtěl někdo uná­šet, jak bylo řeče­no panu Emersonovi na schůz­ce s Dolliným otcem. Nefret měla dokon­ce ten ztřeš­tě­ný nápad, že by se moh­lo jed­nat o zkla­ma­nou lás­ku. Pan Emerson měl už doha­dů dost a ráz­ně to utnul. Navíc tu byl ješ­tě dal­ší pro­blém. Profesor Emerson se svou ženou měli pro­zkou­mat jis­tou hrob­ku 20A. Stále jim však někdo házel úmy­sl­ně klac­ky pod nohy a sna­žil se to zma­řit, čehož si po jis­té době všimli. Dokonce jim bylo řeče­no, že ta hrob­ka nee­xis­tu­je, tedy svým způ­so­bem.

Tím je vak neod­ra­di­li a zača­li zkou­mat a bohu­žel pro ně, při­šli na straš­nou věc - mumii ženy. Ta byla navíc zavraž­dě­na před něko­li­ka lety, tak­že tu byl závaž­ný pro­blém. Manželé Emersonovi - mimo­cho­dem pan Emerson říkal své cho­ti zásad­ně dív­čím jmé­nem Peabodyová, a to neje­nom, když byl roz­či­le­ný - se dosta­li do podiv­né záplet­ky - oni arche­o­lo­go­vé a muse­jí začít řešit vraž­du. Postupem času zjis­ti­li, že se jed­ná o jed­nu z man­že­lek pana Bellinghama. Nyní už muse­li jen zjis­tit, co se vlast­ně sta­lo a kdo ji zabil. při­šli však na šoku­jí­cí zjiš­tě­ní a samot­ná paní Emersonová se ocit­la ve vra­ho­vých spá­rech.

Výborná kníž­ka, čti­vá, mís­ty i legrač­ní, hlav­ně když se man­že­lé Emersonovi špič­ko­va­li. Líbí se mi i o obál­ka, pro­to­že bez­mezně milu­ju zví­řa­ta a ta kočka je úchvat­ná. Jinak dopo­ru­ču­ju ke kou­pi ke čte­ní. Má 304 stran.

Knihu může­te zakou­pit za 246 Kč zde.

  • Autor: Elizabeth Peters
  • Žánr: svě­to­vá belet­rie
  • Nakladatelství: Alpress
  • Datum vydá­ní:2018
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,61157 s | počet dotazů: 236 | paměť: 53373 KB. | 27.09.2021 - 05:53:20