Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Strážce (The Sentinel)

Strážce (The Sentinel)

Je 14.září 2006 a ve vašich kinech se začí­ná pro­mí­tat nový akč­ní thriller- Strážce (The Sentinel). Tento 108 minu­to­vý krimi-film reží­ro­va­ný Clarkem Johnsonem, rodá­kem z Pensylvánie, je plný pod­ra­zů,  rafi­no­va­ných fint a neče­ka­ných zvra­tů, jak se na typic­ký ame­ric­ký sní­mek slu­ší a pat­ří…

Agent ame­ric­ké SECRET služ­by Pete Garrison (Michael Douglas) kdy­si zachrá­nil život pre­zi­den­to­vi a od té doby uply­nu­lo již dva­cet let a Garrison za tuto ‘‘službičku‘‘prezidentovi dostal na povel ochra­nu prv­ní dámy (Kim Basinger). Jenže to pan pre­zi­dent asi neměl dělat, jak se pak uká­že (nechci vám říkat o všem, ať vás film taky v něčem pře­kva­pí).

Jeden z nej­dů­le­ži­těj­ších momen­tů fil­mu nastá­vá, když je zavraž­děn jeden z agen­tů CIA. Právě vraž­da jed­no­ho z nej­lep­ších Garrisonových přá­tel Charlieho Merriweathera při­ve­de na scé­nu vrch­ní­ho vyšet­řo­va­te­le taj­né služ­by Davida Breckinridge (Kiefer Sutherland), kte­rý býval Garrisonovým chrá­něn­cem a done­dáv­na také jeho nej­lep­ším pří­te­lem. Dlouhé přá­tel­ství s Garrisonem nedáv­no ukon­či­lo jeho myl­né pře­svěd­če­ní, že měl Garrison vztah s jeho teh­dej­ší man­žel­kou.

Teď při­chá­zí tro­chu úsměv­ná pasáž fil­mu, kdy mezi zku­še­né agen­ty na sta­ni­ci při­chá­zí Jill Marin (Eva Longoria), po kte­ré neu­stá­le začne poku­ko­vat jeden z čer­ných agen­tů taj­né služ­by. (nena­chá­zí však pří­liš líbi­vou ode­zvu J)

Probíhá tedy vyšet­řo­vá­ní ohled­ně vraž­dy zmi­ňo­va­né­ho agen­ta. Situace se však začne kom­pli­ko­vat tím, že sto­py zave­dou taj­nou služ­bu až k pode­zře­ní, že někdo při­pra­vu­je zavraž­dě­ní pre­zi­den­ta. Případ se stá­vá ješ­tě kom­pli­ko­va­něj­ší v tom, že na aten­tá­tu se má podí­let i někdo uvnitř Bílého domu…

Nyní nastá­vá bod zlo­mu. Film začí­ná nabí­rat obrát­ky a celý pří­pad se začí­ná neu­stá­le kom­pli­ko­vat, pro­to­že hlav­ní pode­zře­lým se stá­vá ten nejlepší- P.Garrison. Nyní začí­ná boj s časem, kdy pro­ti Garrisonovi jdou jeho přá­te­lé z taj­né­ho a on chce najít sku­teč­né­ho viní­ka. Jenže při­pra­vo­va­ný aten­tát se blí­ží…

       Na koho se může­te těšit...

Ve fil­mu účin­ku­je celá plejá­da hvězd ze svě­ta Holywoodu! Hvězda seri­á­lu 24 hodin- Kiefer Sutherland (drži­tel Zlatého Glóbu za výkon ve zmi­ňo­va­ném seri­á­lu), herec­ká žijí­cí legen­da Michael Douglas, ‘‘Batman woman‘‘ Kim Basinger, či krás­ná svůd­ni­ce Eva Longoria.

Hodnocení

Ve fil­mu jsou pou­ži­ty doce­la sluš­né tri­ky s mobil­ním pří­slu­šen­stvím, kte­ré mě doce­la osl­ni­ly. Skvělá záplet­ka s kom­plet­ním objas­ně­ním bez ote­vře­né­ho kon­ce (neří­kám, že ote­vře­né kon­ce někdy nema­jí své kouz­lo, ale film k tomu musí být veden…) Herecký výkon Michaela Douglase je oprav­du skvost­ný (ten chlá­pek je pros­tě úžasnej! Na to, že je mu přes 60 let, tak oprav­du klo­bouk dolů…) Doufám, že si na ten­to fil­me­ček udě­lá­te čas a věřím, že bude­te mile pře­kva­pe­ni. Dle mého názo­ru by si sní­mek zaslou­žil tako­vých 60-70%. Zápory se na fil­mu jis­tě také najdou, ale to nechám na posou­ze­ní jiných.

Originální název: The Sentinel/ Strážce

Délka: 108 minut

Žánr: Krimi / Drama / Thriller

Natočeno: USA 2006

Režie: Clark Johnson

Scénář: George Nolfi

Kamera: Gabriel Beristain

Hudba: Christophe Beck


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,72145 s | počet dotazů: 240 | paměť: 56628 KB. | 02.07.2022 - 06:43:27