Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Recenze knih > Strážce stromů a jiné povídky

Strážce stromů a jiné povídky

DSCN3821
DSCN3821

„Mám tako­vé men­ší nadá­ní. Tedy men­ší. Jde samo­zřej­mě o to, z jaké­ho úhlu se na můj dar dívá­te“ říka­jí dvě posta­vy v povíd­ce „Koho si zama­nu“. Je to tro­chu hra se slo­víč­ky, kte­rou má nej­spíš Martin Rosocha rád, stej­ně jako má zalí­be­ní v posta­vách s poše­ti­lý­mi nápa­dy a zvlášt­ní­mi pova­ho­vý­mi rysy. Třeba hlí­da­či saku­ry stej­ně jako archi­tekt Kalatrawa pat­ří mezi hrdi­ny, na kte­ré se pro jejich poje­tí řeše­ní nemů­že­me zlo­bit. Autor svým posta­vám vymys­lel pří­běhy, co se ode­hrá­va­jí v růz­né době i pro­stře­dí. Jedno však mají pří­běhy spo­leč­né, a to je neče­ka­né rozuz­le­ní vznik­lých situ­a­cí. Některé pří­běhy při­po­mí­na­jí poe­tic­ké zamyš­le­ní, jako v povíd­ce „Strážce stro­mů“ nebo „Olivovník ze Zakynthu“, jin­dy zase při­po­mí­na­jí drs­ný vtip, jako v povíd­ce „Mrakodrap“ nebo „Jak je libo, madam“. Jiné pří­běhy vychá­zí ze sou­čas­né bláz­ni­vé doby a nabí­zí vtip­né a neče­ka­né kon­ce běž­ných roz­ho­vo­rů, jako v povíd­ce „Maminka“ nebo „Krupicová kaše“. Někteří hrdi­no­vé zaví­ta­jí i do budouc­nos­ti, což při­ná­ší zce­la jiný pohled na kaž­do­den­ní sta­ros­ti, jako v povíd­ce „Víkendové pro­bu­ze­ní“.

Povídky jsou krát­ké a po základ­ním vykres­le­ní situ­a­ce nebo pro­blé­mu dochá­zí k rych­lé­mu řeše­ní vznik­lé­ho pro­blé­mu nebo situ­a­ce. Příběhy jsou vtip­ným odra­zem běž­ných situ­a­cí s pře­sa­hem do svě­ta fan­ta­zie. Hrdinové mají lid­ské pova­ho­vé vlast­nos­ti a občas tají něja­kou úchyl­ku, což umož­ňu­je bizard­ní řeše­ní. Vzhledem k tomu, že poví­dek je cel­kem pade­sát, jed­ná se o vel­mi pes­trou smě­si­ci pří­bě­hů, z nichž je mož­né si vybrat pod­le nála­dy a zájmu. Občas se sta­ne, že pří­běh má před­ví­da­tel­ný konec a může vyvo­lat dojem, že už to není ori­gi­nál­ní nápad.  Ale v cel­ku to není na ško­du. Podivné posta­vy a jejich osu­dy nejen při­ta­hu­jí pozor­nost, ale vedou k roz­vo­ji před­stav nebo nabí­zí pod­nět k zamyš­le­ní.

Kniha mě zau­ja­la svou pes­t­ros­tí námě­tů a nápa­dů. Krátká for­ma mně vět­ši­nou neva­di­la a doká­žu si před­sta­vit, jak bude kni­ha dob­rým spo­leč­ní­kem na ces­to­vá­ní. Krátké povíd­ky mají pros­tě v živo­tě čte­ná­řů své mís­to. Autor vyu­ží­vá čas­to pří­mou řeč, neli­bu­je si v dlou­hém popi­so­vá­ní a poměr­ně rych­le nastí­ní situ­a­ci a základ­ní pro­blém. Občas se mu poda­ří tro­chu zachy­tit urči­tou chvil­ko­vou atmo­sfé­ru, ale není to jeho domé­na, stej­ně jako popi­so­vá­ní pova­ho­vých vlast­nos­tí hrdi­nů. Nechává na čte­ná­ři, aby si udě­lal sám své hod­no­ce­ní nebo se jen poba­vil.

Osobně mi při­pa­dá tato for­ma krát­kých pří­bě­hů na jed­nu kni­hu hod­ně ste­re­o­typ­ní a oce­ni­la bych, kdy­by autor v ale­spoň v někte­rých povíd­kách vyu­žil víc svou fan­ta­zii a tvůr­čí schop­nos­ti pro podrob­něj­ší vykres­le­ní pro­stře­dí nebo svých postav.  Tak snad někdy příš­tě a zatím se budu těšit na dal­ší kni­hu.

Kniha je bez ilu­stra­cí a pří­jem­ně klid­ný obrá­zek pohád­ko­vé kra­ji­ny na obál­ce kni­hy je dílem Soni Šedivé.

Vydalo nakla­da­tel­ství Euromedia Group, a. s. v edi­ci Brána v květ­nu 2021.

Hodnotím: 50 %


Foto: Karolína Černá & Euromedia Group, a. s.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
  • Odcházení19. května 2022 Odcházení Když je to jen trošku možné, rád vidím film v prostředí pro něj určeném, tj. v kině. Jednak proto, že je primárně stavěný pro velké plátno a nikoli pro malou obrazovku, jednak proto, abych […] Posted in Filmová klasika
  • Deník strojvůdce (Dnevnik mašinovođe)19. května 2022 Deník strojvůdce (Dnevnik mašinovođe) Zdejší čtenáři dobře vědí, že v oblasti kinematografie jsem spíš staromilec a je poměrně málo filmů z posledních let, které by mě nějak zvlášť oslovovaly. Možná je to tím, že novější filmy […] Posted in Filmové recenze
  • Proč má Hra o trůny tolik fanoušků?19. května 2022 Proč má Hra o trůny tolik fanoušků? Hra o trůny (Game of thrones) patří v dnešní době mezi ty nejpopulárnější seriály, o tom není pochyb. A ono není divu, důvodů k tomuto tvrzení je hned několik. Pojďme si říct o těch […] Posted in Zajímavosti
  • Mamma Mia!19. května 2022 Mamma Mia! Padly na Vás chmury? Rozveselení by Vám mohla přinést Meryl Streep a její početný doprovodný sbor křepčící na nejznámější písně od ABBY v nejkýčovitější podívané roku 2008. Muzikál Mamma […] Posted in Retro filmové recenze
  • Doctor Strange v mnohovesmíru šílenství: Divoká jízda MCU Sama Raimiho18. května 2022 Doctor Strange v mnohovesmíru šílenství: Divoká jízda MCU Sama Raimiho Multivesmír je vskutku podivný v Doctoru Strangeovi v Multivesmíru šílenství, druhém velkém odklonu MCU po těžkém srdci Eternals Chloé Zhao. Díky laskavosti režiséra Sama Raimiho je z […] Posted in Filmové recenze
  • Žhářka: Zac Efron rozpaluje reboot Stephena Kinga18. května 2022 Žhářka: Zac Efron rozpaluje reboot Stephena Kinga Mladá dívka se snaží vyrovnat se svými psychickými pyrotechnickými schopnostmi ve filmu Žhářka, nové adaptaci románu Stephena Kinga navazující na původní film z roku 1984 s Drew Barrymore […] Posted in Filmové recenze
  • Netflix přišel s dalším kvalitním seriálem - Srdcerváči17. května 2022 Netflix přišel s dalším kvalitním seriálem - Srdcerváči 24. dubna Netflix vypustil do světa seriál Srdcerváči podle stejnojmenného webového komiksu Alice Oseman. Vypráví příběh dvou dospívajících chlapců, kteří se do sebe zamilují. Rozhodně se […] Posted in TV Recenze
  • Básníci čekají na zázrak. A český film?17. května 2022 Básníci čekají na zázrak. A český film? Série o „básnících“ je důkazem nemohoucnosti české „porevoluční“ kinematografie. Zatímco v osmdesátých letech se režisér Dušan Klein blýskl třemi skvělými díly, po revoluci následovala již […] Posted in Retro filmové recenze
  • Hoteliér - 65 %17. května 2022 Hoteliér - 65 % Herec Pavel Landovský má života plné zuby, nemoci mu ztrpčují každý den a nejraději by se vším skončil. Má však kolem sebe lidi, kterým stojí za zájem a úctu. Herecký kolega a režisér Jan […] Posted in Retro filmové recenze
  • Yasmin Boland: Magický Měsíc 16. května 2022 Yasmin Boland: Magický Měsíc  Karty inspirované lunárními fázemi ze všech možných úhlů pohledu patří k těm, které vezmete do ruky a rázem máte po ruce hromadu praktických informací. Přišlo mi, že jsou i z těch, na […] Posted in Recenze knih
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,63954 s | počet dotazů: 223 | paměť: 55888 KB. | 22.05.2022 - 09:09:51