Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování
Kritiky.cz > Recenze knih > Strážce stromů a jiné povídky

Strážce stromů a jiné povídky

DSCN3821

„Mám tako­vé men­ší nadá­ní. Tedy men­ší. Jde samo­zřej­mě o to, z jaké­ho úhlu se na můj dar dívá­te“ říka­jí dvě posta­vy v povíd­ce „Koho si zama­nu“. Je to tro­chu hra se slo­víč­ky, kte­rou má nej­spíš Martin Rosocha rád, stej­ně jako má zalí­be­ní v posta­vách s poše­ti­lý­mi nápa­dy a zvlášt­ní­mi pova­ho­vý­mi rysy. Třeba hlí­da­či saku­ry stej­ně jako archi­tekt Kalatrawa pat­ří mezi hrdi­ny, na kte­ré se pro jejich poje­tí řeše­ní nemů­že­me zlo­bit. Autor svým posta­vám vymys­lel pří­běhy, co se ode­hrá­va­jí v růz­né době i pro­stře­dí. Jedno však mají pří­běhy spo­leč­né, a to je neče­ka­né rozuz­le­ní vznik­lých situ­a­cí. Některé pří­běhy při­po­mí­na­jí poe­tic­ké zamyš­le­ní, jako v povíd­ce „Strážce stro­mů“ nebo „Olivovník ze Zakynthu“, jin­dy zase při­po­mí­na­jí drs­ný vtip, jako v povíd­ce „Mrakodrap“ nebo „Jak je libo, madam“. Jiné pří­běhy vychá­zí ze sou­čas­né bláz­ni­vé doby a nabí­zí vtip­né a neče­ka­né kon­ce běž­ných roz­ho­vo­rů, jako v povíd­ce „Maminka“ nebo „Krupicová kaše“. Někteří hrdi­no­vé zaví­ta­jí i do budouc­nos­ti, což při­ná­ší zce­la jiný pohled na kaž­do­den­ní sta­ros­ti, jako v povíd­ce „Víkendové pro­bu­ze­ní“.

Povídky jsou krát­ké a po základ­ním vykres­le­ní situ­a­ce nebo pro­blé­mu dochá­zí k rych­lé­mu řeše­ní vznik­lé­ho pro­blé­mu nebo situ­a­ce. Příběhy jsou vtip­ným odra­zem běž­ných situ­a­cí s pře­sa­hem do svě­ta fan­ta­zie. Hrdinové mají lid­ské pova­ho­vé vlast­nos­ti a občas tají něja­kou úchyl­ku, což umož­ňu­je bizard­ní řeše­ní. Vzhledem k tomu, že poví­dek je cel­kem pade­sát, jed­ná se o vel­mi pes­trou smě­si­ci pří­bě­hů, z nichž je mož­né si vybrat pod­le nála­dy a zájmu. Občas se sta­ne, že pří­běh má před­ví­da­tel­ný konec a může vyvo­lat dojem, že už to není ori­gi­nál­ní nápad.  Ale v cel­ku to není na ško­du. Podivné posta­vy a jejich osu­dy nejen při­ta­hu­jí pozor­nost, ale vedou k roz­vo­ji před­stav nebo nabí­zí pod­nět k zamyš­le­ní.

Kniha mě zau­ja­la svou pes­t­ros­tí námě­tů a nápa­dů. Krátká for­ma mně vět­ši­nou neva­di­la a doká­žu si před­sta­vit, jak bude kni­ha dob­rým spo­leč­ní­kem na ces­to­vá­ní. Krátké povíd­ky mají pros­tě v živo­tě čte­ná­řů své mís­to. Autor vyu­ží­vá čas­to pří­mou řeč, neli­bu­je si v dlou­hém popi­so­vá­ní a poměr­ně rych­le nastí­ní situ­a­ci a základ­ní pro­blém. Občas se mu poda­ří tro­chu zachy­tit urči­tou chvil­ko­vou atmo­sfé­ru, ale není to jeho domé­na, stej­ně jako popi­so­vá­ní pova­ho­vých vlast­nos­tí hrdi­nů. Nechává na čte­ná­ři, aby si udě­lal sám své hod­no­ce­ní nebo se jen poba­vil.

Osobně mi při­pa­dá tato for­ma krát­kých pří­bě­hů na jed­nu kni­hu hod­ně ste­re­o­typ­ní a oce­ni­la bych, kdy­by autor v ale­spoň v někte­rých povíd­kách vyu­žil víc svou fan­ta­zii a tvůr­čí schop­nos­ti pro podrob­něj­ší vykres­le­ní pro­stře­dí nebo svých postav.  Tak snad někdy příš­tě a zatím se budu těšit na dal­ší kni­hu.

Kniha je bez ilu­stra­cí a pří­jem­ně klid­ný obrá­zek pohád­ko­vé kra­ji­ny na obál­ce kni­hy je dílem Soni Šedivé.

Vydalo nakla­da­tel­ství Euromedia Group, a. s. v edi­ci Brána v květ­nu 2021.

Hodnotím: 50 %


Foto: Karolína Černá & Euromedia Group, a. s.

  • Dredd (2012) - 75 %27. ledna 2022 Dredd (2012) - 75 % "Dredd" je konečně tím správným převedením britské komiksové klasiky na filmové plátno. Karl Urban tu helmu prostě nesundá! Alex Garland je celkem úspěšný scénárista. Podílel se na […] Posted in Retro filmové recenze
  • Řek Zorba27. ledna 2022 Řek Zorba Řek Zorba (řecky: Αλέξης Ζορμπάς, Alexis Zorbas) je řecký komediálně-dramatický film z roku 1964, který napsal, produkoval, sestříhal a režíroval kyperský Řek Michael Cacoyannis a v němž […] Posted in Speciály
  • Něžný bar – i štamgast může mít intelektuální pnutí27. ledna 2022 Něžný bar – i štamgast může mít intelektuální pnutí Filmfanatic má řadu oblíbenců a jedním z nich je třeba George Clooney. S očekáváním proto vyhlížím každý film, kde se objeví ať už před kamerou, nebo za ní. Něžný bar je Clooneyho osmý […] Posted in Filmové recenze
  • Ulička přízraků (Nightmare Alley) – Recenze – 80 %27. ledna 2022 Ulička přízraků (Nightmare Alley) – Recenze – 80 % Film Guillerma del Tora Ulička přízraků je adaptací stejnojmenného románu spisovatele Williama Lindsayho Greshama, podle nějž vznikl snímek Ulička přízraků již v roce 1947. Tento film noir […] Posted in Filmové recenze
  • Pohádky skřítka Fantazíška - originální pohádky pro všechny děti27. ledna 2022 Pohádky skřítka Fantazíška - originální pohádky pro všechny děti Víte, že bábovka může mít teplotu a že princ na kolečkách se dokáže naučit tančit? Viděli jste někdy kancelářskou sešívačku běžet Velkou pardubickou? Pokud ne, tak právě vám je určena […] Posted in Recenze knih
  • Survivor - Matěj Paprčiak26. ledna 2022 Survivor - Matěj Paprčiak Narodil se 3. května 1991 v Praze. Je fotbalistou, jeho nejslavnější angažmá je ve Slavii Praha, kde hrál nejvyšší soutěž. Vzhledem k jeho výkonům (a také kvůli zranění) v A týmu […] Posted in Články
  • Lego Star Wars: The Video Game26. ledna 2022 Lego Star Wars: The Video Game Nestává se v dnešní době moc často, že by se někdy na trhu objevila počítačová hra z tzv. "staré školy". Teď nemám na mysli nepochopitelně obtížné a (místy i nudné) textové adventury, ale […] Posted in Retro games
  • Ulička přízraků Guillerma del Tora26. ledna 2022 Ulička přízraků Guillerma del Tora Mladý ambiciózní umělec Stanton Carlisle (Bradley Cooper) s nadáním zmanipulovat lidi díky vhodně zvolených slov se spojí s psychiatričkou Lilith Ritter (Cate Blanchett), která je však […] Posted in Filmové recenze
  • Old Surehand25. ledna 2022 Old Surehand Old Surehand  je celovečerní film z roku 1965 volně natočený podle knihy Karla Maye. 14. prosince 1965 měl premiéru v mnichovském Mathäser-Filmpalast. Anglický herec Stewart Granger si v […] Posted in Speciály
  • Na Prima COOL začíná v úterý nová (33.) sezóna seriálu Simpsonovi24. ledna 2022 Na Prima COOL začíná v úterý nová (33.) sezóna seriálu Simpsonovi Na Prima Cool bude mít premiéru 25. 1. 2022 první epizoda 33. sezóny seriálu Simpsonovi. V pravidelném týdenním intervalu nás čeká 20 minut nejnovějších dílů povedené rodiny Simpsonových. […] Posted in Zajímavosti
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,94646 s | počet dotazů: 217 | paměť: 54281 KB. | 28.01.2022 - 21:10:50