Kritiky.cz > Recenze knih > Strašidlo z 2.B o Vánocích

Strašidlo z 2.B o Vánocích

137275 Kniha Strasidlo z 2 b o Vanocich Grada 350 0 fit
137275 Kniha Strasidlo z 2 b o Vanocich Grada 350 0 fit
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Máte rádi stra­ši­dla? Chcete si pře­číst dob­ro­druž­ný pří­běh pro všech­ny skvě­lé hol­ky klu­ky? Chcete si zkrá­tit to čeká­ní na Vánoce? Tak prá­vě vám je urče­na novin­ka Petry Martiškové, se kte­rou zaži­je­te tu pořád­nou zába­vu. 

Anička a Vítek jsou dvoj­ča­ta a přestou­pí do nové tří­dy v nové ško­le. Od září si už zvykly a teď jsou před nimi ty nej­krás­něj­ší svát­ky roku a těmi jsou Vánoce. Ve tří­dě mají sta­řič­ká kam­na, kte­rá se už dáv­no nepo­u­ží­va­jí a byd­lí v nich stra­ši­dlo z komí­na jmé­nem Čmoudík. Děti se už moc těší na Vánoce, pečou spo­leč­ně per­níč­ky, děla­jí ozdo­by, pros­tě při­pra­vu­jí se na Vánoce, jak se pat­ří. Jednoho dne se ale vše poka­zí a stra­ši­dlo Čmoudík musí pryč. Jak to nako­nec všech­no dopad­ne? Podaří se dětem zachrá­nit Vánoce? Tak to už se nech­te pře­kva­pit a pusť­te se do čte­ní. Čeká vás totiž to pra­vé vánoč­ní dob­ro­druž­ství se vším všu­dy.

Kniha se mně moc líbi­la a čte­ní jsem si uži­la. Je plná nád­her­ných ilu­stra­cí Marie Koželuhové, jejíž obráz­ky mám oprav­du ráda a vždy se k nim ráda vra­cím. Od této autor­ky jsem pře­čet­la už něko­lik kní­žek a její styl psa­ní je vel­mi pří­jem­ný. Autorka krás­ně popi­su­je sou­ži­tí stra­ši­dla a dětí, humor­ně, s nad­hle­dem s jis­tou dáv­kou napě­tí, kdy vás nene­chá vydech­nout, než kníž­ku pře­čte­te až do kon­ce. Knihu oce­ní začí­na­jí­cí čte­ná­ři. Najdou zde méně tex­tu a nád­her­né ilu­stra­ce. Dále také uči­tel­ky mateř­ských škol, kte­ré hle­da­jí pro své děti krás­ný vánoč­ní pří­běh, ale také rodi­če a pra­ro­di­če, jenž chtě­jí svým dětem a vnou­ča­tům zkrá­tit čeká­ní na Vánoce. Pojďte se spo­leč­ně se stra­ši­dlem Čmoudíkem a dět­mi zasta­vit a pro­žij­te tak krás­né advent­ní dny.

Kniha je urče­na pro děti od 7 let. Je roz­dě­le­na na 14 krát­kých kapi­tol, kte­ré tak ako­rát sta­čí na večer­ní před­čí­tá­ní.

Ukázka z kni­hy:

Děti v šat­ně  rych­le sho­di­ly boty a bun­dy. Nazuly bač­kor­ky a už si to peláši­ly do tří­dy. Chtěly se na vlast­ní oči pře­svěd­čit, že Čmoudík se nikam neod­stě­ho­val.

„Uf, je tady,“ oddech­la si Anička, když uvi­dě­la Čmoudíka, jak opa­tr­ně vyku­ku­je za závě­sem. Samou rados­tí ho popadla do náru­če, zato­či­la se s ním doko­la, a dokon­ce mu vle­pi­la pusu.

Čmoudík celý zrů­žo­věl a chy­til se za tvář, kam ho Anička polí­bi­la.

„Tak, děti, copak jste nesly­še­ly zvo­ně­ní? Všichni do lavic!“ zatles­ka­la paní uči­tel­ka.

Ne si stih­li dru­há­ci pose­dat, obje­vil se ve tří­dě pan ředi­tel s panem škol­ní­kem.

„Dobrý den, děti,“ pozdra­vi­li a pan ředi­tel se roz­pa­či­tě podr­bal ve vla­sech.

Děti sluš­ně odpo­vě­dě­ly a čeka­ly, co se bude dít. pan ředi­tel k nim totiž cho­dil do tří­dy jen výji­meč­ně, vět­ši­nou, když měl někdo zadě­lá­no na pořád­ný prů­švih. Všichni byli zvě­da­ví, co jim pan ředi­tel chce.

Několik slov o autor­ce:

Petra Martišková se naro­di­la 5. Března 1977 v Chomutově, vystu­do­va­la Gymnázium v Kadani a poz­dě­ji tam­též i nástav­bo­vé stu­di­um obchod­ní aka­de­mie. Příběhy a kníž­ky milu­je od své­ho dět­ství. Přečetla téměř celou kni­hov­nu, a když už měla pocit, že nemá co dál číst, zača­la si osno­vat v hla­vě pří­běhy své vlast­ní. Odtud už byl jen krů­ček k tomu, aby je hodi­la na papír. Ty prv­ní, nezra­lé a nevin­né, psa­né na starém psa­cím stro­ji, má scho­va­né dodnes.

První kni­ha pro mla­dé jí vyšla v roce 2006 a od té doby vydá­vá nejen kníž­ky z žán­ru young adult, ale také kníž­ky pro děti a pohád­ko­vé pří­běhy.

V pro­fes­ním živo­tě se věnu­je prá­ci šéf­re­dak­tor­ky inter­ne­to­vé­ho maga­zí­nu pro ženy, účet­nic­tví a lek­to­ro­vá­ní dospě­lých.

Ve svém vol­ném čase ráda čte, spor­tu­je, cho­dí na pro­cház­ky se svý­mi dvě­ma psy, vede taneč­ní krou­žek pro děti, ces­tu­je, tvo­ří, tan­čí a hra­je na kyta­ru. Ráda také jez­dí se svý­mi kníž­ka­mi za dět­mi na bese­dy.

Několik slov o ilu­strá­tor­ce:

Marie Koželuhová je gra­fič­ka a ilu­strá­tor­ka. Vystudovala Výtvarnou ško­lu Václava Hollara. Užité gra­fi­ce se věnu­je víc jak dva­cet pět let.

Vytvořila již desít­ky pub­li­ka­cí nejen pro děti, ale i pro dospě­lé. Je autor­kou mno­ha zají­ma­vých pro­jek­tů. Navrhuje design vše­ho, co si jen doká­že­te před­sta­vit. Poskytuje kon­zul­ta­ce ohled­ně kres­le­ní, gra­fi­ky či mode­lo­vá­ní žákům i stu­den­tům.

Ráda pozná­vá nová mís­ta, kde čer­pá inspi­ra­ci. Je pra­vi­del­ným účast­ní­kem kur­zů rych­lo­řez­by moto­ro­vou pilou. Ve vol­ném čase vytvá­ří sochy a malu­je obra­zy.

Autor: Petra Martišková

Ilustrace: Marie Koželuhová

Žánr: kni­ha pro děti

Vydáno: 2022, Grada pod znač­kou bam­book, Praha

Počet stran: 72

Vazba kni­hy: pev­ná šitá vaz­ba

ISBN: 978-80-271-3727-5

Knihu může­te kou­pit zde


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 2,77798 s | počet dotazů: 260 | paměť: 61742 KB. | 27.09.2023 - 09:34:52