Strašidla - O příběhu

Stras01

Jeden z divác­ky nej­ú­spěš­něj­ší čes­kých reži­sé­rů, Zdeněk Troška při­chá­zí s novou rodin­nou kome­dií Strašidla, v níž se spo­ju­jí dva nej­ob­lí­be­něj­ší žán­ry toho­to tvůr­ce – kome­die a pohád­ka. Příběh plný fan­ta­zie chce navá­zat na slav­nou tra­di­ci čes­kých tri­ko­vých kome­dií, jako Dívka na koš­tě­ti nebo Jak uto­pit dok­to­ra Mráčka, v nichž se potká­va­la moder­ní sou­čas­nost s pohád­ko­vým svě­tem nad­při­ro­ze­ných bytos­tí.

V hlav­ních rolích rodin­né kome­die Strašidla uvi­dí­me  Bronislava Kotiše  jako hej­ka­la Huga, Terezu Kostkovou v roli jeho ženy Patricie, Carmen Mayerovou jako její mat­ku Žofii, Jiřího Dvořáka v roli vod­ní­ka Bubly a Saru Sandevu  jako vílu Jitřenku. Sourozence Ester a Eleanora hra­jí Nelly ŘehořováPetr Šimčák.

Lidské poko­le­ní pak zastu­pu­jí Vladimír Polívka coby úřed­ník Patočka, Tereza Bebarová jako maji­tel­ka prá­del­ny, Václav Postránecký si zahra­je ředi­te­le ško­ly a tříd­ní uči­tel­ku vytvo­ří Anna Polívková. Dále uvi­dí­me Petra Nárožného, Karla Dobrého, Matěje Hádka, Martina Pechláta, Petra Čtvrtníčka, nebo Janu Bernáškovou.

O pří­bě­hu

Rodina hej­ka­la Huga žila až dopo­sud poklid­ným živo­tem ve sta­ré vile na pokra­ji měs­ta. Sladký stra­ši­del­ný život, v němž si Hugo hej­kal, jeho paní Patricie a její matin­ka Žofie čaro­va­ly, vod­ník Bubla se sta­ral o dušič­ky a víla Jitřenka si tan­či­la leh­ko­no­hé taneč­ky, změ­ní  vpád  úřed­ní­ka Patočky, kte­rý má na obec­ním úřa­dě ve sprá­vě evi­den­ci budov. A jak zjis­til, za dům už pěk­nou řád­ku let nikdo nepla­tí nájem a nikdo v něm ani ofi­ci­ál­ně nechce byd­let, pře­de­vším pro­to, že tu stra­ší. A přes­to tu žije jaká­si šíle­ná rodin­ka. Verdikt je nemi­lo­srd­ný: zapla­tit nebo se vystě­ho­vat! Čím však pla­tit, když pan Hugo za hej­ká­ní nemá žád­nou mzdu a paní Patricie míchá pou­ze lek­tva­ry, po nichž se může člo­věk pro­mě­nit ve zví­ře, ale pení­ze nevy­ča­ru­je?

Nedá se nic dělat, stra­ši­dla budou muset do prá­ce a jejich děti – Ester a Eleonor do ško­ly. Vypadá to jed­no­du­še, ale život oby­čej­ných smr­tel­ní­ků bude pro stra­ši­del­nou rodi­nu slo­ži­těj­ší, než se na prv­ní pohled zdá­lo. Jak se bude dařit vod­ní­ko­vi v prá­del­ně, víle jako pri­ma­ba­lerí­ně taneč­ní­ho sou­bo­ru a hej­ka­lo­vi jako hvězdě míst­ní­ho diva­dla?  A odo­lá paní Patricie svo­dům své prv­ní lás­ky – upí­ra Ignáce z Temešváru? A co pan Patočka?  Setkání s lid­ským svě­tem, v němž pla­tí jiná pra­vi­dla než v tom pohád­ko­vém, při­ne­se řadu komic­kých i napí­na­vých situ­a­cí. Naši hrdi­no­vé musí zapo­jit nejen kouz­la a čáry, ale také rodin­nou soudrž­nost, lás­ku a odva­hu, aby doká­za­li přelstít  úřed­ní­ho šimla a zví­tě­zit nad nástra­ha­mi „oby­čej­ných“ lidí.

Do čes­kých kin je uve­de spo­leč­nost Falcon,  18. srp­na 2016. Ve stej­ný den bude mít film pre­mi­é­ru i na Slovensku, kde ho do kin nasa­dí spol. Continental film.


Ohodnoťte článekTiskové materiály

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Strašidla - Ze zákulisí natáčení18. srpna 2016 Strašidla - Ze zákulisí natáčení V roli hejkala Huga uvidíme Bronislava Kotiše  a jak přiznává, role to byla příjemná: „Na Hugově postavě mne bavilo, že mohla mít bříško, nemusela se namáčet ve vodě ani běhat a létat […]
  • Strašidla - Několik zajímavostí souhrnně18. srpna 2016 Strašidla - Několik zajímavostí souhrnně Kolik lokací se vystřídalo? Film byl natáčen celkem v 9 lokacích: Zámek Líšno Zámek Liteň Základní škola Františka Josefa Řezáče – Liteň Veterina "U MED.Věda" – Řevnice Prádelna […]
  • Strašidla – Recenze – 30%19. srpna 2016 Strašidla – Recenze – 30% Nebýt Nejkrásnější hádanky, tak je rodinná pohádková komedie s názvem Strašidla rozhodně nejlepším počinem ve filmografii Zdeňka Trošky za posledních patnáct let. Což není nijak zvlášť […]
  • Podívejte se na fotografie z natáčené pohádky Čertoviny16. června 2017 Podívejte se na fotografie z natáčené pohádky Čertoviny Pohádka Čertoviny, která se natáčí od konce Května se pomalu blíží do finále. Pohádka se natáčela v místech jako je zábavný park Čertoviny, na zámku v Dobříši, ve skanzenu v Přerově nad […]
  • Babovřesky 326. září 2019 Babovřesky 3 Letní komedie Zdeňka Trošky je úsměvným obrázkem ze života v současné vesnici, která s nadhledem a komediální nadsázkou, tak trochu v duchu Slunce, seno, sleduje kupící se nedorozumění a […]
  • Babovřesky 213. září 2019 Babovřesky 2 POKRAČOVÁNÍ ÚSPĚŠNÉ KOMEDIE REŽISÉRA ZDEŇKA TROŠKY BABOVŘESKY - Námět Letní komedie Zdeňka Trošky je úsměvným obrázkem ze života v současné vesnici, která s nadhledem a komediální […]
  • Čertoviny - Ze zákulisí natáčení3. ledna 2018 Čertoviny - Ze zákulisí natáčení V podzemních prostorách pekla Jakub s Dominikem zápasili s horkem, protože byly navlečeni v chlupatých kostýmech. Nepostradatelným pomocníkem se tak stal vějíř, který pomáhal k ochlazení. […]
  • BABOVŘESKY 3 vtrhnou do kin už v lednu!29. prosince 2014 BABOVŘESKY 3 vtrhnou do kin už v lednu! Třetí pokračování komedie BABOVŘESKY 3 mohou ale diváci vidět už o letošním Silvestru. V síti multikin CINESTAR mohou prožít Silvestr s Babovřeskami 3, jako speciální předpremiéru komedie […]
  • Po čem muži touží - Herci a jejich role25. září 2018 Po čem muži touží - Herci a jejich role Na počátku filmu poznáváme Karla. „Jeden z mnoha mačistických chlapů, které jsem už v životě hrál… a zkrachovalých podnikatelů,“ ve stručnosti charakterizuje Karla Jiří Langmajer. Zásahem […]
  • Čertoviny - Báli se herci čertů?3. ledna 2018 Čertoviny - Báli se herci čertů? Protože ve filmu hrají čerti zásadní roli, zeptali jsme se hlavních představitelů filmu, jak to měli jako děti. Báli se čertů? „Čertů jsem se bál hrozně, nejvíce, když se blížily Vánoce a […]