Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Strašáci - Strašáci jsou zážitkem, který snadno vyrazí dech.

Strašáci - Strašáci jsou zážitkem, který snadno vyrazí dech.

Strasaci
Strasaci
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Učitel mate­ma­ti­ky David (Dustin Hoffman) při­jíž­dí z Ameriky se svou ženou Amy (Susan George) do její rod­né ves­ni­ce Wakeley u pobře­ží Anglie. Společně se usa­dí v opuš­tě­ném a poně­kud zchát­ra­lém domě. Jednoho dne pozvou sta­veb­ní děl­ní­ci Davida na lov a v jeho nepří­tom­nos­ti Amy zná­sil­ní...

Jedna brit­ská ves­ni­ce, inte­lek­tu­ál­ní uči­tel mate­ma­ti­ky v podá­ní Dustina Hoffmana, jeho cel­kem pohled­ná žena v podá­ní Susan George a a též plno bura­nů, kte­ří man­žel­skou dvo­ji­ci zásad­ně potrá­pí. K vrcho­lo­vé­mu thrille­ru někdy sta­čí i takhle málo. Sam Peckinpah vzal kni­hu Gordona Williamse a spo­leč­ně s Davidem Zelagem Goodmanem sepsal jeden z nej­lé­pe budo­va­ných thrille­rů všech dob, kte­rý dodnes pat­ří mezi špič­ku své­ho žán­ru.

Peckinpahovy Strašáci ukáz­ko­vě pra­cu­jí s napě­tím*. *Peckinpah bra­vur­ně budu­je atmo­sfé­ru, při­čemž to celou prv­ní polo­vi­nu ply­ne tak klid­ným způ­so­bem, že člo­věk neče­ká v dru­hé polo­vi­ně tak bru­tál­ní gra­da­ci, kte­rá navíc nabí­zí jeden z psy­chic­ky nej­ná­roč­něj­ších závě­rů všech dob. Peckinpah pros­tě nato­čil film, kte­rý stej­ně jako Mechanický pome­ranč vzni­kl v roce 1971 a kte­rý by stej­ně jako Mechanický pome­ranč šlo snad­no obvi­nit z osla­vy nási­lí. Jenomže stej­ně jako v pří­pa­dě Mechanického pome­ran­če Peckinpahovy Strašáci sku­teč­ně nási­lí neo­sla­vu­jí, ale nao­pak před­vá­dí, jak bru­tál­ně může dopad­nout obra­na vlast­ní­ho oko­lí a zou­fa­lost ze situ­a­ce, kte­rá hlav­ní hrdi­ny Strašáků pro­ná­sle­du­je. Navíc se zde vel­mi ukáz­ko­vě před­ve­de, že při sna­ze o zasta­ve­ní mon­ster se z člo­vě­ka též vel­mi snad­no může stát mon­strum, kte­ré se od těch mon­ster, kte­ré chtě­lo zasta­vit ve finá­le vlast­ně zase tak neli­ší. Ale nic divá­ka nemů­že pře­kva­pit na závěr.

Od začát­ku je zce­la jas­né, že něco není ve ves­ni­ci Wakeley v pořád­ku. Nic ale divá­ka nemů­že pořád­ně pře­kva­pit, jak udá­los­ti v této ves­ni­ci skon­čí. Právě v tomhle ohle­du Peckinpah doká­že nesku­teč­ným způ­so­bem gra­do­vat atmo­sfé­ru a ve zlo­mo­vém momen­tu defi­ni­tiv­ně pře­klo­pí pra­vi­dla hry. Před tím se celou dobu pou­ze uka­zu­je, že jsou oby­va­te­le Wakeley hod­ně zvlášt­ní, začnou se při­tom dít záhad­né věci a David jako zakřik­nu­tý inte­lek­tu­ál navíc nepů­so­bí jako člo­věk, kte­rý by si snad­no ve ves­ni­ci vydo­byl respekt (je pře­ce jen pořád o hla­vu men­ší než vět­ši­na mužů). Přitom všem se díky vyni­ka­jí­cí kame­ře Johna Coquillona doká­že napros­to bra­vur­ně pro­dat aktu­ál­ní emo­ci­o­nál­ní poci­ty hlav­ní dvo­ji­ce a pře­de­vším divák snad­no pod­leh­ne Coquillonovým vel­kým detai­lům. Jde neje­nom o bra­vur­ní ukáz­ku „Show, don’t tell“, ale pře­de­vším ukáz­ku toho, že Packinpahova sil­ná režij­ní ruka ve spo­lu­prá­ci s Coquillonovou kame­ra­man­skou rukou bok po boku to zou­fal­ství dvou hlav­ních hrdi­nů pro­dá­vá ješ­tě mno­hem pře­svěd­či­vě­ji.

Peckinpah navíc čas­to sází na zpo­ma­le­né závě­ry, kte­ré se vět­ši­nou vysky­tu­jí při násil­ných scén a prá­vě v tom­to ohle­du jsou tyto násil­né pasá­že ješ­tě více sil­né. Strašáci jsou jed­ním z těch fil­mů, kde se husí kůže u divá­ka obje­ví vel­mi snad­no. A má atmo­sfé­ru, na kte­rou může dodnes vět­ši­na thrille­rů jed­no­du­še žár­lit.

Strašáci jsou jed­no­du­še zážit­kem, kte­rý snad­no vyra­zí dech. Terorizující finá­le je vrcho­lem výbor­ně vygra­do­va­né­ho zážit­ku, kte­rý se může opřít o sil­ný výkon Dustina Hoffmana, výbor­ný střih a doko­na­le mra­zi­vý soun­d­track Jerryho Fieldinga. „Já netre­fím domů“. Já taky ne“. Poslední dvě věty fil­mu zásad­ně doka­zu­jí, že Peckinpah nato­čil nejen uni­ver­zál­ní ukáz­ku toho, jak vybu­do­vat atmo­sfé­ric­ký thriller, ale též něco s nesku­teč­ně sil­ným pře­sa­hem.......

Trailer:

Verdikt: 5 z 5


Photo © Buena Vista Pictures


Podívejte se na hodnocení Strašáci na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Titanic Jamese Camerona po 25 letech7. února 2023 Titanic Jamese Camerona po 25 letech V dubnu 1912 vyrazila luxusní zaoceánská loď Titanic z Anglie na svou první, a bohužel i poslední plavbu. Své pasažéry ale do cíle cesty nikdy nedovezla – narazila na ledovec a klesla pod […] Posted in Filmové recenze
  • Parfém: Příběh vraha29. září 2022 Parfém: Příběh vraha Příběh parfumérského učně snažícího se zachytit nejkrásnější vůni ze všech – vůni ženského těla – je esteticky lákavou a zároveň naturalisticky odpuzující podívanou. Kniha Patricka […] Posted in Retro filmové recenze
  • Kletba Růžového pantera18. dubna 2022 Kletba Růžového pantera Prokletí Růžového pantera je komediální film z roku 1983, který je pokračováním série filmů o Růžovém panterovi, kterou na počátku 60. let 20. století vytvořil Blake Edwards. Film byl […] Posted in Speciály
  • Vřískot 210. ledna 2022 Vřískot 2 V kině začíná houstnout atmosféra. Všude kolem jsou lidé v maskách s fosforeskujícími noži (pozornost od filmové společnosti). Začíná premiéra nového filmu Ostří, který byl natočen podle […] Posted in Retro filmové recenze
  • Spider-man - Peter Parker (Tobey Maguire) je docela obyčejný kluk.14. prosince 2021 Spider-man - Peter Parker (Tobey Maguire) je docela obyčejný kluk. I když ne tak úplně obyčejný. Spíš je ustrkovaný pro svoji inteligenci. Autobus mu ujíždí, kluci ho na školní výstavě pavouků pořád strkají, aby nemohl nic vyfotit, a má v podstatě jen […] Posted in Retro filmové recenze
  • Maratónec4. listopadu 2021 Maratónec Film Maratonec je americký napínavý thriller z roku 1976, který režíroval John Schlesinger. Film byl adaptací stejnojmenného románu Williama Goldmana z roku 1974 a hrají v něm Dustin […] Posted in Speciály
  • Star Trek V: Nejzazší hranice22. října 2021 Star Trek V: Nejzazší hranice Pátý Star Trek je trochu zmatený, trochu nuda, ale není to až taková bída, jak jsem původně čekala. K jeho sledování jsem šla s tím, že je to podle fanoušků nejhorší Star Trek. Recenze a […] Posted in Retro filmové recenze
  • Stopa Růžového pantera6. září 2021 Stopa Růžového pantera Stopa růžového pantera je komediální film režiséra Blakea Edwardse z roku 1982 s Peterem Sellersem v hlavní roli. Jedná se o sedmý film ze série Růžový panter, první film série po […] Posted in Speciály
  • Návrat Růžového pantera15. srpna 2021 Návrat Růžového pantera Návrat Růžového pantera je komediální film z roku 1975 a čtvrtý film ze série Růžový panter. Ve filmu se objevuje Peter Sellers, který se vrací do role inspektora Clouseaua poprvé od filmu […] Posted in Speciály
  • Jeho fotr, to je lotr! - Druhý díl o rodině Jebalových.17. února 2021 Jeho fotr, to je lotr! - Druhý díl o rodině Jebalových. Musím přiznat, že film Fotr je lotr (ano ten první) jsem viděl poprvé až v televizi v absolutní nevědomosti, o co jde. Díky tomu jsem byl příjemně překvapen, že se jedná o svěží komedii, v […] Posted in Retro filmové recenze
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 2,60750 s | počet dotazů: 266 | paměť: 61872 KB. | 03.10.2023 - 15:51:08