Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Recenze her > Strange Brigade – nastal čas ulovit mumii

Strange Brigade – nastal čas ulovit mumii

word image

Tvůrci z Rebellion se ve hře Strange Brigade z roku 2018 sna­ží pro­zkou­mat pro­stře­dí, kte­ré v her­ní oblas­ti nemá obdo­by. Jedná se o 30. léta a zasa­ze­ní je inspi­ro­vá­no kla­sic­ký­mi mon­st­ry, kon­krét­ně mumií. Ocitáte se tak v Egyptě, v roli jed­no­ho vybra­né­ho čle­na Strange Brigade, a vaším hlav­ním cílem je pro­bít se hor­da­mi mumií, zom­bie, kost­liv­ců a dal­ších nepřá­tel až k Seteki, pra­vě­ké čaro­děj­né krá­lov­ně, kte­rá vsta­la z mrtvých a chce za pomo­ci nekro­man­cie ovlád­nout svět.

Kooperativní akce jako správ­ná vol­ba

Strange Brigade je hlav­ně koo­pe­ra­tiv­ní hrou až pro 4 hrá­če. K hra­ní máte v základ­ní hře na výběr mezi čtyř­mi čle­ny bri­gá­dy, kte­ří sice lehce vybo­ču­jí ze zaje­tých ste­re­o­ty­pů (oprav­du pou­ze lehce), ale jinak se jed­ná v pod­sta­tě o 4 beze­jmen­né posta­vy, na kte­ré rych­le zapo­me­ne­te. Oproti posta­vám vyni­ká akce, té nepře­ká­ží vel­ké množ­ství zbra­ní, inven­tář ani zby­teč­ně vel­ké množ­ství skil­lů. Můžete se tak neru­še­ně věno­vat rubá­ní tun mon­ster.

Princip hry je veli­ce jed­no­du­chý a spo­čí­vá v pod­sta­tě pou­ze ve stří­le­ní, sle­do­vá­ní své­ho oko­lí a uska­ko­vá­ní. Při hře máte k dis­po­zi­ci hlav­ní zbraň (puš­ka, samo­pal nebo bro­kov­ni­ce), pis­to­li, gra­nát a talisman. Většinu času bude­te vyu­ží­vat hlav­ní zbraň, kte­rá jako jedi­ná má ome­ze­ný počet muni­ce. Pistole je v boji vcel­ku zby­teč­ná, má však neo­me­ze­ný počet muni­ce a své vyu­ži­tí nalez­ne zejmé­na při řeše­ní nepře­ber­né­ho množ­ství puzz­lů. Velikým pomoc­ní­kem je slot pro gra­ná­ty, kde lze mít růz­né výbuš­ni­ny od oby­čej­né­ho gra­ná­tu po miny, a jehož vyu­ží­vá­ní je ome­ze­no časem. Poslední mož­nos­tí, jak ve hře bojo­vat je talisman, což je for­ma magie a kaž­dá posta­va má na výběr jiné talisma­ny, kte­ré se nabí­je­jí sbí­rá­ním duší po zabi­tých nepřá­te­lích. Osobně hra­tel­nost vní­mám jako svě­ží a pří­jem­nou, a i pocit ze střel­by je dob­rý.

Další vel­ké plus hry je zasa­ze­ní. Autorům se poved­lo hru veli­ce dob­ře gra­fic­ky zpra­co­vat a loka­ce se neo­pa­ku­ji a půso­bí pří­jem­ně a ori­gi­nál­ně. Další vel­ké pozi­ti­vum hry, a pod­le mě také nej­lep­ší nápad auto­rů, je vypra­věč, kte­rý komen­tu­je všech­ny vaše akce, podob­ně jako tomu bylo u per­fekt­ní hry the Stanley Parable. Hlody vypra­vě­če mě oprav­du bavi­li, ale prav­dě­po­dob­ně díky jazy­ko­vé bari­é­ře nebu­dou mít stej­ný efekt pro hrá­če, kte­ří neu­mí ang­lic­ky.

Neuškodilo by vět­ší zamě­ře­ní na sólo hrá­če

Ač je koo­pe­ra­tiv­ní akce pro hru dobrou vol­bou, vní­mám zde vel­ké nedo­stat­ky pro sin­gle hrá­če. Tento pro­blém pla­tí pro vět­ši­nu koo­pe­ra­tiv­ních her, kde se zkrát­ka auto­ři až moc odklá­ní od sin­glepla­yer zážit­ku. Vzniká zde pro­blém v podo­bě absen­ce kva­lit­ní­ho a pou­ta­vé­ho pří­bě­hu a jaké­ko­liv inter­ak­ce mezi posta­va­mi. Což je pod­le mě ško­da, posta­vy mají poten­ci­ál, ale díky tomu že mezi sebou a s oko­lím nijak nein­ter­a­gu­jí stá­va­jí se z nich pou­ze beze­jmen­né ava­ta­ry. Podobný pocit jsem měl i z moti­va­ce hru hrát. Příběh mě oprav­du nemo­ti­vo­val a není zde ani žád­ný ode­my­ka­tel­ný obsah (kro­mě zbra­ní a talisma­nů). Nakonec jsem hru hrál jen pro­to, že svým zasa­ze­ním při­po­mí­na­la fil­mo­vou sérii Mumie a her­ní sérii Tomb Rider (ostat­ně z Tomb Ridera si moh­li auto­ři vzít klid­ně víc, hře by to jen pro­spě­lo). I přes­to jsem se ale stá­le více ode­bí­ral k jiným, pou­ta­věj­ším titu­lům.

Poslední hře­bí­ček do rakve auto­ři hře zasa­di­li tím, jakým způ­so­bem se posta­vi­li k DLC obsa­hu. V rám­ci DLC nabí­ze­jí 5 nových hra­tel­ných postav a jed­nu pří­bě­ho­vou kam­paň, kte­rou roz­dě­li­li na 3 samo­stat­ně pro­dej­né čás­ti. Za mě je ten­to pří­stup neak­cep­to­va­tel­ný. Autoři měli zvo­lit mož­nost posta­vy kou­pit, ane­bo ode­mknout her­ní­mi úspě­chy – to by před­sta­vo­va­lo dosta­teč­nou moti­va­ci hru hrát.

V pří­pa­dě Strange Brigade se jed­ná o hru, kte­rá před­sta­vu­je pří­jem­nou jed­no­hub­ku, vyzna­ču­jí­cí se dobrou, neru­ši­vou hra­tel­nos­tí a pří­jem­ným gra­fic­kým zpra­co­vá­ním. Je to svě­ží a vtip­ná hra, kte­rou bohu­žel potá­pí pře­hna­ná cham­ti­vost auto­rů a malé zamě­ře­ní na sin­gle pla­yer hrá­če. Díky těm­to sku­teč­nos­tem tak hra skon­čí v pro­pad­liš­ti dějin, což je ško­da, pro­to­že poten­ci­ál roz­hod­ně má.

60 %

Foto: Rebellion

  • Far Cry 6 - Tentokrát z karibského ostrova Yara12. října 2021 Far Cry 6 - Tentokrát z karibského ostrova Yara Po dvou letech  vyšla další hra Far Cry. Tentokrát to není žádný spin-off, je to plnohodnotná hra série Far Cry. Tentokrát se vracíme do ostrovního státu, podobného Kubě, kde vládne […] Posted in Recenze her
  • Far Cry 33. října 2021 Far Cry 3 Je tomu už skoro deset let, kdy v listopadu roku 2012 vyšlo třetí pokračování Far Cry. Po prvním díle, který objevil volnost pohybu na velkém ostrově, přišel Far Cry 2, který byl […] Posted in Recenze her
  • Far Cry Primal – Recenze14. září 2021 Far Cry Primal – Recenze Herní série Far Cry nás ve videoherním světě doprovází už pěknou řádku let. V roce 2019 vyšel již pátý díl, který se překvapivě objevil zhruba čtrnáct měsíců po vydání  dílu čtvtého. V […] Posted in Recenze her
  • Far Cry 414. srpna 2021 Far Cry 4 Jelikož recenzí je všude dost a většina už to má stejně dohráno, tak napíšu ve zkratce, jaké dojmy na mě hra udělala, co mi vadilo a naopak co se mi na Far Cry 4 líbilo. OBSAHUJE […] Posted in Recenze her
  • Metal Gear Solid V: The Phantom Pain10. srpna 2021 Metal Gear Solid V: The Phantom Pain Metal Gear Solid V: The Phantom Pain je nejnovějším dílem Hidea Kojimiho, které vydalo Konami. Metal gear je známá série, která se vyvíjí již několik desetiletí. Než začnu se samotnou […] Posted in Recenze her
  • Far Cry Primal - Co očekáváme ve Far Cry v době ledové?4. srpna 2021 Far Cry Primal - Co očekáváme ve Far Cry v době ledové? V průběhu několika let, co vyšla Far Cry 1, Far Cry 2, Far Cry 3 a samozřejmě Far Cry 4 se všemi DLC, se tvůrci neustále vylepšovali. Od ostrova   Himalájích  se svět přesunul do doby […] Posted in Recenze her
  • Far Cry 5 aneb americký venkov je zábava4. srpna 2021 Far Cry 5 aneb americký venkov je zábava Sérii Far Cry není třeba dlouze představovat, po nepříliš přesvědčivém far cry primal, který neoslovil hráče tolik jako předchozí díly, vyšel Far Cry 5 s velmi zajímavým prostředím z […] Posted in Recenze her
  • Relicta – Nápad jistě dobrý, výsledky nebyly tak dobré…21. července 2021 Relicta – Nápad jistě dobrý, výsledky nebyly tak dobré… Abych pravdu řekl, tahle hra mě na začátku vcelku překvapila. Zajímavá úvodní scéna, kde vás vcucne obří fialový kámen zvaný Relicta, je celkem atmosférickým počinem, který vás dokáže […] Posted in Recenze her
  • Trine 4: The Nightmare Prince18. července 2021 Trine 4: The Nightmare Prince  Série her Trine je velice známá a populární po celém světě. A to určitě zaslouženě. Dnes se podíváme na poslední díl, který vyšel v roce 2019 a to Trine 4. Velice rád jsem se tohoto úkolu […] Posted in Recenze her
  • The Fisherman - Fishing Planet21. června 2021 The Fisherman - Fishing Planet Hned na počátku se sluší říct, že tahle hra je nejspíše tou nejvíce rozsáhlou a nejdetailnější virtuální rybařinou současnosti. Ovšem je to zároveň i to, co hru dělá nedostupnou pro lidi […] Posted in Recenze her
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,54794 s | počet dotazů: 236 | paměť: 51699 KB. | 24.10.2021 - 16:52:17