Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Speciály > Stopa Růžového pantera

Stopa Růžového pantera

Patner
Patner
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Stopa růžo­vé­ho pan­tera je kome­di­ál­ní film reži­sé­ra Blakea Edwardse z roku 1982 s Peterem Sellersem v hlav­ní roli. Jedná se o sed­mý film ze série Růžový pan­ter, prv­ní film série po Sellersově smr­ti a záro­veň posled­ní, ve kte­rém se obje­vil jako inspek­tor Clouseau. Sellers zemřel před začát­kem natá­če­ní; jeho výkon se sklá­dá výhrad­ně z vyma­za­ných scén z před­cho­zích fil­mů a ve fil­mu se obje­vu­je Joanna Lumleyová jako novi­nář­ka Marie Jouveatová, kte­rá pát­rá po zmi­ze­lém Clouseauovi a nará­ží na inspek­to­ro­vy nepřá­te­le, kte­ří si nepře­jí jeho návrat.

Obsah filmu

Když je Lugashovi opět ukra­den slav­ný dia­mant Růžový pan­ter, je k pří­pa­du i přes pro­tes­ty vrch­ní­ho inspek­to­ra Dreyfuse (Herbert Lom) povo­lán vrch­ní inspek­tor Clouseau (Peter Sellers). Během prá­ce na pří­pa­du je Clouseau pro­ná­sle­do­ván mafií. Clouseau se nej­pr­ve vydá­vá do Londýna, aby vysle­chl sira Charlese Littona (zapo­mněl totiž, že žije na jihu Francie). Při ces­tě na letiš­tě nešťast­nou náho­dou vyho­dí do povět­ří auto, když se sna­ží opra­vit vysko­či­vší zapa­lo­vač, ale myl­ně se domní­vá, že jde o pokus o aten­tát, a během letu se pře­vlék­ne do těž­ké sád­ry, což způ­so­bí kom­pli­ka­ce ve vzdu­chu i na zemi. Na Heathrow ho pak čeká nepří­jem­né sezná­me­ní s detek­ti­vy Scotland Yardu. Mezitím se Dreyfus od Scotland Yardu dozví, že liby­j­ští tero­ris­té ozna­či­li Clouseaua za obět­ní­ho berán­ka, ale dovo­lí mu pokra­čo­vat v ces­tě. V hote­lu se Clouseau nepo­hod­ne s hote­lo­vým recepč­ním (Harold Berens) a něko­li­krát se nechá vyho­dit oknem, když se sna­ží vyří­dit svůj vzkaz od Dreyfuse.

Clouseauův let zmi­zí nad oce­á­nem ces­tou do Lugaše a Marie Jouvetová (Joanna Lumleyová), tele­viz­ní repor­tér­ka, kte­rá o tom píše, se vydá­vá vyzpo­ví­dat ty, kte­ří ho zna­li nej­lé­pe. Mezi lid­mi, kte­ré zpo­ví­dá, jsou Dreyfus, Hercule Lajoy (Graham Stark), Cato Fong (Burt Kwouk) a býva­lý zlo­děj šper­ků sir Charles Litton (David Niven), kte­rý je žena­tý s Clouseauovou býva­lou ženou lady Simone (Capucine).

Všechny tyto scé­ny roz­ho­vo­rů posky­tu­jí fla­shbac­ky na scé­ny z před­cho­zích fil­mů o Růžovém pan­te­ro­vi (Růžový pan­ter, Výstřel ve tmě, Návrat Růžového pan­tera, Růžový pan­ter zno­vu zasa­hu­je a Pomsta Růžového pan­tera); ale Jouvet také vede roz­ho­vo­ry s Clouseauovým otcem (Richard Mulligan), v jeho vinař­ství na jihu Francie, a posky­tu­je tak pohle­dy do Clouseauova dět­ství (v němž ho hra­je Lucca Mezzofanti) a na jeho začát­ky kari­é­ry během stu­dia, kte­ré ho málem při­ve­dou k sebe­vraž­dě poté, co si dív­ka jeho snů vez­me jiné­ho člo­vě­ka, a zejmé­na do fran­couz­ské­ho odbo­je (v němž ho hra­je Daniel Peacock), v němž se mu nepo­da­ří odpá­lit most plný pře­chá­ze­jí­cích nacis­tů. Jouvet také zpo­chyb­ňu­je mafi­án­ské­ho dona Bruna Langloise (Robert Loggia), anta­go­nis­tu mafi­án­ské­ho bos­se, kte­rý se obje­ví v dal­ším fil­mu, a sna­ží se podat na Langloise stíž­nost u vrch­ní­ho inspek­to­ra Dreyfuse; Dreyfus však odmí­tá vznést obvi­ně­ní.

Film kon­čí tím, že Marie dou­fá, že Clouseau je mož­ná někde naži­vu, jak pro­hla­šu­je: „Opravdu inspek­tor Clouseau zahy­nul v moři, jak se uvá­dí? Nebo je z dosud nezná­mých důvo­dů někde ven­ku, plá­nu­je svůj dal­ší krok a čeká, až při­jde ten správ­ný čas, aby se mohl odha­lit? Zdráhám se uvě­řit, že neštěs­tí sku­teč­ně postih­lo tak skvě­lé­ho muže.“ Clouseau (hra­je ho John Taylor, viděn pou­ze zeza­du) je viděn, jak se dívá na pří­moř­ský útes, když vtom při­lét­ne racek a vyká­lí se mu na rukáv kabá­tu. Slova „Svině racek!“ jsou sly­šet s cha­rak­te­ris­tic­kým pře­hna­ným fran­couz­ským pří­zvu­kem Clouseaua.

V dal­ším zábě­ru se obje­ví ani­mo­va­ný Růžový pan­ter v trenč­ko­tu a klo­bou­ku tril­by, kte­rý se odha­lí na mís­tě Clouseaua pozo­ru­jí­cí­ho západ slun­ce; oto­čí se čelem ke kame­ře a mih­ne se v roze­pnu­tém kabá­tě, ale jeho trenč­kot odha­lí mon­táž vtip­ných kli­pů Petera Sellerse z jeho pěti fil­mů o Růžovém pan­te­ro­vi jako poctu jemu, zatím­co běží závě­reč­né titul­ky.

Produkce

Sellers zemřel více než 18 měsí­ců před začát­kem natá­če­ní a jeho výkon byl sesta­ven z vyma­za­ných scén z fil­mu Růžový pan­ter zno­vu zasa­hu­je. Ve fil­mu se obje­vu­je David Niven, kte­rý si zopa­ko­val roli, kte­rou popr­vé ztvár­nil v původ­ním Růžovém pan­te­ro­vi z roku 1963. Niven byl v raném stá­diu ALS a jeho hlas se násled­ně uká­zal jako pří­liš sla­bý na to, aby mohl během post­pro­duk­ce smyč­ko­vat své vlast­ní dia­lo­gy; v důsled­ku toho jeho repli­ky dabo­val impre­si­o­nis­ta Rich Little.

Do seri­á­lu se vra­ce­jí stá­lí her­ci Herbert Lom jako vrch­ní inspek­tor Dreyfus, Graham Stark jako Hercule LaJoy (napo­sle­dy viděn ve fil­mu Růžový pan­ter z roku 1964 Výstřel ve tmě), Burt Kwouk jako Clouseauův věr­ný slu­ha Cato a André Maranne jako ser­žant François Chevalier. Ve fil­mu Trail se obje­vi­ly ani­mo­va­né úvod­ní a závě­reč­né titul­ky, kte­ré ani­mo­va­la spo­leč­nost Marvel Productions a jejichž auto­rem a reži­sé­rem je Art Leonardi. Režisér Blake Edwards věno­val film Sellersovi, „jedi­né­mu a jedi­neč­né­mu inspek­to­ro­vi Clouseauovi“.

Navzdory tomu­to věno­vá­ní poda­la vdo­va po Sellersovi Lynne Fredericková na pro­du­cen­ty fil­mu a spo­leč­nost MGM/UA žalo­bu ve výši 3 mili­o­nů dola­rů s tvr­ze­ním, že film zne­hod­no­til Sellersovu pověst, a zís­ka­la odškod­né přes 1 mili­on dola­rů navzdo­ry tomu však měla Fredericková k zaža­lo­vá­ní Edwardse prak­tic­ký důvod. Její hlav­ní námit­ka spo­čí­va­la v tom, že Sellers za své­ho živo­ta sku­teč­ně veto­val pou­ži­tí výstu­pů z dří­věj­ších Panterů a že jeho pozůsta­lost měla mít prá­vo kon­t­ro­lo­vat pou­ži­tí výstu­pů po jeho smr­ti. Důvodem, proč se otáz­ka pou­ži­tí výstu­pů obje­vi­la ješ­tě za Sellersova živo­ta, bylo to, že Edwards nato­čil a sestří­hal tří­ho­di­no­vou ver­zi fil­mu Strikes Again v nadě­ji, že se mu poda­ří obno­vit zjitře­nou podí­va­nou Velkého závo­du s Dreyfusem v roli melod­ra­ma­tic­ké­ho padou­cha na způ­sob pro­fe­so­ra Fatea Jacka Lemmona. United Artists tuto dlou­hou ver­zi veto­va­li a film byl dras­tic­ky zkrá­cen ze tří hodin na něco málo přes hodi­nu a půl.

Po Sellersově smr­ti se UA sna­ži­la zís­kat Dudleyho Moora, aby si zahrál Clouseaua ve fil­mu Romance o Růžovém pan­te­ro­vi, kte­rý napsal Sellers. Moore to odmí­tl bez Edwardsovy režie a byl ocho­ten hrát Clouseaua pou­ze jed­nou jako poctu Sellersovi (s vědo­mím, že Romance měla sérii ukon­čit, jak vyplý­vá z roz­ho­vo­ru s Moorem v Los Angeles Times z roku 1980). UA chtě­la, aby série pokra­čo­va­la, ale Edwards odmí­tl obsa­dit do role Clouseaua jiné­ho her­ce, mož­ná si vzpo­mněl na nega­tiv­ní při­je­tí, kte­ré po uve­de­ní do kin utr­pěl film Inspektor Clouseau (1968). V hlav­ní roli se obje­vil Alan Arkin a pro­duk­ce se obe­šla bez účas­ti Edwardse a Sellerse.

Poté, co Arthur udě­lal z Moora vel­kou hvězdu, nebyl ocho­ten mlu­vit o angaž­má ve fil­mo­vé sérii. MGM/UA chtě­lo pře­chod­ný film, pokud měl Edwards před­sta­vit novou posta­vu jako hvězdu série. Využití out­ta­kes byl pod­le Edwardse geni­ál­ní nápad (natá­če­ní scé­ná­řů k fil­mům Návrat, Znovu ude­řil a Pomsta uka­zu­jí vel­ké množ­ství kome­di­ál­ní­ho mate­ri­á­lu z těch­to tří fil­mů, kte­rý zůstal na pod­la­ze střiž­ny). Edwards původ­ně dou­fal, že se mu poda­ří vysta­vět vyprá­vě­ní ve sty­lu Občana Kanea, kdy Clouseau zmi­zí na samém začát­ku pří­bě­hu, zatím­co vzpo­mín­ky ved­lej­ších postav budou pre­zen­to­vat vyškrt­nu­tý nebo nepo­u­ži­tý obsah. Bohužel MGM/UA odmít­la zapla­tit ITC hono­rář, kte­rý poža­do­va­la za pou­ži­tí výstu­pů z Návratu, a Edwards se dostal do časo­vé­ho sklu­zu s natá­če­ním Stopy/Kletby (MGM/UA také nako­nec výraz­ně sní­ži­la roz­po­čet obou fil­mů), tak­že Stopa nevy­u­ži­la svůj poten­ci­ál.

Edwardsova man­žel­ka Julie Andrewsová má neú­čto­va­né cameo v roli uklí­zeč­ky, pře­vle­če­né za posta­vu uklí­zeč­ky své kama­rád­ky Carol Burnettové.


 • Zdroj: Anglická Wikipedie
 • Photo © United Artists
Licence Creative Commons - Článek na Kritiky.cz, jehož auto­rem je Jiří Borový, pod­lé­há licen­ci Creative Commons Uveďte původ-Zachovejte licen­ci 4.0 Mezinárodní .

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
 • Kletba Růžového pantera18. dubna 2022 Kletba Růžového pantera Prokletí Růžového pantera je komediální film z roku 1983, který je pokračováním série filmů o Růžovém panterovi, kterou na počátku 60. let 20. století vytvořil Blake Edwards. Film byl […] Posted in Speciály
 • Návrat Růžového pantera15. srpna 2021 Návrat Růžového pantera Návrat Růžového pantera je komediální film z roku 1975 a čtvrtý film ze série Růžový panter. Ve filmu se objevuje Peter Sellers, který se vrací do role inspektora Clouseaua poprvé od filmu […] Posted in Speciály
 • Pomsta Růžového pantera29. srpna 2021 Pomsta Růžového pantera Pomsta Růžového pantera je britský komediální film z roku 1978. Jedná se o šestý film ze série komedií o Růžovém panterovi. Byl uveden v roce 1978 a je posledním představením "inspektora […] Posted in Speciály
 • Růžový panter znovu zasahuje23. srpna 2021 Růžový panter znovu zasahuje Růžový panter znovu zasahuje je komediální film z roku 1976. Jedná se o pátý film ze série Růžový panter a třetí, který ve svém názvu obsahuje slovní spojení Růžový panter, ačkoli diamant […] Posted in Speciály
 • Komisař Clouseau na stopě9. srpna 2021 Komisař Clouseau na stopě Komisař Clouseau na stopě aneb Výstřel v temnotě (A Shot in the Dark) je britsko-americká barevná komedie z roku 1964, kterou v Panavisionu natočil Blake Edwards. Jedná se o druhý díl […] Posted in Speciály
 • Syn Růžového Pantera21. dubna 2022 Syn Růžového Pantera Syn Růžového pantera je komediální film z roku 1993. Jedná se o pokračování filmové série Růžový panter. V režii Blakea Edwardse v něm hraje Roberto Benigni jako nemanželský syn inspektora […] Posted in Speciály
 • Kleopatra7. ledna 2022 Kleopatra Kleopatra je americký výpravný historický film z roku 1963 v režii Josepha L. Mankiewicze, jehož scénář adaptovali Mankiewicz, Ranald MacDougall a Sidney Buchman podle knihy Život a doba […] Posted in Speciály
 • Poklad na Stříbrném jezeře20. prosince 2021 Poklad na Stříbrném jezeře Poklad na Stříbrném jezeře (Der Schatz im Silbersee) je film Haralda Reinla natočený podle stejnojmenné knihy Karla Maye. Scénář se od románové předlohy značně odchyluje. V hlavních rolích […] Posted in Speciály
 • Růžový panter8. srpna 2021 Růžový panter Růžový panter je americká komedie z roku 1963, kterou režíroval Blake Edwards a distribuovala společnost United Artists. Scénář napsali Maurice Richlin a Blake Edwards. Jedná se o první […] Posted in Speciály
 • Drtivý dopad - původně to měl režírovat Steven Spielberg7. března 2021 Drtivý dopad - původně to měl režírovat Steven Spielberg Tak jsme se dočkali filmu (ani prvního a ani posledního) o největší přírodní katastrofě, jakou si lidé umějí představit. Jednou větou mohu říci, že film Drtivý dopad není až taková […] Posted in Retro filmové recenze
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 2,08243 s | počet dotazů: 240 | paměť: 61916 KB. | 01.12.2022 - 14:39:05