Kritiky.cz > Filmové a televizní aktuality > Stockholmský syndrom > Stránka 5

Stockholmský syndrom

word image 14

Hlavní posta­vy

DAVID ŠVEHLÍK

Viktor Mojžíš

Čtyřicátník, býva­lý zku­še­ný kri­mi­na­lis­ta, kte­rý se díky nešťast­né náho­dě dostal do věze­ní. Po návra­tu z věze­ní pra­cu­je jako sou­kro­mý detek­tiv v bez­peč­nost­ní agen­tu­ře. Je roz­ve­de­ným otcem dospí­va­jí­cí dce­ry Lindy. Prakticky jedi­ným, s kým se stý­ká, je jeho někdej­ší nad­ří­ze­ný pplk. Taraba.

MARTIN FINGER

Jindřich Osecký

Otec zmi­ze­lé Kláry Osecké. Kvůli nešťast­né­mu postře­le­ní je upou­tán na inva­lid­ní vozík a do jis­té míry závis­lý na péči své man­žel­ky. Touží po spra­ve­dl­nos­ti a odpla­tě. V pří­pa­dě své dce­ry je ocho­ten jí dosáh­nout i za hra­ni­cí záko­na.

ZUZANA MAURÉRY

Helena Osecká

Matka Kláry Osecké je šar­mant­ní žena, kte­rá se obě­ta­vě sta­rá o své­ho inva­lid­ní­ho man­že­la a poslé­ze i o psy­chic­ky trau­ma­ti­zo­va­nou dce­ru. Ráda by zase žila nor­mál­ní život a je při­pra­ve­na pro to udě­lat coko­li.

ELIZAVETA MAXIMOVÁ

Klára Osecká

Jednadvacetiletá dce­ra Jindřicha a Heleny Oseckých. Po pěti letech se jí poda­ří utéct z nedob­ro­vol­né­ho drže­ní v nevěs­tin­ci v Amsterodamu. Neobešlo se to ale bez násled­ků. Kromě těch psy­chic­kých se zota­vu­je i ze zra­ně­ní, kte­rá utr­pě­la, když ji při útě­ku sra­zi­lo auto.

VOJTĚCH VONDRÁČEK

Lukáš Kulhánek

Vrstevník Kláry Osecké. Zdánlivě sym­pa­tic­ký mla­dý muž, kte­rý se pohy­bu­je za hra­ni­cí záko­na a účast­ní se obcho­du s bílým masem. Ve sku­teč­nos­ti je to aro­gant­ní a bez­cit­ný člo­věk. Má pří­tel­ky­ni a psa, o kte­ré­ho má vět­ší zájem než o ni.

MARTIN PECHLÁT

pplk. Taraba

Vedoucí kri­mi­nál­ky a býva­lý nad­ří­ze­ný Viktora Mojžíše, kte­ré­mu se sna­ží po návra­tu z věze­ní pomoct. Vede vyšet­řo­vá­ní pří­pa­du Kláry Osecké. Poctivý a féro­vý v prá­ci i pří­stu­pu ke svým kole­gům.

SYLVIE KRUPANSKÁ

Marta Mojžíšová

Sympatická pět­a­tři­ce­ti­le­tá mat­ka Lindy a býva­lá man­žel­ka Viktora. Manželství s Viktorem mělo své pro­blémy, a tak se s ním po jeho nástu­pu do výko­nu tres­tu roz­ved­la. I přes­to je spo­ju­je jejich dce­ra Linda. Má pří­te­le Petra, kte­rý jí i Lindě finanč­ně pomá­há, ale Petr je žena­tý. Marta dou­fá, že se jed­nou tře­ba kvů­li ní roz­ve­de.

KAROLÍNA LIPOWSKÁ

Linda Mojžíšová

Třináctiletá dce­ra Viktora a Marty. Když byla malá, pokou­sal ji pes a zůsta­la jí jizva na krku. Zvykla si na mat­či­na nové­ho pří­te­le, ale postu­pem času si zno­vu nachá­zí vztah i k otci. Ví, že se její rodi­če mají stá­le rádi, a dou­fá, že se tře­ba dají dohro­ma­dy.


Ohodnoťte článek


Tiskové materiály

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...