Kritiky.cz > Filmové a televizní aktuality > Stockholmský syndrom > Stránka 4

Stockholmský syndrom

word image 14

Vojtěch Vondráček: Cesta k tomu, jak uká­zat sku­teč­né­ho síg­ra, kte­ré­ho hra­ju, ved­la přes strach

Realizace scé­ná­ře trva­la pět let. Kdy jste se do pro­jek­tu zapo­jil Vy?

Ještě dlou­ho před natá­če­ním jsem začal zkou­šet, pro­bí­ha­ly herec­ké a drob­no­a­k­ro­ba­tic­ké zkouš­ky, pře­de­vším pro někte­ré z vypja­tých scén. Takže asi půl roku před prv­ní klap­kou jsem se zapo­jil. Už jen díky tomu, že jsem věřil Danu Svátkovi a věděl jsem, že půjde­me dob­rým smě­rem, jsem z toho měl veli­ce dob­rý pocit.

Jak jste si hle­dal ces­tu k posta­vě, kte­rá nemá snad jedi­nou pozi­tiv­ní strán­ku?

Dlouho jsem nevě­řil, že sku­teč­ně nena­jde­me jedi­ný moment, ve kte­rém by se moh­lo v posta­vě Lukáše Kulhánka obje­vit malé světýl­ko a obhá­jit jeho cho­vá­ní, ale nena­šlo. Cesta k tomu, jak uká­zat sku­teč­né­ho síg­ra, kte­ré­mu bych i já měl chuť dát pár facek už od prv­ní­ho pohle­du, ved­la přes strach. Strach ze všech, ze vše­ho a pře­de­vším strach z nevy­zpy­ta­tel­nos­ti své­ho vlast­ní­ho cho­vá­ní.

Kolik jste si toho zjiš­ťo­val o stoc­kholm­ském syn­dro­mu? Šel jste do hloub­ky psy­cho­lo­gic­ké ana­lý­zy, nebo jste zůstá­val čis­tě u scé­ná­ře a pozná­mek pana reži­sé­ra?

Tento úkol ležel spí­še na Elizavetě Maximové, jeli­kož únos­ci nevy­ka­zu­jí žád­né zvlášt­ní cho­vá­ní, na zákla­dě kte­ré­ho by oběť pod­lé­ha­la stoc­kholm­ské­mu syn­dro­mu. Tedy to, co vykres­lu­ji já v roli únos­ce, je spí­še kraj­ní cho­vá­ní, kte­ré jen uka­zu­je, jak pev­ná tato vaz­ba musí být, když je oběť tako­vé cho­vá­ní s to sná­šet. Takže krom drob­ných impro­vi­za­cí jsem zůstá­val v dané posta­vě tak, jak byla napsa­ná a kam ji Dan smě­řo­val.

Čím vás obo­ha­ti­la spo­lu­prá­ce na fil­mu nej­ví­ce?

Především jsem si krás­ně vyzkou­šel, jak šaty a v tom­to pří­pa­dě i auto, děla­jí člo­vě­ka. Pokaždé, když jsem čekal s řetě­zem na krku a s novým bavo­rá­kem někde za rohem od pla­cu, dočkal jsem se pozná­mek kolemjdou­cích jako „Poser se ze sebe!“ nebo „Co si o sobě mys­líš, blbeč­ku?“, aniž bych udě­lal coko­li. A pořád­ně jsem si koneč­ně pro­zkou­mal Ostravu.


Ohodnoťte článek


Tiskové materiály

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Rozpačitý „DEZERTÉR“ - 50 %29. září 2017 Rozpačitý „DEZERTÉR“ - 50 % Ve filmu DEZERTÉR se musí členové tří vzájemně spřízněných rodin vyrovnávat s politicky vyhraněným obdobím let 1947-53. Nejvíce zvratů zažije Otto Stock, majitel noblesního kadeřnického […]
  • Neviditelní (TV seriál)1. října 2018 Neviditelní (TV seriál) Vypadají jako my, mluví jako my, ale mají něco navíc – gen, který jim umožňuje dýchat vodu. Aniž to tušíme, žijí mezi námi. Vodní lidé. Není to pohádka – je to realita a čistá […]
  • Jaroslav Plesl a Martin Finger hrají v Tomanovi hajzl(ík)y12. září 2018 Jaroslav Plesl a Martin Finger hrají v Tomanovi hajzl(ík)y Pro peníze udělají postavy filmu Toman cokoli. Stejně jako kdysi jejich předobrazy. Dva z nich ztvárnili oblíbení filmoví a divadelní herci Martin Finger a Jaroslav Plesl. Martina […]
  • Senátor Kubera k nerozeznání od prezidenta Edward Beneše.13. září 2018 Senátor Kubera k nerozeznání od prezidenta Edward Beneše. Že photoshop není jen pro modelky, dokazuje ve filmu TOMAN „hrací“ fotografie prezidenta Edwarda Beneše. Notoricky známý oficiální Benešův portrét se ve filmu objeví mnohokrát a diváky […]
  • Toman – Recenze – 60%3. října 2018 Toman – Recenze – 60% Čtvrtý film v režijní filmografii Ondřeje Trojana (po snímcích Pějme píseň dokola, Želarya Občanský průkaz) se odehrává v letech 1945-1948 a věnuje se poněkud zapomenuté postavě […]
  • Začátek roku 2020 zahájíme se seriálem o velké panovnici9. prosince 2019 Začátek roku 2020 zahájíme se seriálem o velké panovnici Nový rok s Českou televizí začne dalším pokračováním minisérie Marie Terezie, jejíž dva díly zhlédlo před dvěma lety více než dva miliony diváků. Česká televize zařadí  1. a 5. ledna 2020 […]
  • 3 sezony v pekle - Příběh hlavního hrdiny Ivana Heinze se začíná rozehrávat v roce 1947.13. června 2019 3 sezony v pekle - Příběh hlavního hrdiny Ivana Heinze se začíná rozehrávat v roce 1947. Devatenáctiletý Ivan chce  zapadnout mezi  skupinu mladých lidí, kde se každý snaží zaujmou osobitostí a bohémským stylem života. Ivan si vybral dráhu básníka a píše, co mu slina na jazyk […]
  • Já, Olga Hepnarová (poslední popravená žena v Československu)22. srpna 2018 Já, Olga Hepnarová (poslední popravená žena v Československu) Olga Hepnarová, poslední popravená žena v Československu, po letech čekání dostala "svůj" film. V režii dua Tomáš Weinreb (který si téma dostatečně osahal už v roce 2009 snímkem "Všechno […]
  • Já, Olga Hepnarová - Poslední popravená žena v ČSSR10. října 2018 Já, Olga Hepnarová - Poslední popravená žena v ČSSR Prügelknabe to nemá v životě lehké a když se v téhle roli člověk doslova zabydlí, tak se z ní těžko dostane. Olga Hepnarová si jako Prügelknabe – otloukánek připadá a jediným místem, kde […]
  • Jan Hus (TV film)2. října 2018 Jan Hus (TV film) Matěj Hádek v roli výjimečné osobnosti Mistra Jana Husa a synové Karla IV., bratři Václav a Zikmund, ve středověkém dramatu o smyslu pravdy a oběti nejvyšší