Sto třicet let od narození velkého skladatele: ČT natáčí hraný dokument Můj život s Bohuslavem Martinů

Muj zivot s BM Anna Fialova foto Robert Smutny

Bohuslav Martinů pat­ří mezi nej­vý­znam­něj­ší čes­ké skla­da­te­le. Letos by osla­vil své sto tři­cá­té naro­ze­ni­ny. Česká tele­vi­ze při té pří­le­ži­tos­ti natá­čí v kopro­duk­ci s ORF a Nadací Bohuslava Martinů hra­ný doku­ment Můj život s Bohuslavem Martinů. V hlav­ních rolích se před­sta­ví Petr Stach a Tereza Hofová.

„Nechtěli jsme točit dal­ší typic­ký doku­ment o mrt­vém skla­da­te­li. Proto jsme zvo­li­li žánr hra­né­ho doku­men­tu a vyprá­ví­me o živo­tě a díle Bohuslava Martinů kom­bi­na­cí hra­ných scén, archi­vů a dobo­vých foto­gra­fií,“ uvá­dí ke sním­ku jeho reži­sér a spo­lu­au­tor scé­ná­ře Jakub Sommer a dodá­vá: „Hlavními vypra­vě­či jsou Bohuslavova žena Charlotte Martinů a celo­ži­vot­ní pří­tel a živo­to­pi­sec Miloš Šafránek. Jejich vyprá­vě­ní nás pro­ve­de mlá­dím, léty strá­ve­ný­mi v kul­tu­rou pul­su­jí­cí Paříži dva­cá­tých let, útě­kem před nacis­ty do USA i násled­ným skla­da­te­lo­vým úspě­chem v Americe.“ 

 

„Každý, s kým se v zahra­ni­čí baví­te o čes­ké kul­tu­ře a hud­bě, vám potvr­dí, že počet hudeb­ních skla­da­te­lů, kte­ré jsme dali svě­tu, je fas­ci­nu­jí­cí. Bohuslav Martinů mezi ně beze­spo­ru pat­ří a já jsem vel­mi rád, že k výro­čí jeho naro­ze­ní při­stu­pu­je Česká tele­vi­ze prá­vě tak­to. Hraným doku­men­tem, kte­rý v sobě pro­po­jí eru­do­va­nost, fak­ta, emo­ci i obra­zo­vost a kte­rý má šan­ci oslo­vit divá­ky nejen v tuzem­sku,“ dopl­ňu­je výkon­ný ředi­tel ČT art Tomáš Motl.

 

Výchozí mate­ri­ál k doku­men­tár­ní­mu fil­mu, kte­rý vzni­ká v kopro­duk­ci s ORF a Nadací Bohuslava Martinů, před­sta­vu­je kni­ha Můj život s Bohuslavem Martinů, kte­rou napsa­la prá­vě jeho žena Charlotte. Ta vyprá­ví neje­nom o díle geni­ál­ní­ho skla­da­te­le, ale také o jejich vzta­hu. Ženu slav­né­ho kom­po­nis­ty si ve fil­mu zahra­je Tereza Hofová. V roli Bohuslavova živo­to­pis­ce Miloše Šafránka se před­sta­ví Ondřej Kavan. Hlavní posta­vu ztvár­ňu­je Petr Stach„Ač mám váž­nou hud­bu rád, dílo Bohuslava Martinů mě dlou­há léta míje­lo. Až při bliž­ším setká­vá­ní s ním, v rám­ci pří­prav na náš hra­ný doku­ment, jsem s úža­sem zjis­til, jak hlu­bo­ká a mno­ho­vrs­tev­na­tá jeho hud­ba je. Bohuslav Martinů byl bez­po­chy­by génius a je mi vel­kou ctí, že mohu spo­lu­pra­co­vat na pro­jek­tu, kte­rý má za cíl při­blí­žit divá­kům jeho nevšed­ní život, neu­tu­cha­jí­cí skla­da­tel­skou vášeň a hle­dač­ské nad­še­ní pro obje­vo­vá­ní krá­sy v hud­bě a v lid­ské duši,“ uza­ví­rá Petr Stach.


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Stránka načtena za 2,01008 s | počet dotazů: 227 | paměť: 46956 KB. | 22.01.2021 - 17:05:21