Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Domácí rady > Stížnosti

Stížnosti

strach

Člověk je zod­po­věd­ný za to, čemu věnu­je pozor­nost, a musí také při­jí­mat důsled­ky. (W.H.Auden)

Vzhledem k tomu, že všich­ni trá­ví­me čas stě­žo­vá­ním si, musí­me mít hod­ně spo­leč­né­ho. Jedinečné je to, jak kaž­dý nachá­zí řeše­ní svých pro­blé­mů.

Odpovědi jsou v nás, a to je posled­ní mís­to, kam se vět­ši­na z nás dívá. Mnohem snad­něj­ší je hle­dat řeše­ní „tam ven­ku“ nebo si nechat pro­blém vyře­šit někým jiným. V tom pří­pa­dě může­te sedět doma v bez­pe­čí a jis­to­tě s pro­blémy, kte­ré jsou vám pří­jem­né. Proč cho­dit hle­dat odpo­vě­di? Proč něco cítit nebo pídit se po prav­dě?

Další naší spo­leč­nou vlast­nos­tí je strach ze změ­ny. Avšak změ­na je nevy­hnu­tel­ná, zatím­co růst je voli­tel­ný. Budeme-li ochot­ni dosáh­nout hlu­bi­ny své duše, najde­me odpo­věď. Hlas kosmu mlu­ví v sym­bo­lech, ne v raci­o­nál­ním jazy­ce. Symboly jsou skry­ty v kaž­dém z nás. Vaše řeše­ní spo­čí­vá tam, kam se bojí­te jít, pozo­ro­vá­ní svým stí­nem.

Vstupte dovnitř a nikdy nevy­jde­te s prázd­ný­ma ruka­ma...

Zdroj: Převzato z kni­hy 365 recep­tů pro duši od Dr. Bernie S. Siegela, vyda­lo Nakladatelství Pragma v roce 2010

Zdroj Foto: Pixabay


Článek je sou­čás­tí webu Domácírady | Rady pro váš dům - recepty,zdraví, vaře­ní, tren­dy...

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,95730 s | počet dotazů: 235 | paměť: 54869 KB. | 03.08.2021 - 02:32:16