Štítky: Zuzana Konečná

Dezerter0

Rozpačitý „DEZERTÉR“ - 50 %

Ve fil­mu DEZERTÉR se musí čle­no­vé tří vzá­jem­ně spří­z­ně­ných rodin vyrov­ná­vat s poli­tic­ky vyhra­ně­ným obdo­bím let 1947-53. Nejvíce zvra­tů zaži­je Otto Stock, maji­tel nobles­ní­ho kadeř­nic­ké­ho salo­nu v cen­t­ru Prahy, kte­rý vidí smy­sl živo­ta v budo­vá­ní své­ho pod­ni­ku. Ale spo­le­čen­ské změ­ny zasáh­nou zásad­ně do jeho živo­ta a on, stej­ně jako jeho man­žel­ka a pří­buz­ní, se musí...

vlcsnap-2016-07-19-23h13m31s1560

Učitelka

Tisková kon­fe­ren­ce fil­mu Učitelka 12.7.2016.

uc030

Učitelka - 65 %

Co je na tom špat­né­ho, když si lidé pomá­ha­jí? Obhajuje své vlez­lé cho­vá­ní kadeř­ni­ce Bártová, u kte­ré se uči­tel­ka Drazdechová nechá­vá doma česat. Za nový účes nechce zapla­tit peně­zi, ale drob­nou pro­ti­služ­bou ve pro­spěch Bártové mlad­ší uví­tá. Navzájem si pomá­hat je tak obou­stran­ně výhod­ný obchod a nikdo při něm zdán­li­vě nepro­dě­lá! Učitelka vypa­dá...

Ucitelka0

Učitelka - Synopse/O filmu

Synopse Zdánlivě empa­tic­ká a las­ka­vě vyhlí­že­jí­cí uči­tel­ka mani­pu­lu­je pro­střed­nic­tvím svých žáků jejich rodi­či za úče­lem osob­ní­ho obo­ha­ce­ní, ať už v podo­bě mate­ri­ál­ních výhod, či dokon­ce vidi­ny milost­né­ho pomě­ru. Nejen z oba­vy o pro­spěch svých milo­va­ných dětí vět­ši­na rodi­čů tříd­ní uči­tel­ce základ­ní ško­ly pod­lé­há a posky­tu­je jí nej­růz­něj­ší služ­by, dár­ky a jiné pozor­nos­ti. Najdou se však tři rodi­ny,...